Voortgang inhoud inspanningen/acties

Programma 4: Burger en Bestuur

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Visie

Veenendaal wil een gemeente zijn waarin inwoners, bedrijven en organisaties zich samen met de gemeente inzetten voor het bouwen aan de toekomst van Veenendaal. We blijven werken aan een heldere en eenduidige dienstverlening. De inzet van moderne geautomatiseerde systemen draagt bij aan het beter en sneller helpen van onze klanten. Ook bij het besturen van de gemeente betrekken we de samenleving en hanteren daarbij een open en onbevangen bestuursstijl. Veenendaal blijft een betrouwbare samenwerkingspartner in het zuidoosten van Utrecht, in de regio Foodvalley maar ook in de relatie met andere overheden.

Veiligheid en leefbaarheid zijn en blijven belangrijke thema’s in Veenendaal. Geen kansen voor criminaliteit en ondermijning, aandacht voor de veiligheidsbeleving van onze inwoners en aandacht voor het tegengaan van cybercrime zijn enkele van de belangrijkste aandachtspunten.

Thema's

De visie van het Programma Burger en Bestuur komt tot uiting in drie thema’s:
I.    Dienstverlening (extern)
II.    Bestuur & samenwerking
III.    Veiligheid samenleving

Thema I – Dienstverlening (extern)

Dienstverlening is geen afdeling maar een mentaliteit. We willen een moderne, goed functionerende organisatie zijn. Daarom zijn we constant in beweging en spelen in op ontwikkelingen in onze samenleving. Met de doorontwikkeling zijn we op zoek naar andere vormen om het werk in te richten, om eenvoudiger verschillende disciplines bij elkaar te brengen, om regie te kunnen voeren op grote dossiers en om focus te kunnen leggen op politieke, maatschappelijke of financiële ontwikkelingen. 

Thema II – Bestuur & samenwerking

Right to Challenge
Door middel van Raadsinformatiebrief 2021.128 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het onderwerp Right to Challenge. Daarin is aangegeven dat het binnen de bestaande middelen (o.a. capaciteit) niet mogelijk is gebleken het opstellen van een beleidsnotitie met betrekking tot het Right to Challenge (uitdaagrecht) actief op te pakken. Echter ook zonder een beleidsnotitie of verordening is er sprake van initiatieven die afzonderlijk en pragmatisch worden opgepakt. Als voorbeelden zijn genoemd: 

•    Onderhoud Oude Begraafplaats en inzet van de Vrienden van het Gedenkpark De Oude Begraafplaats; 
•    Project Buitengewoon Brood als een mooi voorbeeld van burgerparticipatie op het gebied van schoon, veilig, leefbaarheid en toegankelijkheid in de buurt;
•    Mogelijk overnemen door Buitenzorg van kleine werkzaamheden in het Dragonderpark.

Vanwege de koppeling met het onderwerp (burger)participatie is het de bedoeling de toekomstige participatiespecialist te betrekken bij toekomstige te challengen activiteiten.

Thema III – Veiligheid samenleving

Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 voor Heuvelrug (IVP Heuvelrug)
Veiligheid is een belangrijk item in Veenendaal. Het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Heuvelrug (IVP Heuvelrug) was ook in 2021 leidend voor ons werk. In het IVP Heuvelrug is door de gemeenten uit het basisteam (Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede) de gezamenlijke prioriteit ondermijning benoemd. Daar is in 2021 dan ook inzet op gepleegd. Voor het tegengaan van ondermijning in Veenendaal zijn daarnaast acties uit ‘Ondermijning in Veenendaal: van beeld naar aanpak’ uitgevoerd. De looptijd van dit plan van aanpak is in 2021 met een jaar verlengd. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben we minder integrale controles kunnen doen en preventiebijeenkomsten kunnen organiseren. In het hele basisteam heeft wel een campagne van Meld Misdaad Anoniem gedraaid om drugslabs tegen te gaan. Daarnaast zijn we op de scholen gestart met Leerlingalert.

In het Uitvoeringsplan 2021-2022 (onderliggend aan het IVP) werd digitale veiligheid als onderwerp, waarin we meer nadrukkelijk met de vijf gemeenten samen optrekken, toegevoegd. Dat heeft geleid tot o.a. een gezamenlijke activiteit gericht op bewustwording onder inwoners en een Hackshield-competitie tussen de verschillende gemeenten voor de jeugd. 

Tot slot werd gewerkt aan de lokale speerpunten uit het IVP: het aanpakken van drugs, High Impact Crimes, het tegengaan van polarisatie en lokale aandacht voor digitale veiligheid. Er is op de gestelde prioriteiten en doelen voortgang geboekt, terwijl ook een aantal zaken geen of anders doorgang hebben kunnen vinden door de coronacrisis. We koppelen per doelstelling, inspanning en actie terug wat in 2021 is gerealiseerd en gedaan. 

In 2022 wordt het huidige IVP afgerond en worden stappen gezet naar een nieuw IVP voor de periode 2023-2026. We willen dat proces zorgvuldig, met oog voor de basisteam-brede samenwerking en de lokale context doorlopen en daarbij bewoners, partners en raad betrekken. 

Week van de Veiligheid & Veiligheidskrant 
In 2021 heeft de Week van de Veiligheid (in een iets aangepaste vorm vanwege Covid) weer plaats kunnen vinden. In die week is ook de Veiligheidskrant uitgebracht die een mooi doorkijkje geeft in de verscheidenheid aan thema’s en acties die we vanuit veiligheid initiëren of waaraan we onze bijdrage leveren. Met de krant proberen we vooral ook bewoners te activeren daar waar kan zelf een bijdrage te leveren aan een veilig Veenendaal. 

Jeugd & Veiligheid 
De jeugd (in relatie tot veiligheid) heeft afgelopen jaar ook veel aandacht gekregen, waarbij nauw contact met o.a. het jongerenwerk, jeugdboa’s en politie is onderhouden. Onderdeel van onze inzet is de groepsaanpak en een intensivering van het partneroverleg over jeugd in de openbare ruimte. Eind 2021 heeft de raad ingestemd met een extra FTE. Daarmee kunnen we deze inzet structureel borgen, voortzetten en verder uitbouwen. 

Zorg & Veiligheid 
Naast de geprioriteerde vormen van aan te pakken criminaliteit is ook het interventieteam in 2021 intensief aan de slag geweest met de persoonsgerichte aanpak. Samen met nazorg ex-gedetineerden en huiselijk geweld werd ingezet op het voorkomen van recidive van de betrokkene. 

Veenendaal heeft daarnaast een adequate crisisbeheersings- en brandweerorganisatie.

Veiligheidsregio Utrecht
Zie voor een toelichting de paragraaf verbonden partijen. 

Thema I: Dienstverlening (extern)

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Thema II: Burger en samenwerking

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.a. Veenendaal zet zich (ook) in 2021 in voor de verdere ontwikkeling van de regio Foodvalley.

Thema III: Veiligheid samenleving

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.a. Inwoners/ondernemers zijn zich bewust van cybercriminaliteit en nemen voldoende maatregelen om dit te verminderen.

III.b. In 2021 als 1 overheid de vervolgstap maken naar een effectieve aanpak van ondermijnende criminaliteit in Veenendaal.

III.c. De kans op High Impact Crime (woninginbraken, overvallen, snel-, of plof- en ramkraken) in Veenendaal verminderen.

III.d. In de samenleving is er begrip voor elkaar en tolerantie waarbij er geen plek is voor extreem gedachtegoed en parallelle samenlevingen.

Beleidsindicatoren

Veenendaal Landelijk
Taakveld Indicator Eenheid Bron Beschrijving 2019 2020 2021 2019 2020 2021
0.1 Bestuur Demografische druk % CBS De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. 75,8 76 75,9 69,8 70 70,1
1.2 Openbare orde en veiligheid Verwijzingen Halt Aantal per 1.000 jongeren Bureau Halt Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-18 jaar. 10 10 nb 13 11 nb
1.2 Openbare orde en veiligheid Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners CBS Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 2,4 2,4 nb 2,3 2 nb
1.2 Openbare orde en veiligheid Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners CBS Aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. 4,1 3,8 2,7 4,9 4,6 4,3
1.2 Openbare orde en veiligheid Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners CBS Aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. 2,2 1,7 nb 2,3 1,8 nb
1.2 Openbare orde en veiligheid Vernielingen en beschadi-gingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners CBS Aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. 7,6 6,2 nb 5,9 6,2 nb
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel Percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. 1 1 nb 1 1 nb
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Jongeren met jeugdreclas-sering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS Percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaat-regel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). 0,3 0,2 nb 0,4 0,4 nb

Verbonden partijen

Zie voor een toelichting de paragraaf verbonden partijen.

Financiële programmarealisatie 2021 (bedragen x € 1.000,-)

Programma 4 Burger en Bestuur
Primitief Raming 2021 Na begrotingswijziging Realisatie 2021 Saldo 2021
Lasten 7.528 8.061 7.728 333
Baten 1.205 1.131 1.350 218
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -6.323 -6.930 -6.378 552
Toevoeging aan reserve 90 209 209 0
Onttrekking aan reserve 86 226 226 0
Gerealiseerd resultaat -6.327 -6.913 -6.361 552

Toelichting op de financiële programmarealisatie (bedragen x € 1.000,-)

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2021 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:

Taakveld Afwijking 2021 V/N
Bestuur 538 V
Burgerzaken 48 V
Overige verschillen 34 N
Totaal afwijkingen programma 4 552 V

Bestuur: voordeel € 538.000
Binnen het taakveld Bestuur worden de kosten van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders verantwoord. Op dit taakveld onderscheiden we op 2 onderdelen een budgettair voordeel. Enerzijds is er een voordeel op de kosten van de vergoedingen en lonen ontstaan van afgerond € 255.000. Voor een bedrag van afgerond € 97.000 is dit het gevolg van een gewijzigde afwikkeling van de werkkostenregeling, voor € 22.000 wegens tijdelijk onbenutte vacatureruimte bij het Raadsgriffieteam en voor € 61.000 vanwege minder uitgaven voor de wethouders. Anderzijds zijn, grotendeels als gevolg van de beperkingen door de corona-pandemie, minder kosten gemaakt voor activiteiten van zowel de gemeenteraad als de raadsgriffie voor een bedrag van € 75.000. Via de resultaatbestemming wordt de raad verzocht een bedrag van € 62.000 beschikbaar te stellen in 2022 voor onder andere de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. 

De vernieuwde actuariële berekening van de pensioenen van voormalige wethouders heeft er toe geleid dat de voorziening verlaagd kon worden met een bedrag van € 271.000. Binnen de exploitatie geeft dit een voordeel.

Naast bovengenoemde voordelen zijn er nog enkele kleine voordelen van € 12.000. 

Burgerzaken: voordeel € 48.000
Het taakveld Burgerzaken bevat een groot deel van de activiteiten die vanuit het KCC aan de dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Veenendaal worden uitgevoerd. Enerzijds betreft het activiteiten die gedekt worden door leges van gemeentelijke producten en diensten en anderzijds rijksleges waarbij de gemeente het loket vormt voor diensten en producten tussen de burgers en de rijksoverheid. Er is in de laatste maanden van het dienstjaar een toename van aantal verstrekte documenten geweest waardoor een voordeel ten opzichte van de verwachte opbrengst is ontstaan van € 21.000. Het overige verschil, ad € 27.000, wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven in het kader van het gegevensbeheer.

Overige verschillen: nadeel € 34.000 
De overige ontwikkelingen laten per saldo een nadeel zien van € 34.000 op dit taakveld.