Sitemap

2e bestuursrapportage 2022 Blz. 1
Voorwoord Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Algemeen Blz. 5
De coronacrisis (COVID-19) Blz. 6
Gevolgen oorlog in Oekraïne Blz. 7
Ontwikkelingen arbeidsmarkt Blz. 8
Investeringskredieten Blz. 9
Saldo 2e bestuursrapportage 2022 Blz. 10
Samenvatting beleidsmatige verantwoording 2e bestuursrapportage 2022 Blz. 11
Financieel vertrekpunt Blz. 12
Financiële effecten 2e bestuursrapportage 2022 Blz. 13
Financieel perspectief na verwerking 2e bestuursrapportage 2022 Blz. 14
Financieel perspectief na verwerking 2e bestuursrapportage 2022 vervolg Blz. 15
Samenvatting financiële afwijkingen 2e bestuursrapportage 2022 Blz. 16
Prognose stand algemene reserve Blz. 17
Programma 1: Fysieke leefomgeving Blz. 18
Thema I: Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 19
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 20
I.a. Goede afweging van de invulling van de ruimtelijke omgeving waarbij we proactief een gezonde duurzame en veilige leefomgeving bevorderen. Blz. 21
I.a.1. Integrale afweging tussen alle onderwerpen die ruimte vragen waarbij een zorgvuldige afweging van de belangen plaatsvindt. Blz. 22
I.a.2. Kosten voor ruimtelijke investeringen en eigen plankosten aan derden doorberekenen. Blz. 23
I.a.3. Goede beheersing van actieve, gemeentelijke grondexploitaties. Blz. 24
I.a.4. Actueel ruimtelijk beleid voortzetten en uitvoeren. Blz. 25
I.a.5. Als voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet stellen we het omgevingsplan deel 1 in ontwerp vast. Blz. 26
I.b. Voldoende aanbod van het juiste type woningen afgestemd op de vraag naar wonen. Blz. 27
I.b.1. De komende jaren met name op inbreidingslocaties de juiste typen woningen neer te zetten. Blz. 28
I.b.2. Anticiperen op demografische en economische ontwikkelingen door het nieuwe woonbeleid in de Omgevingswet. In het woonbeleid wordt vastgelegd welke typen woningen er toegevoegd worden als de kans zich voordoet. Blz. 29
I.c. Het cultuurhistorisch erfgoed van Veenendaal draagt bij aan de identiteit van de stad. Blz. 30
I.c.1. Het cultuurhistorisch erfgoed wat er is behouden door subsidie voor onderhoud te verstrekken. Blz. 31
Grondexploitatie Blz. 32
Jaarlijks worden de grondexploitaties herzien en vastgesteld door de gemeenteraad bij het projectenboek. Blz. 33
Hoogspanningslijn ondergronds Blz. 34
In juli 2020 is de Realisatieovereenkomst met TenneT gesloten. Naar verwachting zal de aanleg van de kabels in 2e kwartaal 2023 gaan starten. Blz. 35
Nieuwe brandweerkazerne / verplaatsing wijkservice Blz. 36
Op basis van het besluit voor de ontwikkeling van een nieuwe kazerne en verplaatsing Wijkservice wordt hier in 2022 uitvoering aan gegeven. In 2022 wordt een voorstel voorgelegd voor de beschikbaarstelling van het inv. budget voor de nieuwe kazerne. Blz. 37
Visie Stadspark Blz. 38
In 2022 wordt de visie voor het stadspark inclusief omgeving (bijvoorbeeld de surfvijver), die in coproductie met de omgeving wordt vormgegeven, ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Blz. 39
Energieneutraal 2050 Blz. 40
1. We werken nauw samen met interne en externe belanghebbenden, om de doelstellingen van het programma Energieneutraal Veenendaal in samenhang met de opgaves van de gemeente te realiseren. Blz. 41
2. We werken op strategisch niveau aan de communicatie over de energietransitie in Veenendaal. Blz. 42
3. Wij geven uitwerking aan de opdracht om als regio een deel van de landelijke energiedoelstelling voor 2030 en 2050 te realiseren door in Regio Foodvalley samen te werken (onder meer) aan een Regionale Energie Strategie. Blz. 43
De gemeente Veenendaal draagt met het verduurzamen van woningen, bedrijven en kantoren bij aan de doelstellingen uit het ENV programma voor 2022-2025. Blz. 44
1. We gaan door met goedlopende projecten om onze inwoners gemeentebreed te ondersteunen in aanpak van de eigen woning en/of bij gedragsverandering en breiden deze aanpak uit. Daarbij richten we ons sterk op communicatie en bewustwording. Blz. 45
2. We maken energietransitie en specifiek de warmtetransitie integraal onderdeel van gebiedsvisies voor (in ieder geval) het Franse Gat en het Ambacht, waarbij de plannen optellen naar gemiddeld 25% aardgasreductie in 2030. Blz. 46
3. We richten een coalitie op van ambassadeursbedrijven op het gebied van energietransitie in Veenendaal. Blz. 47
4. We stellen in de periode 2022-2025 buurtuitvoeringsplannen op voor de 7 buurten/bedrijventerreinen die benoemd zijn in de Transitievisie Warmte, optellend naar gemiddeld 40% aardgasreductie in 2030. Blz. 48
5. We stimuleren en realiseren innovaties op het gebied van energieneutraal wonen en werken. Blz. 49
6. We verrichten onderzoek, ontwikkelen beleidsinstrumenten en starten projecten op om gemeentebreed regie te voeren op de energietransitie. Blz. 50
7. We versterken bewustwording bij bedrijven door versterking van het energieloket voor bedrijven en met inzet van diverse communicatie-instrumenten. Blz. 51
8. We versterken het energietoezicht bij bedrijven en maatschappelijke instellingen. Blz. 52
Omgevingswet Blz. 53
1. In 2022 stelt de gemeenteraad het Omgevingsplan deel I vast. Blz. 54
2. In 2022 en volgende jaren wordt bij de totstandkoming van het omgevingsplan en de uitvoering daarvan invulling gegeven aan participatie door samenleving en andere stakeholders. Blz. 55
3. De organisatie is zodanig ingericht dat vanaf 1 juli 2022 de Omgevingswet adequaat uitgevoerd kan worden. Blz. 56
Thema II: Openbare ruimte Blz. 57
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 58
II.a. De inwoners zijn tevreden als het gaat om de parameters ‘schoon, heel en veilig’ in de openbare ruimte en beoordelen dit met minimaal een 6,5. Blz. 59
II.a.1. We houden bij het onderhoud en aanpassingen in de openbare ruimte rekening met de wensen van de inwoners. Blz. 60
II.a.2. Na realisatie projecten evalueren we samen met bewoners het resultaat en proces en stellen indien nodig het werkproces of resultaat bij. Blz. 61
II.b. de gemeente Veenendaal draagt met het verduurzamen van de mobiliteit bij aan de doelstellingen uit het ENV-programma voor 2022-2025. Blz. 62
II.b.1. We werken aan bewustwording van verduurzamen van mobiliteitsgedrag. Blz. 63
II.b.2. We zorgen dat het omgevingsbeleid (Omgevingsvisie, -programma's en -plan) in lijn is met de ambities voor duurzame mobiliteit. Blz. 64
II.b.3. We faciliteren elektrisch rijden. Blz. 65
II.b.4.We stimuleren doorontwikkeling van waterstofmobiliteit. Blz. 66
II.b.5. We stimuleren en realiseren innovaties op het gebied van energieneutraal verkeer & energieneutrale mobiliteit Blz. 67
II.c. Veenendaal is beter bestand tegen klimaatveranderingen. Blz. 68
II.c.1. We voeren stimuleringsacties uit voor het klimaatadaptief inrichten van particulier terrein, we streven hierbij naar het afkoppelen van 200 bestaande panden en het vergroenen/ontstenen van particulier terrein. Blz. 69
II.c.2. Wij geven verder vorm aan de uitvoering van het plan van aanpak voor het ontstenen van de openbare ruimte van Veenendaal. Blz. 70
II.d. De afvalinzameling draagt bij aan een circulaire economie waarbij we voor 2025 als tussendoel hebben: maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar, 75% afvalscheiding en 65% recycling. Blz. 71
II.d.1. De gf+e inzameling bij hoogbouw wordt voortgezet. Blz. 72
II.d.2. Wij voeren het uitvoeringsprogramma van het afvalbeleidsplan uit. Blz. 73
II.e. In 2022 vormt circulariteit altijd een inkoopcriterium binnen aanbestedingen. Blz. 74
II.e.1. Circulariteit vormt een belangrijk onderdeel in de projecten. Blz. 75
II.f. De gemeente draagt bij aan de CO2-reductie in de openbare ruimte uit het ENVprogramma voor 2022-2025. Blz. 76
II.f.1. We onderzoeken en realiseren opwek van duurzame energie in de openbare ruimte. Blz. 77
II.f.2. We nemen meer CO2 op door vergroening van Veenendaal. Blz. 78
II.g. 0 (nul) verkeersdoden in 2050. Blz. 79
II.g.1. Acties uit het verkeersveiligheidsprogramma (dat in 2021 nog moet worden vastgesteld) uitvoeren. Blz. 80
II.h. Eind 2023 is minimaal 90% van de Data Top-15 lijst op orde. Blz. 81
II.h.1. Eind 2022 zijn 9 van de 15 Data Top-15 items op orde. Blz. 82
Thema III: Wijkgericht werken Blz. 83
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 84
III.a. Meer betrokkenheid van inwoners voor elkaar en/of voor hun buurt, door het stimuleren van bewonersinitiatieven. Blz. 85
III.a.1.We gaan in 2022 verder met het stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven in de buurt, o.a. door de PR-campagne verbeter je wijk, (fysiek) loket in iedere wijk, de wijknieuwsbrieven en vermelden van initiatieven op social media. Blz. 86
III.a.2. We gaan in 2022 werken met het participatietool: Open Stad. Op dit platform kunnen bewonersinitiatieven worden vermeld. Blz. 87
III.b. Meer betrokkenheid van inwoners bij hun eigen leefomgeving (schoon, heel, veilig en leefbaar) door het stimuleren van burgerparticipatie. Blz. 88
III.b.1. We gaan in 2022 verder met het stimuleren en faciliteren van burgerparticipatie op het gebied van schoon, heel, leefbaarheid en toegankelijkheid in de buurt. Blz. 89
III.b.2. We gaan in 2022 werken met het participatietool: Open Stad. Op dit platform kunnen burgerparticipatietrajecten worden vermeld. Blz. 90
III.b.3. Bij reconstructies en grote onderhoudswerkzaamheden inventariseren we met de inwoners de beperkingen die worden ervaren in de toegankelijkheid. Tijdens de werkzaamheden worden deze beperkingen zoveel mogelijk aangepakt. Blz. 91
III.c. Samen met inwoners uitvoering geven aan de wijkplannen die zich richten op het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt en/of wijken. Blz. 92
III.c.1. De wijkteams gaan samen met de inwoners de wijkinitiatieven en burgerparticipatietrajecten die vermeld staan in het wijkplan vormgeven. Blz. 93
Financiële ontwikkelingen Fysieke leefomgeving Blz. 94
Toelichting financiële ontwikkelingen Blz. 95
Risico's / ontwikkelingen Fysieke leefomgeving Blz. 96
Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling Blz. 97
Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid Blz. 98
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 99
I.a Een volledig circulaire economie in 2050. 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (metalen, fossiel, mineralen) in 2030. Blz. 100
I.a.1. Samen met de regio Foodvalley bouwen we de bestaande werkplaatsen verder uit; Blz. 101
I.a.2. In samenwerking met de regio Foodvalley voegen we het thema Waterstof toe aan de werkplaatsen; Blz. 102
I.a.3. In samenwerking met de regio Foodvalley zetten we een werkplaats Industrie – kunststoffen op; Blz. 103
I.a.4. Samen met de regio Foodvalley werken we aan een Proeftuin Voedselverspilling; Blz. 104
I.a.5. In samenwerking met alle partijen binnen de regio Foodvalley breiden we het aantal partners uit; Blz. 105
I.a.6. In samenwerking met hogescholen en universiteiten ondersteunen we Onderzoeks- en onderwijsprojecten; Blz. 106
I.a.7. In samenwerking met de regio Foodvalley werken we samen met het Circles programma en beide provincies; Blz. 107
I.a.8. Samen met de regio Foodvalley creëren we een Onderwijs & onderzoeksloket voor o.a. praktijkstages en onderzoeksprojecten Circulaire Economie; Blz. 108
I.a.9. In samenwerking met de regio Foodvalley geven we Webinars voor ondernemers die willen starten met Circulaire Economie; Blz. 109
ZI.a.10. Samen met de regio Foodvalley worden er diverse netwerk evenementen georganiseerd om van elkaar te leren. Blz. 110
I.b. Behouden en uitbreiden werkgelegenheid in Veenendaal (MD05, IBK BE13). Blz. 111
I.b.1. We realiseren een jaarlijkse toename van de werkgelegenheid op basis van het aantal arbeidsplaatsen in vergelijking met het voorgaande jaar. Blz. 112
I.b.2. Stimuleren en faciliteren (startend) ondernemerschap door organiseren startersevent, ondernemersschool, gerichte informatie aanbieden over startend ondernemen, aanbieden startpunt. Blz. 113
I.c. Bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnenstad zijn aantrekkelijker gemaakt in 2022, gericht op een optimaal vestigings- en investeringsklimaat. Blz. 114
I.c.1. Aanpak van enkele grote leegstaande kantoorpanden (meer dan 1.500 m2) samen met Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU). Blz. 115
I.c.2. Door regelmatig in gesprek te blijven met de kantorenmarkt werken aan behoud van een leegstandscijfer voor kantoren < 10%. Blz. 116
I.c.3. Uitvoering acties acquisitieplan. Blz. 117
I.c.4. We zorgen voor intensivering/revitalisering en vergroening bedrijventerreinen samen met Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU). Blz. 118
I.c.5. Uitvoeren acties project Ondernemersdienstverlening op basis van een bijgesteld plan van aanpak MKB. Blz. 119
I.c.6. Faciliteren, organiseren en stimuleren van evenementen gericht op kennisuitwisseling, netwerken en profilering. Blz. 120
I.c.7. We geven uitvoering aan het programma ICT Campus met het creëren van een aantrekkelijk ICT-vestigingsklimaat. Blz. 121
I.c.8. We geven uitvoering aan het programma Vitale Binnenstad. Blz. 122
I.d. Meer bezoekers en ondernemers verleiden om naar Veenendaal te komen en te blijven. Meer ondernemingen op de bedrijventerreinen en in de binnenstad en meer bezoekers aan ons winkelcentrum. Blz. 123
I.d.1. Via promotiefilms over Veenendaal willen wij Veenendaal op een interactieve manier onder de aandacht brengen bij werknemers en werkgevers. Daarnaast wordt het Merk Veenendaal #ditisVeenendaal volop ingezet in media. Blz. 124
I.e. De bedrijven waarderen in 2022 de leefomgeving in Veenendaal als schoon, heel en veilig. Blz. 125
I.e.1. Inzet instrument reclamebelasting om collectieve activiteiten te organiseren ten behoeve van de ondernemers op de bedrijventerreinen. Blz. 126
I.e.2. In het kernwinkelgebied is een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) van kracht ten behoeve van de marketing, promotie en overige collectieve activiteiten in de binnenstad. Blz. 127
I.e.3. Samen met politie, brandweer en georganiseerd bedrijfsleven uitvoering geven aan KVO-Bedrijventerreinen, KVO-Centrum en KVO-Bruïneplein. Enquête uitvoeren en KVOB-score bijhouden. Blz. 128
I.f. Veenendaal is in 2025 landelijk hét ICT-centrum voor Food, Health en Tech. Blz. 129
I.f.1. We werken met hogescholen en ICT-bedrijven om Hbo’ers om te scholen tot IT-talenten. Blz. 130
I.f.2. We faciliteren zowel starters in de ICT als ook bestaande bedrijven die willen doorgroeien. Blz. 131
I.f.3. We werven gerichter en werken aan uitbreiding van ICT-bedrijfsvestigingen in Veenendaal met meer ICT-banen. Blz. 132
I.f.4. We creëren een beter innovatief klimaat bij bedrijven in de regio door de digitale volwassenheid te vergroten en hoogwaardige ICT-kennis te koppelen met hoogwaardige domeinkennis op het gebied van agro/food. Blz. 133
I.g. De complete en comfortabele binnenstad is een aantrekkelijke verblijfsplek met volop mogelijkheden om te ontmoeten en te beleven. Blz. 134
I.g.1. We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een complete binnenstad die divers is met meer functies (De Complete Binnenstad). Blz. 135
I.g.2. We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een toegankelijke binnenstad die alle (verkeer)gebruikers en functies een plek biedt (De Toegankelijke Binnenstad). Blz. 136
I.g.3. We werken aan het strategische doel: De groene en duurzame binnenstad speelt in op klimaatverandering en voegt verblijfskwaliteit en beleving toe aan de binnenstad (De Groene en Duurzame Binnenstad). Blz. 137
I.g.4. We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een innovatieve binnenstad waarbij door digitalisering de binnenstad slimmer, duurzamer en aantrekkelijker wordt voor bezoekers (De Innovatieve Binnenstad). Blz. 138
I.g.5. We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een goed georganiseerde binnenstad die centraal aangestuurd wordt en heeft een krachtige uitvoeringsorganisatie (De Goed Georganiseerde Binnenstad). Blz. 139
Thema II: Recreatie en toerisme Blz. 140
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 141
II.a. In 2022 hebben meer bezoekers en toeristen Veenendaal bezocht dan in 2019. Vanwege de Coronacrisis is 2021 geen goed jaar om mee te vergelijken en wordt het jaar voordat de coronacrisis begon, als vergelijkingsjaar genomen. Blz. 142
II.a.1. Kansen en mogelijkheden in kaart brengen en de visie ontwikkelen. Blz. 143
II.a.2. We zetten Veenendaal op de kaart via het Merk Veenendaal. Blz. 144
II.b. Veenendaal is beter verbonden met het groene ommeland. Blz. 145
II.b.1. Deelname Routebureau. Blz. 146
II.b.2. Deelname Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei. Blz. 147
II.b.3. Uitvoering routes en paden samen met gemeenten uit voormalige recreatieschap. Blz. 148
II.b.4. Samen met Rhenen geven we uitvoering aan Club Kwintelooijen. Blz. 149
II.c. In 2022 zijn er voor inwoners en bezoekers meer recreatieve voorzieningen in Veenendaal bereikbaar. Blz. 150
II.c.1. We werken aan het aansluiten van Veenendaal op het landelijke wandelknooppuntennetwerk. Blz. 151
II.c.2. We werken samen met de gemeente Rhenen aan het verruimen van de gebruiksmogelijkheden en aantrekken van nieuwe doelgroepen op recreatieterrein Kwintelooijen. Blz. 152
II.c.3. Profileren Veenendaal door het beter op de kaart zetten van de Grebbelinie. Blz. 153
II.c.4. Stimuleren ontwikkeling aantrekkelijke wandel- en fietsroutes via groenstructuren en (historische) waterlopen. Blz. 154
II.d. Een aantrekkelijke woon- en leefgemeente met een divers aanbod van veilige evenementen. Blz. 155
II.d.1 Het evenementenbeleid actualiseren en waar nodig vernieuwen, waarbij door middel van participatie inzicht wordt verkregen in de wensen en behoeftes vanuit de samenleving. Blz. 156
II.d.2 Proberen een beter begrip van en voor het aspect ‘geluid’ te krijgen door tijdens één van de muziekevenementen een geluidstest te doen met een afvaardiging van onze bevolking en raad. Blz. 157
II.d.3 De uitkomsten van de Projecten herinrichting Stadspark en herinrichting Duivenwal mee te nemen voor (de aanpassing van) de locaties voor evenementen. Blz. 158
Financiële ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling Blz. 159
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Blz. 160
Risico's / ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling Blz. 161
Programma 3: Sociale leefomgeving Blz. 162
Thema I: Inkomen Blz. 163
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 164
I.a. Onrechtmatig gebruik van ondersteuning in het sociaal domein voorkomen we of sporen we op en pakken we aan (MD10, IBK BE28). Blz. 165
I.a.1. We geven in 2022 uitvoering aan het rechtmatigheidsplan sociaal domein. Blz. 166
I.b. Financiële kaders vormen geen belemmering voor integraal werken (MD 10, IBK BE27). Blz. 167
I.b.1. We realiseren een structurele inbedding van het maatwerkbudget voor 2022 e.v. Blz. 168
I.c. Veenendalers nemen meer deel aan de samenleving (MD01, IBK BE4). Blz. 169
I.c.1. Verhoging van 25% van het aantal ondernemers dat is aangesloten bij de minimaregelingen t.o.v. 2020. Blz. 170
I.d. Vroegtijdige interventies bij opvoed-, financiële, woon- en/of psychosociale gezondheidsvraagstukken, om zo problematische vraagstukken (en dus maatwerkvoorzieningen) te voorkomen (MD04, IBK BE11). Blz. 171
I.d.1. We zetten in op het in 50% van de aanmeldingen sneller tot stand brengen van minnelijke schuldregelingen en het voorkomen van uitval uit de schuldenregeling. Blz. 172
I.d.2. We implementeren Vroegsignalering in het eerste kwartaal 2022. Blz. 173
I.e. De ondersteuning is gericht op een duurzaam effect (MD04, IBK BE12). Blz. 174
I.e.1. Aanbieden van financiële educatie en voorlichting op scholen. Blz. 175
I.e.2. Aanbieden van financiële educatie en voorlichting voor volwassenen. Blz. 176
I.f. In 2023 is een integrale werkwijze sociaal domein binnen de gemeente en tussen gemeentelijke partijen en externe partijen gerealiseerd (MD8, IBK BE22). Blz. 177
I.g. De deskundigheidsbevordering tussen uitvoerende partijen in het sociaal domein is gefaciliteerd (MD9, IBK BE23). Blz. 178
I.g.1. In 2022 worden er activiteiten georganiseerd die bijdragen aan de integrale benadering in het Sociaal Domein. Blz. 179
Thema II: Sociaal domein - Participatie en re-integratie Blz. 180
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 181
II.a. Er is sprake van een doorlopende lijn arbeidsparticipatie in samenwerking met onze partners (MD05, IBK BE14). Blz. 182
II.a.1. Eind 2022 is er een vereenvoudiging en verbetering gerealiseerd in de doorlopende lijn van arbeidsparticipatie. Blz. 183
II.a.2. We realiseren in 2022 de kwantitatieve doelstellingen m.b.t. de Participatiewet (in- en uitstroom). Blz. 184
II.a.3. In 2022 evalueren we het transitieplan IW4 2019-2021. Blz. 185
II.b. De samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt is versterkt (MD05, IBK BE15). Blz. 186
II.b.1. We werken regionaal samen met als doel de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder te verstevigen. Blz. 187
II.c. Veenendalers nemen meer deel aan de samenleving (MD01, IBK BE4). Blz. 188
II.c.1. We begeleiden meer inburgeringsplichtigen naar taallessen op B1 niveau. Blz. 189
II.c.2. We richten een overkoepelend multidisciplinair team in t.b.v. de regie op het inburgeringsproces. Blz. 190
Thema III: Sociaal domein - WMO Blz. 191
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 192
III.a. In 2022 is de sturing op aanbieders vergroot (MD10, IBK BE26). Blz. 193
III.a.1. Stimuleren van een actieve rol van zorgaanbieders in het proces van herindicatie, specifiek gericht op het toekomstperspectief van hun cliënten. Blz. 194
III.a.2. Evalueren van de huidige inkoop van immateriële ondersteuningstaken en daarin de mogelijkheden van de Wet Maatschappelijk Verantwoord Inkomen Jeugdwet en Wmo benutten. Blz. 195
III.a.3. De accountgesprekken met de belangrijkste Wmo- zorgaanbieders van begeleiding en schoonmaakondersteuning worden structureel gevoerd en gebaseerd op tevoren vastgestelde criteria en data. Blz. 196
III.b. Eind 2023 is een integraal dashboard sociaal domein beschikbaar, waarbij integrale monitoring tot op buurtniveau mogelijk is (MD10, IBK BE29). Blz. 197
III.b.1. We zijn in het sociaal domein eind 2022 in staat om beleid te baseren op beschikbare data door middel van een dashboard per beleidsveld. Blz. 198
III.b.2. Eind 2022 is er een integraal dashboard Sociaal Domein, inclusief kostenontwikkeling en begroting voor het gehele sociaal domein. Blz. 199
III.c. Veenendalers wonen zo lang mogelijk thuis (MD01, IBK BE2). Blz. 200
III.c.1. Veenendaal voert per 1 januari 2022 zelf regie op inkoop en toegang voor Beschermd Wonen in Veenendaal en werkt daarbij samen met de gemeenten uit het centrumgemeentegebied Ede. Blz. 201
III.c.2. In 2022 wordt uitvoering gegeven aan pilots die bijdragen aan de invulling van het meerjarenplan lokale aanpak Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Blz. 202
III.d. Mantelzorgers blijven actief met passende ondersteuning om overbelasting te voorkomen (MD03, IBK BE8). Blz. 203
III.d.1. Veens Welzijn geeft ook in 2022 uitvoering aan de ondersteuning van mantelzorgers. Concrete afspraken hierover zijn vastgelegd in het jaarplan 2022. Blz. 204
III.d.2. Besluitvorming over het verruimen van het respijtzorgaanbod logeerzorg zodat mantelzorgers hun taken met beter welbevinden blijven uitvoeren. Blz. 205
III.d.3. De publiciteitscampagne richt zich op een nog nader te specificeren groep mantelzorgers. Blz. 206
III.e. In 2022 evalueren we het gezondheidsbeleid (MD04, IBK BE10). Blz. 207
III.e.1. Eind 2022 heeft het maximale aantal inwoners (zoals opgenomen in het GIDS-plan en uitvoeringsplan) geprofiteerd van de preventie-activiteiten. Blz. 208
III.e.2. We geven uitvoering aan het lokaal preventieakkoord Veenendaal. Blz. 209
III.e.3. We geven uitvoering aan interventies voor gezonde leefstijl met de door het Rijk - vanuit het Preventieakkoord- extra beschikbaar gestelde middelen. Blz. 210
III.e.4. In 2022 wordt gestart met het opstellen van een nieuw gezondheidsbeleid. Blz. 211
III.f. Vroegtijdige interventies bij opvoed-, financiële, woon- en/of psychosociale gezondheidsvraagstukken, om zo problematische vraagstukken (en dus maatwerkvoorzieningen) te voorkomen (MD04, IBK BE11). Blz. 212
III.f.1 Eind 2022 is het netwerk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling doorontwikkeld en verder uitgebreid naar relevante organisaties of beroepsgroepen. Blz. 213
III.f.2. In 2022 werkt de geboortezorgketen in Veenendaal gestructureerd samen in het vroegtijdig signaleren en overdragen van opvoed-, financiële, woon- en/of gezondheidsvraagstukken bij toekomstige en jonge ouders. Blz. 214
III.f.3. In 2022 geven we invulling aan het uitvoeringsprogramma van de regiovisie ‘Voor een veilig Thuis’. Blz. 215
III.f.4. In 2022 voeren we de pilot Welzijn op Recept uit. Blz. 216
III.f.5. We zetten in op minimaal één erkende interventiemethode vanuit de Kansrijke Start. Blz. 217
III.f.6. We hebben afspraken met GGD-regio Utrecht / JGZ over de uitvoering van de Prenatale Huisbezoeken en vaccinatie Meningokokken. Blz. 218
III.g. Het aantal meerderjarigen dat begeleiding ontvangt waar behandeling passender is, is afgenomen (MD06, IBK BE19). Blz. 219
III.g.1. Samen met Veens Welzijn ontwikkelen we aanbod om wachtenden op GGZ-behandeling te ondersteunen. Blz. 220
III.h. We continueren de zorg voor personen met verward gedrag en de taken van de WvGGZ. Blz. 221
III.h.1. In 2022 realiseren we definitieve borging van het Advies en Meldpunt Verward. Blz. 222
III.h.2. We onderzoeken de mogelijkheden voor aansluiting bij de GGZ-pilot Buiten de lijntjes (Pro Persona, Iriszorg, Gelderse Vallei en gemeente Ede). Blz. 223
III.h.3. In 2022 verbeteren we de ketensamenwerking rond de zorg voor personen met verward gedrag. Blz. 224
III.i. Er zijn innovatieve ondersteuningsmogelijkheden samen met de uitvoerende partijen (MD9, IBK BE25). Blz. 225
III.i.1. De pilot 'VAK werk(t) voert in 2022 55 casussen uit waarbij combinaties gemaakt zijn tussen maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen. (Innovatie in samenwerking met: Wmo-loket - sociale basis - Wmo-zorgaanbieders). Blz. 226
III.i.2. We onderzoeken de mogelijkheden van een vrij toegankelijke vorm van dagbesteding. Blz. 227
III.i.3. We onderzoeken hoe ondersteuning voor ouderen in een vroeg stadium integraal kan worden vormgegeven vanuit verschillende domeinen. Blz. 228
III.j. Ten opzichte van 2019 is er een daling van ongeveer 10% van het aantal maatwerkvoorzieningen (MD9, IBK BE24). Blz. 229
III.j.1. We onderzoeken mogelijke maatregelen om de kostenstijging van schoonmaakondersteuning te remmen, binnen de door de raad meegegeven kaders. Blz. 230
III.j.2. We werken aan het beperken van de instroom en waar mogelijk de doorstroming naar lichtere ondersteuning en/of de sociale basis. Blz. 231
III.j.3. We sturen op doorstroming naar de Wlz, daar waar de ondersteuning vanuit de Wmo niet meer toereikend is in relatie tot de hulpvraag van de cliënt. Blz. 232
Thema IV: Sociaal domein - Jeugd Blz. 233
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 234
IV.a. In 2022 is de sturing op aanbieders vergroot (MD10, IBK BE26). Blz. 235
IV.a.1. We versterken inkoop- en contractmanagement binnen het Sociaal Domein, waaronder de implementatie van (regionale) inkoopstrategie voor jeugdhulp. Blz. 236
IV.a.2. We werken met de belangrijkste jeugdhulpaanbieders en WMO-aanbieders Immaterieel aan het realiseren van de gewenste bewegingen in het IBK. Blz. 237
IV.b. Jeugdigen groeien gezond en veilig op; we stimuleren en ondersteunen ouders om te zorgen voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en een veilig opgroei- en opvoedklimaat (MD2, IBK BE5). Blz. 238
IV.b.1. In 2022 verkennen we samen met inwoners en partners de lokale ontwikkelbehoefte in het veiligheidsdomein en borgen we de benodigde (formatieve en professionele) ontwikkelruimte. Blz. 239
IV.b.2. We sluiten in 2022 aan bij regionale proeftuinen rond het opzetten van Veiligheidsteams en de samenwerking met lokale teams. Blz. 240
IV.b.3. Samen met onze stakeholders en uitvoeringspartners rondom veiligheid ontwikkelen we in 2022 één visie over het samenwerken aan veiligheid, die aansluit op landelijke ontwikkelingen. Blz. 241
IV.b.4. In 2022 borgen we de contractuele randvoorwaarden die onze veiligheidspartners in staat stellen zich doelmatig en efficiënt in te zetten ten behoeve van onze inwoners. Blz. 242
IV.b.5. In 2022 kunnen kinderen en/of ouders met echtscheidingsproblematiek laagdrempelig gebruik maken van diverse collectieve trainingen. Blz. 243
IV.b.6. In 2022 wordt de integrale samenwerking tussen CJG en JGZ versterkt om stagnatie in de ontwikkeling van kinderen vroegtijdig te signaleren en problemen waar mogelijk te voorkomen. Blz. 244
IV.c. Het aantal casussen waarbij de huisarts het CJG inschakelt is met ongeveer10% toegenomen ten opzichte van 2020 (MD06, IBK BE16). Blz. 245
IV.c.1. Het CJG en de huisartsenpraktijken geven uitvoering aan de gemaakte samenwerkingsafspraken. In juni 2022 evalueren we deze samenwerking. Blz. 246
IV.d. Ten opzichte van 2019 wordt ongeveer 10% minder ambulante jeugdhulp verleend door jeugdhulpaanbieders (MD06, IBK BE17). Blz. 247
IV.d.1. In de prestatieafspraken met het CJG worden de volgende (aanvullende) maatregelen opgenomen gericht op: 1. Afremmen van de instroom; 2. Kaders en normen binnen het CJG; 3. Vergroten invloed op het logistieke proces bij aanbieders. Blz. 248
IV.e. Ten opzichte van 2018 is het aantal jeugdigen in instellingsverblijf met ongeveer 10% gedaald (MD06, IBK BE18). Blz. 249
IV.e.1. Het CJG stuurt op casusniveau actief op het voorkomen van plaatsing van jeugdigen in residentiële voorzieningen (instellingsverblijf), bijvoorbeeld door de inzet van (intensieve) ambulante hulpvormen of pleegzorg. Blz. 250
IV.e.2. In 2022 is de nieuwe inkoopstrategie Verblijf vormgegeven waarbinnen wordt gestuurd op afschalen van verblijf. We volgen hiermee de ambities van de “beweging van nul”. Blz. 251
IV.f. In 2023 is een integrale werkwijze sociaal domein binnen de gemeente en tussen gemeentelijke partijen en externe partijen gerealiseerd (MD08, IBK BE22). Blz. 252
IV.f.1. In 2022 versterken we de samenhang tussen onderwijs en jeugdhulp. Zodat we doelmatig en met synergie aan opgaven werken. Blz. 253
IV.f.2. Eind 2022 is gewerkt aan een aantal inspanningen uit het regionaal uitvoeringsagenda Focusagenda Onderwijs-Jeugd regio Foodvalley. Blz. 254
Thema V: Onderwijs en ontwikkeling Blz. 255
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 256
V.a. Het aantal laaggeletterde inwoners daalt (MD01, IBK BE3). Blz. 257
V.a.1. Er wordt uitvoering gegeven aan het formeel en non-formeel aanbod op gemeentelijk niveau binnen het opgestelde uitvoeringsplan 2021-2024. Blz. 258
V.b. Het aantal voortijdig schoolverlaters en thuiszitters is afgenomen (MD06, IBK BE20). Blz. 259
V.b.1. We geven in 2022 lokaal uitvoering aan de 3 programmalijnen uit het regionale programma VSV regio Vallei 2020-2024. Blz. 260
V.c. Onderwijsachterstandenbeleid: er is een kwantitatief voldoende en kwalitatief goed aanbod van peuteropvang met en zonder voorschoolse educatie. Blz. 261
V.c.1. Aanbieders van peuteropvang krijgen op basis van de subsidieregeling middelen om de kindplaatsen te realiseren. Blz. 262
V.c.2. In gesprek met de aanbieders is kwaliteit een belangrijk en terugkerend thema. Blz. 263
V.c.3. Er wordt een start gemaakt met een 3-jarige pilot Boekstart in de Kinderopvang. Blz. 264
V.d. Faciliteren van het aanbod van vroegschoolse educatie waardoor scholen meer elkaars kennis en expertise kunnen delen en kinderen met een ontwikkelingsachterstand (nog) beter ondersteund kunnen worden. Blz. 265
V.d.1. De pilot met een taalspecialist die op alle VVE-scholen in Veenendaal extra ondersteuning gaat bieden wordt met een jaar verlengd. Blz. 266
V.e. Iedere jeugdige met een ondersteuningsbehoefte krijgt passende ondersteuning om onderwijs te kunnen volgen. Blz. 267
V.e.1.Eind 2022 is tweemaal Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de Samenwerkingsverbanden passend onderwijs gevoerd. Blz. 268
V.e.2. In 2022 zetten we in op de aanbevelingen uit de tussenevaluatie van het Model Passende Samenwerking. Blz. 269
V.e.3. Uitvoering geven aan de onderdelen voor Veenendaal uit het uitvoeringsplan Focusagenda Onderwijs-Jeugdhulp regio Foodvalley. Blz. 270
V.f. Alle kinderen van 0-13 jaar kunnen in een IKC een doorlopende leer- en ontwikkellijn volgen. Blz. 271
V.f.1. Implementatie van het herijkte Integraal Huisvestingsplan 2020 en het nieuwe IKC beleid. Blz. 272
V.f.2. In 2020 starten de kernpartners van het IKC Franse Gat met het aanbestedingstraject. Het aanbestedingstraject loopt door in 2021 en samen met aanbestedende partij en de kernpartners wordt de planontwikkeling van deze IKC opgepakt. Blz. 273
V.f.3. In 2021 zijn we gestart samen met de kernpartners van het IKC Ronde Erf met een eerste verkenning van een gezamenlijk IKC-visie en het ruimtelijk programma. In 2022 ronde we dit af en starten we met de aanbesteding. Blz. 274
V.g. Scholen ondersteunen bij de aanpak van coronavertragingen. Blz. 275
V.g.1. In kader van het NPO leveren we in 2022 inspanningen richting het Onderwijs vanuit de door het Rijk bepaalde gemeentelijke rol gebaseerd op de uitgangspunten van gemeentelijke taken (zoals Jeugdzorg, OAB, bevorderen van samenwerking). Blz. 276
V.g.2. In kader van het NPO wordt toegevoegde waarde gezocht bij: Bovenschoolse maatregelen die buiten het bereik van één school vallen of voor meer scholen zijn (bv. voorleeshulp thuis, sport, zomerschool); Vertraging VVE; Welzijn van leerlingen. Blz. 277
Thema VI: Sport Blz. 278
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 279
VI.a. Nieuwe Kpi’s voor Stichting Sportservice Veenendaal. Blz. 280
VI.a.1. In overleg met Stichting Sportservice Veenendaal bepalen we op welke doelen uit het beleidskader we ons in 2022 gaan inzetten. Blz. 281
VI.b. Uitvoering lokaal Sportakkoord. Blz. 282
VI.b.1. Met alle betrokken partijen uitvoering geven aan het uitvoeringprogramma van het Sportakkoord. Blz. 283
VI.c. Bevorderen gezonde sportkantines en rookvrije sportaccommodaties. Blz. 284
VI.c.1. Organiseren van themabijeenkomsten en ondersteunen verenigingen. Blz. 285
Thema VII: Cultuur Blz. 286
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 287
VII.a. Verhaallijn 1 : een stabiele basis. Blz. 288
VII.a.1. Onderzoek naar accommodatieknelpunten en onderzoek naar facilitair bedrijf. Blz. 289
VII.a.2. Netwerkstructuren inrichten, inclusief heroriëntatie op uren en taken cultuurmakelaar. Blz. 290
VII.a.3. Afsluiten convenant gemeente-programmaraad. Blz. 291
VII.b. Verhaallijn 2: Cultuur in de wijken. Blz. 292
VII.b.1. Ontwikkelen van de samenwerking tussen culturele organisaties in het centrum en de maatschappelijke-, zorg- en welzijnsorganisaties in de wijken. Blz. 293
VII.c. Verhaallijn 3: Iedereen doet mee. Blz. 294
VII.c.1. Inventariseren van de wensen van doelgroepen accommodaties. Blz. 295
VII.c.2. Nieuwe activiteiten in de wijken. Blz. 296
VII.d. Verhaallijn 4: Jong geleerd, oud gedaan. Blz. 297
VII.d.1. De keten ontwikkelt een beleidskader voor het beoefenen van cultuur en het beleven van cultuur. Blz. 298
VII.e. Verhaallijn 5: Het verhaal van Veenendaal. Blz. 299
VII.e.1. Starten van een Erfgoedplatform, het samenwerkingsverband tussen de gemeentelijke afdelingen die zich met erfgoed bezighouden en de maatschappelijke organisaties op het gebied van Erfgoed. Blz. 300
VII.e.2. Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van Erfgoedbeleid en erfgoed-activiteiten, zoals Erfgoededucatie. Blz. 301
Thema VIII: Welzijn Blz. 302
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 303
VIII.a. De inzet van vrijwilligers en het sociale netwerk is onderdeel van het normale leven (MD03, IBK BE7). Blz. 304
VIII.a.1. We versterken het netwerk rondom vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Blz. 305
VIII.a.2. We ontwikkelen het vrijwilligersplatform verder door naar aanleiding van de evaluatie uit 2021. Blz. 306
VIII.b. Versterken van de sociale basis (MD03, IBK BE9). Blz. 307
VIII.b.1. We zorgen dat Veens Welzijn de sociale basis versterkt door haar aanbod op de vier pijlers: sociale leefbaarheid, vrijwilligers, opvoeden en opgroeien en langer thuis. Blz. 308
VIII.b.2. We promoten het Sociaal Startpunt en de netwerk-app. Blz. 309
VIII.b.3. Daar waar hiaten in de collectieve algemene voorzieningen worden gesignaleerd, kijken we hoe de sociale basis hierop kan inspelen. Blz. 310
VIII.b.4. In 2022 verbindt Veens Welzijn de partners in de sociale basis met de focus op sport en ondernemers. Blz. 311
VIII.b.5. In 2022 is de regeling voor het instellen van het innovatiefonds voor het versterken van de sociale basis vastgesteld. Blz. 312
VIII.c. Veenendalers nemen verantwoordelijkheid voor eigen zelfredzaamheid en eigen kwetsbaarheid, passend bij de levensfase (MD1, IBK BE1). Blz. 313
VIII.c.1. In het contact met de inwoners sturen we nadrukkelijker op en/of stimuleren we de inwoners om op zoek te gaan naar oplossingen binnen hun eigen mogelijkheden, hun sociaal netwerk en de sociale basis. Blz. 314
VIII.c.2. Herijking van de Lokale Inclusie Agenda. Blz. 315
Financiële ontwikkelingen Sociale leefomgeving Blz. 316
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Blz. 317
Risico's / ontwikkelingen Sociale Leefomgeving Blz. 318
Programma 4: Burger en Bestuur Blz. 319
Thema I: Dienstverlening (extern) Blz. 320
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 321
I.a. De eerstelijns dienstverlening is klant-, service- en oplossingsgericht, waardoor er balans is tussen efficiënte inrichting en klantbeleving. Blz. 322
I.a.1. Jaarlijks worden balie en telefonie gemeten op bereikbaarheid (telefonie), toegankelijkheid (balie, o.a. openingstijden), middels een klanttevredenheidsonderzoek. Blz. 323
I.a.2. Signalen die voortkomen uit onderzoeken of rechtstreeks van klanten oppakken om de dienstverlening blijvend te optimaliseren. Blz. 324
I.a.3. Meten klantwaardering door middel van o.a. dashboard, klanttevredenheids- of CES-onderzoeken. Blz. 325
I.a.4. Innovatieve service aanbieden aan onze klanten via digitaal loket, de balie en telefonie (particulieren, bedrijven en instellingen). Blz. 326
I.b. We streven naar steeds meer zelfregie voor de klant om zijn zaken met de gemeente (digitaal) zelf te kunnen regelen. Blz. 327
I.b.1. Meten van gebruik webformulieren. Blz. 328
Thema II: Burger en samenwerking Blz. 329
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 330
II.a. Veenendaal zet zich (ook) in 2022 in voor de verdere ontwikkeling van de regio Foodvalley. Blz. 331
II.a.1. Veenendaal levert een (ambtelijke) bijdrage aan het in de tweede helft van 2021 en in 2022 binnen de regio invulling geven aan de Regiodeal Foodvalley. Blz. 332
II.a.2. Eind 2020 is de geactualiseerde Strategische Agenda Foodvalley 2020 – 2025 vastgesteld. De komende jaren wordt in Triple Helix-verband vorm gegeven aan de uitvoering van deze Strategische Agenda. Veenendaal levert hieraan zijn bijdrage. Blz. 333
II.a.3. Als onderdeel van de gemeenschappelijke regeling geeft Veenendaal mede invulling aan de overheidsgeleding van de Triple Helix regio Foodvalley (3 O’s: overheid, onderwijs, ondernemingen). Blz. 334
II.b. Vanuit organisatie en bestuur is doorlopende aandacht voor bestuursstijl en bestuurscultuur. Blz. 335
II.b.1. Wij geven blijvend aandacht aan participatie door inwoners, bedrijven en instellingen bij de voorbereiding van beleid en activiteiten te betrekken. In 2022 geven we daar concrete invulling aan bij onder andere Omgevingsvisie, -plan, etc. Blz. 336
II.c. Veenendaal is een betrouwbare samenwerkingspartner. Blz. 337
II.c.1. We geven blijvend invulling aan de scharnierfunctie van Veenendaal in de Regio FoodValley en tussen de provincies Utrecht en Gelderland. Blz. 338
II.c.2. We richten ons op Renswoude en Rhenen, maar zeker ook op de andere (buur)gemeenten zoals Ede, Wageningen, Woudenberg en Scherpenzeel. Blz. 339
II.d. Adequate sturing en controle ten aanzien van verbonden partijen waarin de gemeente Veenendaal deelneemt. Blz. 340
II.d.1. De door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota Verbonden partijen wordt gelijk voorgaande jaren ook in 2021 gemonitord en zo nodig geactualiseerd. Blz. 341
Thema III: Veiligheid samenleving Blz. 342
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 343
III.a. Inwoners/ondernemers zijn zich bewust van cybercriminaliteit en nemen voldoende maatregelen om dit te verminderen. Blz. 344
III.a.1. Inzetten op preventie en bewustwording van de digitale dreiging naar bewoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld. Blz. 345
III.a.2. Het bevorderen van een goede registratie waardoor de zichtbaarheid wordt vergroot en opsporing meer prioriteit krijgt. Blz. 346
III.a.3. We sluiten aan bij landelijke en regionale initiatieven met als doel de cyberweerbaarheid te vergroten. Blz. 347
III.b. In 2022 als 1 overheid de vervolgstap maken naar een effectieve aanpak van ondermijnende criminaliteit in Veenendaal. Blz. 348
III.b.1. Inzicht krijgen in ondermijnende activiteiten en de factoren die het voor criminelen aantrekkelijk maken zich te vestigen. Blz. 349
III.b.2. Intensiveren van de samenwerking met 4 Heuvelruggemeenten waardoor we criminele samenwerkingsverbanden aanpakken en als 1 overheid naar buiten treden. Blz. 350
III.b.3. Zorgen dat het instrumentarium voor de aanpak van ondermijning en drugsproblematiek op orde is. Hiervoor nieuwe wetgeving (bijv. Bibob) implementeren, handhaven en uitvoeren o.a. door integrale controles. Blz. 351
III.b.4. Bestuurlijke, maatschappelijke weerbaarheid vergroten door (daar waar mogelijk samen met de andere 4 heuvelruggemeenten) bijeenkomsten en trainingen te organiseren. Blz. 352
III.b.5. Specifiek voor het onderwerp drugs zetten we ook voorlichting in gericht op jongeren met betrekking tot gebruik en handel en ontwikkelen we interventies om te zorgen dat jongeren stoppen met de handel in drugs. Blz. 353
III.c. De kans op High Impact Crime (woninginbraken, overvallen, snel-, of plof- en ramkraken) in Veenendaal verminderen. Blz. 354
III.c.1. De meldingsbereidheid en de heterdaadkans vergroten door het stimuleren van burgerparticipatie (bijvoorbeeld Burgernet en Whatsappbuurtpreventie voor criminaliteit en het bekendmaken van de meldcode voor huiselijk geweld). Blz. 355
III.c.2. Inventariseren van risicolocaties voor straatovervallen, ram-, plof- en snelkraken en uitvoeren van gerichte maatregelen op deze locaties. Blz. 356
III.c.3. Ondernemers en personeel bewust maken van hun veiligheidssituatie door training en bijeenkomsten en de nazorg overvalscan bij getroffen ondernemers aanbieden. Blz. 357
III.c.4. Voorkomen van heling door ondernemers te wijzen op hun verantwoordelijkheden en door de handhaving van het Digitaal opkopersregister (DOR). Blz. 358
III.c.5.Het verbeteren van een integrale persoonsgerichte aanpak van de daders van HIC (high impact crime) door het inzetten van het bestuursrechtelijke instrumentarium. Blz. 359
III.d. In de samenleving is er begrip voor elkaar en tolerantie waarbij er geen plek is voor extreem gedachtegoed en parallelle samenlevingen. Blz. 360
III.d.1. Netwerken in de samenleving versterken met als doel om polarisatie te signaleren en tegen te gaan. Blz. 361
III.d.2. Samen met partners ontwikkelen we interventies om extreem gedachtegoed en het creëren van parallelle samenlevingen aan te pakken. We volgen daarbij 3 sporen: 1) Gesprek & dialoog, 2) Confronteren & aanspreken en 3) Verstoren & handhaven. Blz. 362
Financiële ontwikkelingen Burger en bestuur Blz. 363
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Blz. 364
Risico's / ontwikkelingen Burger en Bestuur Blz. 365
Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 366
Thema I: Treasury Blz. 367
Voortgang doelen Blz. 368
Thema II: OZB en belasting overige Blz. 369
Voortgang doelen Blz. 370
Thema III: Uitkeringen gemeentefonds en algemeen Blz. 371
Voortgang doelen Blz. 372
Financiële ontwikkelingen Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 373
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Blz. 374
Risico's / ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 375
Programma 6: Bedrijfsvoering Blz. 376
Thema I: Dienstverlening (intern) Blz. 377
Voortgang doelen Blz. 378
Thema II: Security & informatiebeveiliging Blz. 379
Voortgang doelen Blz. 380
Thema III: Middelen Blz. 381
Voortgang doelen Blz. 382
Thema IV: Advisering en detachering Blz. 383
Voortgang doelen Blz. 384
Thema V: Bedrijfsvoering algemeen Blz. 385
Voortgang doelen Blz. 386
Financiële ontwikkelingen Bedrijfsvoering Blz. 387
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Blz. 388
Risico's / ontwikkelingen Bedrijfsvoering Blz. 389
Voortgang risico's Blz. 390
Voortgang risico’s Blz. 391
Voortgang paragrafen Blz. 392
Paragraaf B: Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 393
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 394
II.g. Een vastgoedportefeuille in bezit die aansluit op de vraag vanuit beleid; het faciliteren van maatschappelijk activiteiten, stedelijke ontwikkeling en eigen bedrijfsvoering huisvesten. Blz. 395
II.g.1. De acties uitvoeren die in het Portefeuilleplan zijn gesteld (afstoten, aankopen, huren etc.). Blz. 396
II.h. De (technische) kwaliteit van onze portefeuille voldoet aan onze criteria. Blz. 397
II.h.1. Al het vastgoed wordt in stand gehouden op kwaliteitsniveau 3 van de NEN 2767. Blz. 398
II.h.2. Het publieksgedeelte van het gemeentehuis wordt in standgehouden op kwaliteitsniveau 2 van de NEN 2767. Blz. 399
II.h.3. Vastgoed met een exploitatieperiode korter dan 5 jaar wordt in standgehouden op kwaliteitsniveau 4 van de NEN 2767. Blz. 400
II.i. De Gemeente Veenendaal draagt met het verduurzamen van de eigen vastgoedportefeuille bij aan de doelstellingen uit het ENV-programma voor 2022-2025. Blz. 401
II.i.1. We behouden de CO2-Prestatieladdercertificering van de gemeentelijke organisatie door continu te verbeteren. Blz. 402
II.i.2. We implementeren de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Blz. 403
II.j. De kosten van de portefeuille zijn in 2022 in balans met de opbrengsten. Blz. 404
II.j.1. Instrumenten inzetten zoals; kostprijsdekkende huursystematiek. Blz. 405
II.k. De algemene begraafplaats en het rouwcentrum worden in 2022 volgens de kwaliteitsnormen onderhouden. Blz. 406
II.k.1. We beheren de algemene begraafplaats op A-niveau. Blz. 407
II.k.2. We beheren het rouwcentrum op kwaliteitsniveau 3 volgens NEN 2767. Blz. 408
Bijlagen Blz. 409
Bijlage 1: Budgettair neutrale mutaties Blz. 410
Bijlage 2: Overzicht structurele mutaties Blz. 411
Bijlage 3: Voortgang bevindingen accountant Blz. 412
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap