Voortgang inhoud inspanningen/acties

Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Thema I: Treasury

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema II: OZB en belasting overige

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema III: Uitkeringen gemeentefonds en algemeen

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Financiële ontwikkelingen Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Bedragen x €1.000
Feiten en ontwikkelingen Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten
0.5 - Treasury -296 0 0 0
0.8 - Overige baten en lasten 1.399 0 0 0
Totaal Lasten 1.103 0 0 0
Baten
0.5 - Treasury -43 -43 -43 -43
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 4.906 0 0 0
0.8 - Overige baten en lasten 226 0 0 0
Totaal Baten 5.089 -43 -43 -43
Saldo van baten en lasten 3.985 -43 -43 -43

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.5 - Treasury (lagere rentelasten € 296.000,-)
De leningenportefeuille heeft een aantal wijzigingen ondergaan. De rentelasten en -baten zijn herrekend. Dit heeft geleid tot een budgettair voordeel van afgerond € 116.000,- op de langlopende geldleningen en € 198.000,- op de kortlopende geldleningen. De actualisering van de rentekosten voor het grondbedrijf resulteert in een budgettair nadelig effect van € 18.000,-. Per saldo is er incidenteel sprake van een voordelige mutatie op de rentekosten en -baten van € 296.000,-.

0.8 - Overige baten en lasten (lagere lasten herstelpost coronagelden € 115.000,-)
Per abuis zijn de mutaties die het gevolg zijn van de coronamaatregelen (lagere BIZ-heffing en hogere bijdrage Bernard van Kreelfonds) in de 1e bestuursrapportage 2022 niet ten laste van het coronaherstelpost verwerkt maar ten laste van de algemene middelen. Deze omissie wordt in deze rapportage gecorrigeerd wat een incidenteel voordeel oplevert van € 115.000,-.

0.8 - Overige baten en lasten (hogere lasten i.v.m. prijsstijgingen € 1.514.000,-) 
In de meicirculaire 2022 zijn door het Rijk extra middelen aan de gemeenten toegekend i.v.m. de inflatie. De toenemende inflatie uit zich in de stijging van de loon- en prijsindex zoals die door het Centraal Planbureau is geprognosticeerd. Aannemelijk is dat deze stijging zich ook bij ons voordoet. Voorgesteld wordt om de compensatie vanuit het Rijk voor de prijsstijgingen, ad € 1.514.000,- in 2022, in de begroting te 'reserveren' voor de verwachte kostenstijgingen in 2022.  In de komende P&C-documenten zal de inzet van deze middelen gemonitord worden. 

Baten

0.5 - Treasury (lagere baten dividend ACV € 43.000,-)
In de aandeelhoudersvergadering van de ACV is besloten het dividendpercentage te halveren. Het te ontvangen dividend valt daardoor structureel afgerond € 43.000,- lager uit. 

0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds (hogere baten algemene uitkering € 4.906.000,-)
Op basis van de meicirculaire 2022 kan het geraamde bedrag voor de algemene uitkering in 2022 opgehoogd worden met € 4.906.000,-. De hogere uitkering is met name het gevolg van hogere accressen. Het rijk verwacht extra uitgaven op basis van het regeerakkoord, recente ontwikkelingen (o.a. koppeling AOW aan wettelijk minimumloon, inkomstenbelasting Box 3, hogere defensie-uitgaven) en de toenemende inflatie. Via de “trap op/trap af” systematiek ontvangen gemeenten hierdoor ook een hogere uitkering. De compensatie voor de toenemende inflatie wordt 'gereserveerd' voor de verwachte kostenstijgingen in 2022 en volgende jaren (zie taakveld 0.8 en 0.4L).

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2022. 

De verwerking van de taakmutaties vanuit de meicirculaire 2022 is onderdeel van bijlage 1 Budgettair neutrale mutaties.

De structurele effecten van de meicirculaire 2022 worden verwerkt in de Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026.

0.8 - Overige baten en lasten (hogere baten vergoeding borgstelling OVO/DEVO € 226.000,-)
Van OVO/DEVO wordt een vergoeding in het kader van de borgstelling ontvangen. Deze vergoeding was nog niet geraamd. Voor 2022 bedraagt deze vergoeding in totaal € 226.000,-. 

Reservemutatie

N.v.t.

Risico's / ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

N.v.t.