Voortgang inhoud inspanningen/acties

Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.a Een volledig circulaire economie in 2050. 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (metalen, fossiel, mineralen) in 2030.

I.c. Bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnenstad zijn aantrekkelijker gemaakt in 2022, gericht op een optimaal vestigings- en investeringsklimaat.

I.e. De bedrijven waarderen in 2022 de leefomgeving in Veenendaal als schoon, heel en veilig.

I.f. Veenendaal is in 2025 landelijk hét ICT-centrum voor Food, Health en Tech.

I.g. De complete en comfortabele binnenstad is een aantrekkelijke verblijfsplek met volop mogelijkheden om te ontmoeten en te beleven.

Thema II: Recreatie en toerisme

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.c. In 2022 zijn er voor inwoners en bezoekers meer recreatieve voorzieningen in Veenendaal bereikbaar.

II.d. Een aantrekkelijke woon- en leefgemeente met een divers aanbod van veilige evenementen.

Financiële ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling

Bedragen x €1.000
Feiten en ontwikkelingen Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten
3.1C - Economische ontwikkeling 0 0 0 0
Totaal Lasten 0 0 0 0
Baten
3.1C - Economische ontwikkeling 0 0 0 0
Totaal Baten 0 0 0 0
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

N.v.t.

Risico's / ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling

Arbeidsmarktontwikkelingen
Uit onderzoek van uitkeringsinstantie UWV blijkt dat de arbeidsmarkt zich op veel vlakken heeft hersteld van de coronacrisis. Het aantal uitkeringen ligt op een laag niveau en er zijn veel vacatures. Dit is in combinatie met een krappe arbeidsmarkt waarin veel werkgevers moeite hebben om personeel te vinden. Het personeelstekort in Nederland was in de eerste drie maanden zo groot dat in geen enkele beroepsgroep een overschot aan personeel was. De arbeidsmarkt is niet eerder zo krap is geweest sinds het UWV bijna twintig jaar geleden begon met meten. Met name in de ICT-sector maar ook techniek en zorg zijn deze moeilijk te vervullen. Er zijn nog wel sectoren waar het herstel achterloopt. 

Van de 35 arbeidsmarktregio's die het UWV onderscheid t zijn er negentien waar de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal zeer krap was. Het grootst zijn de problemen in Midden-Utrecht, Zuidoost Brabant en de regio Foodvalley. 

Het werkeloosheidspercentage is historisch laag en in onze arbeidsmarktregio is dat percentage nog een fractie lager. Het bijstandsniveau is licht gedaald t.o.v. begin 2022 (1,5%). 

Het is nog steeds niet duidelijk of de afbouw van de landelijke steunmaatregelen hebben geleid tot een toename van het aantal faillissementen en hoe zich dit verhoudt tot onze gemeente. 

Ook in onze arbeidsmarktregio Foodvalley, is net als in andere regio’s, de uitdaging om een goede aansluiting te realiseren tussen vacatures en beschikbare kandidaten. Werkgevers kunnen hun eisen bijstellen vanwege de krapte maar het kost erg veel inspanning om geschikte kandidaten te vinden en te plaatsen. In de regio worden verschillende projecten geïnitieerd en uitgevoerd om deze aansluiting tussen vraag en aanbod te verbeteren en te versterken waarbij ook nieuwe groepen inwoners worden benaderd.