Inleiding

Inleiding

 

 

Veenendaal wil een gezonde, duurzame, groene, ondernemende, sociale, veilige en bereikbare gemeente zijn. Vanuit de kracht van Veenendaal willen we een gemeente zijn waarin iedereen mee doet. Het in mei 2018 vastgestelde Raadsprogramma 2018-2022 “Iedereen doet mee” is nog steeds de leidraad voor het handelen van de gemeente. Wij kiezen ervoor om te blijven investeren in een Veenendaal waarin het ook in de toekomst goed leven, wonen, werken en winkelen is.

Financieel-economische ontwikkelingen
We zien landelijk dat de economie aan het einde van de coronacrisis weer aantrekt. Het rijk heeft voor 2022 extra middelen toegezegd waardoor de tekorten in het sociaal domein in deze programmabegroting kunnen worden opgevangen. Anderzijds bestaat er nog onduidelijkheid over de structurele inkomsten vanuit het rijk. Het demissionaire kabinet heeft besloten om de besluitvorming hiervan over te laten aan het nieuwe kabinet.

Inhoudsopgave
De indeling van de Programmabegroting 2022-2025 wijkt niet veel af ten opzichte van die van vorig jaar. De structuur van de begrotingsprogramma’s is ongewijzigd gebleven.

Financieel Kader
In dit hoofdstuk wordt het financieel kader voor de jaren 2022-2025 geschetst. Ingegaan wordt op de ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiën van de gemeente. Ook worden enkele actuele majeure ontwikkelingen verder uitgewerkt.

Opgaven en opgavegericht werken
De grote opgaven uit de samenleving die op de gemeente af komen, worden opgavegericht opgepakt. Deze opgaven worden niet op diverse onderdelen in deze begroting verantwoord, maar zij worden in dit hoofdstuk centraal toegelicht.

Programmaplan
In dit hoofdstuk wordt het Programmaplan verder uitgewerkt in de zes begrotingsprogramma’s. De opbouw per begrotingsprogramma is als volgt: a. Visie: Hierin wordt de link gelegd naar de doelstellingen uit het raadsprogramma, de opgaven en programma’s en projecten. b. Thema’s die onder het programma vallen. c. Financieel overzicht op totaalniveau van dat programma. d. Actuele ontwikkelingen na kadernota of naar aanleiding van moties, wanneer van toepassing.

Paragrafen
Dit hoofdstuk bevat de gebruikelijke paragrafen zoals deze in het BBV zijn voorgeschreven.

Bijlagen
De BBV schrijft bepaalde verplichte bijlagen voor. Deze vindt u in dit hoofdstuk opgenomen.

Financieel perspectief
Voor de jaren 2022 en 2023 kunnen wij een begroting met een positief saldo en daarmee een structureel sluitende begroting presenteren. Hiermee voldoen we aan de criteria van het begrotingstoezicht door de provincie voor repressief toezicht.

De financiële uitgangspositie van deze programmabegroting is gebaseerd op de Kadernota 2022-2025, inclusief scenario 2. Vervolgens zijn de effecten van de meicirculaire 2021 in het financiële perspectief verwerkt. Verder zijn de structurele gevolgen vanuit de 2e bestuursrapportage 2021, de invulling van pm posten uit de Kadernota en nog financieel te verwerken raadsbesluiten en moties in het financiële perspectief verwerkt. Ook zijn de extra compensatiegelden Jeugd van het rijk opgenomen, waarbij tevens een meerjarige bijstelling van de lasten heeft plaatsgevonden. Ten slotte is een voorschot genomen op onvermijdelijke ontwikkelingen ten aanzien van OPOR en het wetsvoorstel harmonisering individuele studietoeslag.

Uiteindelijk resulteert het bovenstaande in een begrotingsoverschot in de jaren 2022 en 2023 en een begrotingstekort in 2024 en 2025.

Schematisch kan het financieel perspectief voor de jaren 2022-2025 als volgt worden weergegeven:

Onderwerp (bedragen x € 1.000) + = voordeel; -/- = nadeel 2022 2023 2024 2025
Saldo basisscenario Kadernota 2022-2025 215 299 57 -776
Effecten vervolgscenario Kadernota 2022-2025 -1.913 -1.953 -2.042 -1.802
Meicrculaire 2021 449 -579 -1.043 -1.216
Stand na meicirculaire 2021 (A) -1.249 -2.233 -3.028 -3.794
Structurele effecten 2e Berap 2021 (B) 186 312 705 949
Invulling pm posten Kadernota 2022-2025:
1 fte historisch archief -63 -63 -63 -63
Audits AVG -20 -20 -20 -20
Kadernota: Invulling pm formatie AVG/privacy (0,67 fte) -57 -57 -57 -57
Subtotaal pm posten Kadernota 2022-2025 ( C) -140 -140 -140 -140
Raadsbesluiten en moties na Kadernota:
IKC Franse Gat: afboeking boekwaarde K. Fabritius -47
Afboeking tlv algemene reserve 47
Begroting GGD 2022 -51 -51 -51 -51
Amendement IKC Veenendaal-oost -31 -31 -20 -55
Motie NK wielrennen raadsleden -10
Aanbesteding accountant 2022-2024 -30 -30 -30 -30
Subtotaal raadsbesluiten na Kadernota (D) -122 -112 -101 -136
Sociaal domein:
Prognose uitgaven Jeugd -1.534 -1.163 -986 -771
Jeugd extra middelen 6.010 3.610 3.300 2.930
nog niet verwerkte groei WMO 2025 0 0 0 -201
Subtotaal Sociaal domein ( E) 4.476 2.447 2.314 1.958
Overige ontwikkelingen:
OPOR 2022-2025: storting reserve groot onderhoud asfaltwegen -1.714 .
OPOR 2022-2025: data top 15 mobiliteit -221 -221 -221 -221
Harmonisering individuele studietoeslag -25 -25 -25 -25
Subtotaal overige ontwikkelingen (F) -1.960 -246 -246 -246
Saldo begroting (A+B+C+D+E+F) 1.191 28 -496 -1.409

Na verwerking van bovenstaande ontwikkelingen resteert een begrotingsoverschot van € 1.191.000,- in 2022 en € 28.000,- in 2022, en een begrotingstekort van respectievelijk € 496.000,- en € 1.409.000,- in 2024 en 2025. 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat ontwikkelingen na de Kadernota in een negatief meerjarenperspectief resulteren. Om dit meerjarenperspectief in een meer realistisch perspectief te plaatsen hebben wij ons rekenschap gegeven van kansen die niet zijn ‘ingeboekt’, maar die het meerjarenperspectief in de toekomst significant zullen gaan beïnvloeden. Op basis van financieel beleid en op aanwijzing van de Provincie als toezichthouder kunnen wij hierop in de programmabegroting nog niet anticiperen. Het gaat daarbij met name om 25% van de in het vooruitzicht gestelde extra gelden voor Jeugd, en de verwachte positieve effecten van de septembercirculaire 2021 die niet in deze programmabegroting worden meegenomen.  In afwachting van deze ontwikkelingen achten wij het niet verstandig en realistisch om u keuzes voor te leggen om de negatieve begrotingssaldi vanaf 2024 om te buigen.

Voor een uitgebreide toelichting op bovenstaande ontwikkelingen verwijzen wij naar het hoofdstuk Financieel kader.