Voortgang inhoud inspanningen/acties

Programma 4: Burger en Bestuur

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Thema I: Dienstverlening (extern)

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Thema II: Burger en samenwerking

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.a. Veenendaal zet zich (ook) in 2022 in voor de verdere ontwikkeling van de regio Foodvalley.

Thema III: Veiligheid samenleving

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.a. Inwoners/ondernemers zijn zich bewust van cybercriminaliteit en nemen voldoende maatregelen om dit te verminderen.

III.b. In 2022 als 1 overheid de vervolgstap maken naar een effectieve aanpak van ondermijnende criminaliteit in Veenendaal.

III.c. De kans op High Impact Crime (woninginbraken, overvallen, snel-, of plof- en ramkraken) in Veenendaal verminderen.

III.d. In de samenleving is er begrip voor elkaar en tolerantie waarbij er geen plek is voor extreem gedachtegoed en parallelle samenlevingen.

Financiële ontwikkelingen Burger en bestuur

Bedragen x €1.000
Feiten en ontwikkelingen Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten
0.1A - Bestuur 0 0 0 0
0.2 - Burgerzaken 30 0 0 0
1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer 0 0 0 0
1.1B - Crisisbeheersing en Brandweer 1 1 1 1
1.2 - Openbare orde en veiligheid 35 35 35 35
Totaal Lasten 66 36 36 36
Baten
0.1C - Bestuur 0 0 0 0
1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer 0 0 0 0
Totaal Baten 0 0 0 0
Saldo van baten en lasten -66 -36 -36 -36
Onttrekkingen
0.10D - Mutaties reserves Burger en Bestuur 30 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 30 0 0 0
Saldo mutaties reserves 30 0 0 0

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.2 - Burgerzaken (hogere lasten verkiezingen € 30.000,-)
De kosten van de verkiezingen zijn als gevolg van het werken in zogenaamde shifts ten aanzien van de bemensing van de stembureaus € 30.000,- hoger dan ten tijde van het opstellen van de begroting was voorzien. Deze extra kosten kunnen worden gedekt door een onttrekking te doen uit de egalisatiereserve verkiezingen. 

1.2 - Openbare orde en veiligheid (hogere lasten toezicht handhaving openbare ruimte € 35.000,-)
Sinds 2017 beschikt het Team Toezicht en Handhaving voor de Buitengewoon opsporingsambtenaren over een werkbudget van € 40.000,-. Dit budget is bedoeld voor dienst- en werkkleding en ook uitrusting. In dit werkbudget is echter geen rekening gehouden met de kosten voor CityControl (om de handhaving soepeler en efficiënter te laten verlopen) en de uitgaven voor het gebruik van C2000 (het communicatiesysteem voor de hulpdiensten). De jaarlijkse kosten voor CityControl en het gebruik van C2000 bedragen samen ruim € 50.000,-. Dit zorgt ervoor dat het budget de laatste twee jaar ontoereikend is gebleken en wordt overschreden. Voorgesteld wordt om het budget structureel met € 35.000,- te verhogen. 

Baten

N.v.t.

Reservemutaties

Egalisatiereserve verkiezingen (hogere baten € 30.000,-) 
Zie taakveld 0.2 - Burgerzaken 

Risico's / ontwikkelingen Burger en Bestuur

Verkiezingen 2023
Op 13, 14, 15 maart 2023 vinden de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen plaats. Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft aangekondigd een vierde verkiezingsdag in te stellen voor centrale stemopneming. Het is aan de gemeenten hiervoor te kiezen of de telling op de verkiezingsdag, 15 maart 2023, te laten plaatsvinden. Doordat de verkiezingen over meerdere dagen worden uitgespreid, zullen de kosten van de verkiezingen in 2023 naar verwachting hoger uitvallen dan begroot. Onduidelijk is op dit moment of hiervoor compensatie vanuit het Rijk zal worden ontvangen. Daarnaast is nog niet duidelijk of het uitspreiden van de verkiezingen over 4 dagen een structureel karakter krijgt. Zodra de financiële effecten bekend zijn, zullen we dit verwerken in een volgend P&C-document.

Globalisering/crisisopvang
In het eerste kwartaal van 2022 is ook gemeente Veenendaal geconfronteerd met de opvang van Oekraïense vluchtelingen door de oorlog in dat land. Inmiddels zijn alle in Veenendaal wonende vluchtelingen ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Op 4 juli heeft de Rijksoverheid in het Veiligheidsberaad de veiligheidsregio's gevraagd naast de crisisopvang voor Oekraïners ook crisisnoodopvang van ‘reguliere’ asielzoekers te regelen. Aan alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio Utrecht samen is de opdracht gegeven om in totaal voor 225 asielzoekers opvang te organiseren in ieder geval voor de periode tot en met 1 oktober. De impact hiervan op het KCC is afhankelijk van de huidige status van deze asielzoekers, wat bepalend is voor de wijze van inschrijving in de BRP. Dit zal de komende periode duidelijk worden.