Voortgang inhoud inspanningen/acties

Samenvatting

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Algemeen

In de Jaarstukken 2021 legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van het beleid en de financiële gevolgen daarvan in 2021. In deze samenvatting worden de belangrijkste resultaten, afwijkingen, gevolgen en voorgestelde besluiten – op hoofdlijnen – toegelicht. 

Kort samengevat sluit de gemeente Veenendaal het jaar 2021 af met een gerealiseerd resultaat van € 8.919.000 voordelig, ten opzichte van de bij de 3e bestuursrapportage bijgestelde begroting 2021. De raad neemt op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een besluit over het bestemmen van het gerealiseerde resultaat. Hierna wordt dat verder toegelicht.

Financieel resultaat Jaarrekening 2021 (bedragen x € 1.000,-)

Samengevat ziet het resultaat van 2021 er als volgt uit:

Resultaat 2021 Lasten Baten Saldo
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 220.701 227.599 6.899
Mutaties in reserves 16.697 18.717 2.020
Gerealiseerd resultaat 8.919
Saldo voorgestelde resultaatbestemmingen 5.264
Gerealiseerd resultaat na voorgestelde resultaatbestemming (excl. algemene reserve) 3.655

Uit de tabel blijkt dat het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten € 6.899.000 voordelig bedraagt. Na verwerking van de mutaties in de reserves bedraagt het gerealiseerd resultaat € 8.919.000 voordelig. Voorgesteld wordt om in totaal € 5.264.000 te bestemmen voor nog uit te voeren activiteiten in 2022 en volgende jaren. Daarna resteert een positief resultaat van € 3.655.000. Wij stellen de raad voor het positieve rekeningresultaat van € 3.655.000 te storten in de algemene reserve.

Net als voorgaande jaren wordt het gerealiseerd resultaat nog nader geanalyseerd op eventuele structurele budgettaire effecten. Conform de afspraken worden die structurele effecten meegenomen bij de opstelling van de 1e bestuursrapportage 2022 en de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

Resultaat per programma (bedragen x € 1.000,-)

Resultaat jaarrekening 2021 Begroting na wijziging Realisatie Verschillen
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1. Fysieke leefomgeving 39.559 31.237 -8.322 55.913 50.803 -5.110 -16.354 19.565 3.211
2. Economie, Werk en Ontwikkeling 2.092 876 -1.216 1.902 954 -948 189 78 267
3. Sociale Leefomgeving 108.694 31.427 -77.266 106.635 33.436 -73.199 2.058 2.009 4.067
4. Burger en Bestuur 8.061 1.131 -6.930 7.728 1.350 -6.378 333 218 552
5. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 2.237 135.685 133.447 1.586 137.483 135.897 652 1.798 2.450
6. Bedrijfsvoering 48.807 2.983 -45.824 46.936 3.574 -43.362 1.871 591 2.462
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 209.450 203.340 -6.110 220.701 227.599 6.899 -11.251 24.260 13.009
1. Fysieke leefomgeving 2.876 3.075 199 10.563 7.161 -3.401 -7.687 4.086 -3.600
2. Economie, Werk en Ontwikkeling 865 1.858 993 1.206 1.858 651 -341 0 -341
3. Sociale Leefomgeving 1.905 6.025 4.119 2.028 6.025 3.996 -123 0 -123
4. Burger en Bestuur 209 226 17 209 226 17 0 0 0
5. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 2.307 1.603 -704 2.332 1.603 -729 -25 0 -25
6. Bedrijfsvoering 359 1.844 1.485 359 1.844 1.485 0 0 0
Mutaties reserves 8.521 14.631 6.110 16.697 18.717 2.020 -8.176 4.086 -4.090
Gerealiseerd resultaat 217.971 217.971 0 237.397 246.316 8.919 -19.425 28.346 8.919

Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten
Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten komt uit op € 6.899.000 voordelig. In de gewijzigde begroting 2021 werd een nadelig resultaat voorzien van € 6.110.000. Uiteindelijk zijn er voor € 11.251.000 hogere lasten gerealiseerd, en zijn er voor € 24.260.000 hogere baten gerealiseerd. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 13.009.000 op het saldo van baten en lasten.

Mutaties reserves
De inzet van reserves hebben per saldo voor een bedrag van € 2.020.000 een positief effect op het gerealiseerde resultaat 2021. In de gewijzigde begroting werd dit effect nog geraamd op € 6.110.000 positief. Uiteindelijk is er € 8.176.000 meer gestort in de reserves en € 4.086.000 meer onttrokken. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 4.090.000 voor de reservemutaties.

Gerealiseerd resultaat
Het gerealiseerd resultaat komt uit op € 8.919.000 voordelig. Enerzijds is er voor een bedrag van € 19.425.000 aan hogere lasten gerealiseerd, anderzijds zijn voor een bedrag van € 28.346.000 aan hogere baten gerealiseerd ten opzichte van het geraamde resultaat in de gewijzigde begroting.

Vergelijking met (prognose) bestuursrapportages (bedragen x € 1.000,-)

In onderstaande tabel vindt u de gerealiseerde financiële ontwikkeling over 2021:

Voor resultaatbestemming Na resultaatbestemming
Programmabegroting 2021 910 0
1e bestuursrapportage 2021 -564 -455
2e bestuursrapportage 2021 -1.320 1.369
3e bestuursrapportage 2021 4.987 156
Jaarstukken 2021 8.919 3.655

Toelichting verschillen ten opzichte van de 3e bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000,-)

Taakveld Afwijkingen V/N
Afval 1.407 V
Begraafplaatsen 137 V
Beheer overige gebouwen en gronden 228 V
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 872 V
Maatwerkdienstverlening 18- 30 V
Milieubeheer 263 V
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 75 N
Parkeerbelasting 561 N
Parkeren 264 V
Riolering 29 V
Ruimtelijke Ordening 168 V
Samenkracht en burgerparticipatie 56 V
Wonen en bouwen 395 V
Overige verschillen 3 N
Totaal programma Fysieke Leefomgeving 3.212 V
Bedrijfsloket en -regelingen 33 V
Belastingen Overig 39 N
Economische ontwikkeling 166 V
Economische promotie 99 V
Overige verschillen 8 V
Totaal programma Economie, Werk en Ontwikkeling 268 V
Arbeidsparticipatie 77 V
Begeleide participatie 137 N
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 155 V
Geëscaleerde zorg 18+ 223 V
Inkomensregelingen 691 V
Maatwerkdienstverlening 18- 1.040 V
Maatwerkdienstverlening 18+ 295 V
Maatwerk-voorzieningen (WMO) 49 V
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 461 V
Onderwijshuisvesting 161 V
Samenkracht en burgerparticipatie 647 V
Sportaccommodaties 200 N
Volksgezondheid 52 V
Wijkteams 513 V
Overige verschillen 40 V
Totaal programma Sociale Leefomgeving 4.067 V
Bestuur 538 V
Burgerzaken 48 V
Overige verschillen 34 N
Totaal programma Burger en Bestuur 552 V
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 1.594 V
Belastingen Overig 67 N
Overige baten en lasten 1.301 V
Treasury 337 N
Overige verschillen 42 N
Totaal programma Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 2.449 V
Overhead: bedrijfsvoering 2.462 V
Totaal programma Bedrijfsvoering 2.462 V
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 13.009 V
Reservemutaties 4.090 N
Gerealiseerd resultaat 8.919 V
V = voordeel; N = nadeel

Toelichting verschillen ten opzichte van de 3e bestuursrapportage 2021
Het gerealiseerd resultaat wijkt afgerond € 8,9 miljoen af van het geprognosticeerde saldo van lasten en baten zoals dit bij de 3e bestuursrapportage 2021 aan u is gepresenteerd. Dit wordt voornamelijk door de volgende ontwikkelingen veroorzaakt:
1. Het betreffen afwijkingen die in de 3e bestuursrapportage 2021 reeds als ontwikkeling/risico gemeld zijn en waarvan de financiële effecten nu in de jaarrekening verwerkt zijn. Dit is onder meer het geval bij de afwijkingen op de taakvelden inkomensregelingen, ad € 691.000, en overhead, ad, € 2.462.000 (o.a. TOZO, TONK) en onderwijsbeleid en leerlingenzaken, ad € 461.000, (o.a. leerlingenvervoer).
2. De afwijkingen dienden zich aan na het opstellen van de 3e bestuursrapportage 2021. Dit effect is onder andere zichtbaar bij de taakvelden maatwerkdienstverlening 18-, ad € 1.040.000, (o.a. jaarwerk regio Foodvalley),  algemene uitkering, ad € 1.594.000, (o.a. decembercirculaire 2021), bestuur, ad € 538.000 (o.a. pensioenvoorziening voormalig wethouders) en het niet hoeven inzetten van de gereserveerde middelen voor de mogelijke corona-effecten.

Voor de specifieke toelichtingen op bovengenoemde afwijkingen wordt verwezen naar de toelichtingen bij de diverse programma’s.

Reservemutaties

Net als in de Jaarstukken 2020 worden de reservemutaties waar reeds een raadsbesluit aan ten grondslag ligt, niet meer afzonderlijk in het raadsvoorstel aan u voorgelegd. De betreffende mutaties zijn reeds in de administratie c.q. deze jaarstukken verwerkt. De reservemutaties, waarover uw raad in een eerder stadium nog geen besluit heeft genomen, worden zoals gebruikelijk wel via een afzonderlijk beslispunt in het raadsvoorstel aan u voorgelegd. In bijlage 9 vindt u het overzicht van de reservemutaties, welke afwijken van de begroting, maar die reeds op basis van eerdere besluitvorming verwerkt zijn in de Jaarstukken 2021.

Nog te bestemmen resultaat 2021 (bedragen x € 1.000,-)

Hiervoor gaven we aan dat 2021 wordt afgesloten met een voordeel van € 8.919.000. Wij stellen als resultaatbestemming voor om een gedeelte van de middelen te storten in de bestemmingsreserve meerjarige middelen. Daarnaast wordt voorgesteld om een deel van de middelen die nog niet zijn uitgegeven in 2021 via de algemene reserve over te hevelen naar 2022. Bijlage 2 geeft een totaaloverzicht hiervan. Samengevat stellen wij de volgende resultaatbestemming voor:

Nog te bestemmen resultaat Bedrag
Gerealiseerd resulaat 2021 8.919
Voorgestelde bestemmingen:
2a: Storting in de bestemmingsreserve meerjarige middelen in verband met overheveling van meerjarige middelen naar 2022 en volgende jaren (bijlage 2, onderdeel a) 649
2b: Storting in de algemene reserve wegens overheveling van diverse exploitatiebudgetten naar 2022 (bijlage 2, onderdeel b) 4.481
2c: Storting in de egalisatiereserve bouwleges (bijlage 2, onderdeel c) 134
Totaal voorgesteld resultaatbestemmingen 5.264
Gerealiseerd resultaat na resultaatbestemming (excl. algemene reserve) 3.655

Wij stellen de raad voor het positieve rekeningresultaat van € 3.655.000 te storten in de algemene reserve.

Stand van de algemene reserve (bedragen x € 1.000,-)

De voorstellen voor de resultaatbestemming brengen mutaties van de algemene reserve met zich mee. Voorgesteld wordt onder meer de in 2021 over te hevelen budgetten opnieuw beschikbaar te stellen in 2022. Hierna bedraagt de stand van de algemene reserve € 23.737.000.

Stand algemene reserve Bedrag
Stand voor resultaatbestemming (31-12-2021) 20.082
Storting wegens overheveling van diverse exploitatiebudgetten naar 2022 4.481
Onttrekking in verband met het opnieuw beschikbaar stellen van diverse exploitatiebudgetten in 2022 -4.481
Storting restant resultaat 3.655
Stand na resultaatbestemming 23.737