PROGRAMMA 5 – ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Visie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Dit programma heeft betrekking op de inkomsten die niet direct aan een programma worden toegerekend. De belangrijkste inkomstenbronnen voor dit programma zijn de van het rijk te ontvangen gemeentefondsuitkering en de opbrengsten uit de onroerende zaak belasting (OZB).

Het doel van beheersing van algemene middelen is om de risico’s zo goed mogelijk in beeld te hebben (inventariseren/benoemen) en zo goed mogelijk te beheersen (door het nemen van beheersmaatregelen).

Hiervoor zorgen we door een structureel en reëel evenwicht in de begroting en de meerjarenraming. Daarmee blijven we binnen de kaders van het repressief toezicht van de provincie. We zetten een heldere beslisboom in om eventuele dreigende tekorten op te lossen.

We houden de vastgestelde financiële beleidsregels actueel met de landelijke en lokale ontwikkelingen.

Onze planning- en control cyclus is zo ingericht dat raad en college de sturings- en verantwoordingsinformatie krijgen die ze nodig hebben voor de uitvoering van de opgedragen taak. Wij zorgen ervoor dat deze informatie betrouwbaar, juist, tijdig en volledig is.

Thema’s Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

I. Treasury
II. OZB en belastingen overige
III. Uitkeringen en gemeentefonds en algemeen

Financiën Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 137.656 139.480 138.695 141.394
Lasten 1.402 2.589 4.097 4.520
Saldo programma (voor mutaties reserves) 136.254 136.892 134.598 136.874
Beschikkingen 7 7 1.064 7
Stortingen 20 2.020 20 20
Saldo mutaties reserves -13 -2.013 1.044 -13
Saldo programma (na mutaties reserves) 136.241 134.879 135.643 136.861

Actuele ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

 

 

Thema I - Treasury

Treasury
Door de lage rente is geld lenen nog steeds erg goedkoop. Als gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank zal naar verwachting de rente nog wel even aan de lage kant blijven. Er is hierbij wel een risicofactor aanwezig. In de Verenigde Staten wordt momenteel gewerkt aan een zeer omvangrijk stimuleringsprogramma. Dit programma is zo omvangrijk dat dit een substantiële toename betekent in de vraag naar geld. En waar de vraag substantieel toeneemt stijgt de prijs. Door de rentestand strak te monitoren zal tijdig op deze ontwikkeling worden ingespeeld.

Verder speelt dat kort geld voor de gemeente een bron van inkomsten oplevert omdat kasgeld wordt geleend tegen een negatieve rente van -0,5%. Hierdoor kan een behoorlijk bedrag binnengehaald worden voor de gemeente.

Voor ons treasurybeleid heeft deze verruiming weinig gevolgen omdat we zullen proberen zoveel mogelijk te profiteren van de negatieve rente bij een roodstand in rekening courant.

Thema II - OZB en belastingen overige

Tarieven belastingen
De belangrijkste inkomstenbron uit de gemeentelijke heffingen is de OZB. Doordat de financiële positie van de gemeenten de laatste jaren zwaar onder druk staat, zijn veel gemeenten genoodzaakt de tarieven van de OZB te verhogen om toch een sluitende begroting te kunnen presenteren.

Naast de gebruikelijke trendmatige tariefsaanpassing zijn de tarieven het laatst aangepast voor het jaar 2019 (10% extra voor verzachtende maatregelen in het kader van het Sociaal Domein).

Ook voor 2022 zal geen voorstel worden gedaan om de tarieven aan te passen (naast de trendmatige aanpassing). Veel inwoners en ondernemers hebben al moeite genoeg het hoofd boven water te houden vanwege de coronacrisis. Ook in het meerjarenperspectief is geen extra verhoging voorzien.

Maatwerk bij de invordering
Bij alle heffingen verlenen wij maatwerk waar het gaat om de invorderingen. Er worden ruime betalingsmogelijkheden geboden voor gespreide betaling van de opgelegde aanslagen. Tot op heden kan de conclusie worden getrokken dat mede door deze mogelijkheden er weinig achterstanden en betalingsproblemen ontstaan. Zo nodig passen we dit maatwerk ook in 2022 toe.

Thema III - Uitkeringen en gemeentefonds en algemeen

Algemene uitkering
De fondsbeheerders hebben besloten de besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds aan het volgend kabinet te laten. Dit betekent dat de invoering van de nieuwe verdeling opschuift naar 1 januari 2023. Reden hiervoor is de huidige financiële positie van gemeenten en de nog lopende gesprekken met gemeenten over onder andere toereikende financiering van de jeugdzorg. Het is van belang dat er helderheid is over de financiële positie van gemeenten alvorens het Rijk tot de invoering van het nieuwe verdeelmodel over gaat.

Thema I – Treasury

Algemeen Treasury

Voor een nadere toelichting rondom het treasurybeleid wordt verwezen naar de paragrafen weerstandsvermogen en risicobeheer en financiering.

Taakvelden thema Treasury

Taakveld (bedragen x € 1.000) B/L Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
0.5 Treasury Baten -1.905 -1.896 -1.891 -1.891
Lasten 584 597 609 609
Totaal 0.5 Treasury -1.321 -1.299 -1.281 -1.281
0.8 Overige baten en lasten Baten 0 0 0 4
Lasten 466 1.635 3.125 3.543
Totaal 0.8 Overige baten en lasten 466 1.635 3.125 3.547
Totaal Thema Treasury -854 336 1.844 2.266

Thema II- OZB en belastingen overige

Beleidsindicatoren OZB en belastingen overige

Veenendaal Landelijk
Taakveld Indicator Eenheid Bron Beschrijving 2020 2021 2022 2020 2021 2022
0.61 OZB-woningen Gemiddelde WOZ waarde 1.000 euro CBS De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 254 nb nb 270 nb nb
0.61 OZB-woningen Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden In Euro's COELO Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuis-houden betaalt aan woonlasten. 579 617 nb 700 733 nb
0.61 OZB-woningen Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In Euro's COELO Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuis-houden betaalt aan woonlasten. 609 646 nb 773 810 nb

Taakvelden thema OZB en belastingen overige

Taakveld (bedragen x € 1.000) B/L Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
0.61 OZB woningen Baten -8.005 -8.207 -8.414 -8.691
Lasten 204 207 210 213
Totaal 0.61 OZB woningen -7.801 -8.000 -8.204 -8.478
0.62 OZB niet-woningen Baten -6.659 -6.860 -7.068 -7.238
Lasten 107 109 110 112
Totaal 0.62 OZB niet-woningen -6.552 -6.752 -6.957 -7.126
0.64 Belastingen Overig Baten -557 -3.357 -574 -581
Lasten 41 41 42 43
Totaal 0.64 Belastingen Overig -517 -3.315 -532 -539
Totaal Thema OZB en belastingen overige -14.869 -18.067 -15.694 -16.143

Thema III - Uitkeringen en gemeentefonds en algemeen

Taakvelden thema Uitkeringen en gemeentefonds en algemeen

Taakveld (bedragen x € 1.000) B/L Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Baten -120.530 -119.160 -120.748 -122.996
Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -120.530 -119.160 -120.748 -122.996
Totaal Thema Uitkeringen en gemeentefonds algemeen -120.530 -119.160 -120.748 -122.996