Voorwoord

Voor u ligt de jaarstukken 2021. Via deze rapportage biedt het college u inzicht in de uitvoering van het in de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024 vastgelegde beleid en de financiële consequenties daarvan.

Jaarstukken 2021

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Op deze pagina kunt u de ontwikkelingen binnen de verschillend programma's bekijken. Dit op zowel doelstelling- en maatregelniveau, als op financieel gebied. Door op een programma te klikken, verschijnt de desbetreffende informatie. Ook kunt u de zoekfunctie (rechtsboven) gebruiken.