Voortgang inhoud inspanningen/acties

Programma 1: Fysieke leefomgeving

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Thema I: Ruimtelijke ontwikkeling

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.a. Goede afweging van de invulling van de ruimtelijke omgeving waarbij we proactief een gezonde duurzame en veilige leefomgeving bevorderen.

Energieneutraal 2050

De gemeente Veenendaal draagt met het verduurzamen van woningen, bedrijven en kantoren bij aan de doelstellingen uit het ENV programma voor 2022-2025.

Thema II: Openbare ruimte

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.b. de gemeente Veenendaal draagt met het verduurzamen van de mobiliteit bij aan de doelstellingen uit het ENV-programma voor 2022-2025.

Thema III: Wijkgericht werken

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.a. Meer betrokkenheid van inwoners voor elkaar en/of voor hun buurt, door het stimuleren van bewonersinitiatieven.

III.b. Meer betrokkenheid van inwoners bij hun eigen leefomgeving (schoon, heel, veilig en leefbaar) door het stimuleren van burgerparticipatie.

Financiële ontwikkelingen Fysieke leefomgeving

Bedragen x €1.000
Feiten en ontwikkelingen Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten
0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden 2 2 2 2
2.1A - Verkeer en vervoer -3 -3 -3 -3
2.1B - Verkeer en vervoer 0 0 0 0
2.2A - Parkeren 135 0 0 0
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0
5.5B - Cultureel Erfgoed 0 0 0 0
5.7C - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6 6 6 6
6.1D - Samenkracht en burgerparticipatie 5 5 5 5
7.5C - Begraafplaatsen 1 1 1 1
8.1A - Ruimtelijke Ordening 20 0 0 0
8.1C - Ruimtelijke Ordening 100 0 0 0
Totaal Lasten 265 10 10 10
Baten
2.1B - Verkeer en vervoer 0 0 0 0
7.3A - Afval -347 0 0 0
Totaal Baten -347 0 0 0
Saldo van baten en lasten -613 -10 -10 -10
Onttrekkingen
0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving 447 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 447 0 0 0
Saldo mutaties reserves 447 0 0 0

Toelichting financiële ontwikkelingen

Lasten

2.2A - Parkeren (hogere lasten herstel vloer parkeergarage gemeentehuis € 135.000,-)
In het MOP zijn beperkte werkzaamheden opgenomen voor het plaatselijk herstel van de coating op de vloer en hellingbaan naar het gemeentehuis. Bij verdere inspectie blijkt echter dat voor een duurzaam en veilig gebruik en behoud van de parkeergarage noodzakelijk is om de coating van de gehele vloer en hellingbaan te vervangen. Uitstel van deze werkzaamheden geeft een grotere kans op (constructieve) schade aan de vloer, met daarbij horende extra herstelkosten. In het MOP zijn echter niet voldoende middelen opgenomen voor het volledig herstel van de coating. De werkzaamheden dienen echter op korte termijn te worden uitgevoerd om de parkeergarage veilig en in goede staat te houden.
 
In verband met de garantiebepalingen voor het aanbrengen van de coating, dient deze coating aangebracht te worden met buitentemperaturen boven de 5 graden.

De meerkosten voor het herstel bedragen circa € 135.000,-.  Wij stellen voor deze kosten te verwerken in deze bestuursrapportage.

8.1A - Ruimtelijke Ordening (hogere lasten stedebouwkundige visie € 20.000,-)
Het budget voor stedebouwkundige (structuur) visies bedraagt € 48.000. Echter uit dit budget moeten ook de bijdragen worden betaald aan Regio Foodvalley voor de werkprogramma’s RO en Landbouwtransitie. Voor 2022 wordt aan deze werkprogramma’s een bedrag betaald van € 31.000,-, dit zijn structurele bijdragen aan Regio Foodvalley. Het budget dat resteert is te beperkt om daar de werkzaamheden voor de stedebouwkundige visies van te betalen. Voorgesteld wordt om het budget met € 20.000 te verhogen. 

8.1C - Ruimtelijke Ordening (verschoven lasten 2021 naar 2022 Omgevingswet € 100.000,-)
Het implementatiebudget voor de Omgevingswet wordt ingezet voor alle voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om per 1 januari 2023 conform de Omgevingswet te kunnen gaan werken.  Voor de implementatie is reeds budget beschikbaar gesteld door de raad. Dit budget is in de voorgaande jaren nog niet uitgeput en gestort in de reserve meerjarige middelen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 100.000,- via de reserve meerjarige middelen beschikbaar te stellen. 

Baten

7.3A - Afval (lagere baten AVU € 347.000,-)
Op basis van de AVU conceptjaarrekening 2021 is in de gemeentelijke jaarrekening een positief saldo verwerkt van € 858.343,- (€ 565.530,- minder kosten en € 292.813,- hoger inkomsten). Echter, op basis van de definitieve AVU jaarrekening 2021 blijkt het positief saldo € 347.354,- lager uit te vallen (€ 510.987,-). Dit verschil zit in zijn geheel aan de kostenkant: de besparing op de kosten is in de definitieve jaarrekening lager dan in conceptjaarrekening en komt uit op € 218.177,-. De hogere inkomsten blijven € 292.813,-.

De besparing op de kosten is lager uitgevallen omdat de reductie van het restafval uiteindelijk minder groot blijkt te zijn. Door administratieve problemen bij ACV, heeft ACV voor de ACV conceptjaarrekening niet het juiste overzicht van de ingezamelde hoeveelheden aangeleverd bij de AVU; dit is bij de definitieve jaarrekening hersteld.

Het bedrag van € 858.343,- uit AVU conceptjaarrekening 2021 is bij de jaarrekening over 2021 toegevoegd aan de egalisatiereserve afvalverwijdering en afvalverwerking. Voorgesteld wordt om het verschil ad € 347.354 op basis van de definitieve AVU jaarrekening 2021 te onttrekken uit de reserve afvalverwijdering en -verwerking.

Reservemutaties

Reserve afvalverwijdering en -verwerking (hogere baten AVU € 347.000,-) 
Zie taakveld 7.3 Afval.

Bestemmingsreserve meerjarige middelen (hogere baten € 100.000,-)
Zie taakveld 8.1C Ruimtelijke Ordening

Risico's / ontwikkelingen Fysieke leefomgeving

Parkeren
Op uw verzoek is de vraag over het fiscaliseren voorgelegd aan de belastingdienst. De beantwoording van deze vraag neemt bij de belastingdienst meer tijd in beslag dan ingeschat.  Via een Raadsinformatiebrief bent u hier over geïnformeerd. Deze reactie is er tot op heden nog niet gekomen. Voor de ombouw van het parkeersysteem is ongeacht de uitkomst van de reactie van de belastingdienst een wijziging in de verordening noodzakelijk. Er is voor gekozen om deze niet langer uit te stellen en de werkzaamheden te laten starten vanaf 30 september. De wijziging gaat in zodra de apparatuur is vervangen (in het 4e kwartaal).  Deze vertraagde invoering betekent maandelijks minder inkomsten van circa € 7.000,-. Zoals gebruikelijk verwerken wij de afwijkingen in inkomsten en uitgaven bij parkeren in de reserve parkeren bij de jaarrekening. De reserve dient als egalisatie voor voorziene schommelingen in de parkeerexploitatie.

Vastgoed zwembad (MOP)
De tapwaterketels in het zwembad zijn aan het einde van hun technische levensduur en het aantal storingen neemt toe. Met het aanbreken van de drukke zomerperiode is dit voor SSV een onaanvaardbaar risico. Besloten is de tapwaterketels zo snel mogelijk te vervangen. De kosten hiervoor bedragen circa € 45.000,- en worden binnen het meerjarenonderhoudsplan (MOP) verrekend. De verwachting is dat deze kosten binnen de voor het MOP beschikbare bedragen kunnen worden opgevangen. Indien nodig komen we hier in de 3e bestuursrapportage op terug.

IKC Franse Gat
In 2021 is een start gemaakt met de voorbereiding van het IKC Franse Gat. Dit project is aanbesteed via de RIC (Rapid Impact Contracting) methode. Deze aanbestedingsvorm maakt het mogelijk om veel aandacht te geven aan circulariteit en participatie van de gebruikers. De oorspronkelijk gekozen aannemer bleek niet te leveren wat werd gevraagd, het contract met deze partij is ontbonden en er is een nieuwe overeenkomst gesloten met de opvolger in de aanbesteding. De oorspronkelijke partij heeft aangegeven de gemeente te willen dagvaarden omdat hij naar zijn mening in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Voor de juridische afhandeling is een (extern) advocatenbureau ingeschakeld. 

Tankstation Rondweg-Oost
Vorig jaar december is de erfpachtovereenkomst voor het tankstation langs de Rondweg oost verlengd om zo de ontwikkeling van een waterstofvulpunt mogelijk te maken. Vanuit een andere (mogelijke) exploitant is hiertegen bezwaar gemaakt (op basis van het Didam-arrest, dat in dezelfde tijd naar buiten kwam). Wij hebben een externe jurist ingeschakeld om ons te ondersteunen in deze kwestie, dit omdat de jurisprudentie hierover nog zo in beweging is. Tot nu toe is (onvoorzien) circa € 6.000,- uitgegeven aan deze ondersteuning, dit bedrag zal verder oplopen zodra de bezwaarmaker juridische vervolgstappen onderneemt. 

Uitstel vervanging groen- en speelvoorzieningen
We kunnen dit jaar minder groen- en speelvoorzieningen vervangen dan gepland. Conform inkoopbeleid is het noodzakelijk om de vervanging van groen- en speelvoorzieningen Europees aan te besteden. In voorgaande jaren werd het enkelvoudig of meervoudig aanbesteed. De procedures voor een Europese aanbesteding zijn lang. De Europese aanbesteding voor vervanging van groenvoorzieningen loopt op dit moment en kan naar verwachting in oktober gegund worden. De uitvoering van de eerste opdrachten volgen dan in het eerste kwartaal van 2023.
Voor speelvoorzieningen zijn de voorbereidingen voor de Europese aanbesteding later gestart in verband met de implementatie van het nieuwe BOSS concept (vastgesteld in het OPOR). Dit betekent dat er dit jaar minder vervanging van groen- en speelvoorzieningen plaats vindt dan gepland. De voorbereidingen zijn wel in volle gang, waardoor in 2023 een snelle inhaalslag mogelijk is. Het uitstel levert geen onveilige situaties op, omdat onderhoud en reparatie gewoon door gaat in 2022 (uitstel heeft alleen betrekking op vervanging). In het uiterste geval moeten onveilige speelobjecten vroegtijdig weggehaald worden, maar dit zal naar verwachting beperkt zijn. In die specifieke gevallen wordt op buurtniveau gecommuniceerd. Dit geldt ook voor de speeltuinen waarvan de renovatie dit jaar gepland was, maar de uitvoering uitgesteld wordt naar 2023.

Gevolgen Corona
Helaas is corona nog niet verdwenen en merken we de gevolgen van ziekteverzuim voornamelijk bij externe partijen waar al krapte aanwezig was in het personeelsbestand. Dit maakt dat vooral de voorbereiding van werkzaamheden achter loopt op de planning.
We zetten alles op alles om het tijdverlies in te lopen in de uitvoeringsfase, mits dit past in de planningen en beschikbaarheid van de aannemers. Verwacht wordt dat deels het budget, tussen € 100.000,- – € 250.000,-, niet tijdig besteed kan worden en een verzoek wordt gedaan dit mee te nemen naar volgend jaar. Hier komen we in de derde bestuursrapportage op terug wanneer er meer inzicht is in het bedrag.

Openbare verlichting
Het leasecontract met CityTec is opgezegd. De onderhandeling voor de overdracht van de openbare verlichtingsvoorzieningen vraagt meer tijd, de corona speelt hierin onder andere een rol. De verwachting is dat de definitieve overname 1 januari 2023 plaats kan vinden. Het is momenteel onduidelijk wat de financiële gevolgen gaan zijn, we verwachten in ieder geval een toename van € 720.000,- aan electra kosten vanwege de prijsstijgingen.

Prijs materialen
In zijn algemeenheid stijgen de prijzen fors, dat merken we in de projecten die we uitvoeren. Als organisatie hebben we met leveranciers afspraken gemaakt om compensatie toe te kennen op basis van indexcijfers voor levering van materiaal en verbruiksmiddelen voor materiaal (RIB 9 juni 2022). Het uiteindelijke effect is nog onzeker.

WABO-leges
In de begroting 2022 zijn de WABO-leges rekening houdend met de benodigde inhuur geraamd op ruim € 2.000.000,-. Op dit moment is er een bedrag van ruim € 1.000.000,- gerealiseerd. Er zijn nog geen signalen dat de te realiseren bouwleges gaan afwijken van de raming. Bij de volgende bestuursrapportage kan een reële inschatting worden gemaakt van de in 2022 totaal te realiseren leges.

Subsidies gemeentelijke monumenten
Er zijn nog geen concrete subsidieverzoeken ingediend. Met een aantal eigenaren worden gesprekken gevoerd over in te dienen verzoeken. Bij de volgende bestuursrapportage kan een reële inschatting worden gemaakt over het toe te kennen bedrag aan subsidies.

Herziening en ontwikkeling bestemmingsplan 
De geraamde inkomsten van € 66.372,- zijn gerealiseerd. In voorbereiding op een aantal te starten bestemmingsplanprocedures worden er ook extra kosten gemaakt. Bij de volgende bestuursrapportage is duidelijk of dit financiële consequenties heeft.