Voortgang inhoud inspanningen/acties

Inleiding

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Algemeen

Voor u liggen de Jaarstukken 2021. Daarmee legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van het beleid en de financiële gevolgen daarvan in 2021. De basis voor deze Jaarstukken ligt in artikel 197 van de Gemeentewet. De uitwerking heeft plaatsgevonden met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). 

De jaarstukken zijn het sluitstuk van de budgetcyclus van 2021. Op 5 november 2020 stelde de raad de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 vast. In drie bestuursrapportages is de raad geïnformeerd over de tussentijdse inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. Deze rapportages zijn vastgesteld in de raadsvergaderingen van 24 juni, 14 oktober en 16 december 2021.

De informatie die in deze jaarstukken is opgenomen, geeft een cijfermatig beeld van de situatie per 31 december 2021. In de teksten worden de ontwikkelingen gedurende het jaar toegelicht. 

In de financiële overzichten zijn de bedragen in de meeste gevallen opgenomen per duizend euro (€ 1.000). Hierdoor zijn er in enkele gevallen afrondingsverschillen ontstaan die leiden tot een geringe afwijking van € 1.000.

Leeswijzer

In deze Jaarstukken treft u allereerst een samenvatting aan. Vervolgens vindt u in een apart hoofdstuk de gevolgen van de coronacrisis in 2021 terug. 

Hierop volgt het Jaarverslag. Daarin worden per begrotingsprogramma de resultaten en de baten en lasten uiteengezet. Verder worden in de paragrafen A tot en met G dwarsdoorsnedes op een aantal onderwerpen gepresenteerd. In paragraaf A zijn bovendien ook de (verplichte) financiële kengetallen volgens het BBV opgenomen. 

Vervolgens is de Jaarrekening aan de orde, met de balans per 31 december 2021, de samenvatting van de programmarekening, de grondslagen van de jaarrekening en de SISA -verantwoording. 

Daarna is het Burgerjaarverslag 2021 opgenomen. 

Tenslotte volgt een aantal bijlagen:

  • Bijlage 1 bevat het overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld.
  • Bijlage 2 geeft een specificatie van de resultaatbestemming 2021.
  • Bijlage 3 bevat een overzicht van de naar 2022 over te hevelen restant-investeringsbedragen, de niet-uitgevoerde investeringen en af te sluiten investeringen.
  • Bijlage 4 geeft een overzicht van de incidentele baten en lasten.
  • Bijlage 5 betreft het overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
  • Bijlage 6 geeft de staat van reserves en voorzieningen weer.
  • Bijlage 7 is een overzicht van de in 2021 verleende subsidies.
  • Bijlage 8 is het verslag van de medebewindstaken 2021.
  • Bijlage 9 bevat een overzicht van reservemutaties afwijkend van de begroting.
  • Bijlage 10 betreft een gedetailleerd financieel overzicht van de gevolgen van de coronacrisis.