Voortgang inhoud inspanningen/acties

Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Algemeen

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde ‘topfunctionarissen’. In het geval van gemeenten zijn de gemeentesecretaris en de gemeentegriffier aangemerkt als topfunctionaris. De WNT is van toepassing op gemeente Veenendaal. Het voor gemeente Veenendaal toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 zijnde het algemeen bezoldigingsmaximum. 

Het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is voor de eerste twaalf kalendermaanden gelijk aan de som van € 27.700 per gewerkte kalendermaand voor de eerste zes maanden in 2021 en € 21.000 per gewerkte kalendermaand voor de volgende maanden (maximaal 6).

Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2021
bedragen x € 1 F.A. van Hooijdonk A.P.W. van de Klift-Buijs P. van der Veer S.M. Deelstra
Functiegegevens Raadsgriffier Gemeentesecretaris Gemeentesecretaris a.i. Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 – 29/08 01/01 – 31/03 12/03 - 31/08 01/09 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1 1 1
Dienstbetrekking? ja ja ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 65.264 35.150 55.908 43.040
Beloningen betaalbaar op termijn 12.163 5.538 10.202 7.364
Subtotaal 77.427 40.688 66.110 50.404
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 137.425 50.962 94.488 69.285
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging 77.427 40.688 66.110 50.404
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2020
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 96.872 130.720
Beloningen betaalbaar op termijn 17.314 20.572
Subtotaal 114.186 151.292
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000 201.000
Bezoldiging 114.186 151.292

Bezoldiging topfunctionaris zonder dienstbetrekking

bedragen x € 1 A. van Meerveld
Functiegegevens Raadsgriffier a.i.
Kalenderjaar 2021
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) 30/06 – 31/12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 7
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar 842
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 199
Maxima op basis van de normbedragen per maand 167.558
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 167.558
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? Ja, namelijk € 110
Bezoldiging in de betreffende periode 92.647
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 92.647
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.
Bezoldiging 92.647
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.