Voortgang inhoud inspanningen/acties

Programma 6: Bedrijfsvoering

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Thema I: Dienstverlening (intern)

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema II: Security & informatiebeveiliging

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema III: Middelen

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema IV: Advisering en detachering

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema V: Bedrijfsvoering algemeen

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Financiële ontwikkelingen Bedrijfsvoering

Bedragen x €1.000
Feiten en ontwikkelingen Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten
0.4A - Overhead (interne dienstverlening) 0 0 0 0
0.4L - Overhead (P&O) 788 0 0 0
0.4N - Overhead (Vastgoed) 0 0 0 0
0.4P - Overhead (Strategie) 49 66 66 66
0.4V - Overhead (beheer &projecten) 43 43 43 43
9.901 - Algemeen Directie 20 100 80 0
9.915 - Algemeen Beleid (MO) 0 0 0 0
9.916 - Algemeen WMO (Loket) 0 0 0 0
Totaal Lasten 899 208 188 108
Baten
0.4V - Overhead (beheer &projecten) 73 31 31 31
Totaal Baten 73 31 31 31
Saldo van baten en lasten -826 -177 -157 -77

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.4L - Overhead (P&O) (hogere lasten i.v.m. loonstijgingen € 788.000,-)
In de meicirculaire 2022 zijn door het Rijk extra middelen aan de gemeenten toegekend i.v.m. de inflatie. De toenemende inflatie uit zich in de stijging van de loon- en prijsindex zoals die door het Centraal Planbureau is geprognosticeerd. Aannemelijk is dat deze stijging zich ook bij ons voordoet. Voorgesteld wordt om de compensatie vanuit het Rijk voor de loonstijgingen, ad € 788.000,- in 2022, beschikbaar te stellen voor de stijging van de personeelslasten in 2022. De structurele consequenties worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

0.4P - Overhead (Strategie) (hogere lasten € 49.000,-)
De verhoging van de contributiebijdrage 2022 van de VNG en de bijdrage fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU, ook onderdeel van de VNG) zijn niet volledig verwerkt in de begroting 2022. In 2022 betaalt Veenendaal de volgende bijdragen aan de VNG:
contributie op basis van inwonerbijdrage ( € 98.700,-), bijdrage aan GGU fonds € 210.200,- en de contributie VNG afdeling Utrecht (€ 11.400,-), in totaal € 320.300,-.
In de begroting 2022 is een raming beschikbaar van € 271.200,-, dit betekent een nadeel van afgerond € 49.000,-. 

Het contributievoorstel 2023 van de VNG en de begroting 2023 GGU resulteren voor Veenendaal in een nadelig effect voor de begroting. De contributie voor 2023 wordt € 1,434 per inwoner (voor 2022 is dit € 1,373) en de GGU bijdrage wordt € 3,333 per inwoner (voor 2022 is dit 3,141). De totale bijdrage wordt € 340.800,-, dit is inclusief de contributie voor de VNG afdeling Utrecht. In de begroting 2023 is een raming opgenomen van € 275.200,-, per saldo betekent dit een nadeel van € 65.600,-. 

0.4V - Overhead (beheer &projecten) (hogere lasten uitvoering Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) gemeente Woudenberg € 43.000,-)
Met de gemeente Woudenberg is een Service Level Agreement ter uitvoering van de beheerwerkzaamheden inzake de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) afgesloten. De  lasten, ad € 43.000, worden vanaf 2022 in deze rapportage structureel in de begroting verwerkt.

9.901 - Algemeen Directie (hogere lasten tijdelijk personeel ten behoeve van ontwikkelen trainingstrajecten digitalisering € 20.000,-)
De verdere uitrol van de digitalisering binnen de gemeente Veenendaal vraagt om een verdere digitale volwassenheid van het ambtelijke apparaat. Naast de bestaande opleidingsinzet, zal een veel pro-actievere impuls van opleidings- en trainingstrajecten nodig zijn. Dit is bedoeld om enerzijds het benodigde kennisniveau in stand te houden en anderzijds de bestaande ambities van digitalisering invulling te geven. Hiertoe is een tijdelijke projectleider nodig die, op een didactisch verantwoorde wijze generieke en maatwerk-trainingstrajecten kan ontwikkelen. De verwachte kosten hiervan bedragen in 2022: € 20.000,-, in 2023; € 100.000,- en in 2024: € 80.000,-.

Baten

0.4V - Overhead (beheer &projecten) (hogere baten Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) gemeente Woudenberg € 73.000,-)
In 2022 is een Service Level Agreement ter uitvoering van de beheerwerkzaamheden inzake de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) voor de Gemeente Woudenberg afgesloten. De baten en lasten, bedragen € 43.000. In de begroting is reeds rekening gehouden met een inkomst van structureel € 12.000. Derhalve dient  structureel € 31.000 aan inkomsten bijgeraamd te worden.

Daarnaast is voor de verrichte werkzaamheden in 2021 nog een bedrag van € 42.000 ontvangen.  Met dit bedrag is in de Jaarstukken 2021 geen rekening gehouden. Derhalve leidt deze nabetaling nu tot een eenmalig voordelig  effect op de begroting.

Risico's / ontwikkelingen Bedrijfsvoering

Toename exploitatiekosten ICT
In afgelopen periode is door de toenemende behoefte aan ICT ondersteuning , een toename te zien in het aantal applicaties en in het aantal gebruikers, wat een groei in licenties en devices veroorzaakt. Tevens is er een toenemende behoefte aan interne en externe gegevensuitwisseling waardoor er steeds meer koppelingen worden gerealiseerd tussen applicaties, hetgeen de complexiteit vergroot en daarmee het beheer steeds intensiever wordt. Dit en het feit dat er steeds meer applicaties als clouddienst worden aangeboden, hebben een toename van de exploitatiekosten voor ICT tot gevolg. Op dit moment is deze groei nog passend binnen de huidige financiële kaders. De verwachting is wel dat het huidige exploitatiebudget voor ICT niet meer toereikend zal zijn in de komende jaren, omdat deze ontwikkeling zich verder zal voortzetten.