Voortgang inhoud inspanningen/acties

JAARREKENING

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Jaarrekening

De jaarrekening volgt op de komende pagina’s en omvat de balans, het totaal van baten en lasten in de jaarrekening, de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, de toelichtingen op de balans en het totaal van baten en lasten in de jaarrekening en de SISA-verantwoording.

Balans per 31 december 2021

Balans (bedragen x € 1.000,-) Ultimo 2021 Ultimo 2020
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa 79 89
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 0 0
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 79 89
Materiële vaste activa 241.931 238.453
Investeringen met een economisch nut
·          gronden uitgegeven in erfpacht
·          investeringen met een economisch nut 138.719 141.553
·          investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven 54.941 49.989
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 48.271 46.911
Financiële vaste activa 17.223 16.605
Kapitaalverstrekkingen aan:
·          deelnemingen 2.919 2.919
·          gemeenschappelijke regelingen 0 0
Leningen aan:
·          woningbouwcorporaties 0 0
Overige langlopende leningen u/g 12.586 11.966
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 1.718 1.720
Totaal vaste activa 259.233 255.147
Vlottende activa
Voorraden -5.267 5.370
Grond- en hulpstoffen:
·          overige grond- en hulpstoffen
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie -5.267 3.382
Gereed product en handelsgoederen 0 1.988
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 32.359 18.256
Vorderingen op openbare lichamen 10.489 9.787
Uitzettingen in ‘s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 17.000 3.000
Overige vorderingen 4.870 5.469
Liquide middelen 82 107
Kassaldi 13 21
Bank- en girosaldi 69 86
Overlopende activa 7.481 4.778
Totaal vlottende activa 34.655 28.511
Totaal generaal 293.888 283.658
Balans (bedragen x € 1.000,-) Ultimo 2021 Ultimo 2020
PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen 88.238 81.339
Algemene reserve 28.046 23.987
Bestemmingsreserves
·          Voor egalisatie van tarieven 680 560
·          Overige bestemmingsreserves 50.592 51.069
Gerealiseerd resultaat 8.920 5.723
Voorzieningen 21.886 22.825
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 11.352 12.937
Onderhoudsegalisatievoorzieningen 4.620 4.069
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 5.914 5.819
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 135.734 128.547
Onderhandse leningen van:
·          binnenlandse banken en overige financiële instellingen 130.234 121.347
·          overige binnenlandse sectoren 5.500 7.200
Totaal vaste passiva 245.858 232.711
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 32.517 33.928
Kasgeldleningen 20.000 22.000
Bank schulden 2.578 4.014
Overige schulden 9.939 7.914
Overlopende passiva 15.514 17.019
Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar 10.501 13.229
Ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel van:
-       Het Rijk 3.206 1.936
-       Overige Nederlandse overheidslichamen 1.807 1.751
-       Europese overheidslichamen 0 103
Overige overlopende passiva - -
Totaal vlottende passiva 48.031 50.947
Totaal generaal 293.888 283.658

Recht op verliescompensatie VPB van 2017-2019: € 465.720

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Alle bedragen zijn in euro’s, tenzij anders aangegeven.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kostprijs (verkrijging- of vervaardigingprijs). Tenzij anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit naam van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

Eigen bijdrage op grond van de Wmo
Een aanvrager van een voorziening, schoonmaakondersteuning of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Vaste activa
In de balans worden conform artikel 33 BBV onder de vaste activa afzonderlijk opgenomen:
• Immateriële vaste activa;
• Materiële vaste activa;
• Financiële vaste activa.

Alle investeringen boven de € 10.000 worden geactiveerd. Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Immateriële vaste activa
In de balans worden conform artikel 34 BBV onder de immateriële activa afzonderlijk opgenomen:
• Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio;
• Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief;
• Bijdragen aan activa in eigendom van derden.

In de financiële verordening van gemeente Veenendaal is opgenomen dat de kosten voor het afsluiten van geldleningen niet worden geactiveerd, maar direct ten lasten van de exploitatie worden gebracht.

Materiële vaste activa
In balans worden conform artikel 35 BBV onder materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:
• Activa met een economisch nut;
• Activa met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
• Activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Het moment van aanvang afschrijvingen is in het boekjaar volgend op het gereedkomen van het actief. In onderstaande tabel zijn de gehanteerde afschrijvingstermijnen opgenomen:


Omschrijving Afschrijvingstermijn
(in jaren)
Immateriële activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 5
Bijdragen aan activa in eigendom van derden Maximaal gelijk aan die van de activa waarvoor de bijdrage wordt verstrekt
Grond, woonruimten en bedrijfsgebouwen
Grond 0
Gebouwen 40
Parkeergarages 55
Semipermanente voorzieningen 20
Renovatie/ bouwkundige aanpassingen 15
Grond, weg- en waterbouwkundige werken
Riolering 40
Pompen riolering (technische installaties) 15
Aanleg sportvelden
·         Natuurgras 30
·         Kunstgras 15
·         Renovatie sportvelden (natuurgras) 15
Vervangen toplaag
Aanleg toplaag kunstgras 10
Aanleg asfaltbanen
·         Aanleg banen 40
·         Aanbrengen toplaag 20
Wegen/ terreinverhardingen 40
Wegen met kortere levensduur en renovatie 15
Aanleg en reconstructie openbaar groen 15
Vijvers 15
Kunstwerken 20
Openbare verlichting 20
Vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties
Voertuigen 8
Technische installaties 15
Telefooncentrales 10
Kantoor- en huishoudelijk apparatuur (foto, repro, koeling) 5
Machines en gereedschappen 8
Overige materiele en immateriële vaste activa
Hekwerken e.d. 20
Meubels en inventaris 15
Buiteninventaris (speeltoestellen) 10
Automatisering (hardware en software) 5
Onderzoek en planvorming (toe te rekenen aan activum) 5

Financiële vaste activa

In de balans worden conform artikel 36 BBV onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:
• Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen;
• Leningen aan openbare lichamen, woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige verbonden partijen;
• Overige langlopende leningen;
• uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
• uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
• overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Onder financiële vaste activa vallen kapitaalverstrekkingen, leningen en uitzettingen. Deze activa vertegenwoordigen een financiële waarde of een bezit (aandelenkapitaal). Financiële activa moeten altijd worden geactiveerd, maar worden – gezien hun aard – niet afgeschreven.

Vlottende activa

Voorraden
De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde. In het Projectenboek 2020 is rekening gehouden met de uitgangspunten voor toekomstige rente en de disconteringsvoet volgens de nieuwe BBV -regels. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken) en een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerkosten.

Het activeren van voorbereidingskosten voor grondexploitaties als de kosten passen binnen de kostensoortenlijst Wro/Bro en de kosten mogen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven staan onder de immateriële vaste activa. Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grondexploitatie en kunnen dan worden overgeboekt naar de desbetreffende BIE, dan wel worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat en plannen tot ontwikkeling van de grond waarvoor de voorbereidingskosten worden gemaakt, moeten bestuurlijke instemming hebben, blijkend uit een raadsbesluit.

Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen.

Voorraden en deelnemingen zijn tegen de marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid van dubieuze debiteuren zijn voorzieningen gevormd. Deze wordt op de balans in mindering gebracht op de dubieuze vorderingen.

Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Reserves en voorzieningen

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording gelden regels voor de classificatie en de verantwoording van reserves en voorzieningen. Onderstaand wordt het onderscheid tussen reserves en voorzieningen kort toegelicht.

1. Algemene reserves: De doelstelling hiervan is het vormen van een buffer voor het opvangen van in principe onvoorziene financiële tegenvallers in de exploitatie.
2. Bestemmingsreserves:
a. Bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven te worden (egalisatiereserves).
b. Bestemmingsreserves waaraan door de raad een bestemming is gegeven, die de raad kan veranderen zonder dat dit de exploitatie beïnvloedt.
c. Bestemmingsreserves waaraan door de raad een zodanige bestemming is gegeven, dat wijziging van de bestemming de exploitatie direct beïnvloedt.
3. Voorzieningen:
a. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten (garanties, reorganisaties, rechtsgedingen en claims).
b. Op de balansdatum bestaande risico’s van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
c. Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren (onderhoudsvoorzieningen).
d. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (rijksbijdragen).
e. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de boekwaarde van leningen en vorderingen verrekend.

Reserves
De reserves worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en zijn onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves.

De bespaarde rente over de algemene reserve tot € 16,5 miljoen wordt ten bate van de gewone dienst gebracht. De bespaarde rente over de meeste bestemmingsreserves wordt, afgezien van de inflatiecorrectie, eveneens ten bate gebracht van de gewone dienst.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichtingen c.q. het voorzienbare verlies. De voorziening pensioenverplichtingen wethouders wordt gewaardeerd op contante waarde. Als grondslag voor de berekening wordt de sterftetabel GBM/GBV 14-19 met leeftijdsterugtelling gebruikt en een rekenrente van 0.528%.

De egalisatievoorzieningen onderhoud gebouwen stoelt op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen. Hierbij is rekening gehouden met de kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd. In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen is het beleid nader uiteengezet.

De voorziening grondexploitaties wordt berekend tegen contante waarde. De disconteringsvoet die moet worden gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties wordt voor alle gemeenten bepaald op 2% zijnde het maximale meerjarige streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor inflatie binnen de Eurozone.

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente-typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente zijn gewaarborgd, zijn deze niet in het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Bij de resultaatbepaling is uitgegaan van het stelsel van baten en lasten.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa
De post immateriële vaste activa omvat het volgende:

Immateriële vaste activa 2021 2020
(bedragen x € 1.000)
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 79 89
Totaal 79 89
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa in het jaar 2021.
Immateriële vaste activa Boekwaarde 01-01-2021 Investering Afschrijving Bijdragen van derden Boekwaarde 31-12-2021
(bedragen x € 1.000)
Bijdrage aan activa in eigendom van derden 89 0 10 0 79
Totaal 89 0 10 0 79

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Materiële vaste activa 2021 2020
(Bedragen x € 1.000)
Investeringen met een economisch nut 138.717 141.553
Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven 54.941 49.989
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 48.271 46.911
Totaal 241.929 238.453

Investeringen met economisch nut
De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde investeringen met economisch nut 2021 2020
(Bedragen x € 1.000)
Gronden en terreinen 16.437 16.437
Woonruimten 16 18
Gebouwen 107.073 109.806
Vervoermiddelen 257 186
Machines, apparaten en installaties 2.687 2.947
Overige materiële vaste activa 12.247 12.159
Totaal 138.717 141.553

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:

Verloop boekwaarde Boekw. 01-01-21 Investering Desinvestering Afschrijving Bijdrage-van derden Afwaardering Cons. Rem-brandt Boekw. 31-12-20
(Bedragen x € 1.000)
Gronden en terreinen 16.437 0 0 0 0 0 0 16.437
Woonruimten 18 0 0 2 0 0 0 16
Gebouwen 109.806 1.668 0 4.401 0 0 0 107.073
Vervoermiddelen 186 124 0 53 0 0 0 257
Machines, apparaten en installaties 2.947 73 0 333 0 0 0 2.687
Overige materiële vaste activa 12.159 2.013 0 1.925 0 0 0 12.247
141.553 3.878 0 6.714 0 0 0 138.717

De belangrijkste in het boekjaar gedane (des)investeringen (> € 100.000) met economisch nut staan in onderstaand overzicht vermeld.

(Des)investeringen met economisch nut Werkelijk Des- Bijdrage Afwaardering 2021
(Bedragen x € 1.000) besteed in 2021 investering 2021 van
derden
IKC West 339 0 0 0
IKC Franse Gat (MIP 2021) 107 0 0 0
Nieuwbouw CLV 490 0 0 0
Aanpassing PWA-park (IKC Franse Gat) 385 0 0 0
Gebouw Wijkservice 208 0 0 0
Materieel buitensport 2021 103 0 0 0
Aanpassingen dienstverlening 181 0 0 0
Aanschaf applicatie Sociaal Domein 303 0 0 0
Automatiseringsplan 2020 159 0 0 0
Informatiseringsplan 2020 111 0 0 0
Automatiseringsplan 2021 221 0 0 0
Informatiseringsplan 2021 218 0 0 0
ICT-faciliteiten voor Stichting Veens Welzijn 133 0 0 0
Eenmalige kosten migratie 167 0 0 0

Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven
De investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Investeringen met economisch nut 2021 2020
waarvoor heffing wordt geheven
(Bedragen x € 1.000)
Gronden en terreinen 652 652
Grond-, weg en waterbouwkundige werken 29358 24.368
Gebouwen 21580 21.854
Machines, apparaten en installaties 2485 2.237
Overige materiële vaste activa 866 878
Totaal 54.941 49.989

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven:

Verloop boekwaarde Boekw. Inves-tering Desinves-tering Afschrij-ving Bijdrage van derden Afwaardering Boekw
(Bedragen x € 1.000) 1-1-2021 31-12-2021
Gronden en terreinen 652 0 0 0 0 0 652
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 24.368 5.915 0 661 264 0 29.358
Gebouwen 21.854 0 0 274 0 0 21.580
Machines, apparaten en installaties 2.237 722 0 248 226 0 2.485
Overige materiële vaste activa 878 43 0 41 0 14 866
Totaal 49.989 6.680 0 1.224 490 14 54.941

De belangrijkste (des)investeringen (> € 100.000) met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven, zijn in onderstaand overzicht opgenomen:

(Des)investeringen met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven Werkelijk besteed in 2021 Bijdrage van derden Desinvestering 2021
(Bedragen x € 1.000)
HWA riool Bobinestraat/Smalle Zijde 1.951 0 0
Reconstr.parkeerterrein Spitsbergen (riool) 286 0 0
VBK 2020-2021 Reconstr. Kerkewijk fase 1,2 en 3 443 0 0
VBK Reconstr. Hertogenln.&Regentesseln. 322 0 0
VBK 2021 HWA Veenslag/Wiekslag/Park.Ellekoot 1.149 0 0
Reconstructie Kerkewijk fase 3 en afw. (riool) 1.278 0 0
VBK onderzoek breedplaatvloeren Tricotage 722 226 0

Investeringen met maatschappelijk nut
De investeringen met maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Investeringen met maatschappelijk nut 2021 2020
(Bedragen x € 1.000)
Grond-, weg en waterbouwkundige werken 48.112 46.776
Machines, apparaten en installaties 159 135
Totaal 48.271 46.911

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer:

Verloop boekwaarde Boekw Inves-tering Desinvestering Afschrij-ving Bijdrage van derden Afwaar-dering Boekw
(Bedragen x € 1.000) 1-1-2021 31-12-2021
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 46.776 3.176 0 1.722 118 0 48.112
Machines, apparaten en installaties 135 34 0 10 0 0 159
Totaal 46.911 3.210 0 1.732 118 0 48.271

De belangrijkste (> € 100.000) in het boekjaar gedane investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn in onderstaand overzicht opgenomen:

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Werkelijk besteed in 2021 Bijdrage van derden Desinvestering 2021
(Bedragen x € 1.000)
Aanleg tweerichtingenfietspad Rondweg-west 180 0 0
Reconstructie Nieuweweg Noord (weg) 102 0 0
Reconstr.parkeerterrein Spitsbergen (weg) 401 0 0
Recon. Gersteveld Dragonder Nrd (weg) 107 0 0
VBK 2020-2021 Reconstr. Kerkewijk fase 1,2, en 3 333 0 0
VBK 2020 Reconstr. Hertogenln.&Regentesseln. 393 0 0
Reconstructie Kerkewijk fase 3 en afw. (weg) 676 0 0

Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het boekjaar 2021 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Financiële vaste activa Boekw. Investering Aflossingen / afschrijving Afwaardering Boekw 31-12-21
(Bedragen x € 1.000) 01-01-2021
Kapitaalverstrekkingen aan:
·         Deelnemingen 2.919 - - - 2.919
·         gemeenschappelijke regelingen - - - - -
·         overige verbonden partijen - - - - -
Leningen aan: - - - - -
·         woningbouwcorporaties - - - - -
·         deelnemingen - - - - -
·         overige verbonden partijen - - - - -
Overige langlopende leningen 11.966 1.100 480 - 12.586
Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar 1.720 - 2 - 1.718
Totaal 16.605 1.100 482 0 17.223

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen per 31 december 2021:

Kapitaalverstrekkingen 2021 2020
(Bedragen x € 1.000)
NV Bank Nederlandse Gemeenten; 86.970 aandelen ad € 2,50 218 218
ACV; 2.538.000 aandelen ad € 1 2.632 2.632
VITENS; 55.904 aandelen ad € 1 56 56
Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-CV; inbreng kapitaal a.g.v. art. 5.2 van de CV-akte ad € 5.000 5 5
Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal Oost Beheer BV; storting aandelenkapitaal ad € 9.000 9 9
Totaal 2.920 2.920

Overige langlopende leningen
In onderstaande tabel treft u een overzicht van de langlopende leningen per 31 december 2021:

Langlopende leningen 2021 2020
(Bedragen x € 1.000)
Hypothecaire geldleningen ambtenaren 13 16
Startersleningen 10.587 9.887
Duurzaamheidslening 1.775 1.375
Achtergestelde lening VITENS 0 54
Asbest Wijkcentrum Dragonder 198 198
Bibliotheek 6 29
Escaperoom The Circle 7 8
Nederlandse Kreditbank 0 400
Totaal 12.586 11.966

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Voorraden 2021 2020
(Bedragen x € 1.000)
Grond- en hulpstoffen:
·         overige grond- en hulpstoffen - -
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie -5.267 3.382
Gereed product en handelsgoederen 0 1.988
Totaal -5.267 5.370

Het verloop van “Gronden in exploitatie” is in 2021 als volgt:

Grondexploitatie Boekw. Vermeerderingen Verminderingen Boekw. Voorz.verlieslatend complex Balansw. 31-12-21
(Bedragen x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2021
Ontwikkelposities Veenendaal Oost 1.790 1.314 181 2.923 0 2.923
Veenendaal Oost 1.246 14.492 13.526 2.212 0 2.212
1e Melmseweg -260 225 119 -153 0 -153
Brouwerspoort 24.074 1.195 1 25.267 25.267 0
Trivium Ardagh-locatie 0 37 0 37 0 37
Oksel A12/Buurtlaan 114 372 486 0 0 0
Het Ambacht 0 82 7.062 -6.980 0 -6.980
Groene Grens Balkons -2.509 4.907 8.025 -5.627 0 -5.627
Groene Grens Natuurontwikkelingszone 2.235 374 2.598 12 0 12
Vrijkomend vastgoed 2.832 454 1.020 2.266 0 2.266
Pionierkwartier 4.781 376 194 4.963 4.963 0
Boveneind/Pampagras -15 694 678 0 0 0
Veeneind -137 142 6 -1 0 -1
Lindewijck -64 114 60 -10 0 -10
Locatie Brandweer 0 51 0 51 0 51
Totaal 34.087 24.827 33.954 24.961 30.230 -5.267

Aan de voorziening grondexploitaties wordt rente toegevoegd. De rentetoerekening van 2% (disconteringsvoet) aan de voorziening grondexploitaties vindt plaats op basis van de boekwaarde van de voorziening per 1 januari. 

Grondexploitatie Boekw. Geraamde nog te maken kosten Geraamde nog te realiseren opbrengsten Geraamd eindresultaat (nominale waarde)
(Bedragen x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2021
Ontwikkelposities Veenendaal Oost 2.923 768 4.280 -589
Veenendaal Oost 2.212 38.159 43.920 -3.549
1e Melmseweg -154 213 202 -143
Brouwerspoort 25.267 2.447 0 27.714
Trivium Ardagh-locatie 37 5.481 5.518 0
Het Ambacht -6.980 23.950 12.007 4.963
Groene Grens Balkons -5.627 5.379 629 -877
Groene Grens Natuurontwikkelingszone 12 3.929 3.941 0
Vrijkomend vastgoed 2.266 364 3.836 -1.206
Pionierkwartier 4.963 510 59 5.414
Lindewijck -7 188 599 -418
Locatie Brandweer 51 2.941 3.055 -63
Totaal 24.963 84.329 78.046 31.246

Uitzettingen korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Uitzettingen korter dan één jaar 2021 2020
(Bedragen x € 1.000)
Vorderingen op openbare lichamen 10.489 9.787
Waarborgsommen 0 0
Gemeentelijke belastingen, leges en rechten 4.344 4.670
Af: Voorziening dubieuze debiteuren overig -/- 242 -/- 142
Saldo belastingen, leges en rechten 4.102 4.528
Overige vorderingen 1.819 2.074
Af: Voorziening dubieuze debiteuren GSD -/- 1.051 -/- 1.134
Saldo overige vorderingen 768 940
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist 17.000 3.000
Totaal 32.359 18.254

Onder de vorderingen op openbare lichamen is de afrekening van € 12.142.000 van het BTW Compensatiefonds 2021 opgenomen. Op grond van de BBV is er voor de debiteuren voortvloeiende uit de socialezekerheidsregelingen een voorziening ingesteld. Deze voorziening is in 2021 € 1.051.000. Met ingang van 2010 is er ook een voorziening ingesteld voor dubieuze debiteuren, die voornamelijk betrekking hebben op gemeentelijke belastingen en leges/rechten. De stand in 2021 bedraagt € 242.000. Conform artikel 63 BBV zijn deze voorzieningen negatief onder deze vorderingen opgenomen.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat de Gemeente Veenendaal onder de vastgestelde norm van het schatkistbankieren blijft:

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar
(1) Drempelbedrag 1.542 1.542 4.112 4.112
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 720 349 258 129
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 780 1.151 3.742 3.871
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag - - - -
(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 205.578 205.578 205.578 205.578
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 205.578 205.578 205.578 205.578
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat - - - -
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van € 250.000 Drempelbedrag kwartaal 1 en 2 1.542 1.542
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. Drempelbedrag kwartaal 3 en 4 4.112 4.112
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 64.839 31.732 23.753 11.823
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 720 349 258 129

Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Saldo liquide middelen 2021 2020
(Bedragen x € 1.000)
Kas 13 21
Bank 69 86
Totaal 82 107

Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Overlopende activa 2021 2020
(Bedragen x € 1.000)
Vooruitbetaalde bedragen 2.101 1.536
Nog te ontvangen bedragen 5.380 3.242
Totaal 7.481 4.778

De post vooruitbetaalde bedragen betreft in hoofdzaak subsidies en facturen welke betrekking hebben op 2022. De post nog te ontvangen bedragen wordt hieronder nader gespecificeerd:

Nog te ontvangen bedragen ultimo 2021 (bedragen x € 1.000) Bedrag
Afrekening stichting VeensWelzijn 2021 375
Toeristenbelasting 2020 en 2021 214
Claim Klomp afwikkeling o.b.v. B&W besluit 8 september 2015 258
af: voorziening dubieuze debiteuren -258
Bijdrage derden Woudenberg ivm belastingen 241
Diftar 2021 1.550
PMD Nedvang 170
Nog te ontvangen vanwege bestratingen 2021 127
Bijdrage provincie inzake verkabeling 116
Verkoop parkeerterrein 140
Bijdrage IW4 415
Afrekening saldo CJG 2021 415
Afrekening Afval 2021 858
Diversen kleiner dan € 100.000 (26 posten) 759
TOTAAL 5.380

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen / Reserves
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Eigen vermogen 2021 2020
(Bedragen x € 1.000)
Algemene reserve 20.082 16.870
Risicoreserve grondexploitatie 7.964 7.117
Bestemmingsreserves 51.272 51.629
Subtotaal 79.318 75.616
Gerealiseerd resultaat 8.920 5.723
Totaal 88.238 81.339

Het gerealiseerd resultaat ultimo 2021 bedraagt € 8.920.000. De mutaties van de voorstellen voor resultaatbestemming 2021 zijn hierin nog niet opgenomen.

Het verloop van de algemene reserves in 2021 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Algemene reserves Saldo Toevoeging Onttrekking Bestemming resultaat 2021 Saldo
(Bedragen x € 1.000) 1-1-2021 31-12-2021
Algemene reserve 16.870 7.783 4.571 0 20.082
Risicoreserve grondexploitaties 7.117 4.918 4.071 0 7.964
Totaal 23.987 12.701 8.642 0 28.046

In bovenstaand overzicht is de verwerking van het resultaat 2021 (nog) niet opgenomen. Het gerealiseerde resultaat 2020, ad afgerond € 5,7 miljoen, is rechtstreeks verwerkt in de algemene reserve en bestemmingsreserve conform resultaatbestemming 2020 en loopt derhalve niet via het overzicht van baten en lasten. 

Hieronder volgt een overzicht van de overige bestemmingsreserves inclusief de mutaties die in 2021 hebben plaatsgevonden. De voorgestelde resultaatbestemming van het resultaat 2021 is niet in dit overzicht verwerkt. De reserves worden hieronder nader toegelicht:

Bestemmingsreserves Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo
(Bedragen x € 1.000) 1-1-2021 (incl. rente) 31-12-2021
Bestemmingsreserve meerjarige middelen 4.250 5.615 3.381 6.485
Egalisatiereserve bouwleges 350 484 0 834
Reserve Breedtesport 25 25 50 0
Reserve mobiliteit 1.035 0 202 833
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering 697 0 0 697
Reserve parkeren 605 294 0 899
Reserve egalisatie Rembrandt College 2.703 0 2.703 0
Reserve onderhoud wegen 1.227 0 14 1.213
Bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning 28 913 232 709
Egalisatiereserve verkiezingen 312 192 248 256
Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking 1.844 1.375 456 2.763
Reserve verslavingszorg 43 0 0 43
Reserve sociale werkvoorziening 649 0 0 649
Reserve reconstructie Zuivelstraat 286 0 0 286
Reserve project Nieuw Wonen 99 0 0 99
Reserve dekking kapitaallasten investeringen 30.471 555 1.922 29.105
Bestemmingsreserve Starters- en Blijversleningen 2.146 0 561 1.585
Reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis 231 0 105 126
Reserve wachtgeldverplichtingen Mooisticht 57 0 57 0
Bestemmingsreserve leefbaarheid verbreding Rondweg-oost 2.000 0 0 2.000
Reserve beeldende kunst 10 0 0 10
Egalisatiereserve begraafplaatsen 560 158 38 680
Reserve ontwikkelfonds bedrijfsverplaatsingen 2.000 0 0 2.000
Totaal overige bestemmingsreserves 51.628 9.611 9.969 51.272

Algemene reserve Veenendaal
De algemene reserve heeft het karakter van algemeen financieel weerstandsvermogen van de gemeente. Tevens zal de algemene reserve worden aangesproken voor de dekking van incidentele en onverwachte tegenvallers. Op basis van de inventarisatie van de risico’s in 2021 is bepaald dat met een ondergrens van € 12,4 miljoen deze risico’s kunnen worden afgedekt.

Op basis van herschikkingen van de reserves en voorzieningen, conform de in 2006 vastgestelde nota reserves en voorzieningen, is de algemene reserve ruimschoots op dit niveau gebracht.

Risicoreserve grondexploitaties
De risicoreserve grondexploitaties heeft als doel een buffer aan te houden om financiële risico's bij zowel de woningbouw als bedrijfsvestigingen te kunnen afdekken. Ook dient deze reserve ter versterking van de financieringspositie ten behoeve van de grondexploitaties.

Bestemmingsreserve meerjarige middelen
Deze reserve heeft als doel om middelen met een meerjarig karakter in de exploitatiekosten, die nog niet volledig zijn besteed, separaat inzichtelijk te houden. Hiermee wordt voorkomen dat de eenmalige middelen over meerdere jaren worden doorgeschoven.

Egalisatiereserve bouwleges
Het doel van deze egalisatiereserve is het in rekening brengen van leges conform de aangepaste legessystematiek zonder dat dit tot een structurele verslechtering van de begrotingspositie leidt.

In de 2e bestuursrapportage 2007 is de egalisatiereserve bouwleges ingesteld. De voeding van de reserve gebeurt door het overschot op de opbrengst bouwleges ten opzichte van de geraamde opbrengst (gedeeltelijk) te storten. De beschikkingen dienen dan om de kosten van handhaving, dienstverlening, beleid en inhuur tijdens pieken in de aanvragen op te vangen.

Reserve breedtesport
Deze reserve heeft als doel de bekostiging van stimulering van activiteiten in het kader van de breedtesport- en cultuurimpuls.

Reserve Mobiliteit
De reserve is gevormd vanuit het restant van de reserve aanleg Oostelijke rondweg en reserve SDV (Stads- en dorpsvernieuwing). De reserve mobiliteit dient enerzijds voor de binnen FoodValley aangegane verplichting van een jaarlijkse bijdrage. De reserve kan ook gebruikt worden om maatregelen of ontwikkelingen in de verkeersdoorstroming te bevorderen.

Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering
Deze reserve is ingesteld om met tijdelijke, eenmalige financiële impulsen flexibel in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de maatschappij en (al dan niet afgeleid daarvan) ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering omvat een breed scala van activiteiten met als doel inwoners, bedrijven en het bestuur zo goed mogelijk te blijven bedienen in de context van een toegankelijke, samenwerkende en tegelijkertijd terugtrekkende overheid. Voor de dekking van incidentele ontwikkelingen in de bedrijfsvoering kan deze reserve worden ingezet.

Reserve egalisatie Rembrandt College
Het Rembrandt College heeft haar reserves "belegd" bij de gemeente Veenendaal. Jaarlijks wordt het exploitatieresultaat van het Rembrandt College verrekend met deze reserve. Per 31-12-2020 is het Rembrandt College zelfstandig verder gegaan. De afwikkeling van het banksaldo en rekeningcourant positie is financieel in 2021 afgewikkeld en derhalve is deze reserve hiervoor benut en is hiermee ook per ultimo 2021 nihil. 

Reserve parkeren
Deze reserve heeft als doel dekking te realiseren voor de exploitatie van het parkeren in Veenendaal, om het betaald parkeren budgettair neutraal te laten verlopen.

Reserve onderhoud wegen
Deze reserve dient ter dekking van de kosten voor groot onderhoud van wegen.

Bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning
Deze reserve dient ter dekking van de gemeentelijke bijdrage aan de verkabeling van de hoogspanning. In de bestemmingsreserve kan in totaal maximaal 5,7 miljoen euro gestort worden. Meer is niet nodig doordat de gemeentelijke bijdrage aan de verkabeling is gemaximaliseerd. Dit maximum is niet afhankelijk van de daadwerkelijke kosten, maar alleen van de lengte van de verkabeling.

Egalisatiereserve verkiezingen
Deze reserve is bedoeld om te komen tot een gelijkmatige verdeling van lasten over de jaren en het opvangen van kosten bij een afwijkend patroon van verkiezingen.

Egalisatiereserve afvalverwijdering en –verwerking
Via het besluit door de raad over de resultaatbestemming 2006 is deze reserve ingesteld. Het doel van deze reserve is het opvangen van incidentele mee- en tegenvallers op het gebied van de afvalverwerking en -verwijdering, waardoor het tarief van de afvalstoffenheffing stabiel blijft. Het saldo van de reserve bedraagt per 31 december 2021 € 2.763.000.

Reserve Verslavingszorg
Deze reserve is bedoeld om activiteiten op het gebied van verslavingszorg te bekostigen. Op 22 november 2012 heeft de gemeenteraad besloten in 2013 € 18.984 en in 2014 € 64.340 aan deze reserve te onttrekken voor het project 'minder maatschappelijke overlast door een integrale aanpak op maat'.

Reserve Sociale werkvoorziening
Deze reserve heeft als doel om middelen te reserveren ten behoeve van de kosten voor de ontwikkelingen op het gebied van de sociale werkvoorziening.

Reserve reconstructie Zuivelstraat
Het doel van deze reserve is het reconstrueren van de Zuivelstraat door besteding van de verkregen subsidiemiddelen. In het kader van de te revitaliseren bedrijfsterreinen is een bijdrage ontvangen van het Rijk. Door omstandigheden, vertraagde uitvoering van de grondexploitatie, is het revitaliseren van de Zuivelstraat slechts gedeeltelijk uitgevoerd, omdat wordt verwacht dat bouwactiviteiten de kwaliteit van de weg negatief beïnvloeden. Na uitvoering van de plannen zal de Zuivelstraat alsnog worden opgeknapt.

Reserve Project Nieuw Wonen
De reserve is bestemd voor extra kosten van het project Nieuw Wonen. Oorspronkelijk een winstuitkering uit 2005 van Ontwikkelbedrijf Veenendaal Oost. Het resterende deel ingezet voor project Nieuw Wonen.

Reserve kapitaallasten investeringen
Deze is als reserve in het leven geroepen, omdat sinds de BBV-regelgeving (2004) in bepaalde gevallen niet meer is toegestaan investeringen in één keer af te dekken via reserves. Waar het gaat om zogenoemde investeringen moet de betreffende investering worden geactiveerd en in de loop van een aantal jaren worden afgeschreven. Voor deze gevallen is de reserve kapitaallasten diverse investeringen gevormd. Uit deze reserve worden, nu afdekking in één keer niet meer is toegestaan, de afschrijvingslasten van deze investeringen gedekt.

Bestemmingsreserve starters- en blijversleningen
De bestemmingsreserve startersleningen en blijversleningen is bestemd voor de bekostiging van de jaarlijkse lasten van de verstrekte startersleningen en de blijversleningen. De jaarlijkse lasten hebben betrekking op de uitvoeringskosten van beide regelingen, het renteverlies van de startersleningen en de risicoafdekking van de blijversleningen.

Reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis
Deze reserve is bedoeld voor het opvangen van aanloopverliezen gedurende de eerste jaren van ingebruikname van de Stichting Ontmoetingshuis Veenendaal-oost.

Reserve wachtgeldverplichtingen WMMN
De reserve wachtgeldverplichting liquidatie gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) heeft als doel het opvangen van nagekomen kosten door ontstane wachtgeldverplichtingen voortkomend uit de liquidatie van de GR WMMN.

Reserve Beeldende kunst
De reserve dient voor grootschalig onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte.

Bestemmingsreserve Leefbaarheid verbreding Rondweg Oost
Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor een bijdrage voor leefbaarheidsmaatregelen bij verbreding van de rondweg-oost en is ingesteld bij raadsbesluit van 21 december 2017. Indien de provincie niet voldoet aan de voorwaarde of de verbreding vindt geen doorgang, dan wordt het geld teruggestort in de algemene reserve.

Reserve egalisatie begraafplaatsen
De egalisatiereserve begraafplaatsen is bedoeld om toekomstige schommelingen in de exploitatie op te vangen, hierdoor worden de tarieven niet beïnvloed door incidentele fluctuaties in de exploitatie. De reserve is ingesteld bij het vaststellen van de jaarstukken 2017.

Reserve ontwikkelfonds bedrijfsverplaatsingen
Deze reserve is bij de jaarrekening 2019 ingesteld ten behoeve van het (deels) afdekken van onrendabele toppen voor verplaatsen van bedrijven en winkels die voldoen aan de criteria van de hiervoor ingestelde (of in te stellen) regeling (zoals criteria m.b.t milieuhinder, het programma winkelstad Veenendaal en het creëren van binnenstedelijk ruimte voor woningbouw).

Voorzieningen
De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende posten:

Voorzieningen 2021 2020
(Bedragen x € 1.000)
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 11.352 12.937
Egalisatie Onderhoudsvoorzieningen 4.620 4.069
Door derden beklemde middelen met specifieke aanwending (1) 5.914 5.819
Totaal 21.886 22.825
1) Voor deze meerjarige specifieke uitkeringen is de meerjarige subsidieperiode vóór 1-1-2007 gestart. Deze blijven gehandhaafd als voorziening totdat hiervoor een nieuwe (meerjarige) subsidieperiode aanbreekt. Daarna worden deze posten onder de overlopende passiva verantwoord.

Het verloop van de voorzieningen in 2021 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Verloop voorzieningen Saldo Toevoeging Aanwending Consolidatie Saldo
Bedragen x € 1.000) 1-1-2021 Rembrandt 31-12-2021
college
Pensioenverplichtingen wethouders 4.517 41 327 0 4.231
Voorziening grondexploitaties 0 5.242 0 0 5.242
Wachtgeld voormalig wethouders 41 0 40 0 1
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 4.068 1.069 517 0 4.620
Sociale woningbouw (BWS) 1.851 0 244 0 1.607
Voorziening dubieuze debiteuren precario 8.380 0 6502 0 1.878
Voorziening riolering 3.968 644 305 0 4.307
Totaal 22.825 6.996 7.935 0 21.886

Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. Hieronder vindt een toelichting plaats van alle voorzieningen per 31 december 2021.

Voorziening pensioenverplichtingen wethouders
Deze voorziening is bedoeld voor het opvangen van toekomstige pensioenverplichtingen van (voormalig) wethouders. In de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) is geregeld dat wethouders gedurende de periode dat zij wethouder zijn, ouderdoms- en nabestaandenpensioen opbouwen. Op grond van deze APPA is het voor wethouders mogelijk dat zij vanuit hun vorige werk-geversrelatie de opgebouwde pensioenrechten kunnen overhevelen naar de gemeente Veenendaal.

Voorziening grondexploitaties
Deze voorziening is bedoeld om de verliezen op grondexploitaties te voorzien zodra deze bekend zijn. De voorziening wordt gewaardeerd op contante waarde. Op dit moment zijn er een drietal complexen voorzien, dit betreffen Brouwerspoort, het Ambacht en Pionierskwartier. 

Voorziening wachtgeld voormalige wethouders
Deze voorziening is bedoeld om op basis van werkelijke kosten te voorzien in de verplichtingen tot het betalen van wachtgelden aan voormalig wethouders. Op basis van een daartoe geldende regeling kunnen (voormalige) wethouders na hun aftreden aanspraak maken op een wachtgeldregeling.

Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen
Deze voorziening dient voor de dekking van de kosten van het groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen. De hoogte van de voorziening is gerelateerd aan de verwachte uitgaven zoals vastgelegd in het vierjaarlijkse beheerplan voor het gemeentelijke vastgoed.

Voorziening sociale woningbouw (BWS)
Deze voorziening is bedoeld voor de subsidiëring van de sociale woningbouw. Het rijk heeft subsidie verstrekt aan gemeenten voor het stimuleren van sociale woningbouw. De verplichting die hiermee samenhangt loopt in 2030 af.

Voorziening dubieuze debiteuren precario
De in 2015 t/m 2019 ontvangen bedragen voor de aanslagen precariobelasting zijn opgenomen in de voorziening dubieuze debiteuren precario, omdat de netbeheerders bezwaar hebben gemaakt tegen de oplegde aanslagen. Stedin is door de hoge raad op 22 januari 2021 in het gelijk gesteld voor de aanslag van 2016. Tevens is er bezwaar gemaakt tegen de aanslagen 2017 en 2018. 

Voorziening riolering
Deze voorziening is bedoeld voor de instandhouding van het gemeentelijke rioleringsstelsel tegen een stabiel belastingtarief. In 2006 heeft de raad bij de vaststelling van het gemeentelijke rioleringsplan 2006-2010 besloten tot de instelling van deze voorziening. De voorziening had en heeft tot doel schommelingen in het rioolrecht te voorkomen door investeringen (mede) ten laste van deze voorziening te brengen.

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Langlopende schulden 2021 2020
(Bedragen x € 1.000)
Obligatieleningen - -
Onderhandse leningen, waarvan: - -
·         binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - -
·         binnenlandse banken en overige financiële instellingen 131.334 121.347
·         binnenlandse bedrijven - -
·         overige binnenlandse sectoren 4.400 7.200
·         buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren - -
Door derden belegden gelden Waarborgsommen - -
Totaal 135.734 128.547

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2021:

Verloop vaste schulden Saldo Vermeerdering Aflossing Saldo
(Bedragen x € 1.000) 1-1-2021 31-12-2021
Obligatieleningen - - - -
Onderhandse leningen 128.547 27.000 19.813 135.734
Door derden belegde gelden - - - -
Waarborgsommen - - - -
Totaal 128.547 27.000 19.813 135.734

De totale rentelast voor het jaar 2021 met betrekking tot de vaste schulden bedroeg €  1,37 miljoen.

 

VLOTTENDE PASSIVA
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Vlottende passiva 2021 2020
(Bedragen x € 1.000)
Schulden < 1 jaar 32.517 33.929
Overlopende passiva 15.514 17.019
Totaal 48.031 50.948

Kortlopende schulden
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Kortlopende schulden 2021 2020
(Bedragen x € 1.000)
Overige kasgeldleningen 0 22.000
Bank- en girosaldi 130.234 4.014
Overige schulden:
Crediteuren algemeen 5.500 7.915
Nog te verrekenen waarborgsommen - -
Nog te betalen omzetbelasting - -
Totaal overige schulden 5.500 7.915
Totaal 135.734 33.929

De kasgeldlening van € 20 miljoen is ter dekking geweest van de uitgaven op de exploitatie 2021. De gemeente heeft een kredietfaciliteit bij de BNG voor een bedrag van € 5 miljoen in rekening-courant. Ultimo boekjaar wordt hier voor een bedrag van € 2,8 gebruik van gemaakt.

Overlopende passiva
De post overlopende passiva kan als volgt onderscheiden worden:

Overlopende passiva 2021 2020
(Bedragen x € 1.000)
Nog te betalen bedragen 10.501 13.229
Vooruit ontvangen bedragen 5.013 3.790
Totaal 15.514 17.019

Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar

Verplichtingen (bedragen x € 1.000) Bedrag
Aanpassing CAO en eenmalige uitkering 650
TOZO 596
Afdracht loonbelasting 2021 2.612
Afdracht Pensioen Premie ABP 548
Afrekening ACV 2021 291
Nog te betalen Amersfoort LVB 281
Nog te betalen Jeugd 478
Nog te betalen vervoer WMO 101
Nog te betalen WMO 1.069
Onderhoud Zwembad 116
Rente opgenomen lening 2021 649
SPUK 408
Diverse kleiner dan € 100.000 2.702
Totaal 10.501

Vooruit ontvangen bedragen:

Bestedingsdoel Saldo Dotatie Onttrekking 2021 Saldo
1-1-2021 2021 31-12-2021
G.O.A. regeling overschot 663 1.614 1.544 733
Vooruit ontvangen subsidie filevrije fietsroute Ede 144 3 0 147
Buiggelden Asielopvang 407 0 73 334
Voorpoort spoorkruisingen 1.030 0 78 952
Spuk gelden 2021 0 336 159 177
Spuk gelden 2019 en 2020 383 0 383 0
Bijdrage ICT campus 103 0 103 0
RVO subsidie EAW 21 0 21 0
Vooruitontv. subsidie fietsvoorz bushaltes 349 0 3 346
Vooruitontv. Subsidie fietsenstalling Vdl-west 0 124 0 124
Onderzoek Veenendaal centrum 0 19 0 19
Activiteiten zwerfvuil 2021 52 0 29 23
Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 369 0 0 369
Bushaltes lijn 87 24 0 24 0
BZK reductie Energieverbruik 70 0 70 0
Project samenwerking BAG 23 0 23 0
ZONMW Advies meldpunt 119 0 119 0
Toeslagen gedupeerde 23 0 23 0
Clientgelden 10 0 10 0
Baggerwerkzaamheden 0 138 0 138
Kunstuitingen veenendaal-oost 0 62 21 41
SPUK ventilatie scholen 0 1.177 0 1.177
Subsidie franse gat 0 10 0 10
SPUK impuls leefstijl 0 91 0 91
Handhaving 0 7 0 7
Rijk Nationaal Programma Onderwijs 2021 0 325 0 325
Totaal vooruit ontvangen bedragen 3.790 3.906 2.683 5.013

Gewaarborgde geldleningen
Het saldo van de gewaarborgde geldleningen is per ultimo 2021 € 41.291.276. Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen kan naar de aard van de geldlening als volgt gespecificeerd worden:

 

Oorsprokelijke geldlening Doel van de geldlening Restant van de geldlening aan het begin van 2021 Totaal gewone en buitengewone aflossing in 2021 Restant geldlening aan het einde van 2021 Waarvan door de gemeente gewaarborgd 2021 Naam van de geldgever Zekerheid hypotheek waarde
€ 325.000 Atletiekvereniging V.A.V. € 141.917 € 13.000 € 128.917 Rabobank recht van hypotheek
€ 50.000 GVVV € 15.000 € 2.500 € 12.500 € 12.500 Rabobank recht van hypotheek
€ 200.000 Korfbalvereniging SKF / Stg. De Groene velden € 23.328 € 1.667 € 21.661 € 21.661 Rabobank recht van hypotheek
€ 722.000 Dovo € 481.330 € 16.667 € 433.196 € 149.998 Rabobank recht van hypotheek
€ 304.940 Herfinanciering Wijkcentrum aller erg € 853.690 € 59.085 € 794.605 € 100.000 Rabobank recht van hypotheek
€ 9.200.000 Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf NWB Waarde grond
€ 5.000.000 Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf NWB Waarde grond
€ 5.000.000 Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf € 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 NWB Waarde grond
€ 10.000.000 Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf
€ 10.000.000 Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf € 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 NWB Waarde grond
€ 10.000.000 Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf € 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 NWB Waarde grond
€ 7.000.000 Financiering OVO Ontwikkelingsbedrijf € 7.000.000 € 7.000.000 NWB Waarde grond
€ 7.200.000 DEVC Duurzame energie Veenendaal € 2.796.902 € 96.505 € 2.700.397 € 2.700.397 Triodos Cash flow 50%
€ 4.050.000 DEVC Duurzame energie Veenendaal
€ 4.732.319 DEVC Duurzame energie Veenendaal
€ 9.600.000 DEVC Duurzame energie Veenendaal € 9.600.000 € 9.600.000 € 8.000.000 € 8.000.000 NWB Herfinanciering 1-7-21
€ 520.000 DEVC Duurzame energie Veenendaal € 720.000 € 720.000 € 4.200.000 € 4.200.000 NWB Herfinanciering 1-7-21
€ 46.632.167 € 17.509.424 € 41.291.276 € 40.184.556

Garantstellingen
In het kader van lopende bouwprojecten en infrastructurele werken heeft de gemeente voor € 676.294 van meerdere opdrachtnemers aan bankgaranties ontvangen.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Europese aanbestedingen
We hebben bij de controle van de aanbestedingen van de leveranciers waaraan over de periode 2018-2021 meer dan € 214.000 is geleverd geconstateerd dat bij tien leveranciers dit niet conform de Europese aanbestedingsregels heeft plaatsgevonden.

De totale inkopen in 2021 bij deze leveranciers bedroegen € 1,3 miljoen en betreffen in 2021 verantwoorde lasten. De fout is grotendeels ontstaan door levering van inhuur van personeel en aanschaf van WMO hulpmiddelen. Deze contracten zijn allen in het verleden aangegaan.

Leaseverplichting
Er worden enkele wagens en een drankenautomaat geleased. Het totaal aan verplichtingen ingevolge de totale looptijd van de overeenkomsten met de leasemaatschappijen bedraagt op de balansdatum € 16.362. Voor het jaar 2021 bedraagt de verplichting € 38.756.

Tertiaire borgstelling
In het kader van de gemeentelijke volkshuisvesting heeft de gemeente zich in het verleden garant gesteld voor de plaatselijke woningcorporaties. Het betreft hier een tertiaire borgstelling via het Waarborgfonds voor de Sociale Woningbouw (WSW). Het WSW is het borgstellinginstituut van en voor de woningcorporaties.
De term tertiaire borgstelling kan als volgt nader worden verklaard: in eerste instantie moet een corporatie zichzelf redden. Bij noodgevallen kan men teruggrijpen op het Centraal fonds voor de volkshuisvesting (primair). Secundair borgt het WSW de gelden die door toegelaten instellingen worden geleend. Hier zijn zeer strenge criteria aan verbonden, onder andere voor wat betreft de financiële situatie van de corporatie. Het WSW zal nooit voor meer borg staan dan maximaal de boekwaarde van het bezit per corporatie.

De tertiaire achtervang ligt bij het Rijk en de gemeenten. Zij verstrekken aan het WSW een renteloze lening indien zij worden aangesproken om de rente en aflossing (dus niet het totaalbedrag) te kunnen betalen. Door deze grote mate van zekerheid hebben de corporaties (eenvoudiger) toegang tot de kapitaalmarkt. Tot op heden heeft het WSW de gemeente nog nooit aangesproken. Per 31 december 2021 stond de gemeente tertiair borg voor een bedrag € 405 miljoen (per 31 december 2020 was de stand € 308 miljoen).

Overige verplichtingen

Er is sprake van een uitgestelde koopprijs (earn-out) ad € 772.000 vanuit de overeenkomst tussen de Gemeente Veenendaal en Quattro Energie B.V. in DEVO B.V.  Op basis van de voorwaarden wordt in alle waarschijnlijkheid voldaan aan de earn-out regeling., maar dit geldt pas op 31-12-2023.

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

 

 

Bedragen x € 1.000 Raming begrotingsjaar vóór wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Begrotingsafwijking
Omschrijving programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1 Fysieke Leefomgeving 37.794 30.007 -7.788 39.559 31.237 -8.322 55.913 50.803 -5.110 -16.354 19.565 3.211
2 Economie, Werk en Ontwikkeling 1.748 834 -914 2.092 876 -1.216 1.902 954 -948 189 78 267
3 Sociale Leefomgeving 105.919 35.321 -70.598 108.694 31.427 -77.266 106.635 33.436 -73.199 2.058 2.009 4.067
4 Burger en Bestuur 7.528 1.205 -6.323 8.061 1.131 -6.930 7.728 1.350 -6.378 333 218 552
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 441 -512 -953 41 -542 -583 -827 -311 516 868 231 1.099
Programma Bedrijfsvoering 21.295 0 -21.295 26.282 0 -26.282 23.462 0 -23.462 2.820 0 2.820
Subtotaal programma’s 174.725 66.855 -107.869 184.728 64.130 -120.598 194.813 86.232 -108.581 -10.085 22.102 12.017
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:
Lokale heffingen 2.295 17.413 15.117 1.337 16.274 14.937 1.321 16.208 14.887 16 -66 -50
Algemene uitkeringen 0 110.548 110.548 0 118.066 118.066 0 119.660 119.660 0 1.594 1.594
Dividend 674 1.851 1.176 435 1.887 1.451 812 1.926 1.115 -376 39 -337
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 2.970 129.812 126.842 1.772 136.227 134.455 2.132 137.794 135.662 -360 1.567 1.207
Overhead 26.749 4.498 -22.250 22.526 2.983 -19.543 23.474 3.574 -19.901 -949 591 -358
Heffing VPB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onvoorzien 143 0 -143 424 0 -424 281 0 -281 143 0 143
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 204.586 201.165 -3.421 209.450 203.340 -6.110 220.701 227.599 6.899 -11.251 24.260 13.009
Toevoeging/onttrekking aan reserves:
1 Fysieke Leefomgeving 19 1.608 1.589 2.876 3.075 199 10.563 7.161 -3.401 -7.687 4.086 -3.600
2 Economie, Werk en Ontwikkeling 0 853 853 865 1.858 993 1.206 1.858 651 -341 0 -341
3 Sociale Leefomgeving 148 1.160 1.012 1.905 6.025 4.119 2.028 6.025 3.996 -123 0 -123
4 Burger en Bestuur 90 86 -4 209 226 17 209 226 17 0 0 0
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 0 776 776 2.307 1.603 -704 2.332 1.603 -729 -25 0 -25
Programma Bedrijfsvoering 20 125 105 359 1.844 1.485 359 1.844 1.485 0 0 0
Subtotaal mutaties reserves 277 4.608 4.331 8.521 14.631 6.110 16.697 18.717 2.020 -8.176 4.086 -4.090
Gerealiseerde resultaat 910 0 8.919 8.919
(In de saldokolommen geldt: - = nadelig en + = voordelig)

Analyse afwijkingen per programma / begrotingsrechtmatigheid

De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van € 8.919.000 ten opzichte van de laatst gewijzigde begroting. Voor een toelichting op de afwijkingen per programma wordt verwezen naar de financiële programmarealisatie bij de programmaverantwoording.

Analyse afwijkingen per programma 

De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van € 8.919.000 ten opzichte van de laatst gewijzigde begroting. Voor een toelichting op de afwijkingen per programma wordt verwezen naar de financiële programmarealisatie bij de programmaverantwoording. Voor de beoordeling van de begrotingsrechtmatigheid kijken we op programmaniveau of de werkelijke lasten (exclusief mutaties in de reserves) hoger zijn dan de begroting na wijzigingen en welk type begrotingsoverschrijding het is. 

Dit is het geval bij: 
• Programma Fysieke leefomgeving (€ 16.400.000); 

Toelichtingen op de overschrijdingen 

1. Het nadeel op de lasten van het Programma, Fysieke leefomgeving wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere lasten op het taakveld grondexploitatie die vervolgens gedekt worden uit een bijdrage van derden, en daardoor door hogere baten.