Voortgang inhoud inspanningen/acties

Programma 1: Fysieke leefomgeving

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Visie

In de 2e helft van 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. In oktober 2021 heeft de raad het ontwerp omgevingsplan deel 1 vastgesteld. In dit plan zijn naast regels uit verordeningen voor de fysieke leefomgeving ook de bruidsschatregels en instructieregels van provincie en waterschap opgenomen. 

De raad heeft in juni 2021 de uitwerking van de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn voor de komende periode vastgesteld door middel van het Programmaplan ENV, de Transitievisie Warmte en de RES Foodvalley. Daarnaast heeft de raad het goede voorbeeld gegeven in duurzaam denk en doen door vaststelling van het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan voor het gemeentelijk vastgoed in mei 2021 en de besluitvorming over de energieneutrale nieuwbouw van een aantal gemeentelijke gebouwen.

Thema's

De visie van het Programma Fysieke leefomgeving komt tot uiting in drie thema’s:
I.    Ruimtelijke ontwikkeling
II.    Openbare ruimte
III.    Wijkgericht werken

Daarnaast speelt de opgave Groei en Bloei een rol binnen (voornamelijk) het Programma Fysieke leefomgeving. 

Opgave Groei en Bloei

We hebben in 2021 gewerkt aan een verdergaande samenwerking met onze buurgemeenten en de provincies Utrecht en Gelderland, gericht op de ontwikkeling binnen en aan de randen van Veenendaal. Onze posities zijn versterkt en uitgebouwd om onze doelstellingen voor nu en op de lange termijn te bereiken:
•    We zijn gekomen tot een Verstedelijkingsstrategie Arnhem/Nijmegen/Foodvalley, waarin 27.500 nieuwe woningen zijn voorzien voor Foodvalley Zuid waar Veenendaal deel van uitmaakt. Om de balans in de leefomgeving goed te houden bij het woningvraagstuk is het van belang ook ruimte te reserveren voor werkgelegenheid, natuur, water, voorzieningen, bereikbaarheid en duurzaamheid. Met de betrokken partijen in Foodvalley Zuid is gewerkt aan een Ruimtelijk Regionale Verkenning en gebiedsvisie ter uitwerking van ons gebied binnen de Verstedelijkingsstrategie. 
•    Wij hebben via een intensieve Utrechts Aanbod-lobby voor elkaar gekregen dat er in het regeerakkoord voor ons gunstige passages staan opgenomen die ons op den duur helpen bij de realisatie van onze ambities. Ondermeer: bouwen bij bestaande infrastructuur en ov-knooppunten en extra middelen van het rijk voor de ontsluiting van de verstedelijkingsgebieden zoals voor de verbreding van de Rijnbrug.
•    Zowel intern als extern hebben wij gewerkt aan de totstandkoming van versterkte samenwerking op fysieke dossiers, zodat er beter gewerkt kan worden aan een integrale gebiedsontwikkeling die recht doet aan de Groei en Bloei van de gemeente Veenendaal. Het opgaveteam verenigt alle fysieke dossiers en bij de provincie Utrecht hebben we nu een accounthouder voor onze regio die bij de provincie de afzonderlijke sectoren moet samenbrengen voor onze regio.
•    Ook in 2021 is er gewerkt aan het in kaart brengen van alle bestaande structuren waarbinnen wij bestuurlijk en ambtelijk functioneren of nog moeten gaan functioneren en waarmee wij beter inzicht krijgen in het opbouwen en versterken van strategische allianties zodat wij stevig in de wedstrijd staan. Dit zetten we in 2022 voort.
•    Doordat de vorming van een nieuw kabinet in 2021 lange tijd op zich liet wachten hebben we nog geen akkoord met rijk, provincies en gemeenten kunnen sluiten in het Bestuurlijk Overleg MIRT (infrastructuur) en het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving. Wel heeft Minister Ollongren eind 2021 de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de verstedelijkingsstrategie in Regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley (Groene Metropool) en zes andere regionale verstedelijkingsstrategieën.

Thema I – Ruimtelijke ontwikkeling

Gebiedsgerichte aanpak stikstof
In tegenstelling tot de andere gebiedsprocessen hebben we bij het Binnenveld te maken met vier gemeentelijke overheden (Ede, Veenendaal, Wageningen en Rhenen), twee provincies (Utrecht en Gelderland) en het Rijk (ministerie van Landbouw Natuur & Voedselkwaliteit, LNV). Daarnaast zijn er nog tal van andere stakeholders actief in het gebied, zoals de WUR, LTO, Staatsbosbeheer, het Waterschap Vallei en Veluwe, maar ook verschillende stichtingen en grondbezitters. Een complex speelveld dus.

Afgelopen maanden is met alle betrokken overheidspartijen – provincies, gemeenten en waterschap – verkend hoe er voor het Binnenveld een waardevol integraal gebiedsproces ingericht kan worden. Een gebiedsgerichte aanpak waarbij niet het recht van de snelste geldt, maar er een gezamenlijke visie op het Binnenveld komt waar we allemaal aan bijdragen.

Om te komen tot goede afwegingen en toekomstbestendige maatregelen voor het Binnenveld is een interbestuurlijk, integraal gebiedsproces mét het gebied nodig. Ingegeven door de stikstofdoelstellingen van het Rijk hebben alle betrokken overheidspartijen (inclusief het Waterschap) op 22 november 2021 akkoord gegeven op het gezamenlijk ontwikkelen van een Gebiedsvisie voor het Binnenveld. Dat zal in 2022 plaatsvinden. 

Voor Veenendaal is het van belang dat er experimenteerruimte komt voor Gebiedsgericht Extern Salderen in het Binnenveld zodat de stikstofruimte bijvoorbeeld kan worden ingezet voor de uitbreiding van de Rondweg-Oost. Daarnaast hebben we groot belang bij een mooi recreatief buitengebied. Dat is dan ook onze inzet in dit gebiedsproces.

Verstedelijkingsstrategie
De verstedelijkingsstrategie (eerste fase) is door betrokken partijen vastgesteld. Veenendaal heeft in september 2021 ook ingestemd. Hiermee zijn de ontwerpprincipes voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen vastgelegd. De komende periode wordt gewerkt aan de tweede fase, het verstedelijkingsakkoord. Dit akkoord staat voor 2022 op de planning. 

Bodemtaken
Met het uitstel invoering Omgevingswet naar 1 juli 2022 is ook de overdracht van de bevoegd gezag bodemtaken naar de Gemeenten uitgesteld. 
Inhoudelijk is tussen betrokken overheden inmiddels verregaande overeenstemming over de toekomstige wijze van werken en afstemming (onder het voorbehoud dat de financiering van de nieuwe taken op orde is). De hoofdlijnen zijn ambtelijk uitgewerkt en beleidsmatig op onderdelen voorbereid in het Bodem- en waterprogramma van de Provincie. 

Over de financiering van de nieuwe bodemtaken zijn landelijk gesprekken gaande aangezien deze taken een belangrijke verschuiving (toename) van kosten met zich meebrengt (VTH-taken ODRU).

In het kader van het regionale bodembeschermingsbeleid is in nauwe samenwerking met de Provincie, RUD en ODRU gekomen tot regionaal bodembeleid inclusief -kwaliteitskaart voor de PFAS-problematiek. Tevens is in ODRU-verband de nota Bodembeheer inclusief bijhorende bodemkwaliteitskaarten ge-update en klaar voor de toekomst. 

Met betrekking tot de twee historische stortplaatsen in De Hellen is het stort Rauweveldseweg inmiddels gesaneerd en heringericht. De sanering van het voormalig stort Ketelweg is in 2021 voorbereid en opgestart en wordt voorjaar 2022 afgerond. 

Franse Gat
In 2021 is hard gewerkt aan de verder uitwerking van de, in 2020 vastgestelde, Gebiedsvisie voor de wijk. Voor het zuidelijk deel zijn door het college en Patrimonium in 2021 de Stedenbouwkundige Randvoorwaarden vastgesteld. Met deze spelregels worden deelplannen in het zuidelijk deel fase voor fase verder uitgewerkt. Bij elke fase zullen de bewoners betrokken worden bij de verdere uitwerking. 

De gemeente is hierbij verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte en Patrimonium voor de ontwikkeling van de woningen. Een nauwe samenwerking hiervoor is van belang en in dit kader is het college met Patrimonium bezig met het maken van een Samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken gemaakt worden over de samenwerking, uitgangspunten en het verhaal van kosten. Inmiddels zijn er in het Meerjareninvesteringsplan (MIP) 2022-2025 middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de 1e deelplannen in het zuidelijk deel. 

Thema II – Openbare Ruimte

Parkeren Sportpark Panhuis
In 2021 zijn de kantine en de kleedkamers van s.v. Unitas gesloopt. In 2023 is de reconstructie van de Verlengde Sportlaan voorzien. Daarom is besloten het parkeerterrein en de fietsenstalling een tijdelijke inrichting te geven. De voorbereidende werkzaamheden hebben in 2021 plaatsgevonden. De realisatie zal in het eerste kwartaal van 2022 plaatsvinden. De definitieve inrichting van het parkeerterrein en de fietsenstalling zal gelijktijdig met de reconstructie van de Verlengde Sportlaan uitgevoerd worden zodat hier een integraal ontwerp voor gemaakt kan worden. 

Langparkeren bedrijventerreinen
Samen met de bedrijven is gewerkt aan het beheersbaar houden van de parkeerdruk op de bedrijventerreinen. Er blijkt op dit moment geen draagvlak voor een algeheel parkeerverbod, maar knelpunten worden aangepakt. In verband met de covid-omstandigheden is het traject wel vertraagd en is de noodzaak van maatregelen wellicht ook minder aanwezig. Met de bedrijven is afgesproken elkaar frequent (driemaandelijks) in gesprek te zijn over de parkeerproblematiek en eventuele maatregelen.

Onderhoud openbare ruimte
Er is in 2021 gewerkt om de kwaliteit van de buitenruimte in Veenendaal op peil te houden. IW4 heeft via een groepsdetachering hieraan een substantiële bijdrage geleverd. Werkzaamheden zijn waar mogelijk uitgevoerd in samenwerking met de bewoners (scholen, instellingen voor dagbesteding). Vanwege de situatie rondom corona heeft het echter wederom veel moeite gekost de beheerkwaliteit op alle vlakken op orde te houden; met name rondom zwerfafval en straatmeubilair is de kwaliteit niet in alle gevallen gerealiseerd. Ook zijn verschillende reconstructies van de openbare ruimte uitgevoerd. Bij deze reconstructies is zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van digitale manieren (www. meedoeninveenendaal.nl) om bewoners mee te laten praten over de herinrichting. Bij reconstructies is aandacht geweest voor het realiseren van groen/biodiversiteit en het afkoppelen van regenwater. Voor een overzicht van de uitgevoerde reconstructies wordt verwezen naar de paragraaf kapitaalgoederen. In de projecten zijn de minimale eisen ten aanzien van circulariteit en CO2 besparing uitgevraagd en wordt opdrachtnemers gevraagd wat er nog meer mogelijk is. Dit heeft in een aantal gevallen (zie ook de doelenboom) tot mooie resultaten geleid. In 2021 is ook het Omgevingsprogramma Openbare Ruimte vastgesteld waarin zowel het behoudt van de kwaliteit als de realisatie van de diverse ambities in de openbare ruimte voor de komende jaren geborgd is.

SBR-infill kunstgras
Op 19 december 2019 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over het niet nakomen van de zorgplicht (art 13 wet bodembescherming) inzake de verspreiding van SBR Infill naar de omgeving. Hieruit blijkt dat beheerders/eigenaren die maatregelen moeten treffen die redelijkerwijs getroffen kunnen worden om verspreiding tegen te gaan. In 2021 is opdracht verleend om de maatregelen in het kader van de zorgplicht uit te voeren voor de (13) kunstgrasvelden en (1) trainingsstrook. Door materiaalschaarste kon de levering van de aluminium kantplanken pas in 2022 plaatsvinden. De werkzaamheden zijn recent gestart. De verwachting is dat de werkzaamheden in april 2022 afgerond worden.

Gevelbeplating gemeentehuis
De gemeenteraad heeft in haar vergaderingen van mei en september budget beschikbaar gesteld voor de vervanging van de gevel, in combinatie met het verbeteren van de isolatie en het opwekken van energie uit zonnepanelen op het dak en aan de gevel. Hiermee wordt verduurzaamd op een logisch moment. De voorbereiding van het project is in volle gang.

Thema III - Wijkgericht werken

Ondanks de beperkingen die de coronamaatregelen gaven is het de wijkteams gelukt om inwoners te stimuleren of te faciliteren bij het realiseren van ideeën om de openbare ruimte te verbeteren. Afhankelijk van het initiatief hebben zij hierbij ook ondernemers, bedrijven, verenigingen en andere organisaties of afdelingen van de gemeente betrokken. Bij plannen en acties in de wijk, heeft het wijkteam ervoor gezorgd dat inwoners op verschillende manieren konden meedenken en meedoen. Op deze manier zijn er samen plannen gemaakt of oplossingen gevonden voor problemen die werden ervaren in een wijk.

Eind van het jaar is gestart met het opstellen van dynamisch digitale wijkplannen voor 2022/2023. Helaas konden door de coronamaatregelen de fysieke bijeenkomsten met inwoners in het najaar niet plaatsvinden, waardoor de input vanuit deze bijeenkomsten op dit moment nog niet kan worden meegenomen in de wijkplannen. Zodra het mogelijk is, zullen deze bijeenkomsten alsnog plaatsvinden en worden de uitkomsten toegevoegd aan de digitale wijkplannen. Wel hebben inwoners mee kunnen denken via het leefbaarheidsonderzoek, input kunnen aanleveren via verbeterjewijk.nl, via contact en gesprekken met inwoners en wijkmanagers

Participatietool
In 2021 is gewerkt aan een participatietool die in het eerste kwartaal van 2022 wordt gelanceerd. Met deze participatietool kunnen inwoners bewonersinitiatieven indienen en vanuit de gemeente kunnen er participatietrajecten op geplaatst worden. De tool heeft functionaliteiten als het indienen van initiatieven, stemtools, participatief begroten, reageren en beargumenteren, ondersteund door gebruiksvriendelijke functionaliteiten als een interactieve kaart, eenvoudige inlog en een inzichtelijke tijdlijn. Inwoners kunnen zelf medestand organiseren en zien hoe de besluitvorming verloopt. De tool is een Open Source product, ontwikkeld met en door gemeenten en ondersteund door de VNG. Nieuwe functionaliteiten kunnen zelf, of samen met andere gemeenten, worden ontwikkeld en komen ten goede aan alle gebruikers.

Thema I: Ruimtelijke ontwikkeling

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.a. Goede afweging van de invulling van de ruimtelijke omgeving waarbij we proactief een gezonde duurzame en veilige leefomgeving bevorderen.

Thema II: Openbare ruimte

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.a. De inwoners zijn tevreden als het gaat om de parameters ‘schoon, heel en veilig’ in de openbare ruimte en beoordelen dit met minimaal een 6,5.

II.b. Inwoners van Veenendaal gebruiken duurzame vervoersalternatieven om binnen Veenendaal van a. naar b. te reizen.

Thema III: Wijkgericht werken

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Programma/project Energieneutraal Veenendaal

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Om een energieneutrale gemeente te worden waarin evenveel energie opgewekt wordt als er verbruikt wordt, hebben we voor de periode tot en met 2021 een aantal doelen bepaald en deze blijven ook nadrukkelijk gehandhaafd.

Programma/project Omgevingswet

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Beleidsindicatoren

Veenendaal Landelijk
Taakveld Indicator Eenheid Bron Beschrijving 2019 2020 2021 2019 2020 2021
7.3 Afval Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner CBS Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. 88 nb nb 161 nb nb
7.4 Milieubeheer Hernieuwbare elektriciteit % RWS 5,2 nb nb 20 nb nb
8.1 Ruimtelijke ordening Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen Basisregistratie adressen en gebouwen Aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. 19,6 8,6 nb 9,1 8,8 nb

Verbonden partijen

Zie voor een toelichting de paragraaf verbonden partijen.

Financiële programmarealisatie 2021 (bedragen x € 1.000,-)

Programma 1 Fysieke Leefomgeving
Primitief Raming 2021 Na begrotingswijziging Realisatie 2021 Saldo 2021
Lasten 37.794 39.559 55.913 -16.354
Baten 30.007 31.237 50.803 19.566
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -7.788 -8.322 -5.110 3.212
Toevoeging aan reserve 19 2.876 10.563 -7.687
Onttrekking aan reserve 1.608 3.075 7.161 4.086
Gerealiseerd resultaat -6.198 -8.122 -8.512 -390

Toelichting op de financiële programmarealisatie (bedragen x € 1.000,-)

Ten opzichte van de in de 3e bestuursrapportage 2021 aangepaste begroting, zijn de grootste afwijkingen als volgt:

Taakveld Afwijking 2021 V/N
Afval 1.407 V
Begraafplaatsen 137 V
Beheer overige gebouwen en gronden 228 V
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 872 V
Maatwerkdienstverlening 18- 30 V
Milieubeheer 263 V
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 75 N
Parkeerbelasting 561 N
Parkeren 264 V
Riolering 29 V
Ruimtelijke Ordening 168 V
Samenkracht en burgerparticipatie 56 V
Wonen en bouwen 395 V
Overige verschillen 3 N
Totaal afwijkingen programma 1 3.212 V

Het saldo van de taakvelden Parkeerbelasting/Parkeren, Riolering, Begraafplaatsen en Afval wordt afgewikkeld met de hiervoor ingestelde voorziening c.q. 
egalisatie reserve. Het uiteindelijke saldo van deze taakvelden wordt bepaald door:

1. De werkelijke baten en lasten op het desbetreffende taakveld (programma fysieke leefomgeving);
2. De toegerekende bedrijfsvoeringskosten inclusief overhead (programma bedrijfsvoering);
3. De werkelijke lasten c.q. gederfde inkomsten vanwege kwijtscheldingen (programma economie, werk en ontwikkeling). 

De bovengenoemde componenten dienen op basis van het BBV op verschillende taakvelden verantwoord te worden, ofschoon ze allen onderdeel uitmaken 
van de integrale kostprijs c.q. het tarief. Voor het bepalen van de werkelijke kosten en opbrengsten (en de afwikkeling van het saldo naar de voorziening c.q. 
egalisatiereserve) worden deze componenten daarom meegenomen in de berekening van het uiteindelijke resultaat. In de onderstaande toelichtingen op de 
betreffende taakvelden vindt u deze berekeningen terug.

Afval: voordeel € 1.407.000
De ACV/AVU (AfvalCombinatie de Vallei/ Afval Verwijdering Utrecht) geeft een voordeel van € 1.029.000. In 2021 is er minder brandbaar afval verwerkt via de AVU door het vervallen van het KWD-afval (kantoor-, winkel- en dienstenafval) via ACV en het weigeren van bouw, puin en sloopafval en bedrijfsmatig afval. Dit afval wordt bij het afvalbrengstation geweigerd. De invoering van de gf+e (groente-, fruit- en tuinafval + etensresten) voorzieningen bij de hoogbouw heeft geleid tot een daling van het brandbaar afval en tot stijging van het GFT (groente-, fruit- en tuinafval) . De opbrengsten van het papier zijn enorm gestegen door de opleving van de oud papiermarkt vanaf begin 2021.  
In de afrekening afval over voorgaande jaren zijn voor bijna  € 188.000 extra inkomsten ontvangen. Dit bestaat uit extra inkomsten uit PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons) onder het Ketenregiemodel, extra inkomsten uit PDM onder het bronscheidingsmodel en extra inkomsten uit papier en glas. 
De inkomsten uit heffing afvalstoffen 2021 zijn €171.000 hoger dan vooraf voorzien.  Het resterend voordeel van € 19.000 bestaat uit diverse kleine posten.                                                                   

Begraafplaatsen: voordeel € 137.000
In de exploitatiebegroting is € 60.000 gereserveerd voor een onderzoek op de begraafplaats naar de mogelijkheid tot omvorming naar wandelpark. De verwachting is dat het onderzoek in 2022 zal plaatsvinden. Voorgesteld wordt dit bedrag mee te nemen naar 2022. De hogere inkomsten op de algemene begraafplaats worden voornamelijk veroorzaakt doordat er meer rechten om gedurende 30 jaar te begraven zijn afgegeven (€ 55.000) en het verlengen van de grafrechten met 10 jaar (€ 36.000) en meer begrafenissen van 12 jaar en ouder (€ 54.000). Deze worden gestort in de egalisatiereserve begraven. 

Beheer overige gebouwen en gronden: voordeel € 228.000
In de exploitatiebegroting van vastgoed is jaarlijks € 80.000 opgenomen voor het onderhouden van panden die leeg staan en/of op de nominatie staan voor de verkoop, zoals voormalige schoolgebouwen. 
In 2021 waren de kosten hiervoor € 34.000. Dit jaar is hierdoor € 47.000 van het budget niet benut. Tevens is voor het onderhoud van het WKD aan de kanaalweg in 2021 € 11.000 minder nodig geweest. 
Naast lagere lasten zijn er meer baten gerealiseerd vanwege de verkoop van een parkeerterrein nabij de Grote pekken. De opbrengst bedroeg €139.000,- en extra baten vanwege de verkoop en/of huur van kleine strookjes onroerende goederen ad € 24.000.
Daarnaast zijn er nog enkele kleine afwijkingen van circa € 7.000 voordelig. 

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen): voordeel € 872.000

Bij de grondexploitaties over 2021 is per saldo ten opzichte van de begroting een voordeel gerealiseerd van € 872.000 . 

Dit voordelige saldo wordt veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen: 
1.Saldi bestaande complexen 
De volgende saldi op bestaande complexen zijn conform het projectenboek 2021 in deze jaarstukken verwerkt: 
-    winstneming cpl 1 Ontw.pos. cf projectenboek 2022                                                        €         56.215
-    winstneming cpl 2 Veenendaal Oost cf projectenboek 2022                                        €      786.026
-    winstneming cpl 8 1e Melmseweg cf projectenboek 2022                                            €          86.965
-    winstneming cpl 30 Balkons cf projectenboek 2022                                                         €   1.766.836
-    winstneming cpl 39 Vrijkomend Vastgoed cf projectenboek 2022                           €       281.593
-    winstneming cpl 92 Lindewijck cf projectenboek 2022                                                   €          55.500
-    Batig liquidatie saldo cpl 21 oksel A12 cf projectenboek 2022                                  €       361.682
-    Batig liquidatie saldo cpl 71 Boveneind/Pampagras cf projectenboek 2022     €        375.257
-    Batig liquidatie saldo cpl 86 Veeneind cf projectenboek 2022                                   €       137.057
-    Batig saldo cpl 90 Restanten geliquideerde complexen                                                  €              7.905
-    Fabricagerekening (batig saldo facilitaire grexen en meerjarige projecten)      €    1.002.911
Totaal saldo                                                                                                                                                       €   4.917.947 

-    Storting voorziening grondexploitaties tbv Ambacht cf projectenboek 2022 €    4.071.080-
Totaal saldo afwijkingen                                                                                                                         €         846.867

Op basis van eerdere besluitvorming is van het totale resultaat van afgerond € 846.867 op de bestaande complexen het volgende in deze Jaarstukken verwerkt: 
- een bedrag van € 847.000 is per saldo gestort in de risicoreserve grondexploitaties.

2. Overige saldi: Het saldo van de verkoop  van schoolwoningen aan de Mispel wijkt € 25.000 af van de begroting.  De geraamde kosten die gepaard gaan met de verkoop zijn in 2021 deels uitgegeven. Derhalve is dit saldo in de algemene reserve gestort en zal in 2022 ingezet worden voor de verwachte uitgaven in 2022.     

Maatwerkdienstverlening 18-: voordeel € 30.000
Op dit taakveld is een voordeel ontstaan omdat de kosten voor wijkgerichte aanpak zijn verantwoord bij het opgavebudget sociaal domein als onderdeel van programma 3 Sociale Leefomgeving. Het (incidentele) opgavebudget sociaal domein kent zijn herkomst als programmabudget. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Programma 3 Sociale Leefomgeving.

Milieubeheer: voordeel € 263.000
Voor de projecten Stikstofdossier, energievoorziening Groenpoort en het programma Energieneutraal Veenendaal 2035 blijft per saldo een bedrag over van € 210.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Deze restant gelden worden via de meerjarige middelen overgeheveld naar 2022. Daarnaast is er binnen dit taakveld een voordeel ontstaan vanwege de leges voor bodemgesteldheidsonderzoek deze hebben tot een voordeel geleid van € 33.000. De overige budgetten (Milieu algemeen, Gelderse Vallei project, duurzaamheid en Regionale Energievisie Regio Foodvalley) geven per saldo een voordeel van ca. € 20.000.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie: nadeel € 75.000
Het aandeel van de overschrijding op het taakveld wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere kosten voor het uitbesteden van het werk voor groen onderhoud voor € 182.000. Door lagere eigen beheerkosten van € 87.000 wordt dit nadeel deels opgevangen. Van het budget voor het project Visie stadspark resteert € 15.400. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Dit resterende budget wordt via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar gesteld. Resteert een voordelig effect van € 5.000 bij het budget voor onderhoud van het materieel voor de groenvoorziening. 

Parkeerbelasting: nadeel € 561.000
Ten gevolge van de coronaomstandigheden zijn de inkomsten (sterk) achtergebleven bij de prognose. Dit geldt zowel voor de inkomsten uit parkeren als voor de naheffingen. In totaal zijn de inkomsten € 561.000 lager dan begroot. Dit tekort is boven de prognose uit de derde bestuursrapportage 2021. Dit wordt veroorzaakt doordat in de traditioneel sterke decembermaand, sprake was van een lock-down. Dit tekort wordt gecompenseerd vanuit de coronamiddelen.

Parkeren: voordeel € 264.000
Met betrekking tot de uitgaven is een voordeel gerealiseerd van € 264.000. Dit voordeel is met name gerealiseerd door lagere kapitaallasten (€ 96.000) en lagere kosten voor onder andere (niet planmatig) onderhoud (€ 50.000), energie (€ 31.000) en beheer - schoonmaakkosten (€ 43.000). Dit wordt verklaard doordat er minder gebruik is gemaakt van de voorzieningen, ook het dagelijks onderhoud kon worden beperkt. Hierdoor is er ook aan belastingen/heffingen in totaal circa € 35.000 minder uitgegeven. Daarnaast zijn er nog diverse kleine afwijkingen van in totaal circa € 9.000 voordelig. 

Riolering: voordeel € 29.000
Voor het project “baggerwerkzaamheden 2016-2021” wordt jaarlijks het gemeentelijk aandeel opgenomen in de exploitatiebegroting. Een bedrag van € 63.000 kan nog toegekend worden aan het project omdat de facturen betaald worden in 2022.  Het project heeft een meerjarig karakter wordt gefaseerd uitgevoerd en zal doorlopen na 2021. Conform eerdere besluitvorming zijn deze middelen overgeheveld naar 2022. Er zijn per saldo € 23.000 meer inkomsten gegenereerd dan uitgaven rioolaansluitingen door uit- en inbreidingsplannen. Doordat er werken/reconstructies later uitgevoerd worden dan in 2021 gepland, zijn er voor € 150.000 lagere kapitaallasten.  Na verwerking van de personeelskosten en de kwijtscheldingen resteert per saldo een bedrag van € 207.000. Dit bedrag is gestort in de voorziening riolering.

Ruimtelijke Ordening: voordeel € 168.000
Het voordeel ontstaat voornamelijk door minder uitgaven vanwege de invoering van de Omgevingswet ad € 177.000. Dit implementatiebudget voor de Omgevingswet wordt ingezet voor alle voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om conform de Omgevingswet te kunnen werken, zodra deze Wet van kracht wordt. Het voordeel van € 177.000 wordt beleidsconform gestort in de bestemmingsreserve meerjarige middelen en komt in 2022 weer beschikbaar voor de uitvoering van de Omgevingswet. 

Daarnaast zijn er enkele voor- en nadelen op de volgende onderdelen. Herziening en ontwikkeling van bestemmingsplannen (nadeel € 22.000). Binnen dit budget worden de kosten geboekt die te maken hebben met diverse bestemmingsplanprocedures. De hieraan gekoppelde inkomsten volgen pas op een later moment. Tevens zijn hier de kosten geboekt voor het verplaatsen van 5 Tilia’s aan de Bevrijdingslaan (€ 11.400). Stedebouwkundige structuurvisies (nadeel € 19.000). Een deel van het budget is bij de 3e bestuursrapportage 2021 toegevoegd aan het budget 2022. Echter de werkelijke kosten voor de gebiedsvisie Franse Gat blijken in 2021 toch hoger te zijn dan verwacht. Kadaster (voordeel € 38.000). Het voordelig saldo voor het Kadaster wordt voornamelijk verklaard door de lagere uitgaven voor terrestrische inwinningen dan begroot. Het overige voordeel van € 6.000 betreft diverse kleine afwijkingen op het budget ontwikkeling buitengebied.

Samenkracht en burgerparticipatie: voordeel € 56.000
Op het budget leefbaarheid zijn de kosten en inkomsten verantwoord van de digitale oud- en nieuw show van DJ Nicky Romero. De totale kosten voor deze show zijn € 104.200, vanuit de budgetten cultuur- en evenementenbeleid is € 62.500 bijgedragen en de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Zeist, De Bilt en de provincie Utrecht hebben aan dit initiatief een bijdrage betaald van in totaal € 44.900.  Per saldo resteert een bedrag van € 3.200, de inzet voor ambtelijke uren is hier niet in opgenomen. Tevens zijn op het budget leefbaarheid de kosten en de ontvangen subsidie geboekt van het project 'Perspectief voor de Jeugd met MDT (Maatschappelijke Dienst Tijd)'. Bij de subsidieaanvraag is uitgegaan van een kostenraming van € 36.600, de werkelijke kosten zijn uitgekomen op € 19.600. Dit bedrag is ook aan subsidie ontvangen. Voor de bestrijding van maatschappelijke overlast en verloedering is door het Rijk meerjarig geld beschikbaar gesteld, welke uitsluitend voor dit doel aangewend mag worden. Het restant budget (€ 29.000) is in 2021 niet besteed. Dit wordt als resultaatbestemming meegenomen.

Wonen en bouwen: voordeel € 395.000
Door extra inhuur voor de afhandeling van het hoge aantal aanvragen omgevingsvergunningen zijn de uitgaven € 16.000 hoger uitgevallen. Deze kosten worden gedekt uit de hogere inkomsten op de WABO-leges. Door een toename in het aantal aanvragen in het laatste kwartaal van 2021 bedraagt de meeropbrengst van de WABO-leges € 149.500. Rekening houdend met de uitgaven voor extra inhuur resulteert een overschot van € 133.500. In de 3e bestuursrapportage 2021 was de verwachting dat het overschot € 50.000 zou bedragen. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld het saldo van het overschot in de egalisatie reserve bouwleges te storten. Dit kan in 2022 en latere jaren worden ingezet ter dekking van de invoeringskosten van de Wet kwaliteitsborging en de verwachte lagere opbrengsten van de WABO-leges.

Aan de lastenkant wordt de afwijking (€ 455.000 positief ) grotendeels veroorzaakt doordat er in 2021 minder kosten zijn gemaakt voor het project verkabeling hoogspanningslijn en opgave Groei en Bloei. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. Op de overige budgetten bij dit taakveld is per saldo de afwijking € 15.000 (nadelig). 

Voor het project verkabeling hoogspanningslijn is een ontvangst geboekt van de Provincie Utrecht als bijdrage in de kosten voor het project van 2020 en 2021. Het restant van de verwachte bijdrage over 2021 (€ 86.000) wordt in 2022 ontvangen. Op de overige budgetten is de afwijking minder dan € 25.000.

Overige verschillen: nadeel € 3.000

Reservemutaties

Toevoegingen aan de reserves: nadeel € 7.687.000

In lijn met eerdere besluitvorming zijn de volgende toevoegingen aan de reserves, die afwijken van de begroting, verwerkt:
- een storting in de algemene reserve vanwege de verkoop van de Mispel voor een bedrag van € 26.000. 
- een storting in de reserve meerjarige middelen van het resterende budget voor het project verkabeling hoogspanning voor een bedrag van €  203.000;
- een storting in de reserve meerjarige middelen van het resterende budget voor het maatschappelijke overlast voor een bedrag van €  29.000;
- een storting in de reserve meerjarige middelen van het resterende budget voor het meerjarige project baggerwerkzaamheden voor een bedrag van €  63.000;
-  een storting in de reserve meerjarige middelen van het resterende budget in 2021 van het programma ‘Visie Stadspark’ voor een bedrag van €  15.400;
-  een storting in de reserve meerjarige middelen van het resterende budget in 2021 vanwege restant gelden voor het stikstofdossier ’ voor een bedrag van €  18.600;
-  een storting in de reserve meerjarige middelen van het resterende budget in 2021 van het programma ‘Veenendaal Energieneutraal’ voor een bedrag van €  426.300;
- een storting in de reserve meerjarige middelen van het resterende budget in 2021 van de middelen planstudie rondweg-oost voor een bedrag van €  3.600;
- het positieve saldo van het budget voor de invoering van de Omgevingswet in 2021 ad € 177.000 is gestort in de bestemmingsreserve meerjarige  middelen. ;
- een storting in de reserve parkeren van het saldo van de taakvelden parkeren en parkeerbelasting voor een bedrag van € 275.000.
- een storting in de egalisatiereserve begraafplaatsen van het saldo voor een bedrag van € 158.000.
- een storting van het resultaat op afval in de egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking van € 1.375.000;
Het resultaat op afval totaal bestaat naast het taakveld afval nog uit kwijtscheldingen, interne doorbelasting van uren inclusief overhead en 
verrekening BTW;
- een storting in de risicoreserve bouwgrondexploitaties van € 4.917.000 zijnde het batige saldo (inclusief de winstnemingen) 
van de bouwgrondexploitaties in 2021.

Onttrekkingen aan de reserves:  voordeel € 4.086.000
In lijn met eerdere besluitvorming zijn de volgende onttrekkingen aan de reserves, die afwijken van de begroting, verwerkt:
- een aanvullende onttrekking aan de reserve starters- en blijversleningen ter dekking van de uitgaven van de starters- en blijversleningen voor een bedrag van €  15.000;
- een onttrekking aan de risicoreserve bouwgrondexploitaties van € 4.071.000 zijnde ter dekking van de ophoging van de voorziening grondexploitaties voor het Ambacht.