PROGRAMMA 1 – FYSIEKE LEEFOMGEVING

Visie Fysieke leefomgeving

We zetten ons in voor een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving waar onze inwoners en bedrijven zich prettig en medeverantwoordelijk voor voelen. De gemeente wil groeien en bloeien en in 2050 duurzame gemeente zijn.

Groei & Bloei en Duurzaam Veenendaal
We richten onze focus in het fysiek domein op activiteiten die bijdrage aan het bereiken van de doelstellingen van Duurzaam Veenendaal in 2050. De kernambitie Groei& Bloei is daarom verbonden met de kernambitie Duurzaam Veenendaal. We groeien, maar wel in een gezonde, duurzame en veilige omgeving. Zie verder hoofdstuk Opgaven en opgavegericht werken.

Omgevingswet
Waar nu veel wetten en regels zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving, worden deze samengebracht in de Omgevingswet welke zal ingaan op 1 juli 2022. Veenendaal is al hard aan de slag met het treffen van de nodige voorbereidingen op de Omgevingswet en zal er dan ook klaar voor zijn om in 2022 de fysieke leefomgeving te benaderen binnen de kaders van de Omgevingswet. In 2020 is de Omgevingsvisie vastgesteld. Deze visie is het nieuwe, integrale strategische beleidsdocument voor de gehele fysieke leefomgeving en vormt daarmee de basis voor het Omgevingsplan en de Omgevingsprogramma’s die vanaf 2021 zijn/worden vastgesteld.

Thema’s Fysieke leefomgeving

I. Ruimtelijke ontwikkeling
II. Openbare Ruimte
III. Wijkgericht werken

Financiën Fysieke leefomgeving

Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 30.215 30.101 29.763 30.001
Lasten 38.513 38.181 39.008 39.172
Saldo programma (voor mutaties reserves) -8.298 -8.080 -9.245 -9.171
Beschikkingen 1.374 3.337 2.102 2.102
Stortingen 1.733 2.839 142 177
Saldo mutaties reserves -359 498 1.960 1.925
Saldo programma (na mutaties reserves) -8.657 -7.582 -7.285 -7.246

Actuele ontwikkelingen Fysieke leefomgeving

 

 

Thema I - Ruimtelijke ontwikkeling

Herstructurering Franse Gat

In 2023 wordt begonnen met de herstructurering van het Franse gat, conform de gebiedsvisie. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Patrimonium Woonservice. De plannen worden nog nader uitgewerkt.

Bodemtaken

Onder de Omgevingswet, welke ingaat per 2022, wordt de gemeente bevoegd gezag voor de vaste bodem.

WWZ-regie (Wonen, Welzijn en Zorg)

De komende jaren ontstaat door de vergrijzing en extramuralisering een steeds grotere maatschappelijke opgave rondom het langer zelfstandig thuis wonen. Middels een woonzorganalyse worden vraag en aanbod naar woonzorgvoorzieningen in beeld gebracht. Op basis hiervan wordt een afwegingskader voor nieuwe woonzorgontwikkelingen opgesteld. De dialoog vindt hierover plaats met uiteenlopende stakeholders in het stedelijk WWZ-overleg en wordt vormgegeven op basis van samenwerkingsafspraken en actieplannen. Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma Wonen vormen de woonzorganalyse, het afwegingskader en de samenwerkingsafspraken gezamenlijk de Woonzorgvisie.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Algemeen
Op 1 januari 2022 treedt naar verwachting de eerste tranche Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Deze eerste tranche betreft de grondgebonden woningen en kleine bedrijfshallen. De Wkb heeft ingrijpende gevolgen voor het proces van bouwen en vergunningverlening voor een groot deel van de huidige omgevingsvergunningen. Doordat een belangrijk deel van de werkzaamheden verschuift naar private kwaliteitsborgers, die toezicht houden op het bouwproces, zal een deel van de toerekening van de bouwleges niet meer aan deze bouwplannen kunnen worden doorgerekend. Bij het opstellen van de kadernota 2021 is na een eerste globale analyse rekening gehouden met een bedrag van € 200.000 aan structurele legesderving. Uit de analyse van de leges van de afgelopen jaren is berekend dat deze structurele legesderving naar verwachting hoger zal zijn, namelijk € 245.000.

Toekomstige ontwikkelingen
Op dit moment wordt gewerkt aan een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de gemeenten worden vastgelegd. Op dit moment is nog niet bekend wanneer deze AMvB wordt vastgesteld. In deze AMvB wordt ook een passage opgenomen over de leges die in rekening gebracht kunnen en mogen worden. Tot op heden is onduidelijk of de leges gemaximaliseerd worden. Als dit het geval is, zijn de gevolgen voor de legesinkomsten van Veenendaal waarschijnlijk ingrijpend omdat wij alle kosten die met vergunningverlening zijn gemoeid in de leges verdisconteren (100% kostendekkendheid) en de landelijke leges naar verwachting uitgaan van een lager tarief.

Als gevolg van de invoering van de Wkb komt er per 1 januari 2022 ook een aantal nieuwe taken/werkzaamheden naar de gemeente toe. Dit betreft met name de toets van het door de kwaliteitsborger op te stellen borgingsplan en het ‘vrijgeven’ van de woning na oplevering door de kwaliteitsborger. Vanwege het ontbreken van landelijke proefprojecten, is het op dit moment onduidelijk hoeveel tijd deze werkzaamheden omvatten.

Tranches 2 en 3
Na tranche 1 treden in de toekomst wellicht ook de tranches 2 en 3 in werking. Het gevolg hiervan is dat alle omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen onder de Wkb vallen. Hoewel het op dit moment totaal niet zeker is of die tranches in werking treden en op welk moment, wordt gestreefd naar het jaar 2025. Uit een globale verkenning van de verleende omgevingsvergunningen is gebleken dat dit om een extra legesderving van ongeveer € 800.000 gaat, boven op de verwachte legesderving van € 245.000 als gevolg van de eerste tranche.

Thema II - Openbare ruimte

Integrale aanpak in de Fysieke leefomgeving
Om de doelen van de opgave Groei en Bloei en Duurzaam Veenendaal, in samenhang met de overige activiteiten in de fysieke leefomgeving, te kunnen realiseren is een integrale aanpak nodig. Deze noodzaak wordt nog eens benadrukt door de grote opgave die warmte- en energietransitie van de gemeente vraagt. Het Klimaatakkoord en de opdracht die daarin aan de gemeenten is gegeven, zorgt voor een intensief traject waar een duidelijke sturing nodig is om de doelen te behalen. De ontwikkeling van Veenendaal naar een excellente woonstad, de Omgevingsvisie en de op basis daarvan (nog vast te stellen) uitvoeringsprogramma’s voor de fysieke leefomgeving, de herontwikkeling van woningbouwlocaties, de inzet voor de klimaatadaptatie, de vergroening van de leefomgeving, de eerdergenoemde warmte- en energietransitie vragen om een integrale aanpak. Enerzijds om te zorgen dat de schaarse ruimte zo efficiënt en doelmatig mogelijk wordt benut. Anderzijds om met de inzet van de beperkte financiële middelen toch onze doelstelling te kunnen halen. Dit vindt plaats door via een wijk- of buurtscan op te halen wat er speelt in de wijk of buurt, welke ruimtelijke ontwikkelingen zijn er te verwachten of al gepland. Dit wordt gekoppeld aan de  uitvoeringsplannen voor het beheer van de openbare ruimte en de uitvoeringsplannen voor implementatie van de warmtevisie. Dit wordt samen met de wijk uitgewerkt in een Wijk of buurtontwikkelplan en voorzien van een financieringsplan en wordt vervolgens integraal wijk voor wijk opgepakt.

Van groei naar 'groei en beheer'
Voor het beheer van de openbare ruimte staan we aan de vooravond van grootschalige en langdurige vervangingsinvesteringen. Veenendaal is straat voor straat gebouwd uit de incidentele opbrengsten van de ontwikkelingen / bouwgrondexploitatie in de periode 1960 tot nu. Veenendaal zal nu straat voor straat vernieuwd moeten worden uit eigen middelen. 

Daarnaast staat de komende jaren grootschalig onderhoud van asfaltwegen op de planning, met name op de industrieterreinen. Meekoppelen met rioleringsprojecten is hier niet grootschalig aan de orde. Voor de komende periode is hiervoor € 250.000 per jaar gereserveerd; op de langere termijn vraagt dit noodzakelijke onderhoud echter een grotere inspanning.

Mobiliteit
Landelijk en Europees is een doelstelling vastgesteld om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers tot nul terug te brengen. Hiervoor is in Nederland het strategisch plan verkeersveiligheid (SPV) vastgesteld. Met als doel om de hiervoor noodzakelijke maatregelen te versnellen is vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu een impulsregeling verkeersveiligheid opgesteld, waarbij de rijksoverheid de kosten van de te nemen maatregelen tot 50% cofinanciert. Op dit moment wordt in kaart gebracht welke maatregelen wenselijk en/of noodzakelijk zijn, naar verwachting is het verkeersveiligheidsplan eind 2021 gereed. Voor de uitvoering van de maatregelen uit dit plan zijn wij uiteraard alert op de financiering van de impulsregeling en eventuele cofinanciering vanuit de provincie. Ook de gemeente zal zowel tijd (capaciteit) en middelen beschikbaar moeten stellen om het doel van nul verkeersdoden te bereiken.

Ook bereiden wij ons voor op de mogelijkheden van zelfrijdend vervoer. Het rijk heeft hiervoor een wettelijk verplicht pakket aan maatregelen (verzameling data) opgesteld, de zogeheten data top 15. Hierin worden allerlei gegevens gevraagd (digitalisering verkeersbesluiten, real time overzicht werkzaamheden, gegevens verkeerslichten (vanaf 2023 iVRI), controle areaalgegevens) die niet alleen de komende jaren inspanning vragen om ze te verzamelen, maar ook daarna structureel tijd kosten om ze actueel te houden. Hiervoor zijn extra capaciteit en middelen noodzakelijk. In de programmabegroting is hiervoor € 221.000 opgenomen.

Fietsparkeren-centrum
In zowel de Omgevingsvisie als het Programmaplan Vitale Binnenstad is de ambitie opgenomen om ons centrum te vergroenen en meer ruimte voor verblijf en ontmoeting te realiseren. Dit betekent dat er op termijn minder verharding zal zijn en dit heeft gevolgen voor huidige functies en gebruik zoals het parkeren van de fiets.

Wat betreft het fietsparkeren is het nu op sommige plekken in het centrum al een uitdaging om dit in goede banen te leiden. We stimuleren het fietsgebruik en naar verwachting zal het fietsgebruik in de toekomst alleen maar toenemen. Bij de uitvoering van de plannen voor de Duivenweide zal daarom een nieuwe / verbeterde fietsenstalling gerealiseerd worden. Ook in Brouwerspoort is plek gevonden voor extra stallingsmogelijkheden voor de fiets. Echter ook op andere plekken in het centrum is het stallen van de fiets een uitdaging en daarom blijven we zoeken naar nieuwe mogelijkheden en ruimte om het fietsparkeren centrum breed in goede banen te leiden.

Eventuele nieuwe inpandige stallingen maar ook stallingen in de openbare ruimte kosten geld. Zodra nieuwe mogelijkheden gevonden zijn zullen wij u opnieuw informeren.

Herinrichting Duivenweide en Kerkewijk
De raad heeft de gebiedsvisie Duivenweide en Kerkewijk vastgesteld. De nieuwe Duivenweide moet een groene en aantrekkelijke verblijfsplek voor bewoners en bezoekers van de binnenstad worden, met volop mogelijkheden om te ontmoeten en te beleven. Voor het realiseren van deze centrale ambitie zullen er bij een herinrichting vier grote ingrepen gedaan worden:

  1. Herinrichting Kerkewijk: Lampegietersplein;
  2. Verleggen fietspad en een nieuwe / verbeterde fietsenstalling;
  3. Combinatie parkeren en kleinschalige evenementen;
  4. Hortus Culturis: groen en verblijf achter de Frisiavilla.

In het Investeringsplan is een totaalbedrag opgenomen van € 970.000 voor dit doel.

Bewegen en Sporten in de openbare ruimte
Vanuit de Omgevingsvisie en vanuit de samenleving is er behoefte aan aanpassingen in de openbare ruimte om de verschuiving van sporten in verenigingsverband naar sporten in de openbare ruimte te faciliteren. Deels zal dit via het openstellen van sportparken gebeuren. Het huidige speelbudget is echter alleen gericht op kinderen van 0-12 jaar. Het budget dat nodig is om ook de ruim 5000 12-18-jarigen en de volwassenen en ouderen te faciliteren in sporten en bewegen wordt binnen het in het najaar door de raad vast te stellen Omgevingsprogramma Openbare Ruimte (OPOR) nader uitgewerkt. Uitgangspunt van het nieuwe beleid voor bewegen, ontmoeten, sporten en spelen is inclusiviteit, met ruimte voor alle generaties waarbij ook rekening wordt gehouden met mensen met een beperking.

Klimaatadaptatie en vergroenen
Veenendaal timmert aan de weg als het gaat om klimaatadaptatie. Binnen en buiten de gemeente is men steeds meer bewust van de effecten van klimaatverandering en van het feit dat men er zelf iets aan kan doen. Het gaat om maatregelen tegen overlast of gevaar door water, droogte, hitte en overstroming. Voor zover de maatregelen een relatie hebben met de verwerking van regenwater of grondwater (wateroverlast en droogte), kan dit bekostigd worden vanuit de rioolheffing. Wanneer deze relatie er niet is (hittestress en meerlaagsveiligheid), zal naar andere middelen moeten worden gezocht. Voor een belangrijk deel zijn de maatregelen uitgewerkt in het nog vast te stellen Omgevingsprogramma Openbare Ruimte (OPOR) en het Omgevingsplan. In de OPOR zal tevens aandacht besteed worden aan de bekostiging van de verschillende maatregelen, de samenwerking met andere partijen en het stimuleren van inwoners, bedrijven en scholen om ook op privaat terrein te werken aan klimaatadaptie.

Veenendaal Schoon
Eind 2022 stopt de externe financiering van 'Veenendaal Schoon' vanuit Nedvang. Wij willen de activiteiten rondom 'Veenendaal schoon' voortzetten en hebben dit opgenomen in het in september 2021 vastgestelde Beleidsplan huishoudelijk afval 2022-2025. Voor een klein deel wordt in financiële dekking voorzien in het Omgevingsprogramma openbare ruimte (OPOR) dat in het najaar van 2021 ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.

Thema III - Wijkgericht werken

Participatie en initiatieven
Sinds 2020 zijn vanuit het fysieke domein wijkteams actief die bewonersinitiatieven en -participatie stimuleren. Het op de juiste wijze communiceren naar bewoners is hiervoor een essentieel onderdeel. In vergelijking met andere gemeenten wordt er in Veenendaal al veel gedaan aan participatie, zeker bij de uitvoering van specifieke projecten. Inmiddels is er op basis van het gemeentelijk participatiebeleid (vastgesteld in 2019) een implementatieplan opgesteld, met name om de inspanningen vanuit de bewoners een impuls te geven. Om dit plan uit te voeren is in scenario 2 van de Kadernota rekening gehouden met de aanstelling van een participatiespecialist. Deze functionaris zal zich bezighouden met participatie in brede zin in de gemeente Veenendaal. De focus ligt hierbij op het vormgeven, uitvoeren en ontwikkelen van participatie in de samenleving en bij het wijkgericht werken in en met de wijk(teams).

Thema I – Ruimtelijke ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Grondexploitatie

De grondexploitaties dragen bij aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen door onder andere:

  • Bij verkoop gemeentelijke bouwgrond aandacht voor duurzaamheid / energieneutraal;
  • Creëren van voldoende aanbod voor de huidige marktvraag;
  • Aandacht voor bijzondere doelgroepen (sociale woningbouw / geschikt voor ouderen en zorg).

Dit wordt uitgevoerd conform de financiële uitgangspunten van het raadsprogramma.

Wat gaan we daarvoor doen?

Hoogspanningslijn ondergronds

Verkabeling (ondergronds brengen) van de bovengrondse 150KV hoogspanningslijn, vanaf westzijde Slaperdijk tot aan de Rondweg Oost.

Wat gaan we daarvoor doen?

I.a. Goede afweging van de invulling van de ruimtelijke omgeving waarbij we proactief een gezonde duurzame en veilige leefomgeving bevorderen.

Keuzes omtrent in- en externe initiatieven die invloed hebben op de invulling van de fysieke leefomgeving zullen worden geïnspireerd door de kwaliteitsdoelstellingen met als speerpunten: gezondheid, duurzaamheid en veiligheid, zoals deze zijn geformuleerd in de in 2020 vastgestelde Omgevingsvisie. Deze keuzes worden door het gemeentebestuur in samenspraak met alle belanghebbenden gemaakt. Naast een goede invulling van urgente opgaven staat ook het benutten van kansen op kwaliteitsverbetering centraal.

Wat gaan we daarvoor doen?

I.b. Voldoende aanbod van het juiste type woningen afgestemd op de vraag naar wonen.

De vergrijzing en het langer zelfstandig thuiswonen vragen om een aanpassing van de woningvoorraad. We bouwen typen woningen die daarop aansluiten zodat de woningvoorraad overeenkomt met de toekomstige vraag.

Wat gaan we daarvoor doen?

I.c. Het cultuurhistorisch erfgoed van Veenendaal draagt bij aan de identiteit van de stad.

Wat gaan we daarvoor doen?

Nieuwe brandweerkazerne / verplaatsing wijkservice

Duurzame inzet van de brandweer mogelijk maken en tevens afronding van de ruimtelijke ontwikkeling van het plan Stationskwartier.

Wat gaan we daarvoor doen?

Omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet geldt vanaf dat moment ook voor de gemeente Veenendaal. Organisatie en bestuur bereiden zich voor op de implementatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Visie Stadspark

Het Stadspark wordt minder gebruikt, benut en beleefd dan mogelijk is. Dit is een gemiste kans. Meerdere signalen vanuit de samenleving geven de wens weer om het Stadspark meer tot zijn recht te laten komen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Energieneutraal 2050

In juni 2021 is het Ontwerp-Programmaplan Energieneutraal Veenendaal 2022-2025 vastgesteld. Daarin zijn de tussendoelen opgenomen die leiden naar het einddoel: energieneutraal in 2050. De tussendoelen voor eind 2025 zijn: 10% energieneutraal, met 10% energiebesparing t.o.v. 2014, 10% aardgasreductie t.o.v. 2019 en 10% van het totale energieverbruik is duurzaam opgewekt.

De uitwerking van de inspanningen in het kader van ENV2050 is verwerkt onder de ENV doelstellingen bij Ruimtelijke Ontwikkeling, bij Openbare Ruimte en bij Onderhoud Kapitaalgoederen.

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeente Veenendaal draagt met het verduurzamen van woningen, bedrijven en kantoren bij aan de doelstellingen uit het ENV programma voor 2022-2025.

Conform de vastgestelde ambities in het 2e programmaplan energieneutraal Veenendaal (planperiode 2022-2025) wil de gemeente de gebouwde omgeving in Veenendaal verduurzamen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Algemeen Ruimtelijke ontwikkeling

Bij het faciliteren van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen maken we de afweging tussen het belang van de initiatiefnemer en de bescherming van het algemeen belang. We zorgen ervoor dat de bestemmingsplannen werkbaar zijn en voldoen aan de wettelijke eisen. We blijven ons inzetten op het behoud van het erfgoed in Veenendaal. We werken nauw samen met plaatselijke zorginstellingen en corporaties. Op deze manier proberen we voldoende betaalbare sociale woningbouw en woonvormen met zorg in Veenendaal te behouden en te ontwikkelen. 

Beleidsindicatoren Ruimtelijke ontwikkelingen

Veenendaal Landelijk
Taakveld Indicator Eenheid Bron Beschrijving 2020 2021 2022 2020 2021 2022
8.1 Ruimtelijke ordening Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen Basisregistratie adressen en gebouwen Aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. nb nb nb nb nb nb

Verbonden partijen Ruimtelijke ontwikkelingen

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dit met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. (Bron: www.odru.nl) Zodoende ondersteunt de ODRU gemeenten bij het waarborgen en ontwikkelen van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. De vijftien deelnemende gemeenten van de ODRU zijn de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.

Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost BV (OVO)
Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost C.V. en ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost beheer B.V. hebben tot doel het realiseren van een plangebied aan de oostkant van Veenendaal voor circa 4.000 woningen.

Beleid gerelateerd aan thema Ruimtelijke ontwikkelingen

Naam beleidsstuk Wanneer vastgesteld
Nota Grondbeleid 15-10-2020
Nota bovenwijkse voorzieningen 15-10-2020
Ontwerp Programmaplan ENV 2022-2025 28-6-2021
Ontwerp Transitievisie Warmte 1.0 28-6-2021
Omgevingsvisie  17-12-2020

Taakvelden thema Ruimtelijke ontwikkeling

Taakveld (bedragen x € 1.000) B/L Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
5.5 Cultureel erfgoed Baten -1 -1 -1 -1
Lasten 148 150 151 153
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed 147 150 150 152
8.1 Ruimtelijke ordening Baten -69 -71 -72 -73
Lasten 234 235 238 240
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening 164 164 165 167
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Baten -8.784 -7.626 -8.063 -8.063
Lasten 8.784 7.626 8.063 8.063
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen Baten -3.003 -3.070 -1.938 -1.964
Lasten 1.640 2.371 1.992 1.994
Totaal 8.3 Wonen en bouwen -1.363 -699 54 29
Totaal Thema Ruimtelijke ontwikkeling -1.052 -385 369 348

Thema II – Openbare Ruimte

Wat willen we bereiken?

II.a. De inwoners zijn tevreden als het gaat om de parameters ‘schoon, heel en veilig’ in de openbare ruimte en beoordelen dit met minimaal een 6,5.

Omdat wij de ervaring van onze inwoners als het gaat om de kwaliteit van de openbare ruimte graag willen weten vragen wij elke twee jaar in de leefbaarheidsmonitor naar de waardering van hen. Met het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau  B (en A in de winkelcentra en begraafplaats) is het uitgangspunt dat de waardering minimaal een 6,5 moet zijn. 

Wat gaan we daarvoor doen?

II.b. de gemeente Veenendaal draagt met het verduurzamen van de mobiliteit bij aan de doelstellingen uit het ENV-programma voor 2022-2025

Conform de vastgestelde ambities in het 2e programmaplan Energieneutraal Veenendaal (planperiode 2022-2025) werkt de gemeente aan een duurzame mobiliteit. 

Wat gaan we daarvoor doen?

II.c. Veenendaal is beter bestand tegen klimaatveranderingen.

Op zowel het openbare (gemeentelijke) terrein als op het particuliere terrein werken wij aan maatregelen tegen de overlast door hitte, droogte en water. 

In het deltaplan Ruimtelijke adaptatie is de ambitie uitgesproken dat Nederland in 2050 klimaatadaptief en water-robuust is ingericht. De hittegolven en droogte in 2019 en 2020 en de buien uit de zomer van 2021 hebben de noodzaak aangetoond voor het aanpassen van de openbare ruimte in Veenendaal. We zetten ons dan ook blijvend in voor het zoveel mogelijk afkoppelen van regenwater en ontzorgen bewoners daar waar wij regenwaterriolen aanleggen, ook streven wij naar het aanbrengen van zoveel mogelijk groen. De druk op de openbare ruimte wordt hierdoor vergroot, en er zullen keuzen gemaakt moeten worden over prioriteiten voor de inrichting van het openbare gebied.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

II.d. De afvalinzameling draagt bij aan een circulaire economie waarbij we voor 2025 als tussendoel hebben: maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar, 75% afvalscheiding en 65% recycling.

Het in de vorige Programmabegroting opgenomen doel van maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2023 en 80 kg in 2025 blijkt nog net iets te ambitieus en zal in 2023 nog niet zijn gehaald. We zijn wel goed op weg. Daarom is in het nieuwe afval beleidsplan (Beleidsplan huishoudelijk afval 2022-2025) een tussendoel opgenomen van 100 kg per inwoner per jaar voor 2025, 75% afvalscheiding en 65% recycling. Het noemen van een percentage voor recycling is nieuw. In het beleidsplan staat dat het niet alleen gaat over véél afval scheiden maar ook góed afval scheiden, omdat een goede afvalscheiding leidt tot een betere kwaliteit grondstoffen en meer hergebruik.

Wat gaan we daarvoor doen?

II.e. In 2022 vormt circulariteit altijd een inkoopcriterium binnen aanbestedingen.

We zetten ons actief in voor een circulaire economie, de rijksbrede ambitie is om in 2050 volledig circulair te zijn, tussenstap in 2030 is het streven naar een vermindering van 50% in het gebruik van ‘primaire grondstoffen’ (mineralen, metalen en fossiel). Veenendaal denkt en handelt daarom in alle besluiten in kringlopen. Afval is grondstof. Veenendaal inspireert inwoners, bedrijven en organisaties in duurzaam denken en doen door zelf het goede voorbeeld te geven.

Wat gaan we daarvoor doen?

II.f. De gemeente draagt bij aan de CO2-reductie in de openbare ruimte uit het ENV-programma voor 2022-2025.

Wat gaan we daarvoor doen?

II.g. 0 (nul) verkeersdoden in 2050.

Wat gaan we daarvoor doen?

II.h. Eind 2023 is minimaal 90% van de Data Top-15 lijst op orde.

Wat gaan we daarvoor doen?

Algemeen Openbare ruimte

De openbare ruimte van Veenendaal is schoon, heel, duurzaam, toegankelijk en veilig. Wij doen dit wijkgericht, waarbij per wijk met bewoners afspraken worden gemaakt over wat wij gaan doen en op welke wijze bewoners kunnen meedenken en/of meedoen. Om draagvlak te krijgen voor de te nemen maatregelen en rekening te kunnen houden met de wensen van de bewoners, werken wij grotere onderhouds- en inrichtingsplannen altijd uit in samenwerking met omwonenden. Wij informeren duidelijk en op tijd over de uitvoering van werkzaamheden. Wij onderhouden de openbare ruimte op een A-kwaliteit (de winkelcentra en de begraafplaats). Op de overige wijken en de industrieterreinen groeit het kwaliteitsniveau weer langzaam naar B-niveau.

Voor mobiliteit wordt samengewerkt met onze partners binnen FoodValley, samen streven wij naar goede verbindingen voor het openbaar vervoer, dit onder andere door als regio samen te werken aan de TBOV2040 en de intercitystatus van Veenendaal – De Klomp te blijven benadrukken. Ook wordt samengewerkt aan goede fietsverbindingen in een autoluw Binnenveld. Binnen Veenendaal zetten wij in op verbetering van de fietsinfrastructuur, onder andere bij de reconstructie van de Ambachtstraat en de Boslaan. Provinciaal wordt meegedacht en gewerkt aan het realiseren van snelfietsroutes. Daarnaast willen wij inzetten op een verhoging van de verkeersveiligheid. Indien de in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid aangevraagde subsidie bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt gehonoreerd kan de inrichting van een aantal woonwijken worden verbeterd.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie maken onlosmakelijk onderdeel uit van onze werkzaamheden in de openbare ruimte. Hierbij passen wij ook de ruimte toe die de in november 2020 door de raad vast te stellen notitie parkeernormering biedt.

De afvalinzameling draagt bij aan de doelstellingen voor een circulaire economie (van afval naar grondstof).

Beleidsindicatoren Openbare ruimte

Veenendaal Landelijk
Taakveld Indicator Eenheid Bron Beschrijving 2020 2021 2022 2020 2021 2022
7.3 Afval Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner CBS Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. 121,8 nb nb nb nb nb
7.4 Milieubeheer Hernieuwbare elektriciteit % RWS nb nb nb nb nb nb

Verbonden partijen Openbare ruimte

Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV)
ACV is een overheids-NV. De missie van ACV is de opdracht gevende gemeenten, bedrijven en particulieren te ontzorgen op het gebied van afval & reiniging en te opereren als de logische, regionale samenwerkingspartner.

Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
De AVU zorgt onder andere voor de verwerking van het Veenendaalse huishoudelijke afval. De kosten worden één op één doorberekend aan de gemeente en zitten in het tarief van de afvalstoffenheffing.

Beleid gerelateerd aan thema Openbare ruimte

Naam beleidsstuk Wanneer vastgesteld
Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan 1) 20-12-2012
Parkeervisie 2013 – 20201) en parkeernormennota 2) 17-10-2012
Integraal beheerplan / Gemeentelijk water en rioleringsplan 2017-2020 1) 22-6-2017
Groenstructuurplan 1) 29-1-2004
Bomenbeleidsplan 1) 1-12-2008
Afvalbeleidsplan 2013 - 2020 27-12-2017
Milieukwaliteitsplan 2017-2019 (verlengd tot inwerkingtreding omgevingsvisie) 30-3-2017
Vastgoedbeleidsplan 18-5-2017
Accommodatie beleid 18-5-2017
Integraal duurzaam vastgoedbeheerplan 27-5-2021
1) Deze plannen zijn (deels) opgenomen in het OmgevingsProgramma Openbare Ruimte (OPOR). In de tweede helft van 2021 willen wij de raad dit OPOR aanbieden. Het visiedeel van deze plannen wordt vastgesteld in de Omgevingsvisie

Taakvelden thema Openbare ruimte

 

 

Taakveld (bedragen x € 1.000) B/L Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Baten -104 -105 -107 -109
Lasten 277 232 235 238
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 173 127 128 129
0.63 Parkeerbelasting Baten -2.244 -2.288 -2.288 -2.288
Totaal 0.63 Parkeerbelasting -2.244 -2.288 -2.288 -2.288
2.1 Verkeer en vervoer Baten -455 -460 -465 -470
Lasten 7.611 7.727 8.224 8.193
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer 7.155 7.267 7.759 7.723
2.2 Parkeren Lasten 2.258 2.305 2.304 2.317
Totaal 2.2 Parkeren 2.258 2.305 2.304 2.317
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Baten -28 -29 -29 -30
Lasten 1 1 1 1
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -27 -28 -28 -29
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Baten -4 -4 -4 -4
Lasten 3.666 3.654 3.699 3.726
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.662 3.650 3.695 3.722
7.2 Riolering Baten -3.620 -3.706 -3.794 -3.794
Lasten 2.685 2.693 2.768 2.768
Totaal 7.2 Riolering -935 -1.013 -1.027 -1.027
7.3 Afval Baten -9.215 -10.010 -10.261 -10.421
Lasten 7.637 7.748 7.865 7.985
Totaal 7.3 Afval -1.578 -2.263 -2.396 -2.436
7.4 Milieubeheer Lasten 1.694 1.537 1.553 1.568
Totaal 7.4 Milieubeheer 1.694 1.537 1.553 1.568
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Baten -982 -999 -982 -999
Lasten 719 735 745 750
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria -263 -264 -237 -249
Totaal Thema Openbare ruimte 9.895 9.032 9.463 9.431

Thema III – Wijkgericht werken

Wat willen we bereiken?

III.a. Meer betrokkenheid van inwoners voor elkaar en/of voor hun buurt, door het stimuleren van bewonersinitiatieven.

We streven ernaar om inzicht te krijgen in hoeveel en wat voor soort bewonersinitiatieven er gemeld worden bij de wijkteams. Daarnaast streven we er naar om inzicht te krijgen in welke interventies vanuit de gemeente nodig zijn om de initiatieven te realiseren.

Wat gaan we daarvoor doen?

III.b. Meer betrokkenheid van inwoners bij hun eigen leefomgeving (schoon, heel, veilig en leefbaar) door het stimuleren van burgerparticipatie.

Het vergroten van burgerparticipatie vraagt om gedragsverandering en cultuurverandering. Dit vergt tijd, maar vooral ook doordachte en effectieve communicatie richting de inwoners. De inzet van de participatiespecialist zal hierin een belangrijke rol krijgen.

Wat gaan we daarvoor doen?

III.c. Samen met inwoners uitvoering geven aan de wijkplannen die zich richten op het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt en/of wijken.

De uitkomsten van de bijeenkomsten met inwoners in 2021 en de uitkomsten van het leefbaarheidsonderzoek van 2021 zijn leidend voor de inhoud van de wijkplannen.

Tijdens de totstandkoming van de wijkplannen is de boodschap: denk mee, deel je ideeën en ervaringen! Zodra het wijkplan een feit is, is de boodschap: sluit je aan bij de opgeschreven wijkinitiatieven en doe mee met de aangekondigde participatietrajecten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Algemeen Wijkgericht werken

Het wijkteam zorgt ervoor dat de acties in de wijken en buurten samen met de inwoners worden vorm gegeven. Hiervoor betrekken zij de inwoners, ondernemers, bedrijven, verenigingen en andere organisaties in de wijk bij zaken die hen aangaan. Daarnaast overlegt het wijkteam met andere afdelingen van de gemeente, zoals Stadsbeheer, Wijkservice, Veiligheid en Toezicht & Handhaving. Ook werken zij samen met een aantal “vaste wijkpartners”, zoals Veens Welzijn, de politie en Patrimonium woonservice. De focus van de wijkteams ligt op het stimuleren van burgerparticipatie en bewonersinitiatieven. Zij doen dit door gebruik te maken van activiteiten die er spelen binnen het fysieke domein. Het jaar 2021 zou gebruikt worden als 0 meting voor aantal bewonersinitiatieven en burgerparticipatietrajecten. Door corona was het in 2021 lastig om een 0 meting te doen qua initiatieven en burgerparticipatietrajecten.

Meer burgerparticipatie
De inwoners weten het best wat er speelt en leeft in de wijk. Zij kennen hun omgeving het best, zij zien wat er kan verbeteren en hebben meestal goede ideeën hoe dat kan. Het wijkteam betrekt hen vroegtijdig bij plannen en acties, zodat zij kunnen meedenken en meedoen. Zo worden er samen plannen gemaakt en wordt er samen gezocht naar oplossingen.

Meer bewonersinitiatieven
Daarnaast krijgen inwoners en ondernemers volop ruimte om zelf situaties in de wijk te verbeteren en op te pakken. Inwoners kunnen bij het wijkteam terecht als zij een initiatief willen starten.

Het faciliteren en ondersteunen van bewonersinitiatieven kost niet alleen voor de wijkmanagers tijd en capaciteit, het blijkt ook dat het impact heeft op de gehele organisatie. Zowel met betrekking tot de werkwijze en de planning die gehanteerd wordt binnen de gemeente als wel ureninzet vanuit de teams beheer en projecten. Om deze reden willen we in beeld brengen om welke bewonersinitiatieven het gaat en wat dit aan capaciteit vraagt.

Participatietool
Er is inmiddels een participatietool geselecteerd: Open Stad. Een groot voordeel van deze tool is dat deze open source is. Dat betekent dat de code openbaar is en dat deelnemende partijen (gemeenten) zelf eenvoudig gewenste wijzigingen of aanvullingen kunnen (laten) maken.

Eind 2021 is er een testomgeving gemaakt, met als doel college en inwoners te laten testen en te kijken of het aan onze wensen voldoet én te leren van de bevindingen. Het participatietraject ‘Stadspark’ dient als testonderwerp. Het integreren van de participatietool betekent wel het nodige voor onze huidige webarchitectuur.

Op het participatietool kunnen zowel burgerparticipatietrajecten worden vermeld, dan wel bewonersinitiatieven.

Beleidsindicatoren Wijkgericht werken

Zijn niet van toepassing voor dit thema.

Verbonden partijen Wijkgericht werken

Dit is niet van toepassing voor dit thema.

Beleid gerelateerd aan thema Wijkgericht werken

Naam beleidsstuk Wanneer vastgesteld
Omgevingsvisie 17-12-2020
Integraal beleidskader sociaal domein 23-1-2020
Model Veenendaal 2020 20-12-2018
Notitie wijkteams 2020 22-10-2019

Taakvelden thema Wijkgericht werken

Taakveld (bedragen x € 1.000) B/L Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Baten -1.705 -1.731 -1.758 -1.784
Lasten 1.159 1.164 1.170 1.176
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -546 -567 -587 -608
Totaal Thema Wijkgericht werken -546 -567 -587 -608