PROGRAMMA 4 – BURGER EN BESTUUR

Visie Burger en bestuur

Veenendaal wil een gemeente zijn waarin inwoners, bedrijven en organisaties zich samen met de gemeente inzetten voor het bouwen aan de toekomst van Veenendaal. We blijven werken aan een heldere en eenduidige dienstverlening. De inzet van moderne geautomatiseerde systemen draagt bij aan het beter en sneller helpen van onze klanten. Ook bij het besturen van de gemeente betrekken we de samenleving en hanteren daarbij een open en onbevangen bestuursstijl. Veenendaal blijft een betrouwbare samenwerkingspartner in het zuidoosten van Utrecht, in de regio Foodvalley maar ook in de relatie met andere overheden.

Veiligheid en leefbaarheid zijn en blijven belangrijke thema’s in Veenendaal. Geen kansen voor criminaliteit en ondermijning, aandacht voor de veiligheidsbeleving van onze inwoners en aandacht voor digitale veiligheid zijn enkele van de belangrijkste aandachtspunten.

Thema’s Burger en bestuur

I. Dienstverlening (extern)
II. Bestuur & samenwerking
III. Veiligheid samenleving

Financiën Burger en bestuur

Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 1.114 1.134 1.153 1.171
Lasten 7.795 7.750 7.909 8.019
Saldo programma (voor mutaties reserves) -6.680 -6.616 -6.755 -6.849
Beschikkingen 179 146 102 102
Stortingen 112 112 112 112
Saldo mutaties reserves 67 34 -10 -10
Saldo programma (na mutaties reserves) -6.613 -6.582 -6.765 -6.859

Actuele ontwikkelingen Burger en bestuur



 

Thema I - Dienstverlening (extern)
Geen bijzonderheden te noemen binnen dit thema. 

Thema II - Burger en samenwerking
Geen bijzonderheden te noemen binnen dit thema. 

Thema III - Veiligheid samenleving

IVP Heuvelrug 2019-2022
Het Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug 2019-2022 is een gezamenlijk plan met de 5 gemeenten behorend bij basisteam Heuvelrug (Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Veenendaal). Basisteambreed wordt gewerkt aan de belangrijkste prioriteit ondermijning en realisatie van ANPR-camera’s. In het uitvoeringsprogramma 2021-2022 is daar digitale veiligheid aan toegevoegd. Voor Veenendaal gelden specifiek de lokale speerpunten drugs, High Impact Crimes, tegengaan van polarisatie en aandacht voor digitale veiligheid. In 2022 wordt het huidige IVP afgerond en worden stappen gezet naar een nieuw IVP voor de periode 2023-2026. We willen dat proces zorgvuldig met oog voor de basisteam-brede samenwerking en de lokale context doorlopen en daarbij bewoners, partners en raad betrekken.

Momenteel vraagt Covid-19 nog steeds om inzet vanuit veiligheid. Het is moeilijk te voorspellen welke impact corona in 2022 nog zal hebben.

Extra inzet op jeugd & veiligheid en polarisatie nodig 
Onder andere door de effecten van de coronacrisis op de jeugd verwachten we de komende jaren veiligheidsbreed intensiever te moeten investeren op jeugd en veiligheid. Die inzet wordt al gepleegd, maar telkens vanuit tijdelijke constructies. Het is wenselijk de aandacht voor deze belangrijke doelgroep structureel te kunnen borgen. Daarnaast zien we dat de samenleving ondanks onze inspanningen steeds verder gepolariseerd raakt. De coronacrisis is hier debet aan. Komende jaren zullen we gemeente-breed moeten blijven investeren in initiatieven die de samenleving verbinden.  Veiligheid richt zich daarbij nadrukkelijk op polarisatie die leidt tot risico's voor de openbare orde en veiligheid. Voor een meer preventieve inzet gericht op weerbaarheid, inclusie en sociale cohesie is extra capaciteit nodig. 

Ondermijning
Het college heeft in 2017 het plan “Ondermijning in Veenendaal: van beeld naar aanpak” vastgesteld en in 2021 verlengd tot en met 2022. We borgen de aanpak voor complexe, multidisciplinaire handhavingsvraagstukken en bezien of dit leidt tot formatievraagstukken. Daarnaast willen we door de verdere ontwikkeling van datagestuurd werken meer zicht krijgen op verwonderadressen in de gemeente. Landelijk ontstaat er steeds meer aandacht voor zorgfraude. Binnen het systeem van de WMO en de Jeugdwet zijn er helaas kansen ontstaan die door criminelen benut worden. Dat vraagt ook in Veenendaal om actie. Tot slot moeten we in 2022 de implementatie van de aanpak mensenhandel afronden. In 2022 wordt ondertussen gewerkt aan een vervolg op het plan “Ondermijning in Veenendaal: van beeld naar aanpak”. Dit wordt bezien in samenhang met het nieuwe IVP.

Veiligheid in de Omgevingsvisie
Veilig is ook een leidend principe in de omgevingsvisie. Bij bestaande en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt (sociale) veiligheid als onderdeel meegenomen in de ontwikkeling (denk o.a. aan verlichting, achterpaden, aanpassen aan de doelgroep). Ook sociale ogen in de wijken en het zorgen voor (fysieke) ontmoeting, krijgen hierdoor een plek. Sociaal toezicht wordt gestimuleerd door functiemenging. Daarnaast dragen we vanuit veiligheid bij aan het wijkgericht werken.

Veiligheidsregio Utrecht
In de raadsvergadering van 21 januari 2021 is ingestemd met de kadernota 2022-2025 van de VRU en is structureel € 95.000 beschikbaar gesteld. De kadernota bevat geen verhoging van de bijdrage voor nieuw beleid. De stijging van de bijdrage bestaat dan ook uitsluitend uit de technische toepassing van het financiële kader en ontwikkelingen die voortkomen uit bestaand beleid. 

Thema I – Dienstverlening (extern)

Wat willen we bereiken?

I.a. De eerstelijns dienstverlening is klant-, service- en oplossingsgericht, waardoor er balans is tussen efficiënte inrichting en klantbeleving.

Gekeken wordt naar modernisering van systemen of modules waardoor efficiënter gewerkt kan worden en klanten hiermee sneller en beter geholpen worden. Hiervoor is aanschaf van moderne geautomatiseerde systemen noodzakelijk. Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd. Medewerkers worden getraind voor communicatie, omgaan met agressie en inhoudelijk gerelateerd aan wet en regelgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

I.b. We streven naar steeds meer zelfregie voor de klant om zijn zaken met de gemeente (digitaal) zelf te kunnen regelen.

Gekeken wordt naar modernisering van systemen waardoor efficiënter gewerkt kan worden en klanten hiermee sneller en beter geholpen worden. Hiervoor is aanschaf van moderne geautomatiseerde systemen of modules noodzakelijk. Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Algemeen Dienstverlening (extern)

Dienstverlening is geen afdeling maar een mentaliteit. We willen een moderne, goed functionerende organisatie zijn. Daarom zijn we constant in beweging en spelen in op ontwikkelingen in onze samenleving. Met de doorontwikkeling zijn we op zoek naar andere vormen om het werk in te richten, om eenvoudiger verschillende disciplines bij elkaar te brengen, om regie te kunnen voeren op grote dossiers en om focus te kunnen leggen op politieke, maatschappelijke of financiële ontwikkelingen.

Beleidsindicatoren Dienstverlening (extern)

Zijn niet van toepassing voor dit thema.

Verbonden partijen Dienstverlening (extern)

Zijn niet van toepassing voor dit thema.

Beleid gerelateerd aan thema Dienstverlening (extern)

Zijn niet van toepassing voor dit thema

Taakvelden thema Dienstverlening (extern)

Taakveld (bedragen x € 1.000) B/L Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
0.2 Burgerzaken Baten -983 -1.002 -1.020 -1.036
Lasten 763 740 705 716
Totaal 0.2 Burgerzaken -220 -262 -315 -321
Totaal Thema Dienstverlening (extern) -220 -262 -315 -321

Thema II – Burger en samenwerking

Wat willen we bereiken?

II.a. Veenendaal zet zich (ook) in 2022 in voor de verdere ontwikkeling van de regio Foodvalley.

Gemeente Veenendaal is één van de 8 deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Foodvalley. In de Begroting 2022-2025 Regio Foodvalley is de doelstelling van de regio Foodvalley als volgt omschreven:

“Regio Foodvalley wil vanuit haar DNA bijdragen aan welzijn en gezondheid voor al haar inwoners en bedrijven. In Regio Foodvalley werken we samen om een circulaire en gezonde regio te zijn waar mensen graag wonen, werken en ondernemen. Het doel is een regio die economisch, ecologisch en sociaal floreert.”

Hoe de regio Foodvalley dat wil bereiken is onder andere aangegeven in de in 2020 vastgestelde Strategische Agenda 2020 – 2025 Regio Foodvalley en de RegioDeal Foodvalley. De ambities van de Strategische Agenda en RegioDeal gaan niet alleen om economische ontwikkeling, maar vooral ook om de zogenaamde ‘brede welvaart’: dat inwoners een goede baan kunnen vinden, er voldoende woningen zijn, natuur en landschappen worden beschermd, er voor boeren een goede toekomst is, inwoners een hoge kwaliteit van leven ervaren en dat de inwoners relatief gezond zijn.

Behalve de projecten die uit de thema’s van de Strategische Agenda en de RegioDeal Foodvalley voortkomen, is er nog een aantal grote, aanvullende uitdagingen voor 2022. Het gaat hierbij om de afronding en start uitvoering van:

  • De Regionale Ruimtelijke Verkenning (met welke ruimtelijke claims krijgen we de komende decennia te maken en hoe gaan we daar invulling aan geven?);
  • De Regionale Energiestrategie (RES) (hoe en waar leveren de gemeenten van de Regio Foodvalley de komende decennia een bijdrage aan de energietransitie?);
  • De Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley (omvat o.a. 100.000 te bouwen woningen tot 2040, waarvan 40.000 in het zuidelijke deel van de regio Foodvalley);
  • Het Ontwikkelbeeld Amersfoort (de verstedelijkingsstrategie die het noordelijke deel van de regio omvat).

Wat gaan we daarvoor doen?

II.b. Vanuit organisatie en bestuur is doorlopende aandacht voor bestuursstijl en bestuurscultuur.

In het ‘Raadsprogramma 2018-2022 Iedereen doet mee’ worden de onderwerpen bestuursstijl en bestuurscultuur prominent onder de aandacht gebracht. Wij streven ernaar om met voortvarendheid en in gezamenlijkheid met de raad, het college, de samenleving en de ambtelijke organisatie hieraan invulling te geven.

Wat gaan we daarvoor doen?

II.c. Veenendaal is een betrouwbare samenwerkingspartner.

Als gemeenten hebben we elkaar nodig om onze doelstellingen te kunnen realiseren.  We zijn ervan doordrongen dat we veel grote maatschappelijke vraagstukken als gemeente niet alleen aan kunnen, maar dat de kracht in de samenwerking ligt. Naast de intensieve samenwerking met de gemeenten Rhenen en Renswoude in Zuidoost-Utrecht, hecht Veenendaal eraan een scharnierfunctie te vervullen in de regio FoodValley en tussen de provincies Utrecht en Gelderland. 

Wat gaan we daarvoor doen?

II.d. Adequate sturing en controle ten aanzien van verbonden partijen waarin de gemeente Veenendaal deelneemt.

De Kadernota Verbonden Partijen en het daarin opgenomen instrumentarium worden hiervoor benut.

Wat gaan we daarvoor doen?

Algemeen Burger en samenwerking

Beleidsindicatoren Burger en samenwerking

Veenendaal Landelijk
Taakveld Indicator Eenheid Bron Beschrijving 2020 2021 2022 2020 2021 2022
0.1 Bestuur Demografische druk % CBS De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. 76 75,9 nnb 70 70,1 nnb

Verbonden partijen Burger en samenwerking

De gemeenschappelijke regeling Foodvalley is getroffen om de Regio een Europese topregio te maken op het gebied van innovatie in de foodsector met versterking van de leefomgeving.

Beleid gerelateerd aan thema Burger en samenwerking

Naam beleidsstuk Wanneer vastgesteld
Kadernota verbonden partijen 2016

Taakvelden thema Burger en samenwerking

Taakveld (bedragen x € 1.000) B/L Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
0.1 Bestuur Baten -81 -81 -81 -81
Lasten 2.935 2.897 2.939 2.976
Totaal 0.1 Bestuur 2.854 2.816 2.858 2.896
Totaal Thema Burger en samenwerking 2.854 2.816 2.858 2.896

Thema III – Veiligheid samenleving

Wat willen we bereiken?

III.a. Inwoners/ondernemers zijn zich bewust van cybercriminaliteit en nemen voldoende maatregelen om dit te verminderen.

De toename van de digitale dreiging vraagt om extra aandacht. Daarbij is het van belang dat de samenleving zich steeds meer bewust wordt van de toename van cybercriminaliteit en voorkomen moet worden dat zij burgers slachtoffer worden van deze nieuwe vorm van criminaliteit.

Wat gaan we daarvoor doen?

III.b. In 2022 als 1 overheid de vervolgstap maken naar een effectieve aanpak van ondermijnende criminaliteit in Veenendaal.

Het doel in onze ondermijningsaanpak is: Samen met onze partners voorkomen en bestrijden van de onzichtbare criminaliteit die ons gezag ondermijnt en het vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aantast. Dit doen we door (1) deze criminaliteit transparant en consequent aan te pakken, (2) criminele gelegenheidsstructuren tot een minimum te beperken en (3) onze partners, ondernemers en bewoners bewust te maken van en weerbaar te maken tegen deze vorm van criminaliteit. Naast de activiteiten uit ‘Ondermijning in Veenendaal’ van beeld naar aanpak en de activiteiten die binnen het IVP Heuvelrug gezamenlijk met de andere gemeenten worden gedaan, zet Veenendaal in het IVP Heuvelrug in op een aanpak van de drugsproblematiek, die breder is dan alleen ondermijning. We willen drugsgebruik beperken en normalisering van gebruik tegengaan, de handelsketen verstoren en voor drugscriminelen een onaantrekkelijke gemeente zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

III.c. De kans op High Impact Crime (woninginbraken, overvallen, snel-, of plof- en ramkraken) in Veenendaal verminderen.

High Impact Crimes (HIC) zijn misdrijven die een grote impact op hun slachtoffers hebben. In Veenendaal gaat het om woninginbraken, ram-, plof- en snelkraken, overvallen en (huiselijk) geweld. Gezamenlijk blijven we werken aan een aanpak om deze misdrijven te verminderen. Bewoners en ondernemers willen we er hierbij van bewust maken wat zij kunnen doen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van HIC. Daarnaast zetten we ons bestuursrechtelijke instrumentarium in (digitaal opkopersregister, last onder dwangsom bij inbrekerswerktuigen, tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld) en de persoonsgerichte aanpak van daders om te zorgen dat het voor daders minder aantrekkelijk wordt om zich met HIC bezig te houden.

Wat gaan we daarvoor doen?

III.d. In de samenleving is er begrip voor elkaar en tolerantie waarbij er geen plek is voor extreem gedachtegoed en parallelle samenlevingen.

In Veenendaal wonen we dicht op elkaar, we kennen een grote verscheidenheid aan culturen en gebruiken, zowel vanuit etniciteit, als vanuit religie, geaardheid en politieke ideologieën. Dat vraagt om tolerantie, aanpassingsvermogen en respect voor elkaar. Schurende leefstijlen kunnen polarisatie tot gevolg hebben.

Het uitgangspunt van de inclusieve samenleving geeft mede richting aan diversiteit in Veenendaal. Inclusief betekent dat er voor iedereen kansen zijn in Veenendaal en dat we geen mensen buitensluiten. Cruciaal hierin is het contact onderhouden en samenwerken met bevolkingsgroepen die nu onderbelicht blijven, zich zo voelen of zich steeds meer terugtrekken. We streven naar een netwerk van bewuste gemeenschappen die vertrouwen hebben in elkaar, in de organisaties in de Veense samenleving en in de overheid.

Tegengestelde standpunten horen bij een open democratische samenleving. Het geeft stem aan belangen, emoties en helpt bij de vorming van groepen. Groepen bieden individuen een platform om een identiteit te ontwikkelen, bijvoorbeeld in kerken, moskeeën, op school, verenigingen en op internet. Dat kan ook doorslaan, dan wordt het eerder bedreigend. In dat geval kan de democratische rechtsstaat ondermijnd worden: groepen komen met hun rug naar de samenleving te staan en zien de bestaande rechtsstaat niet langer als de hunne.

Wat gaan we daarvoor doen?

Algemeen Veiligheid samenleving

Veiligheid is een belangrijk item in Veenendaal. In het raadsprogramma van Veenendaal 2018-2022 wordt aangegeven dat alles op alles wordt gezet om criminaliteit in Veenendaal zo min mogelijk kans te geven. Het Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug 2019-2022 en het Plan van aanpak ondermijning: Van beeld naar aanpak zijn 2 belangrijke beleidskaders die in 2022 leidend zijn voor ons werk in het veiligheidsdomein. Daarnaast is veiligheid een belangrijk thema in de omgevingsvisie. Naast de uitvoering van het IVP en de aanpak van ondermijning is het interventieteam aan de slag met de persoonsgerichte aanpak. Samen met nazorg ex-gedetineerden en huiselijk geweld wordt ingezet op het voorkomen van recidive van de betrokkene. Veenendaal heeft daarnaast een adequate crisisbeheersings- en brandweerorganisatie. 

Beleidsindicatoren Veiligheid samenleving

Veenendaal Landelijk
Taakveld Indicator Eenheid Bron Beschrijving 2020 2021 2022 2020 2021 2022
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Jongeren met jeugdreclas-sering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS Percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaat-regel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). 0,3 nnb nnb 0,4 nnb nnb
6.1 Samenkracht en burgerpartici-patie Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel Percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. nb nnb nnb nb nnb nnb
1.2 Openbare orde en veiligheid Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren Bureau Halt Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar. 84 nnb nnb 113 nnb nnb
1.2 Openbare orde en veiligheid Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners CBS Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 2,4 nnb nnb 2 nnb nnb
1.2 Openbare orde en veiligheid Geweldmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners CBS Aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. 3,7 nnb nnb 4,6 nnb nnb
1.2 Openbare orde en veiligheid Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners CBS Aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. 1,7 nnb nnb 1,8 nnb nnb
1.2 Openbare orde en veiligheid Vernielingen en beschadi-gingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners CBS Aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. 3,7 nnb nnb 4,5 nnb nnb

Verbonden partijen Veiligheid samenleving

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
De VRU is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Zij behartigt het belang van de gemeente op de terreinen brandweerzorg, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (Ghor), rampenbestrijding, risico- en crisisbeheersing. Daarnaast heeft de VRU de zorg voor een adequate samenwerking met politie en de RAVU (regionale ambulancevoorziening Utrecht) ten aanzien van de gemeenschappelijke meldkamer en een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beleid gerelateerd aan thema Veiligheid samenleving

Naam beleidsstuk Wanneer vastgesteld
Gezamenlijk IVP Heuvelrug 2019-2022 20-12-2018
Ondermijning in Veenendaal: van beeld naar aanpak 2018-2022 12-12-2017

Taakvelden thema Veiligheid samenleving

Taakveld (bedragen x € 1.000) B/L Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Baten -6 -6 -6 -7
Lasten 3.464 3.470 3.610 3.663
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 3.457 3.464 3.604 3.656
1.2 Openbare orde en veiligheid Baten -45 -45 -46 -47
Lasten 632 643 654 664
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid 588 598 608 617
Totaal Thema Veiligheid samenleving 4.045 4.062 4.212 4.274