Sitemap

Programmabegroting 2022 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Financieel kader Blz. 5
Financieel vertrekpunt Blz. 6
Technische richtlijnen Blz. 7
Kadernota 2022-2025 Blz. 8
Ontwikkelingen tussen Kadernota 2022-2025 en Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Blz. 9
Sociaal Domein Blz. 10
Sluitende begroting Blz. 11
Risico's Blz. 12
Algemene reserve/weerstandsvermogen Blz. 13
Uitgebreide informatie m.b.t. de majeure ontwikkelingen Blz. 14
Opgaven en opgavegericht werken Blz. 15
Inleiding Blz. 16
Opgave Groei en bloei Blz. 17
Opgave Sociaal Domein Blz. 18
Opgave Informatiesamenleving Blz. 19
Opgave Duurzaam Veenendaal Blz. 20
Programmaplan Blz. 21
Programmaplan Blz. 22
PROGRAMMA 1 – FYSIEKE LEEFOMGEVING Blz. 23
Visie Fysieke leefomgeving Blz. 24
Thema’s Fysieke leefomgeving Blz. 25
Financiën Fysieke leefomgeving Blz. 26
Actuele ontwikkelingen Fysieke leefomgeving Blz. 27
Thema I – Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 28
Wat willen we bereiken? Blz. 29
Grondexploitatie Blz. 30
Jaarlijks worden de grondexploitaties herzien en vastgesteld door de gemeenteraad bij het projectenboek. Blz. 31
Hoogspanningslijn ondergronds Blz. 32
In juli 2020 is de Realisatieovereenkomst met TenneT gesloten. Naar verwachting zal de aanleg van de kabels in 2e kwartaal 2023 gaan starten. Blz. 33
I.a. Goede afweging van de invulling van de ruimtelijke omgeving waarbij we proactief een gezonde duurzame en veilige leefomgeving bevorderen. Blz. 34
I.a.1. Integrale afweging tussen alle onderwerpen die ruimte vragen waarbij een zorgvuldige afweging van de belangen plaatsvindt. Blz. 35
I.a.2. Kosten voor ruimtelijke investeringen en eigen plankosten aan derden doorberekenen. Blz. 36
I.a.3. Goede beheersing van actieve, gemeentelijke grondexploitaties. Blz. 37
I.a.4. Actueel ruimtelijk beleid voortzetten en uitvoeren. Blz. 38
I.a.5. Als voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet stellen we het omgevingsplan deel 1 in ontwerp vast. Blz. 39
I.b. Voldoende aanbod van het juiste type woningen afgestemd op de vraag naar wonen. Blz. 40
I.b.1. De komende jaren met name op inbreidingslocaties de juiste typen woningen neer te zetten. Blz. 41
I.b.2. Anticiperen op demografische en economische ontwikkelingen door het nieuwe woonbeleid in de Omgevingswet. In het woonbeleid wordt vastgelegd welke typen woningen er toegevoegd worden als de kans zich voordoet. Blz. 42
I.c. Het cultuurhistorisch erfgoed van Veenendaal draagt bij aan de identiteit van de stad. Blz. 43
I.c.1. Het cultuurhistorisch erfgoed wat er is behouden door subsidie voor onderhoud te verstrekken. Blz. 44
Nieuwe brandweerkazerne / verplaatsing wijkservice Blz. 45
Op basis van het besluit voor de ontwikkeling van een nieuwe kazerne en verplaatsing Wijkservice wordt hier in 2022 uitvoering aan gegeven. In 2022 wordt een voorstel voorgelegd voor de beschikbaarstelling van het inv. budget voor de nieuwe kazerne. Blz. 46
Omgevingswet Blz. 47
1. In 2022 stelt de gemeenteraad het Omgevingsplan deel I vast. Blz. 48
2. In 2022 en volgende jaren wordt bij de totstandkoming van het omgevingsplan en de uitvoering daarvan invulling gegeven aan participatie door samenleving en andere stakeholders. Blz. 49
3. De organisatie is zodanig ingericht dat vanaf 1 juli 2022 de Omgevingswet adequaat uitgevoerd kan worden. Blz. 50
Visie Stadspark Blz. 51
In 2022 wordt de visie voor het stadspark inclusief omgeving (bijvoorbeeld de surfvijver), die in coproductie met de omgeving wordt vormgegeven, ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Blz. 52
Energieneutraal 2050 Blz. 53
1. We werken nauw samen met interne en externe belanghebbenden, om de doelstellingen van het programma Energieneutraal Veenendaal in samenhang met de opgaves van de gemeente te realiseren. Blz. 54
2. We werken op strategisch niveau aan de communicatie over de energietransitie in Veenendaal. Blz. 55
3. Wij geven uitwerking aan de opdracht om als regio een deel van de landelijke energiedoelstelling voor 2030 en 2050 te realiseren door in Regio Foodvalley samen te werken (onder meer) aan een Regionale Energie Strategie. Blz. 56
De gemeente Veenendaal draagt met het verduurzamen van woningen, bedrijven en kantoren bij aan de doelstellingen uit het ENV programma voor 2022-2025. Blz. 57
1. We gaan door met goedlopende projecten om onze inwoners gemeentebreed te ondersteunen in aanpak van de eigen woning en/of bij gedragsverandering en breiden deze aanpak uit. Daarbij richten we ons sterk op communicatie en bewustwording. Blz. 58
6. We verrichten onderzoek, ontwikkelen beleidsinstrumenten en starten projecten op om gemeentebreed regie te voeren op de energietransitie. Blz. 59
4. We stellen in de periode 2022-2025 buurtuitvoeringsplannen op voor de 7 buurten/bedrijventerreinen die benoemd zijn in de Transitievisie Warmte, optellend naar gemiddeld 40% aardgasreductie in 2030. Blz. 60
2. We maken energietransitie en specifiek de warmtetransitie integraal onderdeel van gebiedsvisies voor (in ieder geval) het Franse Gat en het Ambacht, waarbij de plannen optellen naar gemiddeld 25% aardgasreductie in 2030. Blz. 61
5. We stimuleren en realiseren innovaties op het gebied van energieneutraal wonen en werken. Blz. 62
7. We versterken bewustwording bij bedrijven door versterking van het energieloket voor bedrijven en met inzet van diverse communicatie-instrumenten. Blz. 63
3. We richten een coalitie op van ambassadeursbedrijven op het gebied van energietransitie in Veenendaal. Blz. 64
8. We versterken het energietoezicht bij bedrijven en maatschappelijke instellingen. Blz. 65
Algemeen Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 66
Beleidsindicatoren Ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 67
Verbonden partijen Ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 68
Beleid gerelateerd aan thema Ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 69
Taakvelden thema Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 70
Thema II – Openbare Ruimte Blz. 71
Wat willen we bereiken? Blz. 72
II.a. De inwoners zijn tevreden als het gaat om de parameters ‘schoon, heel en veilig’ in de openbare ruimte en beoordelen dit met minimaal een 6,5. Blz. 73
II.a.1. We houden bij het onderhoud en aanpassingen in de openbare ruimte rekening met de wensen van de inwoners. Blz. 74
II.a.2. Na realisatie projecten evalueren we samen met bewoners het resultaat en proces en stellen indien nodig het werkproces of resultaat bij. Blz. 75
II.b. de gemeente Veenendaal draagt met het verduurzamen van de mobiliteit bij aan de doelstellingen uit het ENV-programma voor 2022-2025 Blz. 76
II.b.1. We werken aan bewustwording van verduurzamen van mobiliteitsgedrag. Blz. 77
II.b.2. We zorgen dat het omgevingsbeleid (Omgevingsvisie, -programma's en -plan) in lijn is met de ambities voor duurzame mobiliteit. Blz. 78
II.b.3. We faciliteren elektrisch rijden. Blz. 79
II.b.4.We stimuleren doorontwikkeling van waterstofmobiliteit. Blz. 80
II.b.5. We stimuleren en realiseren innovaties op het gebied van energieneutraal verkeer & energieneutrale mobiliteit Blz. 81
II.c. Veenendaal is beter bestand tegen klimaatveranderingen. Blz. 82
II.c.1. We voeren stimuleringsacties uit voor het klimaatadaptief inrichten van particulier terrein, we streven hierbij naar het afkoppelen van 200 bestaande panden en het vergroenen/ontstenen van particulier terrein. Blz. 83
II.c.2. Wij geven verder vorm aan de uitvoering van het plan van aanpak voor het ontstenen van de openbare ruimte van Veenendaal. Blz. 84
II.d. De afvalinzameling draagt bij aan een circulaire economie waarbij we voor 2025 als tussendoel hebben: maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar, 75% afvalscheiding en 65% recycling. Blz. 85
II.d.1. De gf+e inzameling bij hoogbouw wordt voortgezet. Blz. 86
II.d.2. Wij voeren het uitvoeringsprogramma van het afvalbeleidsplan uit. Blz. 87
II.e. In 2022 vormt circulariteit altijd een inkoopcriterium binnen aanbestedingen. Blz. 88
II.e.1. Circulariteit vormt een belangrijk onderdeel in de projecten. Blz. 89
II.f. De gemeente draagt bij aan de CO2-reductie in de openbare ruimte uit het ENV-programma voor 2022-2025. Blz. 90
II.f.1. We onderzoeken en realiseren opwek van duurzame energie in de openbare ruimte. Blz. 91
II.f.2. We nemen meer CO2 op door vergroening van Veenendaal. Blz. 92
II.g. 0 (nul) verkeersdoden in 2050. Blz. 93
II.g.1. Acties uit het verkeersveiligheidsprogramma (dat in 2021 nog moet worden vastgesteld) uitvoeren. Blz. 94
II.h. Eind 2023 is minimaal 90% van de Data Top-15 lijst op orde. Blz. 95
II.h.1. Eind 2022 zijn 9 van de 15 Data Top-15 items op orde. Blz. 96
Algemeen Openbare ruimte Blz. 97
Beleidsindicatoren Openbare ruimte Blz. 98
Verbonden partijen Openbare ruimte Blz. 99
Beleid gerelateerd aan thema Openbare ruimte Blz. 100
Taakvelden thema Openbare ruimte Blz. 101
Thema III – Wijkgericht werken Blz. 102
Wat willen we bereiken? Blz. 103
III.a. Meer betrokkenheid van inwoners voor elkaar en/of voor hun buurt, door het stimuleren van bewonersinitiatieven. Blz. 104
III.a.1.We gaan in 2022 verder met het stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven in de buurt, o.a. door de PR-campagne verbeter je wijk, (fysiek) loket in iedere wijk, de wijknieuwsbrieven en vermelden van initiatieven op social media. Blz. 105
III.a.2. We gaan in 2022 werken met het participatietool: Open Stad. Op dit platform kunnen bewonersinitiatieven worden vermeld. Blz. 106
III.b. Meer betrokkenheid van inwoners bij hun eigen leefomgeving (schoon, heel, veilig en leefbaar) door het stimuleren van burgerparticipatie. Blz. 107
III.b.1. We gaan in 2022 verder met het stimuleren en faciliteren van burgerparticipatie op het gebied van schoon, heel, leefbaarheid en toegankelijkheid in de buurt. Blz. 108
III.b.2. We gaan in 2022 werken met het participatietool: Open Stad. Op dit platform kunnen burgerparticipatietrajecten worden vermeld. Blz. 109
III.b.3. Bij reconstructies en grote onderhoudswerkzaamheden inventariseren we met de inwoners de beperkingen die worden ervaren in de toegankelijkheid. Tijdens de werkzaamheden worden deze beperkingen zoveel mogelijk aangepakt. Blz. 110
III.c. Samen met inwoners uitvoering geven aan de wijkplannen die zich richten op het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt en/of wijken. Blz. 111
III.c.1. De wijkteams gaan samen met de inwoners de wijkinitiatieven en burgerparticipatietrajecten die vermeld staan in het wijkplan vormgeven. Blz. 112
Algemeen Wijkgericht werken Blz. 113
Beleidsindicatoren Wijkgericht werken Blz. 114
Verbonden partijen Wijkgericht werken Blz. 115
Beleid gerelateerd aan thema Wijkgericht werken Blz. 116
Taakvelden thema Wijkgericht werken Blz. 117
PROGRAMMA 2 – ECONOMIE, WERK EN ONTWIKKELING Blz. 118
Visie Economie, werk en ontwikkeling Blz. 119
Thema’s Economie, werk en ontwikkeling Blz. 120
Financiën Economie, werk en ontwikkeling Blz. 121
Actuele ontwikkelingen Economie, werk en ontwikkeling Blz. 122
Thema I – Economische ontwikkeling en werkgelegenheid Blz. 123
Wat willen we bereiken? Blz. 124
I.a Een volledig circulaire economie in 2050. 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (metalen, fossiel, mineralen) in 2030. Blz. 125
I.a.1. Samen met de regio Foodvalley bouwen we de bestaande werkplaatsen verder uit; Blz. 126
I.a.2. In samenwerking met de regio Foodvalley voegen we het thema Waterstof toe aan de werkplaatsen; Blz. 127
I.a.3. In samenwerking met de regio Foodvalley zetten we een werkplaats Industrie – kunststoffen op; Blz. 128
I.a.4. Samen met de regio Foodvalley werken we aan een Proeftuin Voedselverspilling; Blz. 129
I.a.5. In samenwerking met alle partijen binnen de regio Foodvalley breiden we het aantal partners uit; Blz. 130
I.a.6. In samenwerking met hogescholen en universiteiten ondersteunen we Onderzoeks- en onderwijsprojecten; Blz. 131
I.a.7. In samenwerking met de regio Foodvalley werken we samen met het Circles programma en beide provincies; Blz. 132
I.a.8. Samen met de regio Foodvalley creëren we een Onderwijs & onderzoeksloket voor o.a. praktijkstages en onderzoeksprojecten Circulaire Economie; Blz. 133
I.a.9. In samenwerking met de regio Foodvalley geven we Webinars voor ondernemers die willen starten met Circulaire Economie; Blz. 134
ZI.a.10. Samen met de regio Foodvalley worden er diverse netwerk evenementen georganiseerd om van elkaar te leren. Blz. 135
I.b. Behouden en uitbreiden werkgelegenheid in Veenendaal (MD05, IBK BE13). Blz. 136
I.b.1. We realiseren een jaarlijkse toename van de werkgelegenheid op basis van het aantal arbeidsplaatsen in vergelijking met het voorgaande jaar. Blz. 137
I.b.2. Stimuleren en faciliteren (startend) ondernemerschap door organiseren startersevent, ondernemersschool, gerichte informatie aanbieden over startend ondernemen, aanbieden startpunt. Blz. 138
I.c. Bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnenstad zijn aantrekkelijker gemaakt in 2022, gericht op een optimaal vestigings- en investeringsklimaat. Blz. 139
I.c.1. Aanpak van enkele grote leegstaande kantoorpanden (meer dan 1.500 m2) samen met Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU). Blz. 140
I.c.2. Door regelmatig in gesprek te blijven met de kantorenmarkt werken aan behoud van een leegstandscijfer voor kantoren < 10%. Blz. 141
I.c.3. Uitvoering acties acquisitieplan. Blz. 142
I.c.4. We zorgen voor intensivering/revitalisering en vergroening bedrijventerreinen samen met Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU). Blz. 143
I.c.5. Uitvoeren acties project Ondernemersdienstverlening op basis van een bijgesteld plan van aanpak MKB. Blz. 144
I.c.6. Faciliteren, organiseren en stimuleren van evenementen gericht op kennisuitwisseling, netwerken en profilering. Blz. 145
I.c.7. We geven uitvoering aan het programma ICT Campus met het creëren van een aantrekkelijk ICT-vestigingsklimaat. Blz. 146
I.c.8. We geven uitvoering aan het programma Vitale Binnenstad. Blz. 147
I.d. Meer bezoekers en ondernemers verleiden om naar Veenendaal te komen en te blijven. Blz. 148
I.d.1. Via promotiefilms over Veenendaal willen wij Veenendaal op een interactieve manier onder de aandacht brengen bij werknemers en werkgevers. Daarnaast wordt het Merk Veenendaal #ditisVeenendaal volop ingezet in media. Blz. 149
I.e. De bedrijven waarderen in 2022 de leefomgeving in Veenendaal als schoon, heel en veilig. Blz. 150
I.e.1. Inzet instrument reclamebelasting om collectieve activiteiten te organiseren ten behoeve van de ondernemers op de bedrijventerreinen. Blz. 151
I.e.2. In het kernwinkelgebied is een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) van kracht ten behoeve van de marketing, promotie en overige collectieve activiteiten in de binnenstad. Blz. 152
I.e.3. Samen met politie, brandweer en georganiseerd bedrijfsleven uitvoering geven aan KVO-Bedrijventerreinen, KVO-Centrum en KVO-Bruïneplein. Enquête uitvoeren en KVOB-score bijhouden. Blz. 153
I.f. Veenendaal is in 2025 landelijk hét ICT-centrum voor Food, Health en Tech. Blz. 154
I.f.1. We werken met hogescholen en ICT-bedrijven om Hbo’ers om te scholen tot IT-talenten. Blz. 155
I.f.2. We faciliteren zowel starters in de ICT als ook bestaande bedrijven die willen doorgroeien. Blz. 156
I.f.3. We werven gerichter en werken aan uitbreiding van ICT-bedrijfsvestigingen in Veenendaal met meer ICT-banen. Blz. 157
I.f.4. We creëren een beter innovatief klimaat bij bedrijven in de regio door de digitale volwassenheid te vergroten en hoogwaardige ICT-kennis te koppelen met hoogwaardige domeinkennis op het gebied van agro/food. Blz. 158
I.g. De complete en comfortabele binnenstad is een aantrekkelijke verblijfsplek met volop mogelijkheden om te ontmoeten en te beleven. Blz. 159
I.g.1. We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een complete binnenstad die divers is met meer functies (De Complete Binnenstad). Blz. 160
I.g.2. We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een toegankelijke binnenstad die alle (verkeer)gebruikers en functies een plek biedt (De Toegankelijke Binnenstad). Blz. 161
I.g.3. We werken aan het strategische doel: De groene en duurzame binnenstad speelt in op klimaatverandering en voegt verblijfskwaliteit en beleving toe aan de binnenstad (De Groene en Duurzame Binnenstad). Blz. 162
I.g.4. We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een innovatieve binnenstad waarbij door digitalisering de binnenstad slimmer, duurzamer en aantrekkelijker wordt voor bezoekers (De Innovatieve Binnenstad). Blz. 163
I.g.5. We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een goed georganiseerde binnenstad die centraal aangestuurd wordt en heeft een krachtige uitvoeringsorganisatie (De Goed Georganiseerde Binnenstad). Blz. 164
Algemeen Economische ontwikkeling en Werkgelegenheid Blz. 165
Beleidsindicatoren Economische ontwikkeling en werkgelegenheid Blz. 166
Verbonden partijen Economische ontwikkeling en werkgelegenheid Blz. 167
Beleid gerelateerd aan thema Economische ontwikkeling en werkgelegenheid Blz. 168
Taakvelden thema Economische ontwikkeling en werkgelegenheid Blz. 169
Thema II – Recreatie en toerisme Blz. 170
Wat willen we bereiken? Blz. 171
II.a. In 2022 hebben meer bezoekers en toeristen Veenendaal bezocht dan in 2019. Blz. 172
II.a.1. Kansen en mogelijkheden in kaart brengen en het beleidskader doorontwikkelen. Blz. 173
II.a.2. We zetten Veenendaal op de kaart via het Merk Veenendaal. Blz. 174
II.b. Veenendaal is beter verbonden met het groene ommeland. Blz. 175
II.b.1. Deelname Routebureau. Blz. 176
II.b.2. Deelname Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei. Blz. 177
II.b.3. Uitvoering routes en paden samen met gemeenten uit voormalige recreatieschap. Blz. 178
II.b.4. Samen met Rhenen geven we uitvoering aan Club Kwintelooijen. Blz. 179
II.c. In 2022 zijn er voor inwoners en bezoekers meer recreatieve voorzieningen in Veenendaal bereikbaar. Blz. 180
II.c.1. We werken aan het aansluiten van Veenendaal op het landelijke wandelknooppuntennetwerk. Blz. 181
II.c.2. We werken samen met de gemeente Rhenen aan het verruimen van de gebruiksmogelijkheden en aantrekken van nieuwe doelgroepen op recreatieterrein Kwintelooijen. Blz. 182
II.c.3. Profileren Veenendaal door het beter op de kaart zetten van de Grebbelinie. Blz. 183
II.c.4. Stimuleren ontwikkeling aantrekkelijke wandel- en fietsroutes via groenstructuren en (historische) waterlopen. Blz. 184
II.d. Een aantrekkelijke woon- en leefgemeente met een divers aanbod van veilige evenementen. Blz. 185
II.d.1 Het evenementenbeleid actualiseren en waar nodig vernieuwen, waarbij door middel van participatie inzicht wordt verkregen in de wensen en behoeftes vanuit de samenleving. Blz. 186
II.d.2 Proberen een beter begrip van en voor het aspect ‘geluid’ te krijgen door tijdens één van de muziekevenementen een geluidstest te doen met een afvaardiging van onze bevolking en raad. Blz. 187
II.d.3 De uitkomsten van de Projecten herinrichting Stadspark en herinrichting Duivenwal mee te nemen voor (de aanpassing van) de locaties voor evenementen. Blz. 188
Algemeen Recreatie en toerisme Blz. 189
Beleidsindicatoren Recreatie en toerisme Blz. 190
Verbonden partijen Recreatie en toerisme Blz. 191
Taakvelden thema Recreatie en toerisme Blz. 192
PROGRAMMA 3 – SOCIALE LEEFOMGEVING Blz. 193
Visie Sociale leefomgeving Blz. 194
Thema's Sociale leefomgeving Blz. 195
Financiën Sociale leefomgeving Blz. 196
Actuele ontwikkelingen Sociale leefomgeving Blz. 197
Thema I – Inkomen Blz. 198
Wat willen we bereiken? Blz. 199
I.a. Onrechtmatig gebruik van ondersteuning in het sociaal domein voorkomen we of sporen we op en pakken we aan (MD10, IBK BE28). Blz. 200
I.a.1. We geven in 2022 uitvoering aan het rechtmatigheidsplan sociaal domein. Blz. 201
I.b. Financiële kaders vormen geen belemmering voor integraal werken (MD 10, IBK BE27). Blz. 202
I.b.1. We realiseren een structurele inbedding van het maatwerkbudget voor 2022 e.v. Blz. 203
I.c. Veenendalers nemen meer deel aan de samenleving (MD01, IBK BE4). Blz. 204
I.c.1. Verhoging van 25% van het aantal ondernemers dat is aangesloten bij de minimaregelingen t.o.v. 2020. Blz. 205
I.d. Vroegtijdige interventies bij opvoed-, financiële, woon- en/of psychosociale gezondheidsvraagstukken, om zo problematische vraagstukken (en dus maatwerkvoorzieningen) te voorkomen (MD04, IBK BE11). Blz. 206
I.d.1. We zetten in op het in 50% van de aanmeldingen sneller tot stand brengen van minnelijke schuldregelingen en het voorkomen van uitval uit de schuldenregeling. Blz. 207
I.d.2. We implementeren Vroegsignalering in het eerste kwartaal 2022. Blz. 208
I.e. De ondersteuning is gericht op een duurzaam effect (MD04, IBK BE12). Blz. 209
I.e.1. Aanbieden van financiële educatie en voorlichting op scholen. Blz. 210
I.e.2. Aanbieden van financiële educatie en voorlichting voor volwassenen. Blz. 211
I.f. In 2023 is een integrale werkwijze sociaal domein binnen de gemeente en tussen gemeentelijke partijen en externe partijen gerealiseerd (MD8, IBK BE22). Blz. 212
I.g. De deskundigheidsbevordering tussen uitvoerende partijen in het sociaal domein is gefaciliteerd (MD9, IBK BE23). Blz. 213
I.g.1. In 2022 worden er activiteiten georganiseerd die bijdragen aan de integrale benadering in het Sociaal Domein. Blz. 214
Algemeen Inkomen Blz. 215
Beleidsindicatoren Inkomen Blz. 216
Verbonden partijen Inkomen Blz. 217
Beleid gerelateerd aan thema Inkomen Blz. 218
Taakvelden thema Inkomen Blz. 219
Thema II – Sociaal domein – Participatie en re-integratie Blz. 220
Wat willen we bereiken? Blz. 221
II.a. Er is sprake van een doorlopende lijn arbeidsparticipatie in samenwerking met onze partners (MD05, IBK BE14). Blz. 222
II.a.1. Eind 2022 is er een vereenvoudiging en verbetering gerealiseerd in de doorlopende lijn van arbeidsparticipatie. Blz. 223
II.a.2. We realiseren in 2022 de kwantitatieve doelstellingen m.b.t. de Participatiewet (in- en uitstroom). Blz. 224
II.a.3. In 2022 evalueren we het transitieplan IW4 2019-2021. Blz. 225
II.b. De samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt is versterkt (MD05, IBK BE15). Blz. 226
II.b.1. We werken regionaal samen met als doel de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder te verstevigen. Blz. 227
II.c. Veenendalers nemen meer deel aan de samenleving (MD01, IBK BE4). Blz. 228
II.c.1. We begeleiden meer inburgeringsplichtigen naar taallessen op B1 niveau. Blz. 229
II.c.2. We richten een overkoepelend multidisciplinair team in t.b.v. de regie op het inburgeringsproces. Blz. 230
Algemeen Sociaal Domein - Participatie en re-integratie Blz. 231
Beleidsindicatoren Sociaal Domein - Participatie en re-integratie Blz. 232
Verbonden partijen Sociaal Domein - Participatie en re-integratie Blz. 233
Beleid gerelateerd aan thema Sociaal Domein - Participatie en re-integratie Blz. 234
Taakvelden thema Sociaal domein - Participatie en re-integratie Blz. 235
Thema III – Sociaal domein – WMO Blz. 236
Wat willen we bereiken? Blz. 237
III.a. In 2022 is de sturing op aanbieders vergroot (MD10, IBK BE26). Blz. 238
III.a.1. Stimuleren van een actieve rol van zorgaanbieders in het proces van herindicatie, specifiek gericht op het toekomstperspectief van hun cliënten. Blz. 239
III.a.2. Evalueren van de huidige inkoop van immateriële ondersteuningstaken en daarin de mogelijkheden van de Wet Maatschappelijk Verantwoord Inkomen Jeugdwet en Wmo benutten. Blz. 240
III.a.3. De accountgesprekken met de belangrijkste Wmo- zorgaanbieders van begeleiding en schoonmaakondersteuning worden structureel gevoerd en gebaseerd op tevoren vastgestelde criteria en data. Blz. 241
III.b. Eind 2023 is een integraal dashboard sociaal domein beschikbaar, waarbij integrale monitoring tot op buurtniveau mogelijk is (MD10, IBK BE29). Blz. 242
III.b.1. We zijn in het sociaal domein eind 2022 in staat om beleid te baseren op beschikbare data door middel van een dashboard per beleidsveld. Blz. 243
III.b.2. Eind 2022 is er een integraal dashboard Sociaal Domein, inclusief kostenontwikkeling en begroting voor het gehele sociaal domein. Blz. 244
III.c. Veenendalers wonen zo lang mogelijk thuis (MD01, IBK BE2). Blz. 245
III.c.1. Veenendaal voert per 1 januari 2022 zelf regie op inkoop en toegang voor Beschermd Wonen in Veenendaal en werkt daarbij samen met de gemeenten uit het centrumgemeentegebied Ede. Blz. 246
III.c.2. In 2022 wordt uitvoering gegeven aan pilots die bijdragen aan de invulling van het meerjarenplan lokale aanpak Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Blz. 247
III.d. Mantelzorgers blijven actief met passende ondersteuning om overbelasting te voorkomen (MD03, IBK BE8). Blz. 248
III.d.1. Veens Welzijn geeft ook in 2022 uitvoering aan de ondersteuning van mantelzorgers. Concrete afspraken hierover zijn vastgelegd in het jaarplan 2022. Blz. 249
III.d.2. Besluitvorming over het verruimen van het respijtzorgaanbod logeerzorg zodat mantelzorgers hun taken met beter welbevinden blijven uitvoeren. Blz. 250
III.d.3. De publiciteitscampagne richt zich op een nog nader te specificeren groep mantelzorgers. Blz. 251
III.e. In 2022 evalueren we het gezondheidsbeleid (MD04, IBK BE10). Blz. 252
III.e.1. Eind 2022 heeft het maximale aantal inwoners (zoals opgenomen in het GIDS-plan en uitvoeringsplan) geprofiteerd van de preventie-activiteiten. Blz. 253
III.e.2. We geven uitvoering aan het lokaal preventieakkoord Veenendaal. Blz. 254
III.e.3. We geven uitvoering aan interventies voor gezonde leefstijl met de door het Rijk - vanuit het Preventieakkoord- extra beschikbaar gestelde middelen. Blz. 255
III.e.4. In 2022 wordt gestart met het opstellen van een nieuw gezondheidsbeleid. Blz. 256
III.f. Vroegtijdige interventies bij opvoed-, financiële, woon- en/of psychosociale gezondheidsvraagstukken, om zo problematische vraagstukken (en dus maatwerkvoorzieningen) te voorkomen (MD04, IBK BE11). Blz. 257
III.f.1 Eind 2022 is het netwerk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling doorontwikkeld en verder uitgebreid naar relevante organisaties of beroepsgroepen. Blz. 258
III.f.2. In 2022 werkt de geboortezorgketen in Veenendaal gestructureerd samen in het vroegtijdig signaleren en overdragen van opvoed-, financiële, woon- en/of gezondheidsvraagstukken bij toekomstige en jonge ouders. Blz. 259
III.f.3. In 2022 geven we invulling aan het uitvoeringsprogramma van de regiovisie ‘Voor een veilig Thuis’. Blz. 260
III.f.4. In 2022 voeren we de pilot Welzijn op Recept uit. Blz. 261
III.f.5. We zetten in op minimaal één erkende interventiemethode vanuit de Kansrijke Start. Blz. 262
III.f.6. We hebben afspraken met GGD-regio Utrecht / JGZ over de uitvoering van de Prenatale Huisbezoeken en vaccinatie Meningokokken. Blz. 263
III.g. Het aantal meerderjarigen dat begeleiding ontvangt waar behandeling passender is, is afgenomen (MD06, IBK BE19). Blz. 264
III.g.1. Samen met Veens Welzijn ontwikkelen we aanbod om wachtenden op GGZ-behandeling te ondersteunen. Blz. 265
III.h. We continueren de zorg voor personen met verward gedrag en de taken van de WvGGZ. Blz. 266
III.h.1. In 2022 realiseren we definitieve borging van het Advies en Meldpunt Verward. Blz. 267
III.h.2. We onderzoeken de mogelijkheden voor aansluiting bij de GGZ-pilot Buiten de lijntjes (Pro Persona, Iriszorg, Gelderse Vallei en gemeente Ede). Blz. 268
III.h.3. In 2022 verbeteren we de ketensamenwerking rond de zorg voor personen met verward gedrag. Blz. 269
III.i. Er zijn innovatieve ondersteuningsmogelijkheden samen met de uitvoerende partijen (MD9, IBK BE25). Blz. 270
III.i.1. De pilot 'VAK werk(t) voert in 2022 55 casussen uit waarbij combinaties gemaakt zijn tussen maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen. (Innovatie in samenwerking met: Wmo-loket - sociale basis - Wmo-zorgaanbieders). Blz. 271
III.i.2. We onderzoeken de mogelijkheden van een vrij toegankelijke vorm van dagbesteding. Blz. 272
III.i.3. We onderzoeken hoe ondersteuning voor ouderen in een vroeg stadium integraal kan worden vormgegeven vanuit verschillende domeinen. Blz. 273
III.j. Ten opzichte van 2019 is er een daling van ongeveer 10% van het aantal maatwerkvoorzieningen (MD9, IBK BE24). Blz. 274
III.j.1. We onderzoeken mogelijke maatregelen om de kostenstijging van schoonmaakondersteuning te remmen, binnen de door de raad meegegeven kaders. Blz. 275
III.j.2. We werken aan het beperken van de instroom en waar mogelijk de doorstroming naar lichtere ondersteuning en/of de sociale basis. Blz. 276
III.j.3. We sturen op doorstroming naar de Wlz, daar waar de ondersteuning vanuit de Wmo niet meer toereikend is in relatie tot de hulpvraag van de cliënt. Blz. 277
Algemeen Sociaal domein - WMO Blz. 278
Beleidsindicatoren Sociaal Domein - WMO Blz. 279
Verbonden partijen Sociaal Domein - WMO Blz. 280
Beleid gerelateerd aan thema Sociaal Domein - WMO Blz. 281
Taakvelden thema Sociaal domein - WMO Blz. 282
Thema IV – Sociaal domein – Jeugd Blz. 283
Wat willen we bereiken? Blz. 284
IV.a. In 2022 is de sturing op aanbieders vergroot (MD10, IBK BE26). Blz. 285
IV.a.1. We versterken inkoop- en contractmanagement binnen het Sociaal Domein, waaronder de implementatie van (regionale) inkoopstrategie voor jeugdhulp. Blz. 286
IV.a.2. We werken met de belangrijkste jeugdhulpaanbieders en WMO-aanbieders Immaterieel aan het realiseren van de gewenste bewegingen in het IBK. Blz. 287
IV.b. Jeugdigen groeien gezond en veilig op; we stimuleren en ondersteunen ouders om te zorgen voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en een veilig opgroei- en opvoedklimaat (MD2, IBK BE5). Blz. 288
IV.b.1. In 2022 verkennen we samen met inwoners en partners de lokale ontwikkelbehoefte in het veiligheidsdomein en borgen we de benodigde (formatieve en professionele) ontwikkelruimte. Blz. 289
IV.b.2. We sluiten in 2022 aan bij regionale proeftuinen rond het opzetten van Veiligheidsteams en de samenwerking met lokale teams. Blz. 290
IV.b.3. Samen met onze stakeholders en uitvoeringspartners rondom veiligheid ontwikkelen we in 2022 één visie over het samenwerken aan veiligheid, die aansluit op landelijke ontwikkelingen. Blz. 291
IV.b.4. In 2022 borgen we de contractuele randvoorwaarden die onze veiligheidspartners in staat stellen zich doelmatig en efficiënt in te zetten ten behoeve van onze inwoners. Blz. 292
IV.b.5. In 2022 kunnen kinderen en/of ouders met echtscheidingsproblematiek laagdrempelig gebruik maken van diverse collectieve trainingen. Blz. 293
IV.b.6. In 2022 wordt de integrale samenwerking tussen CJG en JGZ versterkt om stagnatie in de ontwikkeling van kinderen vroegtijdig te signaleren en problemen waar mogelijk te voorkomen. Blz. 294
IV.c. Het aantal casussen waarbij de huisarts het CJG inschakelt is met ongeveer10% toegenomen ten opzichte van 2020 (MD06, IBK BE16). Blz. 295
IV.c.1. Het CJG en de huisartsenpraktijken geven uitvoering aan de gemaakte samenwerkingsafspraken. In juni 2022 evalueren we deze samenwerking. Blz. 296
IV.d. Ten opzichte van 2019 wordt ongeveer 10% minder ambulante jeugdhulp verleend door jeugdhulpaanbieders (MD06, IBK BE17). Blz. 297
IV.d.1. In de prestatieafspraken met het CJG worden de volgende (aanvullende) maatregelen opgenomen gericht op: 1. Afremmen van de instroom; 2. Kaders en normen binnen het CJG; 3. Vergroten invloed op het logistieke proces bij aanbieders. Blz. 298
IV.e. Ten opzichte van 2018 is het aantal jeugdigen in instellingsverblijf met ongeveer 10% gedaald (MD06, IBK BE18). Blz. 299
IV.e.1. Het CJG stuurt op casusniveau actief op het voorkomen van plaatsing van jeugdigen in residentiële voorzieningen (instellingsverblijf), bijvoorbeeld door de inzet van (intensieve) ambulante hulpvormen of pleegzorg. Blz. 300
IV.e.2. In 2022 is de nieuwe inkoopstrategie Verblijf vormgegeven waarbinnen wordt gestuurd op afschalen van verblijf. We volgen hiermee de ambities van de “beweging van nul”. Blz. 301
IV.f. In 2023 is een integrale werkwijze sociaal domein binnen de gemeente en tussen gemeentelijke partijen en externe partijen gerealiseerd (MD08, IBK BE22). Blz. 302
IV.f.1. In 2022 versterken we de samenhang tussen onderwijs en jeugdhulp. Zodat we doelmatig en met synergie aan opgaven werken. Blz. 303
IV.f.2. Eind 2022 is gewerkt aan een aantal inspanningen uit het regionaal uitvoeringsagenda Focusagenda Onderwijs-Jeugd regio Foodvalley. Blz. 304
Algemeen Sociaal Domein - Jeugd Blz. 305
Beleidsindicatoren Sociaal Domein - Jeugd Blz. 306
Verbonden partijen Sociaal Domein - Jeugd Blz. 307
Beleid gerelateerd aan thema Sociaal Domein - Jeugd Blz. 308
Taakvelden thema Sociaal domein - Jeugd Blz. 309
Thema V – Onderwijs en ontwikkeling Blz. 310
Wat willen we bereiken? Blz. 311
V.a. Het aantal laaggeletterde inwoners daalt (MD01, IBK BE3). Blz. 312
V.a.1. Er wordt uitvoering gegeven aan het formeel en non-formeel aanbod op gemeentelijk niveau binnen het opgestelde uitvoeringsplan 2021-2024. Blz. 313
V.b. Het aantal voortijdig schoolverlaters en thuiszitters is afgenomen (MD06, IBK BE20). Blz. 314
V.b.1. We geven in 2022 lokaal uitvoering aan de 3 programmalijnen uit het regionale programma VSV regio Vallei 2020-2024. Blz. 315
V.c. Onderwijsachterstandenbeleid: er is een kwantitatief voldoende en kwalitatief goed aanbod van peuteropvang met en zonder voorschoolse educatie. Blz. 316
V.c.1. Aanbieders van peuteropvang krijgen op basis van de subsidieregeling middelen om de kindplaatsen te realiseren. Blz. 317
V.c.2. In gesprek met de aanbieders is kwaliteit een belangrijk en terugkerend thema. Blz. 318
V.c.3. Er wordt een start gemaakt met een 3-jarige pilot Boekstart in de Kinderopvang. Blz. 319
V.d. Faciliteren van het aanbod van vroegschoolse educatie waardoor scholen meer elkaars kennis en expertise kunnen delen en kinderen met een ontwikkelingsachterstand (nog) beter ondersteund kunnen worden. Blz. 320
V.d.1. De pilot met een taalspecialist die op alle VVE-scholen in Veenendaal extra ondersteuning gaat bieden wordt met een jaar verlengd. Blz. 321
V.e. Iedere jeugdige met een ondersteuningsbehoefte krijgt passende ondersteuning om onderwijs te kunnen volgen. Blz. 322
V.e.1.Eind 2022 is tweemaal Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de Samenwerkingsverbanden passend onderwijs gevoerd. Blz. 323
V.e.2. In 2022 zetten we in op de aanbevelingen uit de tussenevaluatie van het Model Passende Samenwerking. Blz. 324
V.e.3. Uitvoering geven aan de onderdelen voor Veenendaal uit het uitvoeringsplan Focusagenda Onderwijs-Jeugdhulp regio Foodvalley . Blz. 325
V.f. Alle kinderen van 0-13 jaar kunnen in een IKC een doorlopende leer- en ontwikkellijn volgen. Blz. 326
V.f.1. Implementatie van het herijkte Integraal Huisvestingsplan 2020 en het nieuwe IKC beleid. Blz. 327
V.f.2. In 2020 starten de kernpartners van het IKC Franse Gat met het aanbestedingstraject. Het aanbestedingstraject loopt door in 2021 en samen met aanbestedende partij en de kernpartners wordt de planontwikkeling van deze IKC opgepakt. Blz. 328
V.f.3. In 2021 zijn we gestart samen met de kernpartners van het IKC Ronde Erf met een eerste verkenning van een gezamenlijk IKC-visie en het ruimtelijk programma. In 2022 ronde we dit af en starten we met de aanbesteding. Blz. 329
V.g. Scholen ondersteunen bij de aanpak van coronavertragingen. Blz. 330
V.g.1. In kader van het NPO leveren we in 2022 inspanningen richting het Onderwijs vanuit de door het Rijk bepaalde gemeentelijke rol gebaseerd op de uitgangspunten van gemeentelijke taken (zoals Jeugdzorg, OAB, bevorderen van samenwerking). Blz. 331
V.g.2. In kader van het NPO wordt toegevoegde waarde gezocht bij: Bovenschoolse maatregelen die buiten het bereik van één school vallen of voor meer scholen zijn (bv. voorleeshulp thuis, sport, zomerschool); Vertraging VVE; Welzijn van leerlingen. Blz. 332
Algemeen Onderwijs en ontwikkeling Blz. 333
Beleidsindicatoren Onderwijs en ontwikkeling Blz. 334
Verbonden partijen Onderwijs en ontwikkeling Blz. 335
Beleid gerelateerd aan thema Onderwijs en ontwikkeling Blz. 336
Taakvelden thema Onderwijs en ontwikkeling Blz. 337
Thema VI – Sport Blz. 338
Wat willen we bereiken? Blz. 339
VI.a. Nieuwe Kpi’s voor Stichting Sportservice Veenendaal. Blz. 340
VI.a.1. In overleg met Stichting Sportservice Veenendaal bepalen we op welke doelen uit het beleidskader we ons in 2022 gaan inzetten. Blz. 341
VI.b. Uitvoering lokaal Sportakkoord. Blz. 342
VI.b.1. Met alle betrokken partijen uitvoering geven aan het uitvoeringprogramma van het Sportakkoord. Blz. 343
VI.c. Bevorderen gezonde sportkantines en rookvrije sportaccommodaties. Blz. 344
VI.c.1. Organiseren van themabijeenkomsten en ondersteunen verenigingen. Blz. 345
Algemeen Sport Blz. 346
Beleidsindicatoren Sport Blz. 347
Verbonden partijen Sport Blz. 348
Beleid gerelateerd aan thema Sport Blz. 349
Taakvelden thema Sport Blz. 350
Thema VII – Cultuur Blz. 351
Wat willen we bereiken? Blz. 352
VII.a. Verhaallijn 1 : een stabiele basis. Blz. 353
VII.a.2. Netwerkstructuren inrichten, inclusief heroriëntatie op uren en taken cultuurmakelaar. Blz. 354
VII.a.1. Onderzoek naar accommodatieknelpunten en onderzoek naar facilitair bedrijf. Blz. 355
VII.a.3. Afsluiten convenant gemeente-programmaraad. Blz. 356
VII.b. Verhaallijn 2: Cultuur in de wijken. Blz. 357
VII.b.1. Ontwikkelen van de samenwerking tussen culturele organisaties in het centrum en de maatschappelijke-, zorg- en welzijnsorganisaties in de wijken. Blz. 358
VII.c. Verhaallijn 3: Iedereen doet mee. Blz. 359
VII.c.1. Inventariseren van de wensen van doelgroepen accommodaties. Blz. 360
VII.c.2. Nieuwe activiteiten in de wijken. Blz. 361
VII.d. Verhaallijn 4: Jong geleerd, oud gedaan. Blz. 362
VII.d.1. De keten ontwikkelt een beleidskader voor het beoefenen van cultuur en het beleven van cultuur. Blz. 363
VII.e. Verhaallijn 5: Het verhaal van Veenendaal. Blz. 364
VII.e.1. Starten van een Erfgoedplatform, het samenwerkingsverband tussen de gemeentelijke afdelingen die zich met erfgoed bezighouden en de maatschappelijke organisaties op het gebied van Erfgoed. Blz. 365
VII.e.2. Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van Erfgoedbeleid en erfgoed-activiteiten, zoals Erfgoededucatie. Blz. 366
Algemeen Cultuur Blz. 367
Beleidsindicatoren Cultuur Blz. 368
Verbonden partijen Cultuur Blz. 369
Beleid gerelateerd aan thema Cultuur Blz. 370
Taakvelden thema Cultuur Blz. 371
Thema VIII – Welzijn Blz. 372
Wat willen we bereiken? Blz. 373
VIII.a. De inzet van vrijwilligers en het sociale netwerk is onderdeel van het normale leven (MD03, IBK BE7). Blz. 374
VIII.a.1. We versterken het netwerk rondom vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Blz. 375
VIII.a.2. We ontwikkelen het vrijwilligersplatform verder door naar aanleiding van de evaluatie uit 2021. Blz. 376
VIII.b. Versterken van de sociale basis (MD03, IBK BE9). Blz. 377
VIII.b.1. We zorgen dat Veens Welzijn de sociale basis versterkt door haar aanbod op de vier pijlers: sociale leefbaarheid, vrijwilligers, opvoeden en opgroeien en langer thuis. Blz. 378
VIII.b.2. We promoten het Sociaal Startpunt en de netwerk-app. Blz. 379
VIII.b.3. Daar waar hiaten in de collectieve algemene voorzieningen worden gesignaleerd, kijken we hoe de sociale basis hierop kan inspelen. Blz. 380
VIII.b.4. In 2022 verbindt Veens Welzijn de partners in de sociale basis met de focus op sport en ondernemers. Blz. 381
VIII.b.5. In 2022 is de regeling voor het instellen van het innovatiefonds voor het versterken van de sociale basis vastgesteld. Blz. 382
VIII.c. Veenendalers nemen verantwoordelijkheid voor eigen zelfredzaamheid en eigen kwetsbaarheid, passend bij de levensfase (MD1, IBK BE1). Blz. 383
VIII.c.1. In het contact met de inwoners sturen we nadrukkelijker op en/of stimuleren we de inwoners om op zoek te gaan naar oplossingen binnen hun eigen mogelijkheden, hun sociaal netwerk en de sociale basis. Blz. 384
VIII.c.2. Herijking van de Lokale Inclusie Agenda. Blz. 385
Algemeen Welzijn Blz. 386
Beleidsindicatoren Welzijn Blz. 387
Verbonden partijen Welzijn Blz. 388
Beleid gerelateerd aan thema Welzijn Blz. 389
Taakvelden thema Welzijn Blz. 390
PROGRAMMA 4 – BURGER EN BESTUUR Blz. 391
Visie Burger en bestuur Blz. 392
Thema’s Burger en bestuur Blz. 393
Financiën Burger en bestuur Blz. 394
Actuele ontwikkelingen Burger en bestuur Blz. 395
Thema I – Dienstverlening (extern) Blz. 396
Wat willen we bereiken? Blz. 397
I.a. De eerstelijns dienstverlening is klant-, service- en oplossingsgericht, waardoor er balans is tussen efficiënte inrichting en klantbeleving. Blz. 398
I.a.1. Jaarlijks worden balie en telefonie gemeten op bereikbaarheid (telefonie), toegankelijkheid (balie, o.a. openingstijden), middels een klanttevredenheidsonderzoek. Blz. 399
I.a.2. Signalen die voortkomen uit onderzoeken of rechtstreeks van klanten oppakken om de dienstverlening blijvend te optimaliseren. Blz. 400
I.a.3. Meten klantwaardering door middel van o.a. dashboard, klanttevredenheids- of CES-onderzoeken. Blz. 401
I.a.4. Innovatieve service aanbieden aan onze klanten via digitaal loket, de balie en telefonie (particulieren, bedrijven en instellingen). Blz. 402
I.b. We streven naar steeds meer zelfregie voor de klant om zijn zaken met de gemeente (digitaal) zelf te kunnen regelen. Blz. 403
I.b.1. Meten van gebruik webformulieren. Blz. 404
Algemeen Dienstverlening (extern) Blz. 405
Beleidsindicatoren Dienstverlening (extern) Blz. 406
Verbonden partijen Dienstverlening (extern) Blz. 407
Beleid gerelateerd aan thema Dienstverlening (extern) Blz. 408
Taakvelden thema Dienstverlening (extern) Blz. 409
Thema II – Burger en samenwerking Blz. 410
Wat willen we bereiken? Blz. 411
II.a. Veenendaal zet zich (ook) in 2022 in voor de verdere ontwikkeling van de regio Foodvalley. Blz. 412
II.a.1. Veenendaal levert een (ambtelijke) bijdrage aan het in de tweede helft van 2021 en in 2022 binnen de regio invulling geven aan de Regiodeal Foodvalley. Blz. 413
II.a.2. Eind 2020 is de geactualiseerde Strategische Agenda Foodvalley 2020 – 2025 vastgesteld. De komende jaren wordt in Triple Helix-verband vorm gegeven aan de uitvoering van deze Strategische Agenda. Veenendaal levert hieraan zijn bijdrage. Blz. 414
II.a.3. Als onderdeel van de gemeenschappelijke regeling geeft Veenendaal mede invulling aan de overheidsgeleding van de Triple Helix regio Foodvalley (3 O’s: overheid, onderwijs, ondernemingen). Blz. 415
II.b. Vanuit organisatie en bestuur is doorlopende aandacht voor bestuursstijl en bestuurscultuur. Blz. 416
II.b.1. Wij geven blijvend aandacht aan participatie door inwoners, bedrijven en instellingen bij de voorbereiding van beleid en activiteiten te betrekken. In 2022 geven we daar concrete invulling aan bij onder andere Omgevingsvisie, -plan, etc. Blz. 417
II.c. Veenendaal is een betrouwbare samenwerkingspartner. Blz. 418
II.c.1. We geven blijvend invulling aan de scharnierfunctie van Veenendaal in de Regio FoodValley en tussen de provincies Utrecht en Gelderland. Blz. 419
II.c.2. We richten ons op Renswoude en Rhenen, maar zeker ook op de andere (buur)gemeenten zoals Ede, Wageningen, Woudenberg en Scherpenzeel. Blz. 420
II.d. Adequate sturing en controle ten aanzien van verbonden partijen waarin de gemeente Veenendaal deelneemt. Blz. 421
II.d.1. De door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota Verbonden partijen wordt gelijk voorgaande jaren ook in 2021 gemonitord en zo nodig geactualiseerd. Blz. 422
Algemeen Burger en samenwerking Blz. 423
Beleidsindicatoren Burger en samenwerking Blz. 424
Verbonden partijen Burger en samenwerking Blz. 425
Beleid gerelateerd aan thema Burger en samenwerking Blz. 426
Taakvelden thema Burger en samenwerking Blz. 427
Thema III – Veiligheid samenleving Blz. 428
Wat willen we bereiken? Blz. 429
III.a. Inwoners/ondernemers zijn zich bewust van cybercriminaliteit en nemen voldoende maatregelen om dit te verminderen. Blz. 430
III.a.1. Inzetten op preventie en bewustwording van de digitale dreiging naar bewoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld. Blz. 431
III.a.2. Het bevorderen van een goede registratie waardoor de zichtbaarheid wordt vergroot en opsporing meer prioriteit krijgt. Blz. 432
III.a.3. We sluiten aan bij landelijke en regionale initiatieven met als doel de cyberweerbaarheid te vergroten. Blz. 433
III.b. In 2022 als 1 overheid de vervolgstap maken naar een effectieve aanpak van ondermijnende criminaliteit in Veenendaal. Blz. 434
III.b.1. Inzicht krijgen in ondermijnende activiteiten en de factoren die het voor criminelen aantrekkelijk maken zich te vestigen. Blz. 435
III.b.2. Intensiveren van de samenwerking met 4 Heuvelruggemeenten waardoor we criminele samenwerkingsverbanden aanpakken en als 1 overheid naar buiten treden. Blz. 436
III.b.3. Zorgen dat het instrumentarium voor de aanpak van ondermijning en drugsproblematiek op orde is. Hiervoor nieuwe wetgeving (bijv. Bibob) implementeren, handhaven en uitvoeren o.a. door integrale controles. Blz. 437
III.b.4. Bestuurlijke, maatschappelijke weerbaarheid vergroten door (daar waar mogelijk samen met de andere 4 heuvelruggemeenten) bijeenkomsten en trainingen te organiseren. Blz. 438
III.b.5. Specifiek voor het onderwerp drugs zetten we ook voorlichting in gericht op jongeren met betrekking tot gebruik en handel en ontwikkelen we interventies om te zorgen dat jongeren stoppen met de handel in drugs. Blz. 439
III.c. De kans op High Impact Crime (woninginbraken, overvallen, snel-, of plof- en ramkraken) in Veenendaal verminderen. Blz. 440
III.c.1. De meldingsbereidheid en de heterdaadkans vergroten door het stimuleren van burgerparticipatie (bijvoorbeeld Burgernet en Whatsappbuurtpreventie voor criminaliteit en het bekendmaken van de meldcode voor huiselijk geweld). Blz. 441
III.c.2. Inventariseren van risicolocaties voor straatovervallen, ram-, plof- en snelkraken en uitvoeren van gerichte maatregelen op deze locaties. Blz. 442
III.c.3. Ondernemers en personeel bewust maken van hun veiligheidssituatie door training en bijeenkomsten en de nazorg overvalscan bij getroffen ondernemers aanbieden. Blz. 443
III.c.4. Voorkomen van heling door ondernemers te wijzen op hun verantwoordelijkheden en door de handhaving van het Digitaal opkopersregister (DOR). Blz. 444
III.c.5.Het verbeteren van een integrale persoonsgerichte aanpak van de daders van HIC (high impact crime) door het inzetten van het bestuursrechtelijke instrumentarium. Blz. 445
III.d. In de samenleving is er begrip voor elkaar en tolerantie waarbij er geen plek is voor extreem gedachtegoed en parallelle samenlevingen. Blz. 446
III.d.1. Netwerken in de samenleving versterken met als doel om polarisatie te signaleren en tegen te gaan. Blz. 447
III.d.2. Samen met partners ontwikkelen we interventies om extreem gedachtegoed en het creëren van parallelle samenlevingen aan te pakken. We volgen daarbij 3 sporen: 1) Gesprek & dialoog, 2) Confronteren & aanspreken en 3) Verstoren & handhaven. Blz. 448
Algemeen Veiligheid samenleving Blz. 449
Beleidsindicatoren Veiligheid samenleving Blz. 450
Verbonden partijen Veiligheid samenleving Blz. 451
Beleid gerelateerd aan thema Veiligheid samenleving Blz. 452
Taakvelden thema Veiligheid samenleving Blz. 453
PROGRAMMA 5 – ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Blz. 454
Visie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 455
Thema’s Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 456
Financiën Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 457
Actuele ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 458
Thema I – Treasury Blz. 459
Algemeen Treasury Blz. 460
Taakvelden thema Treasury Blz. 461
Thema II- OZB en belastingen overige Blz. 462
Beleidsindicatoren OZB en belastingen overige Blz. 463
Taakvelden thema OZB en belastingen overige Blz. 464
Thema III - Uitkeringen en gemeentefonds en algemeen Blz. 465
Taakvelden thema Uitkeringen en gemeentefonds en algemeen Blz. 466
PROGRAMMA 6 – BEDRIJFSVOERING Blz. 467
Visie Bedrijfsvoering Blz. 468
Thema’s Bedrijfsvoering Blz. 469
Financiën Bedrijfsvoering Blz. 470
Actuele ontwikkelingen Bedrijfsvoering Blz. 471
Thema I – Dienstverlening (intern) Blz. 472
Algemeen Dienstverlening (intern) Blz. 473
Taakvelden thema Dienstverlening (intern) Blz. 474
Thema II – Security & informatiebeveiliging Blz. 475
Algemeen Security & informatiebeveiliging Blz. 476
Taakvelden thema Security & informatiebeveiliging Blz. 477
Thema III – Middelen Blz. 478
Taakvelden thema Middelen Blz. 479
Thema IV - Advisering en detachering Blz. 480
Taakvelden thema Advisering en detachering Blz. 481
Thema V - Bedrijfsvoering algemeen Blz. 482
Algemeen bedrijfsvoering algemeen Blz. 483
Beleidsindicatoren Bedrijfsvoering algemeen Blz. 484
Taakvelden thema Bedrijfsvoering algemeen Blz. 485
PARAGRAFEN Blz. 486
A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 487
A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 488
B. Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 489
Wat willen we bereiken? Blz. 490
II.g. Een vastgoedportefeuille in bezit die aansluit op de vraag vanuit beleid; het faciliteren van maatschappelijk activiteiten, stedelijke ontwikkeling en eigen bedrijfsvoering huisvesten. Blz. 491
II.g.1. De acties uitvoeren die in het Portefeuilleplan zijn gesteld (afstoten, aankopen, huren etc). Blz. 492
II.h. De (technische) kwaliteit van onze portefeuille voldoet aan onze criteria. Blz. 493
II.h.1. Al het vastgoed wordt in stand gehouden op kwaliteitsniveau 3 van de NEN 2767. Blz. 494
II.h.2. Het publieksgedeelte van het gemeentehuis wordt in standgehouden op kwaliteitsniveau 2 van de NEN 2767. Blz. 495
II.h.3. Vastgoed met een exploitatieperiode korter dan 5 jaar wordt in standgehouden op kwaliteitsniveau 4 van de NEN 2767. Blz. 496
II.i. De Gemeente Veenendaal draagt met het verduurzamen van de eigen vastgoedportefeuille bij aan de doelstellingen uit het ENV-programma voor 2022-2025. Blz. 497
II.i.1. We behouden de CO2-Prestatieladdercertificering van de gemeentelijke organisatie door continu te verbeteren. Blz. 498
II.i.2. We implementeren de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Blz. 499
II.j. De kosten van de portefeuille zijn in 2022 in balans met de opbrengsten. Blz. 500
II.j.1. Instrumenten inzetten zoals; kostprijsdekkende huursystematiek. Blz. 501
II.k. De algemene begraafplaats en het rouwcentrum worden in 2022 volgens de kwaliteitsnormen onderhouden. Blz. 502
II.k.1. We beheren de algemene begraafplaats op A-niveau. Blz. 503
II.k.2. We beheren het rouwcentrum op kwaliteitsniveau 3 volgens NEN 2767. Blz. 504
B. Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 505
Beleid gerelateerd aan thema Blz. 506
C. Financiering Blz. 507
C. Financiering Blz. 508
D. Bedrijfsvoering Blz. 509
D. Bedrijfsvoering Blz. 510
E. Verbonden partijen Blz. 511
E. Verbonden partijen Blz. 512
Regio Foodvalley Blz. 513
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Blz. 514
Sociale werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht (IW4) Blz. 515
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU) Blz. 516
Afvalverwijdering Utrecht (AVU) Blz. 517
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) Blz. 518
Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper (BVO) Blz. 519
Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost BV (OVO) Blz. 520
Duurzame Energie Veenendaal-oost BV (DEVO) Blz. 521
Vitens NV Blz. 522
Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) Blz. 523
Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV) Blz. 524
Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal (CJG) Blz. 525
Stichting Ontmoetingshuis Blz. 526
Stichting Veens Welzijn Blz. 527
Parkeervoorzieningen (Tricotage en Arie van Hensbergen) Blz. 528
F. Grondbeleid Blz. 529
Grondbeleid Blz. 530
G. Lokale heffingen Blz. 531
Lokale heffingen Blz. 532
BIJLAGEN Blz. 533
1. MIP Blz. 534
MIP Blz. 535
2. Geraamde baten en lasten Blz. 536
Geraamde baten en lasten Blz. 537
3. Geprognosticeerde balans Blz. 538
Geprognosticeerde balans Blz. 539
4. Staat van incidentele baten en lasten 2022-2025 Blz. 540
Staat van incidentele baten en lasten 2022-2025 Blz. 541
5. Staat van reserves en voorzieningen Blz. 542
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 543
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap