Voortgang inhoud inspanningen/acties

Bijlagen

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Bijlage 1: Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Bijlage 1: Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakvelden gemeenten Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Begrotingsafwijking
Omschrijving programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 2.943.351 99.800 -2.843.551 2.676.204 370.472 -2.305.732 267.147 270.672 537.819
0.10 Mutaties reserves 8.521.066 14.630.781 6.109.715 16.696.887 18.716.939 2.020.052 -8.175.821 4.086.158 -4.089.663
0.2 Burgerzaken 1.814.895 964.936 -849.959 1.516.078 813.235 -702.842 298.817 -151.701 147.117
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 305.042 419.078 114.036 234.472 578.975 344.503 70.570 159.897 230.467
0.4 Overhead 22.525.791 2.983.234 -19.542.557 23.474.399 3.573.841 -19.900.558 -948.608 590.607 -358.001
0.5 Treasury 435.454 1.886.930 1.451.476 811.510 1.926.128 1.114.618 -376.056 39.198 -336.858
0.61 OZB woningen 1.147.321 7.807.285 6.659.964 1.157.312 7.885.371 6.728.059 -9.991 78.086 68.095
0.62 OZB niet-woningen 105.535 6.463.725 6.358.190 98.678 6.443.959 6.345.281 6.857 -19.766 -12.909
0.63 Parkeerbelasting 138.784 2.211.784 2.073.000 127.042 1.650.845 1.523.803 11.742 -560.939 -549.197
0.64 Belastingen Overig 83.821 2.002.729 1.918.908 64.666 1.878.284 1.813.617 19.155 -124.445 -105.291
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 118.066.000 118.066.000 0 119.660.021 119.660.021 0 1.594.021 1.594.021
0.8 Overige baten en lasten 1.411.767 0 -1.411.767 303.286 192.460 -110.825 1.108.481 192.460 1.300.942
0.9 VPB 0 0 0 4.756 0 -4.756 -4.756 0 -4.756
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 3.451.492 6.151 -3.445.341 3.455.273 0 -3.455.273 -3.781 -6.151 -9.932
1.2 Openbare orde en Veiligheid 3.133.708 60.194 -3.073.514 3.047.617 165.852 -2.881.765 86.091 105.658 191.749
2.1 Verkeer en vervoer 9.251.547 450.594 -8.800.953 9.105.869 505.407 -8.600.462 145.678 54.813 200.491
2.2 Parkeren 2.364.505 7.613 -2.356.892 2.095.936 17.827 -2.078.110 268.569 10.214 278.782
3.1 Economische ontwikkeling 1.567.528 0 -1.567.528 1.424.528 103.395 -1.321.133 143.000 103.395 246.395
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 20.813 48.002 27.189 20.152 40.174 20.022 661 -7.828 -7.167
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 781.824 176.517 -605.307 715.583 143.352 -572.231 66.241 -33.165 33.076
3.4 Economische promotie 441.930 137.500 -304.430 380.160 183.239 -196.921 61.770 45.739 107.509
4.1 Openbaar basisonderwijs 27.765 0 -27.765 23.414 0 -23.414 4.351 0 4.351
4.2 Onderwijshuisvesting 5.328.015 779.891 -4.548.124 5.232.907 855.151 -4.377.756 95.108 75.260 170.368
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 7.455.278 2.234.015 -5.221.263 8.491.740 3.809.629 -4.682.111 -1.036.462 1.575.614 539.152
5.1 Sportbeleid en activering 6.519.471 324.466 -6.195.005 6.503.279 324.566 -6.178.713 16.192 100 16.292
5.2 Sportaccommodaties 2.838.912 3.256.128 417.216 3.023.507 3.262.061 238.554 -184.595 5.933 -178.662
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 3.903.523 1.308.164 -2.595.359 3.733.802 1.312.157 -2.421.645 169.721 3.993 173.714
5.4 Musea 356.197 0 -356.197 344.504 202 -344.302 11.693 202 11.895
5.5 Cultureel erfgoed 118.821 730 -118.091 106.444 1.243 -105.201 12.377 513 12.890
5.6 Media 1.898.331 0 -1.898.331 1.883.536 0 -1.883.536 14.796 0 14.796
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.932.579 4.020 -5.928.559 5.836.868 33.494 -5.803.374 95.711 29.474 125.185
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.779.465 1.726.138 -4.053.327 5.037.183 1.759.334 -3.277.849 742.282 33.196 775.478
6.2 Wijkteams 5.918.177 286.234 -5.631.943 5.649.633 709.081 -4.940.552 268.544 422.847 691.391
6.3 Inkomensregelingen 27.694.927 22.440.126 -5.254.801 26.242.328 21.986.608 -4.255.721 1.452.599 -453.518 999.080
6.4 Begeleide participatie 7.425.029 0 -7.425.029 7.528.266 0 -7.528.266 -103.237 0 -103.237
6.5 Arbeidsparticipatie 3.966.166 69.025 -3.897.141 3.736.059 134.410 -3.601.649 230.107 65.385 295.492
6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO) 3.382.052 14.946 -3.367.106 3.175.882 18.847 -3.157.035 206.170 3.901 210.071
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 14.374.100 616.129 -13.757.971 13.967.416 611.446 -13.355.969 406.684 -4.683 402.002
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 15.514.297 -65.000 -15.579.297 14.714.579 235.477 -14.479.102 799.718 300.477 1.100.195
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 851.872 152.754 -699.118 670.890 157.023 -513.867 180.982 4.269 185.251
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 6.616.000 0 -6.616.000 6.616.000 0 -6.616.000 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 2.643.882 0 -2.643.882 2.594.333 9.083 -2.585.250 49.549 9.083 58.632
7.2 Riolering 2.872.646 3.691.195 818.549 3.000.104 3.866.159 866.055 -127.458 174.964 47.506
7.3 Afval 7.228.287 8.656.467 1.428.180 6.377.613 9.241.676 2.864.063 850.674 585.209 1.435.883
7.4 Milieubeheer 2.839.268 236.067 -2.603.201 2.274.969 272.457 -2.002.512 564.299 36.390 600.689
7.5 Begraafplaatsen 920.164 965.944 45.780 920.193 1.125.157 204.965 -29 159.213 159.185
8.1 Ruimtelijke Ordening 2.144.166 67.826 -2.076.340 1.831.094 63.169 -1.767.924 313.072 -4.657 308.416
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 9.926.030 9.996.997 70.967 27.928.451 28.871.876 943.424 -18.002.421 18.874.879 872.457
8.3 Wonen en bouwen 3.049.340 2.785.408 -263.932 2.542.008 2.806.317 264.309 507.332 20.909 528.241
TOTAAL 217.970.934 217.970.523 -411 237.397.411 246.316.399 8.918.988 -19.426.477 28.345.876 8.919.399

Bijlage 2: Specificatie van de resultaatbestemming 2021

Bijlage 2: Specificatie van de resultaatbestemming 2021

Programma Omschrijving Bedrag Toelichting
A: Meerjarige middelen
6 Bedrijfsvoering TOZO 649.000 Voor het aanhouden van een flexibele schil binnen de uitvoering Werk & Inkomen, alsmede de (meerjarige) uitvoering van de Tozo-regeling was in 2021 € 902.000,- beschikbaar. Hiervan is ultimo 2021 € 253.000,- besteed.In de P&C Cyclus 2020 is toegelicht dat het Rijk aan gemeenten per Tozo-besluit een vergoeding heeft verstrekt. Deze vergoeding is bedoeld voor alle Tozo gerelateerde uitvoeringskosten. Hoewel de Tozo regeling medio 2021 is beëindigd, is in de komende jaren nog steeds sprake van uitvoeringskosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om kwaliteits- en interne controle werkzaamheden, rapportage en verantwoording, nacontroles zelfstandig inkomen, fraudeonderzoeken en terug- en invordering. In de jaarrekening 2020 is reeds aangegeven dat naar verwachting in de nu voorliggende jaarrekening zou worden voorgesteld om resterende middelen opnieuw beschikbaar te stellen in het volgende begrotingsjaar. In de teamplannen 2021 is hiermee ook rekening gehouden. Voorgesteld wordt dan ook de resterende middelen a € 649.000,- via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. Gezien de meerjarige aard van de werkzaamheden zal naar verwachting in de jaarrekening 2022 opnieuw worden voorgesteld om de dan resterende middelen nogmaals over te hevelen naar een volgend begrotingsjaar.
Totaal meerjarige middelen 649.000
Programma Omschrijving Bedrag Toelichting
B: Over te hevelen exploitatiebudgetten
1 Fysieke Leefomgeving Bewegen openbare ruimte 15.000 De raad via een amendement ca. € 24.883,- beschikbaar gesteld voor het stimuleren van bewegen in de openbare ruimte. Voor een deel van dit bedrag is in 2021 opdracht gegeven voor een calisthenics toestel. Het restant van € 15.000,- wordt besteed aan communicatie en het aanleggen van 2 beweegroutes. Deze zijn nog in voorbereiding en wordt in 2022 uitgegeven.
1 Fysieke Leefomgeving Afkoppelen woningen 69.000 In 2021 heeft de Raad € 155.000,- budget beschikbaar gesteld voor het afkoppelen van woningen tijdens het uitvoeren van reconstructies in de wijk. De uitvoering van reconstructies wordt jaaroverschrijdend uitgevoerd. Over 2021 is € 69.000,- nog niet benut. Voorgesteld wordt dit bedrag mee te nemen naar 2022.
1 Fysieke Leefomgeving Groenpoort 56.900 Van het budget voor het project Energievoorziening Groenpoort resteert € 56.900,-. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen.
1 Fysieke Leefomgeving Begraafplaatsen 60.000 In de exploitatiebegroting is € 60.000,- gereserveerd voor een onderzoek op de begraafplaats naar de mogelijkheid tot omvorming naar wandelpark. De verwachting is dat het onderzoek in 2022 zal plaatsvinden.
1 Fysieke Leefomgeving Wet kwaliteitsboring 33.000 Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. De voorbereidingen voor de implementatie van deze wet zijn nog niet afgerond, Met het overhevelen van het budget van € 33.000,- (uit de decembercirculaire 2021) naar 2022 blijven de middelen beschikbaar zodat de organisatie zich goed kan voorbereiden op de inwerkingtreding van deze wet.
1 Fysieke Leefomgeving Groei en bloei 99.400 Van het budget voor de opgave Groei en Bloei resteert € 99.400,-. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget via de reserve meerjarige middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen.
2 Economie, werk en ontwikkeling Vestigingsbeleid 49.000 Als gevolg van de coronapandemie konden diverse campagnes in het kader van het vestigingsbeleid niet worden uitgevoerd. Tevens is de visie op de bedrijventerreinen later vastgesteld dan verwacht, waardoor ook hier diverse projecten in 2021 niet kon worden opgepakt. In 2022 e.v. zijn ten behoeve van het vestigingsbeleid geen middelen meer beschikbaar. Voorgesteld wordt dan ook om de resterende middelen ad. € 49.000,- in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van diverse campagnes.
2 Economie, werk en ontwikkeling Onderzoek duurzame mobiliteitsboulevard 25.000 Bij de vaststelling van de Visie Bedrijventerreinen eind 2021 is via een amendement bepaald dat er een onderzoek moest worden uitgevoerd naar de mogelijkheden van het realiseren van een duurzame mobiliteitsboulevard. Deze kosten zijn niet begroot en kunnen niet uit reguliere budgetten worden bekostigd. Offertetraject moet nog worden doorlopen.
2 Economie, werk en ontwikkeling Onderzoek verkeersoverlast bedrijventerrein 10.000 Uitvoeren van een quickscan/onderzoek gericht op het verkennen van de juridische mogelijkheden om de ondervonden verkeersoverlast, veroorzaakt door een pakketdienst op bedrijventerrein De Batterijen, tegen te gaan. Een offertetraject is uitgezet.
2 Economie, werk en ontwikkeling Uitwerken div. actiepunten 25.000 Uitwerken actiepunten Visie Bedrijventerreinen zoals onderzoek transformatie autoboulevard, intensivering bedrijvigheid, etc.
2 Economie, werk en ontwikkeling Acquisitieactiviteiten 15.000 Acquisitieactiviteiten gericht op het behouden van en stimuleren nieuwe bedrijvigheid via diverse campagnes.
2 Economie, werk en ontwikkeling Inhuur ESF-aanvragen 25.000 Inhuur voor interne begeleiding en uitzoeken informatie tbv aanvraag ESF-subsidie.
2 Economie, werk en ontwikkeling Stimuleringsregeling vergroening 2022 50.000 Stimuleringsregeling vergroening 2022 als onderdeel van het programma Vitale Binnenstad. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om een start te maken met de activiteiten gericht op de vergroening in de binnenstad.
3 Sociale Leefomgeving Saneringskredieten 35.000 Het college heeft op 13 juli 2021 besloten tot deelname aan het saneringskrediet, collectief schuldregelen en het schuldenknooppunten in 2021. Dit zijn 3 NVVK-arrangementen, die het proces schuldhulpverlening versnellen. Voor de implementatiekosten was in 2021 budget gereserveerd. Het proces van collectief schuldregelen en het schuldenknooppunt is op dit moment echter nog te belastend voor de uitvoering, omdat er extra werkzaamheden bij komen. Een door softwareleverancier Stratech te ontwikkelen koppeling heft dit knelpunt grotendeels op. Deze koppeling wordt naar verwachting in de eerste helft van 2022 geleverd. Voorgesteld wordt de resterende middelen a € 35.000,- over te hevelen naar 2022 en opnieuw beschikbaar te stellen voor de implementatie van collectief schuldregelen en het schuldenknooppunt.
3 Sociale Leefomgeving Inburgering 43.000 Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 ingegaan. De basis is op orde, maar de implementatie is nog in volle gang. Er wordt voorgesteld om de beschikbare middelen over te hevelen naar 2022 voor de afronding van het implementatieproces, voor de verdere inrichting van beleid en processen, voor de ontwikkeling van communicatie-instrumenten, ICT en training medewerkers inburgering.
3 Sociale Leefomgeving Amateurkunst 31.700 Aan amateurkunstbeoefening is € 31.700,- minder uitgegeven. Het aantal aanvragen voor subsidie was lager doordat er minder activiteiten mogelijk waren. Gezien de verwachting dat er, in lijn met de cultuurvisie, sterk ingezet zal worden op de amateurkunst in Veenendaal, wordt voorgesteld € 31.700,- over te hevelen naar 2022.
3 Sociale Leefomgeving Sluitende aanpak verward gedrag 60.000 Er zijn structureel middelen beschikbaar voor de sluitende aanpak verward gedrag. In 2021 ontvingen we van ZonMw subsidie voor het Advies- en Meldpunt Verward. De lasten voor de sluitende aanpak waren daarom incidenteel lager. Voorgesteld wordt om een deel van het resterende budget in 2022 en 2023 beschikbaar te stellen voor het tweejarige project Maatje achter de Voordeur. Daarmee blijft dit budget beschikbaar voor kwetsbare inwoners van Veenendaal.
3 Sociale Leefomgeving Dak- en thuisloosheid 32.000 In de septembercirculaire 2020 is er door het rijk een decentralisatie uitkering (DU) incidenteel beschikbaar gesteld. Deze uitkering is erop gericht dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en ervoor te zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. In 2022 wordt hiertoe een Pilot met Welkom uitgevoerd. Voorgesteld wordt om de middelen van € 32.000,- in de resultaatbestemming mee te nemen en in 2022 beschikbaar te stellen voor uitvoering van deze taak.
3 Sociale Leefomgeving Veens Welzijn 302.000 De bijdrage aan Veens Welzijn zal over 2021 lager worden vastgesteld dan bevoorschot. Dit heeft vooral te maken met het niet doorgaan van activiteiten in de buurtaccommodaties en wijken als gevolg van de verschillende coronamaatregelen in 2021. Voorgesteld is dit bedrag middels een resultaatbestemming te reserveren voor extra uit te voeren activiteiten in 2022 zoals jongerenwerk in het Franse Gat, binnenruimtes buurtaccommodaties opfrissen/opknappen. En mogelijk ook te reserveren voor een in te stellen egalisatiereserve voor de Stichting Veens Welzijn.
3 Sociale Leefomgeving Mantelzorgondersteuning 50.000 De publiekscampagne Mantelzorgbewust zou in 2021 opgezet en uitgevoerd worden. Deze campagne was opgenomen in het uitvoeringsplan van het IBK. Door coronabeperkende maatregelen is achterstand ontstaan in de uitvoering hiervan. Mantelzorgers hebben het extra zwaar gehad in de coronatijd, en zullen opnieuw extra belast worden als de ernst van coronabesmettingen weer toeneemt. Daarom is beleidsinhoudelijk noodzakelijk om de publiekscampagne, en de bijbehorende mantelzorgondersteuning voor werkende mantelzorgers uit te voeren.
3 Sociale Leefomgeving Opgavebudget Sociaal Domein 171.000 Het opgavebudget Sociaal Domein is een project- en daarmee afgebakend budget. Niet alle voorgenomen activiteiten hebben we in 2021 kunnen uitvoeren. We zetten onze activiteiten in 2022 voort. We investeren onder andere in de publiekscampagne Sociaal Domein en zorgen voor een doorontwikkeling van het dashboard sociaal domein. Ook het sociaal startpunt veenendaal.nl (hulpwijzer) maken we beter toepasbaar voor de inwoner. Voorgesteld wordt de resterende middelen toe te voegen aan de jaarschijf 2022 en in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen voor uitvoering van de Opgave Sociaal Domein)
3 Sociale Leefomgeving CJG overheveling 333.000 Het CJG heeft over het jaar 2021 een overschot van € 414.730,-  Op basis van de in 2022 aangepaste statuten kan het CJG een egalisatiereserve instellen. Het CJG verzoekt u in dit kader een bedrag van € 333.000,- (10%  van de gemeentelijke bijdrage aan het CJG) via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 ter beschikking te stellen aan het CJG om dit bedrag in 2022 in de egalisatiereserve te storten.
4 Burger en Bestuur Gemeenteraadsverkiezingen 62.000 In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 worden diverse activiteiten georganiseerd zoals onder meer de inzet van een stemhulp, de aanloop naar de verkiezingen, afscheid en installatie van de raad en de inhoudelijke programmering van het inwerkprogramma. In veel van deze kosten is in de begroting 2022 niet voorzien; bestaande budgetten bieden geen financiële ruimte. Bij het opstellen van de begroting 2022 was er nog geen helder beeld over de te organiseren activiteiten en de bijbehorende benodigde middelen. Vandaar het voorstel de overschotten van de activiteitenbudgetten van de gemeenteraad (€ 37.000,-) en de raadsgriffie (€ 25.000,-) van 2021 ten bedrage van totaal € 62.000,- via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022. Bij de uitvoering van de activiteiten zal kritisch gekeken worden naar de uitgaven.
4 Burger en Bestuur Radicalisering / Cameratoezicht 35.000 Het budget specifiek bedoeld voor cameratoezicht wat in 2021 niet is besteed verwachten we in 2022 in te zetten voor het (verder) realiseren van flexibel cameratoezicht. Daarnaast zijn de versterkingsgelden bedoeld voor het vergroten van de weerbaarheid en preventie radicalisering zijn in 2021 door o.a. corona niet besteed. In 2022 gaat inzet op deze onderwerpen een impuls krijgen. We stellen voor € 35.000,- over te hevelen naar 2022.
5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Corona steunpakket 1.281.000 Voor het dienstjaar 2021 is in totaliteit € 3.655.000,- vanuit het Rijk ontvangen als compensatie vanuit het Corona steunpakket. Van dit bedrag resulteert eind 2021 € 1.281.000,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022 ter dekking van de verwachte corona-effecten in 2022.
5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Middelen verbeteren dienstverlening (decembercirculaire 2021) 409.000 Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 extra middelen beschikbaar te stellen. Voor 2021 gaat het om een bedrag van € 409.000,-. Dit bedrag zal in 2022 en 2023 ingezet worden voor onder andere een verbetering van de rechtsbescherming, verbetering van de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening c.q. ondersteuning en de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein. Voorgesteld wordt daarom om dit bedrag via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022 en 2023.
6 Bedrijfsvoering Informatieveiligheid 100.000 Zoals eerder in de Kadernota 2022-2025 is aangegeven heeft het college de ambitie om in het kader van de informatieveiligheid zo snel mogelijk op het beoogde veiligheidsniveau 3 te komen. Gelet op de cybercriminaliteit en de huidige cyber dreiging vanuit Rusland heeft dit onderwerp immers hoge prioriteit en zijn maatregelen op korte termijn noodzakelijk. Hiervoor is in de Programmabegroting 2022-2025 vanaf 2023 structureel een bedrag van € 500.000,- opgenomen. Voor 2022 is incidenteel slechts € 250.000,- beschikbaar. Om de eerdergenoemde ambitie al in 2022 een extra impuls te kunnen geven, waaronder door de inzet van een CISO medewerker, wordt voorgesteld om aanvullend € 100.000,- vanuit de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022.
6 Bedrijfsvoering Inkoop- en bestelsysteem 150.000 Door de toenemende druk op de rechtmatigheid van het inkoopproces en de herhaaldelijke opmerkingen van de accountant over het onder controle krijgen van het proces, is het noodzakelijk geworden hier aanvullende acties op te zetten. In oktober 2021 is gestart met de voorbereiding van de implementatie van een inkoop- en bestelsysteem. Dit systeem zal de basis van het inkoopproces op orde brengen en de rechtmatigheid van het proces helpen afdwingen. Voor de implementatie van het systeem zijn nu geen middelen beschikbaar. Gezien het belang van de rechtmatigheid van het inkoopproces wordt voorgesteld om bij de resultaatbestemming 2021 € 150.000,- in te zetten voor de implementatie van het systeem en dit beschikbaar te stellen, deels in 2022 en deels in 2023. Dit bedrag is bedoeld om een externe projectleider te bekostigen om gemeentebreed een projectmatige aanpak te faciliteren en de overige implementatiekosten te bekostigen.
6 Bedrijfsvoering Communicatie 25.000 Het budget voor communicatie is in 2021 niet geheel ingezet. Er resteert in totaal € 32.000,-. Voor het ‘communicatiever maken van de organisatie’ zijn we een aantal middelen aan het maken die dit gemakkelijker maken. Hierbij kun je onder andere denken aan de app waarmee je gemakkelijker video’s maakt, een interactieve manier om een goede intake te kunnen doen of een spel waarmee je jouw politiek-bestuurlijke antenne verbeterd. Voorgesteld wordt om € 25.000,- via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022 voor het realiseren van communicatieve middelen.
6 Bedrijfsvoering Uitvoering Coronaherstelfonds 62.000 Bij de 2e bestuursrapportage 2021 is er in het kader van het coronaherstelfonds, een bedrag toegevoegd aan het centrale inhuurbudget van € 75.000,-. In 2021 is er inhuur gepleegd voor een bedrag van afgerond € 13.000,-. Er is dus € 62.000,- niet besteed. Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen via de resultaatbestemming mee te nemen naar 2022. De rechtvaardiging hiervoor ligt in het feit dat de regeling in 2022 doorloopt en er ook voor 2022 al een inhuurovereenkomst ligt voor de uitvoering van de regeling.
6 Bedrijfsvoering WOZ-objecten 40.000 De Waarderingskamer heeft de beoordeling van de waardering van de objecten sterk naar beneden bijgesteld. Een van de redenen is dat door capaciteits problemen we achterstand hebben opgelopen in 2021, waarbij ook de objecten en hun kenmerken niet (volledig) geactualiseerd zijn. Om weer op een goed niveau te komen, waarna het beheer eenvoudiger wordt, is inzet van capaciteit en tooling nodig. Tooling betreft luchtfoto’s waarop de actuele situatie is afgezet tegen onze data. Voor de verwerking van deze foto’s is capaciteit nodig voor het verwerken van deze verschillen, de koppeling met de BAG op orde brengen en de toekomstige volledigheid te waarborgen. Momenteel is de juistheid en de volledigheid van de belastingobjecten onvoldoende, wat leidt tot minder opbrengsten en meer bezwaren. Voorgesteld wordt om via de resultaatbestemming € 40.000,- over te hevelen naar 2022 voor de uitvoering van eerdergenoemde activiteiten.
6 Bedrijfsvoering Digitalisering paternosterkast 25.000 De verdere digitalisering van het archief is noodzakelijk. Waaronder het digitaliseren van de paternosterkast van schuldhulpverlening als onderdeel van het Budgetloket. Voorgesteld wordt om hiervoor € 25.000,- over te hevelen.
6 Bedrijfsvoering Doorontwikkeling MO-U 280.000 In 2021 is gestart met het uitvoeren van het plan van aanpak voor de doorontwikkeling van het team MO-Uitvoering (MO-U). De doorontwikkeling wordt daarom in 2022 gecontinueerd. De activiteiten die voor 2021 beschreven zijn, konden niet volledig worden uitgevoerd, omdat de nieuwe werkwijze in de eerste fase nog moest worden ontwikkeld. Met de nieuwe werkwijze worden onder meer de consulenten beter in staat gesteld het opdrachtgeverschap uit te voeren wat leidt tot “doelmatiger en klantvriendelijker” werken. Inmiddels de werkwijze vastgesteld en zal de implementatie opgepakt worden. Voor de bekostiging van de implementatie van de nieuwe werkwijze is in 2022 € 258.000,- nodig. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de restantmiddelen voor de bedrijfsvoering uit 2021. Daarnaast is ten behoeve van de doorontwikkeling in 2022 extra ondersteuning nodig voor het nader in kaart brengen van de taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden van de diverse organisaties/teams die werkzaamheden in het Jeugddomein uitvoeren: het CJG, beleidsmedewerkers jeugd van MO-B, backoffice jeugd, kwaliteitsmedewerker MO-U en de regio Food Valley. Dit alles om de afstemming tussen de diverse actoren te optimaliseren. De kosten hiervan worden ingeschat op € 22.000,-. Voorgesteld wordt daarom om voor de uitvoering van bovenstaande activiteiten in totaal € 280.000,- via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022.
6 Bedrijfsvoering Participatie verkeersveiligheid Veenderij 150.000 In Veenendaal Oost zijn wij in 2021 gestart met een participatietraject voor de verbetering van de verkeersveiligheid in Veenderij. Voor het vervolg van het traject en eventuele aanpassingen zijn incidenteel middelen nodig. Voorgesteld wordt om hiervoor € 150.000,- over te hevelen.
6 Bedrijfsvoering Procesbeheer/rechtmatigheidsverantwoording 75.000 Het project procesbeheer is in 2021 gestart. Dit project is onder andere gestart vanwege de rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarrekening 2022. Hiervoor dienen de processen beschreven te zijn en de beheersmaatregelen verankerd te zijn binnen in de bedrijfsprocessen. In de loop van 2022 zal procesbeheer belegd worden in de lijnorganisatie. Voor de implementatie van het procesbeheer is daarom nog incidenteel in 2022 geld nodig. Voorgesteld wordt om hiervoor € 75.000,- over te hevelen.
6 Bedrijfsvoering Stikstofdossier 113.000 Voor het project stikstofdossier hebben we reeds in eerdere P&C documenten geschreven over de vertraging daarin: “Het gebiedsproces Binnenveld bestaat uit 6 fasen. Fase 1 is recent van start gegaan, een stuk later dan gepland, Dit omdat er met een groot aantal partijen overeenstemming moest komen over een te starten gebiedsproces met als doel het toewerken naar een gezamenlijk toekomstperspectief voor het Binnenveld. Er zijn 4 gemeenten, 2 provincies en 1 minister bij het Binnenveld betrokken. Daarnaast was er nog veel onduidelijk over de nieuwe landelijke stikstofwet die op 1 juli 2021 nog een grote wijziging kende (bouwvrijstelling). In 2022 gaan fase 2, 3 en mogelijk 4 van start” en hebben we restantbudget van het projectbudget voor de uitvoering naar 2022 overgeheveld via de reserve meerjarige middelen. De werkzaamheden zullen in 2022 nog plaats moeten vinden voor de uitgestelde projecten, vandaar dat voorgesteld wordt een bedrag van € 113.000,- over te hevelen.
6 Bedrijfsvoering Implementatie MS SharePoint en MS Teams 84.000 In 2021 is gestart met de implementatie van MS Sharepoint en MS Teams. Tijdens de implementatie is gebleken dat de migratie van de mappenstructuur meer tijd vergt dan ingeschat (zowel door de standaardisatie van de bestaande mappenstructuur als ook door de langere doorlooptijd van de technische migratie). Daarnaast is gebleken dat de nieuwe manier van werken meer begeleiding van de gebruikers vraagt. Hierdoor is de aanpak c.q. planning van de implementatie herzien waardoor de activiteiten doorlopen in 2022. Voorgesteld wordt om € 84.000,- via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022 voor de verdere implementatie van MS Sharepoint en MS Teams.
Subtotaal over te hevelen middelen (regulier) 4.481.000
Totaal over te hevelen middelen (A+B) 5.130.000
2. Bestemming overige reserves
Programma Omschrijving Bedrag Toelichting
C: Overige reserves
1 Fysieke Leefomgeving Leges en rechten 133.500 Door een toename van aanvragen bedraagt de meeropbrengst van de WABO-leges € 149.500,-. Rekening houdend met de uitgaven voor extra inhuur resulteert een overschot van € 133.500,-. Zoals is aangekondigd in de 3e bestuursrapportage wordt voorgesteld om deze meeropbrengsten incidenteel toe te voegen aan de egalisatiereserve bouwleges aangezien de exacte gevolgen van deze wet nog onvoldoende duidelijk zijn. Normaliter worden deze opbrengsten in de algemene reserve gestort als de egalisatiereserve volledig is gevuld (€ 350.000,-). Deze toevoeging aan de reserve kan in 2022 en latere jaren worden ingezet ter dekking van de invoeringskosten van de Wet kwaliteitsborging en de verwachte lagere opbrengsten van de WABO-leges.
Totaal bestemming overige reserves (C) 133.500
Totaal generaal 5.263.500

Bijlage 3: Over te hevelen restantinvesteringsbedragen, de niet-uitgevoerde investeringen en af te sluiten investeringen per 31-12-2021

Bijlage 3: Over te hevelen restantinvesteringsbedragen, de niet-uitgevoerde investeringen en af te sluiten investeringen per 31-12-2021

Over te hevelen restant investeringsbedragen

Grootboeknummer|Omschrijving kredietjaar I/U Bedrag begroot Bedrag werkelijk Bedrag restant krediet Handhaven/afsluiten Toelichting jaarrekening 2021
70420090 Aanschaf bureaustoelen 2018 U 98.000 45.527 52.473 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De aanbesteding wordt opgepakt in 2022.
70420099 Aankleding werkplekken gemeentehuis 2019 U 390.000 22.473 367.527 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. Het budget is noodzakelijk voor de investering in meubilair in het kader van Het Veense Werken in 2022.
70420110 Vervanging bedrijfsfietsen 2020 U 10.000 0 10.000 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De aanbesteding wordt opgepakt in 2022.
70420111 Vervanging inventaris bedrijfsrestaurant 2020 U 50.000 0 50.000 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. Het budget is noodzakelijk voor de investering in meubilair voor het bedrijfsrestaurant in 2022.
70420112 Vervanging presentatieschermen raadszaal 2020 U 45.000 23.649 21.351 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De afronding vindt plaats in 2022.
70420115 Bedrijfsfietsen 2021 2021 U 17.500 0 17.500 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De afronding vindt plaats in 2022.
70420118 Technische voorzieningen oudbouw 2021 2021 U 30.000 19.174 10.826 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De afronding vindt plaats in 2022.
70420106 Vervanging telefooncentrale 2021 2020 U 180.000 18.371 161.629 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. In 2022 wordt dit project in het kader van het nieuwe werkplekconcept gerealiseerd.
70420107 Aanschaf software 2020 U 150.000 0 150.000 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven voor de implementatie van ENSIA en ontwikkelingen vanuit Common Ground.
70420109 Informatiseringsplan 2020 2020 U 330.000 289.086 40.914 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven.Het restant is nodig voor de afronding van het project Portaal Burgerzaken en informatiseringsactiviteiten.
70420114 Automatiseringsplan 2021 2021 U 297.000 220.981 76.019 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. Het restant is nodig voor servers, die pas in februari 2022 geleverd worden.
70420117 Informatiseringsplan 2021 2021 U 330.000 218.034 111.966 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. In 2022 zal het budget ingezet worden voor diverse informatiseringsontwikkelingen.
70420119 Aanschaf software operatie BRP 2.0 2021 2021 U 230.000 83.812 146.188 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. In 2022 is het budget nodig voor aanpassingen in de Basisregistratie Personen (BRP).
70420150 Krediet aanschaf smartphones 2021 2021 U 123.000 0 123.000 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De aanbesteding is afgerond en de levering van de smartphones volgt in het eerste kwartaal van 2022.
70420151 Inrichting Microsoft Intune / MS Teams tel centr. 2021 U 70.000 0 70.000 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De inrichting van de beveiliging van mobiele devices wordt in het eerste kwartaal van 2022 gerealiseerd.
70420152 Aanschaf laptops 2021 2021 U 360.000 0 360.000 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De aanbesteding is afgerond en levering van de laptops volgt naar verwachting in het eerste halfjaar van 2022.
70420153 Accesoires thuiswerkplek 2021 U 57.000 0 57.000 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. Het budget zal in 2022 ingezet worden voor thuiswerkfaciliteiten voor de medewerkers.
70420154 Aanschaf desktops 2021 2021 U 6.000 0 6.000 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De aanbesteding is afgerond en de levering van de desktops volgt in het eerste halfjaar van 2022.
70420155 Monitoren etc. 2021 2021 U 120.000 0 120.000 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De aanbesteding is afgerond en de levering van de monitoren volgt in het eerste halfjaar van 2022.
70420156 Eenmalige kosten migratie 2021 U 200.000 167.426 32.574 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. In 2022 zal in het kader van het nieuwe werkplekconcept dit project naar verwachting woden afgerond.
70420157 Boekscanner 2021 U 17.000 0 17.000 Handhaven Het krediet dient gehandhaafd te blijven. De levering vindt begin 2022 plaats.
70300110 MOP 2019 VAT kosten 2019 I -120.680 -120.680 -0 Handhaven Dit project is volledig afgerond en kan worden afgesloten.
2019 -26.673 0 -26.673 Handhaven
2019 U 26.673 0 26.673 Handhaven
2019 120.680 120.680 0 Handhaven
72100403 Reconstructie fietspaden Rondweg-west 2018 I -291.000 -290.925 -75 Handhaven Het verleggen van de gasleiding bij de spoorwegovergang heeft inmiddels plaatsgevonden. Er moeten door ProRail nog wel wijzigingen worden uitgevoerd aan de overweg zelf. Uitvoering hiervan vind plaats in 2022.
2018 U 1.035.000 943.120 91.880 Handhaven
72100406 Herinrichting Dragonderweg 2017 I -1.769.329 -214.863 -1.554.466 Handhaven In 2021 zijn opnieuw enkele onderdelen uitgevoerd. Het totale project loopt door tot omstreeks 2025 (afhankelijk van Groenpoort). Derhalve dient het investeringsbudget gehandhaafd te worden.
2017 U 1.967.771 228.199 1.739.572 Handhaven
72100412 Reconstructie Valleistraat 2017 U 448.724 448.724 0 Handhaven Dit project zit in de onderhoudsfase. Uitvoering hiervan vind plaats in 2022.
72100419 Herinrichting J.G. Sandbrinkstraat 2019 U 1.050.000 925.215 124.785 Handhaven Lichtobject moet nog worden geplaatst. In 2022 zal dit project worden afgerond.
72100420 HWA-riool en fietsstraat Ambachtstraat 2018 U 35.000 129.128 -94.128 Handhaven De uitvoering van dit project start in 2022. Deze investeringskrediet maakt onderdeel uit van reconstructies openbare ruimte. In het MIP is hiervoor krediet voor beschikbaar gesteld. Hiermee is er geen sprake van een overschrijding op deze krediet.
72100421 Reconstructie wegdek Buurtlaan-oost 2018 U 40.000 63.995 -23.995 Handhaven De uitvoering van dit project start in 2022. Deze investeringskrediet maakt onderdeel uit van reconstructies openbare ruimte. In het MIP is hiervoor krediet voor beschikbaar gesteld. Hiermee is er geen sprake van een overschrijding op deze krediet.
72100422 Vervangen brug Pionier-Wiekslag 2018 U 60.000 98.487 -38.487 Handhaven Dit project is in voorbereiding. Uitvoering staat gepland in 2023. Deze investeringskrediet maakt onderdeel uit van reconstructies openbare ruimte. In het MIP is hiervoor krediet voor beschikbaar gesteld. Hiermee is er geen sprake van een overschrijding op deze krediet.
72100425 Reconstr. parkeerterrein Spitsbergen 2018 U 573.105 436.253 136.852 Handhaven Dit project is op de onderhoudsperiode na, afgerond. Er volgt nog facturatie voor het onderhoud, welke afronding in 2022 plaats vind.
72100426 Aanleg 4 bushaltes en fietspad de Voorpoort 2018 I -352.445 -458.970 106.525 Handhaven Op de VRI werkzaamheden na, is het project uitgevoerd. Werkzaamheden rondom de verkeerslichten worden in 2022 uitgevoerd.
2018 U 985.445 1.020.499 -35.054 Handhaven
72100427 VBK 2019 Opwaarderen fietspad Dijkstr./Prattenburg 2018 U 25.000 2.819 22.181 Handhaven De verdere voorbereidingen vinden in 2022 plaats. Voorgesteld wordt het investeringsbudget te handhaven. Uitvoering verwacht in 2023.
72100428 VBK 2019 Reconstr. Lange Vore-Lemoen-Ploegschaar 2018 U 3.158 3.158 -0 Handhaven Het uitvoeringskrediet wordt in januari 2022 aangevraagd. De uitvoering van deze herinrichting start in mei 2022 en loopt tot en met 2024.
72100428 VBK 2019-2021 Reconstructie Dragonder fase 1 2018 U 151.842 197.241 -45.399 Handhaven Het uitvoeringskrediet wordt in januari 2022 aangevraagd. Deze investeringskrediet maakt onderdeel uit van reconstructies openbare ruimte. In het MIP is hiervoor krediet voor beschikbaar gesteld. Hiermee is er geen sprake van een overschrijding op deze krediet. .
72100429 VBK 2019 Reconstructie Pampagras 2018 U 40.000 21.814 18.186 Handhaven Het project is deels in uitvoering en loopt tot 2024.
72100430 Reconstr. ondergrond speelplekken(weg) 2018 U 127.450 127.449 1 Handhaven De werkzaamheden zijn deels uitgevoerd. De verwachting is dat het nieuwe budget voor speelvoorzieningen op dit project wordt gespresenteerd, welke in 2022 gaat plaats vinden.
72100433 Reconstr. De Reede en spoorwegovergang 2019 U 185.238 27.183 158.055 Handhaven Dit project is afgerond. Facturatie afhandeling wordt in 2022 verwacht.
2019 974.165 974.165 -0 Handhaven
72100434 Aanleg bewegingsdetectie Dichterslaan en Goudvink 2019 I -90.000 -90.000 0 Handhaven Dit project is afgerond. Deze blijft nog gehandhaaft i.v.m. met verrekening rondom verkregen subsidie.
2019 90.000 -10.000 100.000 Handhaven
2019 U -73.712 33.150 -106.862 Handhaven
2019 198.712 198.712 0 Handhaven
72100435 Reconstr. Kerkewijk fase 1,2 en 3 2019 U 1.643.900 1.643.900 -0 Handhaven De herinrichting van de Kerkewijk fase 3 is uitgevoerd. Het project zit nu in onderhoudsfase. Facturatie hiervan moet nog plaatsvinden. Afronding wordt verwacht in 2022.
72100436 VBK 2020 Reconstr. Hertogenln.&Regentesseln. 2019 U 53.153 53.153 0 Handhaven Dit project is momenteel in uitvoering. Het groen moet nog deels worden aangebracht en daarna volgt de onderhoudsperiode. Afronding wordt verwacht in 2022.
2019 496.847 393.321 103.526 Handhaven
72100437 VBK 2020 reconstr. Dissel&Tweespan 2019 U 65.000 65.256 -256 Handhaven Het uitvoeringskrediet wordt in januari 2022 aangevraagd. De uitvoering van deze herinrichting start in mei 2022 en loopt tot en met 2024.
72100438 Aanpassing infrastructuur centrum 2019 U 200.000 119.353 80.647 Handhaven De geplande investering loopt door in 2022. Het investeringsbudget dient derhalve gehandhaafd te blijven.
72100440 VBK 2021 Rec.Ger.Doustr./Talmastr./Dr. Kuiperstr. 2020 U 55.000 23.523 31.477 Handhaven Dit project is in voorbereidingsfase. De uitvoering wordt verwacht in 2022.
72100441 VBK 2021 Rec. Dragonderweg (Meentdijk-Grift) 2020 U 20.000 0 20.000 Handhaven Project is in voorbereidingsfase. De uitvoering wordt verwacht in 2022.
72100442 VBK 2021 Rec. Koninginneln/Emmaln./Stadhoudersln. 2020 I 0 -108.156 108.156 Handhaven De beginspraakprocedure van dit project is doorlopen. In 2022 wordt het ontwerp opgesteld en het contract gemaakt. Uitvoering staat gepland voor 2023.
2020 U 80.000 18.815 61.185 Handhaven
72100443 VBK 2021 Rec. Aanleg HWA Aardzwaluw-Klipzwaluw 2020 U 10.000 26.174 -16.174 Handhaven Deze investeringskrediet maakt onderdeel uit van reconstructies openbare ruimte. Deze investeringskrediet maakt onderdeel uit van reconstructies openbare ruimte. In het MIP is hiervoor krediet voor beschikbaar gesteld. Hiermee is er geen sprake van een overschrijding op deze krediet.
72100444 Herinrichting winkelcentrum Ellekoot 2021 U 700.000 97.535 602.465 Handhaven Groeninrichting moet nog worden uitgevoerd in 2022.
72100445 VBK 2021 Verv. geluidsscherm Grote Beer-Schelf 2020 U 304.850 33.229 271.621 Handhaven Project is in voorbereidingsfase. De uitvoering wordt verwacht in 2022.
72100447 VBK 2022 Tech. installaties openbare ruimte 2021 U 20.000 0 20.000 Handhaven De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart, welke verwacht wordt in 2022
72100448 VBK 2022 Openbare ruimte (IBP) 2021 U 0 0 0 Handhaven De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart, welke verwacht wordt in 2022
72100450 Herinrichting openbare ruimte IKC Franse Gat 2021 U 604.375 0 604.375 Handhaven Voorbereiding is gestart, De bouw wordt in de 2e helft 2022 verwacht en buitenruimte in 2023 verwacht.
72100452 VBK 2022 Industrielaan 2021 U 70.000 0 70.000 Handhaven Voorbereiding nog niet opgestart. Dit is mede afhankelijk van de nieuwbouwontwikkeling rondom de Groeneveldselaan.
72100453 VBK 2022 Grote Beer 2021 U 55.000 0 55.000 Handhaven Voorbereiding is in 2021 opgestart. Uitvoering start in 2022.
72100454 VBK 2022 Lunenburg 2021 U 30.000 0 30.000 Handhaven De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart, welke verwacht wordt in 2022
72100455 VBK 2022 Aanleg fietspad Duivenwal 2021 U 75.000 39.384 35.616 Handhaven Voorbereiding opgestart, uitvoering 2022/2023.
72100456 VBK 2022 Aanleg & reconstr. fietspad Brinkersteeg 2021 U 90.000 0 90.000 Handhaven Voorbereiding opgestart. Uitvoering 2023 i.v.m. TreinVrije Periode
72100457 VBK 2022 Dennelaan-Boslaan 2021 U 80.000 1.183 78.818 Handhaven Voorbereiding opgestart. Uitvoering 2022/2023.
72100484 Nieuwbouw Brandw kazerne / verpl. wijkservice 2021 U 550.000 0 550.000 Handhaven Dit betreft de inrichting van de openbare ruimte rondom de Brandweerkazerne. Dit project wordt opgestart.
72100499 Reconstructie openbaar gebied Skatebaan 2021 U 100.000 0 100.000 Handhaven Het project is in voorbereiding. De uitvoering wordt in 2022 verwacht.
72100500 Reconstructie Kerkewijk fase 3 en afw. (weg) 2021 U 925.588 675.730 249.858 Handhaven De herinrichting van de Kerkewijk fase 3 is uitgevoerd. Het project zit nu in onderhoudsfase. Facturatie hiervan moet nog plaatsvinden. Afronding wordt in 2022 verwacht.
72100501 Kunstuitingen Veenendaal-Oost 2021 I 0 -20.631 20.631 Handhaven Hier worden in 2022 nog werkzaamheden aan verricht. E.e.a. wordt verrekend met OVO. Hiervoor is een overeenkomst tussen gemeente en OVO.
2021 U 0 20.631 -20.631 Handhaven
72100508 Uitbreiding skatebaan MIP 2020 2020 U 50.000 0 50.000 Handhaven Voorbereiding is in 2021 opgestart. Uitvoering start in 2022.
72140120 Uitbreiding parkeerterrein sportpark Panhuis 2021 U 420.000 0 420.000 Handhaven Voorbereiding is in 2021 opgestart. Uitvoering start in 2022 of 2023.
72400001 Vervanging beschoeiingen Dragonder-Zuid/Tinneweide 2016 U 170.000 137.218 32.782 Handhaven Werkzaamheden worden in 2022 afgerond
72400002 Baggerwerkzaamheden 2016 t/m 2021 2016 I -761.005 -761.005 0 Handhaven Is een meerjarig project. Wordt zeer waarschijnlijk in 2022 afgerond. Inkomsten worden nog aangevuld met inkomsten waterschap en het jaarlijkse baggerbudget.
2016 -588.995 -588.995 0 Handhaven
2016 U 588.994 588.994 0 Handhaven
2016 761.006 761.006 0 Handhaven
72400010 Vervanging beschoeiingen div.locaties 2020-2021 2020 U 100.000 0 100.000 Handhaven Uitgaven zijn geboekt op investeringsbudget 77220190 VBK 2019 Verv. beschoeiing V'daal-west-Dragonder. Deze budgetten worden in 2022 samengevoegd.
74230267 Nieuwbouw CLV 2018 U 16.115.000 14.270.001 1.844.999 Handhaven De nieuwbouw van het CLV is inmiddels afgerond. Daarnaast dient echter nog een sportvoorziening te worden gerealiseerd. Deze is nu in voorbereiding.
74230283 Schoolgebouw Groenpoort 2021 U 100.000 0 100.000 Handhaven Het project moet nog worden gestart, welke in 2022 wordt verwacht.
75310199 VBK 2022 Renovatie kunstgras tennis SSV 2021 U 10.000 0 10.000 Handhaven Werkzaamheden i.v.m. kwaliteit banen uitgesteld naar 2023
75310200 VBK 2022 Renovatie kunstgras sportterrein SSV 2021 U 35.000 0 35.000 Handhaven Het project is in voorbereiding. De uitvoering wordt in 2022 verwacht.
75310201 VBK 2022 Renovatie natuurgras sportterrein SSV 2021 U 8.000 0 8.000 Handhaven Het project is in voorbereiding. De uitvoering wordt in 2022 verwacht.
75310202 VBK 2022 Renovatie verharding sportterrein SSV 2021 U 7.000 0 7.000 Handhaven Het project is in voorbereiding. De uitvoering wordt in 2022 verwacht.
75310203 Beplanting sportaccomodaties 2021 2021 U 42.350 32.570 9.780 Handhaven De werkzaamheden zijn uitgevoerd, de facturatie voor afronding wordt in 2022 verwacht.
75310204 Hekwerk sportterreinen SSV 2021 2021 U 5.360 0 5.360 Handhaven De werkzaamheden zijn uitgevoerd, de facturatie voor afronding wordt in 2022 verwacht.
75310205 Materieel buitensport 2021 2021 U 101.035 103.455 -2.420 Handhaven Het materieel geleverd is geleverd. Overige werkzaamheden wordt in 2022 verwacht.
75310206 Renovatie sportterreinen 2021 2021 U 68.394 41.812 26.582 Handhaven Werkzaamheden grotendeels uitgevoerd, afronding wordt in 2022 verwacht.
75310352 Verv. inventaris sportaccomodaties 2021 2021 U 41.745 0 41.745 Handhaven Het project moet nog worden gestart, welke in 2022 wordt verwacht.
75600500 VBK 2020 Beplanting openbare ruimte 2019 U 25.000 0 25.000 Handhaven Het project zit nog in de opdrachtfase. De voorbereiding hiervan wordt verwacht in 2022.
75600503 VBK 2021 Beplanting openbaar groen 2020 U 35.000 0 35.000 Handhaven Het project zit nog in de opdrachtfase. De voorbereiding hiervan wordt verwacht in 2022.
75600511 VBK 2022 Beplanting openbaar groen 2021 U 30.000 0 30.000 Handhaven Het project zit nog in de opdrachtfase. De voorbereiding hiervan wordt verwacht in 2022.
75800612 Reconstr. speelplekken openbare ruimte 2018 U 127.450 127.449 1 Handhaven De werkzaamheden zijn deels uitgevoerd. Afronding wordt in 2022 verwacht.
75800613 VBK 2020 speelvoorzieningen openbare ruimte 2019 U 0 9.405 -9.405 Handhaven Afronding wordt in 2022 verwacht.
75800614 Speelvoorzieningen openbare ruimte 2020 U 263.350 62.809 200.541 Handhaven Facturatie moet nog plaatsvinden. Afronding wordt in 2022 verwacht.
75800615 VBK 2022 speelvoorzieningen openbare ruimte 2021 U 20.000 0 20.000 Handhaven De voorbereiding hiervan wordt verwacht in 2022.
75800617 Maatregelen SBR infill kunstgrasvelden 2021 U 361.000 6.672 354.328 Handhaven Uitvoeringswerkzaamheden zijn gestart. Afronding wordt in 2022 verwacht.
77220168 Recontructie Kerkewijk 1e en 2e fase 2018 U 1.475.000 1.475.000 0 Handhaven De herinrichting van de Kerkewijk fase 3 is uitgevoerd. Het project zit nu in onderhoudsfase. Facturatie hiervan moet nog plaatsvinden. Afronding wordt in 2022 verwacht.
77220177 Reconstructie Industrielaan 2017 U 1.141.988 1.068.437 73.551 Handhaven Project is afgerond. Er volgt nog een factuur voor onderhoudsperiode. Afronding wordt verwacht in 2022.
77220177 VBK 2018 Industrielaan 2017 U 59.312 59.313 -1 Handhaven Project is afgerond. Er volgt nog een factuur voor onderhoudsperiode. Afronding wordt verwacht in 2022.
77220179 Reconstructie Valleistraat 2017 I -7.000 -3.925 -3.075 Handhaven Dit project zit in de onderhoudsfase. Afronding wordt verwacht in 2022.
2017 U 25.485 25.484 1 Handhaven
2017 388.724 372.669 16.055 Handhaven
77220181 Vervanging HWA riool Bobinestraat/Smalle Zijde 2017 U 3.347.000 2.199.512 1.147.488 Handhaven Project nog niet afgerond. Er moet nog boring uitgevoerd worden in 2022.
77220184 VBK 2019 HWA-riool en fietsstraat Ambachtsstraat 2018 U 25.000 25.009 -9 Handhaven De uitvoering van dit project start in 2022. Dan wordt ook het uitvoeringskrediet aangevraagd.
77220185 VBK 2019 Reconstr. parkeerterrein Spitsbergen 2018 U 308.595 308.595 0 Handhaven Project is op de onderhoudsperiode na afgerond. Facturatie hiervan moet nog plaatsvinden, welke in 2022 wordt verwacht.
77220186 VBK 2019-2021 Reconstructie Dragonder fase 1 2018 U 165.000 165.000 -0 Handhaven Het uitvoeringskrediet wordt in januari 2022 aangevraagd. De uitvoering van deze herinrichting start in mei 2022 en loopt tot en met 2024.
77220187 VBK 2019 Reconstructie Pampagras 2018 U 40.000 40.000 0 Handhaven Het project is deels in uitvoering en loopt tot 2024.
77220188 Vervanging HWA riool Wageningselaan 2018 I 0 -160.107 160.107 Handhaven Project in voorbereiding. Uitvoering wordt in 2022 en 2023 verwacht.
2018 U 90.000 180.043 -90.043 Handhaven
77220190 VBK 2019 Verv. beschoeiing V'daal-west-Dragonder 2018 U 10.000 117.755 -107.755 Handhaven Deel van de begroting staat op 7240010 geraamd terwijl de uitgaven zijn geboekt op 77220190. Deze budgetten worden in 2022 samengevoegd.
77220193 VBK 2020&2021 Reconstr. Kerkewijk fase 1,2 en 3 2019 U 443.259 443.259 0 Handhaven De herinrichting van de Kerkewijk fase 3 is uitgevoerd. Het project zit nu in onderhoudsfase. Facturatie hiervan moet nog plaatsvinden. Afronding wordt in 2022 verwacht.
2019 2.023.441 2.023.441 -0 Handhaven
77220194 VBK 2020 Reconstr. Hertogenln.&Regentesseln. 2019 U 43.489 43.489 0 Handhaven Project is momenteel in uitvoering. Het groen moet nog deels worden aangebracht en daarna volgt de onderhoudsperiode. Het project kan waarschijnlijk aan het eind van 2022 worden afgsloten.
2019 406.511 321.808 84.703 Handhaven
77220195 VBK 2020 Reconstr. Dissel&Tweespan 2019 U 55.000 55.000 0 Handhaven Het uitvoeringskrediet wordt in januari 2022 aangevraagd. De uitvoering van deze herinrichting start in mei 2022 en loopt tot en met 2024.
77220197 VBK 2021 Ger.Doustr./Talmastr./Dr.Kuiperstr. 2020 U 45.000 18.189 26.811 Handhaven Project in voorbereiding. Uitvoering wordt verwacht in 2022.
77220198 VBK 2021 Rec.Koninginneln./Emmaln./Stadhoudersln. 2020 I 0 -99.837 99.837 Handhaven De beginspraakprocedure van dit project is doorlopen. In 2022 wordt het ontwerp opgesteld en het contract gemaakt. Uitvoering staat gepland voor 2023.
2020 U 75.000 17.367 57.633 Handhaven
77220199 VBK 2021 Rec. Aanleg HWA Aardzwaluw-Klipzwaluw 2020 U 20.000 0 20.000 Handhaven Uitvoering is verplaatst naar 2022. Voorbereiding is later gestart.
77220200 Herinrichting winkelcentrum Ellekoot 2020 U 1.266.545 1.266.545 0 Handhaven Groeninrichting moet nog worden uitgevoerd in 2022.
77220204 VBK 2022 Industrielaan 2021 U 75.000 0 75.000 Handhaven Voorbereiding nog niet opgestart. Dit is mede afhankelijk van de nieuwbouwontwikkeling rondom de Groeneveldselaan.
77220205 VBK 2022 Lunenburg 2021 U 40.000 0 40.000 Handhaven Het project moet nog worden gestart, welke in 2022 wordt verwacht.
77220206 VBK 2022 Aanleg&reconstr. fietspad Brinkersteeg 2021 U 30.000 0 30.000 Handhaven Voorbereiding is opgestart. De uitvoering wordt in 2023 verwacht i.v.m. TreinVrije Periode
77220207 VBK 2022 Dennelaan-Boslaan 2021 U 105.000 1.568 103.433 Handhaven Voorbereiding is opgestart. De uitvoering wordt in 2022/2023 verwacht.
77220210 Reconstructie Kerkewijk fase 3 en afw. (riool) 2021 U 1.278.192 1.278.192 0 Handhaven De herinrichting van de Kerkewijk fase 3 is uitgevoerd. Het project zit nu in onderhoudsfase. Facturatie hiervan moet nog plaatsvinden. Afronding wordt in 2022 verwacht.
71200303 Voorbereidingskrediet vernieuwing brandweerkazerne 2020 U 130.000 78.003 51.997 Handhaven De voorbereidingen zijn in 2021 gestart.
72100502 Grond Wijkservice 2021 U 1.536.104 0 1.536.104 Handhaven De grond is nog niet overgedragen van IW4 aan Gemeente Veenendaal.
72100503 Gebouw Wijkservice 2021 U 2.763.896 207.914 2.555.982 Handhaven De bouw start in 2022 en zal medio 2023 gereed zijn.
72100504 Grond nevenlocatie brandweer 2021 U 230.541 0 230.541 Handhaven De grond is nog niet overgedragen van IW4 aan Gemeente Veenendaal.
74230266 IKC West 2017 U 7.567.000 7.095.450 471.550 Handhaven De laatste financiële afwikkelingen met betrekking tot de twee investeringsbudgetten voor het IKC ('IKC West' en 'Proj. Renovatie openb. ruimte') zijn nog niet afgerond. De investeringsbudgetten moeten daarom nog gehandhaafd blijven.
75400008 Voorpoort Spoorkruisingen 2016 I -9.161.021 -8.495.271 -665.750 Handhaven
2016 U 9.161.021 8.495.271 665.750 Handhaven De spoortunnels zijn in 2020 al opgeleverd, maar er zijn nog financiële afwikkelingen met de samenwerkende partijen. In 2022 volgt de accountantscontrole bij provincie Gelderland, ProRail en Veenendaal en daarna kan het project worden afgerond.
75600501 Inrichting openbaar gebied IKC West 2018 U 480.000 673.616 -193.616 Handhaven De laatste financiële afwikkelingen met betrekking tot de twee investeringsbudgetten voor het IKC ('IKC West' en 'Proj. Renovatie openb. ruimte') zijn nog niet afgerond. De investeringsbudgetten moeten daarom nog gehandhaafd blijven. Deze investeringskrediet moet samen gezien worden met investeringskrediet met nummer 74230266 IKC West. Hier is een restantkrediet van € 471.550. Per saldo geen overschrijding.
76300016 Stadsakkers (Grond) 2021 U 135.000 0 135.000 Handhaven In afwachting van het definitief aangaan van een overeenkomst met betrekking tot Stadsakkers, zijn de gronden nog niet overgedragen aan de 'algemene dienst'.
70300064 MOP 2020 Groot onderhoud gebouwen 2020 I -780.277 -403.239 -377.038 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Investeringsbudget vervangen koelmachine heeft relatie met het verduurzamen (gevel) gemeentehuis. Uitvoering 2022.
2020 U 780.277 403.239 377.038 Handhaven
70300065 MOP 2021 Groot onderhoud gebouwen 2021 U 0 0 0 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
70300113 MOP 2020 VAT kosten 2020 I -96.364 -67.352 -29.012 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Een aantal werkzaamheden loopt door in 2022
2020 U 96.364 67.352 29.012 Handhaven
70300114 MOP 2021 Inspectie- en beheerskosten 2021 U 0 0 0 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
70300115 MOP 2021 VAT kosten 2021 U 0 0 0 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
70420113 Duurzaamheidsmaatregel gemeentehuis (oude vleugel) 2020 U 0 0 0 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022 en 2023.
70420121 Verduurzaming + gevel gemeentehuis (40 jr) 2021 U 1.870.000 0 1.870.000 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022 en 2023.
70420122 Verduurzaming + gevel gemeentehuis (15 jr) 2021 U 340.000 0 340.000 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022 en 2023.
70420141 Vervangingsinvestering gevel gemeentehuis (40 jr) 2021 U 2.116.200 24.028 2.092.172 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022 en 2023.
70420142 Vervangingsinvestering gevel gemeentehuis (15 jr). 2021 U 31.700 0 31.700 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022 en 2023.
72110005 Dynamische verkeersafsluitingen Hermelijnlaan 2019 U 125.000 87.702 37.298 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
74230271 IKC Franse Gat 2019 I -10.000 -10.000 0 Handhaven Het project OKC Franse Gat is in voorbereiding. Uitvoering is in 2022/2023 voorzien.
2019 10.000 0 10.000 Handhaven
2019 U 81.015 81.016 -1 Handhaven
2019 6.899.846 107.099 6.792.747 Handhaven
74230272 VBK 2020 IKC Ronde Erf 2019 U 390.880 35.817 355.063 Handhaven Voorbereiding start in 2021, verdere uitvoering wordt in 2022/2023 verwacht.
74230274 Sloopkosten IKC Franse Gat 2021 U 58.625 0 58.625 Handhaven Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2022.
74230578 Vervangingsinvestering ‘Speelkwartier (15 jr) 2021 U