Sitemap

2e bestuursrapportage 2021 Blz. 1
Voorwoord Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Algemeen Blz. 5
De coronacrisis (COVID-19) Blz. 6
Coronaherstelfonds Blz. 7
Prognose stand algemene reserve Blz. 8
Investeringskredieten Blz. 9
Saldo 2e bestuursrapportage 2021 Blz. 10
Samenvatting beleidsmatige verantwoording 2e bestuursrapportage 2021 Blz. 11
Financieel vertrekpunt Blz. 12
Financiële effecten 3e bestuursrapportage 2021 Blz. 13
Financieel perspectief na verwerking 2e bestuursrapportage 2021 Blz. 14
Samenvatting financiële afwijkingen 3e bestuursrapportage 2021 Blz. 15
Programma 1: Fysieke leefomgeving Blz. 16
Thema I: Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 17
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 18
I.a. Goede afweging van de invulling van de ruimtelijke omgeving waarbij we proactief een gezonde duurzame en veilige leefomgeving bevorderen. Blz. 19
I.a.1. Integrale afweging tussen alle onderwerpen die ruimte vragen waarbij een zorgvuldige afweging van de belangen plaatsvindt. Blz. 20
I.a.2. Kosten voor ruimtelijke investeringen en eigen plankosten aan derden doorberekenen. Blz. 21
I.a.3. Goede beheersing van actieve, gemeentelijke grondexploitaties. Blz. 22
I.a.4. Actueel ruimtelijk beleid voortzetten en uitvoeren. Blz. 23
I.a.5. Als voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet stellen we het omgevingsplan deel 1 vast. Blz. 24
I.a.7. We geven uitvoering aan programma Energieneutraal Veenendaal (1e planperiode 2017-2021) met projecten uit de ENV-pijlers Wonen, Werken en Communicatie. Blz. 25
I.b. Voldoende aanbod van het juiste type woningen afgestemd op de vraag naar wonen. Blz. 26
I.b.1. De komende jaren met name op inbreidingslocaties de juiste typen woningen neer te zetten. Blz. 27
I.b.2. Anticiperen op demografische en economische ontwikkelingen door het nieuwe woonbeleid in de Omgevingswet. In het woonbeleid wordt per woonwijk vastgelegd welke typen woningen er toegevoegd worden als de kans zich voordoet. Blz. 28
I.c. Het cultuurhistorisch erfgoed van Veenendaal draagt bij aan de identiteit van de stad. Blz. 29
I.c.1. Het cultuurhistorisch erfgoed wat er is behouden door subsidie voor onderhoud te verstrekken. Blz. 30
I.c.2. Onderzoek naar nieuwe monumenten en beeldbepalende panden implementeren. Blz. 31
Thema II: Openbare ruimte Blz. 32
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 33
II.a. De inwoners zijn tevreden als het gaat om de parameters ‘schoon, heel en veilig’ in de openbare ruimte en beoordelen dit met minimaal een 6,5. Blz. 34
II.a.1. We monitoren de ervaring van bewoners via het burgerpanel of Lemon-onderzoek en sturen indien noodzakelijk bij. Blz. 35
II.a.2. We houden bij het onderhoud en aanpassingen in de openbare ruimte rekening met de wensen van de inwoners. Blz. 36
II.a.3. Na realisatie projecten evalueren we samen met bewoners het resultaat en proces en stellen indien nodig het werkproces of resultaat bij. Blz. 37
II.b. Inwoners van Veenendaal gebruiken duurzame vervoersalternatieven om binnen Veenendaal van a. naar b. te reizen. Blz. 38
II.b.1. We monitoren de parameters aan de hand van CBS-cijfers en waar nodig sturen wij bij. Blz. 39
II.b.2. We voeren bewustwordingscampagnes over duurzame vervoermiddelen. Blz. 40
II.b.3. We geven uitvoering aan Mobiliteitsconvenant regio Foodvalley. Blz. 41
II.b.4. Wij passen bij in- en uitbreidingsinitiatieven de nieuwe notitie parkeernormen (vastgesteld eind 2020) toe waarin wij het gebruik van fiets, deelauto en openbaar vervoer stimuleren. Blz. 42
II.b.5 We geven uitvoering aan programma Energieneutraal Veenendaal 1e planperiode (2017-2021) met diverse projecten uit de pijler Mobiliteit (waaronder de hierboven genoemde activiteiten). Blz. 43
II.c. Veenendaal is beter bestand tegen klimaatveranderingen. Blz. 44
II.c.1. We voeren stimuleringsacties uit voor het klimaatadaptief inrichten van particulier terrein, we streven hierbij naar het afkoppelen van 200 bestaande panden en het vergroenen/ontstenen van particulier terrein. Blz. 45
II.c.2. Wij maken een start met de realisatie van het plan van aanpak voor het ontstenen van de openbare ruimte van Veenendaal. Blz. 46
II.d. De afvalinzameling draagt bij aan een circulaire economie waarbij we in 2023 maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar hebben en in 2025 80 kg. Blz. 47
II.d.1. Het plan voor gf+e inzameling bij hoogbouw wordt afgerond. Blz. 48
II.d.2. Wij actualiseren het afvalbeleidsplan. Blz. 49
II.e. In 2021 vormt circulariteit altijd een inkoopcriterium binnen aanbestedingen. Blz. 50
II.e.1. In 5 projecten vormt circulariteit een belangrijke voorwaarde tijdens het inkoop/aanbestedingstraject. Blz. 51
Thema III: Wijkgericht werken Blz. 52
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 53
III.a. Bewoners nemen zelf initiatief voor schoon, heel en veilig in de buurt. Blz. 54
III.a.1. We gaan in 2021 verder met het stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven in de buurt, onder andere door een website ‘bewonersinitiatieven’, een digitale participatietool en een fysiek loket in iedere wijk. Blz. 55
III.a.2. We verhogen de medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de wijk bij organisaties en inwoners. Blz. 56
lll.b. Bewoners voelen zich veiliger in hun buurt. Blz. 57
III.b.1. Inwoners/organisaties meer betrekken bij onze werkwijze Blz. 58
III.c. meer betrokkenheid van inwoners voor elkaar en/of voor hun buurt op het gebied van schoon, heel, leefbaar en toegankelijkheid. Blz. 59
III.c.1. We gaan in 2021 verder met het stimuleren en faciliteren van burgerparticipatie op het gebied van schoon, heel, leefbaarheid en toegankelijkheid in de buurt. Blz. 60
III.c.2. Samen met inwoners wijkplannen opstellen die zich richten op schoon, heel, leefbaar, veilig en toegankelijkheid. Blz. 61
III.d. De openbare ruimte en gebouwen in de buurten en wijken van gemeente Veenendaal zijn toegankelijk. Blz. 62
III.d.1. Bij reconstructies en grote onderhoudswerkzaamheden inventariseren we met de inwoners de beperkingen die worden ervaren in de toegankelijkheid. Tijdens de werkzaamheden worden deze beperkingen zoveel mogelijk aangepakt. Blz. 63
Programma/project Energieneutraal Veenendaal Blz. 64
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 65
Om een energieneutrale gemeente te worden waarin evenveel energie opgewekt wordt als er verbruikt wordt, hebben we voor de periode tot en met 2021 een aantal doelen bepaald en deze blijven ook nadrukkelijk gehandhaafd. Blz. 66
1. Voor de energieopwek- en besparingsdoelstelling voor bewoners voeren we diverse projecten uit: zoals het energie-adviesloket, de duurzaamheidslening, kenniskring verduurzamen VVE’s, RRE-subsidies met warmtescans en energieadviezen aan huis Blz. 67
2. Voor de energieopwek- en bespaardoelstelling voor bedrijven voeren we diverse projecten uit zoals het energieconvenant met bedrijven, advisering bedrijven bij activiteitenbesluit en de collectieve BV Zon-op-bedrijfsdaken. Blz. 68
3. Voor de energieopwek- en bespaardoelstelling voor mobiliteit voeren we diverse projecten uit. Blz. 69
4. Voor de energieopwek- en bespaardoelstellingen voor de gemeente zelf (inclusief de maatschappelijke instellingen) voeren we diverse projecten uit. Blz. 70
5. Voor het vergroten van de bewustwording en stimuleren van gedragsverandering naar energiebesparing en duurzame energieopwek van bewoners en bedrijven voeren we diverse projecten uit. Blz. 71
6. Voor de transitie naar aardgasvrije woningen, kantoren en bedrijven stellen we de Transitievisie Warmte op en starten we met het opstellen van Wijkuitvoeringsplannen voor de aardgasvrije startwijken. Blz. 72
7. Wij geven uitwerking aan de opdracht om als regio een deel van de landelijke energieopwek doelstelling voor 2030 en 2050 te realiseren door in Regio Foodvalley samen te werken aan een Regionale Energie Strategie (RES 1.0). Blz. 73
Programma/project Omgevingswet Blz. 74
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 75
Het is de bedoeling dat op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking zal treden. Deze wet geldt vanaf dat moment ook voor de gemeente Veenendaal. Organisatie en bestuur bereiden zich voor op de implementatie. Blz. 76
1. In 2021 stelt de gemeenteraad het Omgevingsplan deel I vast. Blz. 77
2. In 2020 en volgende jaren wordt bij de totstandkoming van het omgevingsplan en de uitvoering daarvan invulling gegeven aan participatie door samenleving en andere stakeholders. Blz. 78
3. De gemeente sluit zich in 2021 aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (landelijke voorziening). Blz. 79
4. De organisatie is zodanig ingericht dat vanaf 1 juli 2022 de Omgevingswet adequaat uitgevoerd kan worden. Blz. 80
Programma/project Grondexploitatie Blz. 81
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 82
De grondexploitaties dragen bij aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen door onder andere: Blz. 83
Jaarlijks worden de grondexploitaties herzien en vastgesteld door de gemeenteraad bij het projectenboek. Blz. 84
Programma/project Hoogspanningslijn ondergronds Blz. 85
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 86
Verkabeling van de bovengrondse 150KV hoogspanningslijn, tussen de Slaperdijk en de Rondweg Oost. Blz. 87
In juli 2020 is de Realisatieovereenkomst met TenneT gesloten. Naar verwachting zal de aanleg van de kabels in het tweede kwartaal van 2023 gaan starten. Blz. 88
Programma/project Visie Stadspark Blz. 89
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 90
Het Stadspark wordt minder gebruikt, benut en beleefd dan mogelijk is. Dit is een gemiste kans. Meerdere signalen vanuit de samenleving geven de wens weer om het Stadspark meer tot zijn recht te laten komen. Blz. 91
In 2021 wordt de visie voor park inclusief omgeving (bijv. surfvijver), die in coproductie met de omgeving wordt vormgegeven, ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Blz. 92
Programma/project Nieuwe brandweerkazerne / verplaatsing wijkservice Blz. 93
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 94
Duurzame inzet van de brandweer mogelijk maken en tevens afronding van de ruimtelijke ontwikkeling van het plan Stationskwartier. Blz. 95
Op basis van het besluit dat de raad in 2020 zal nemen omtrent de ontwikkeling van een nieuwe brandweerkazerne en verplaatsing van Wijkservice zal hier in 2021 en verder uitvoering aan worden gegeven. Blz. 96
Financiële ontwikkelingen Fysieke leefomgeving Blz. 97
Toelichting financiële ontwikkelingen Blz. 98
Risico's / ontwikkelingen Fysieke leefomgeving Blz. 99
Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling Blz. 100
Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid Blz. 101
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 102
I.b. Behouden en uitbreiden werkgelegenheid in Veenendaal (MD05, IBK BE13). Blz. 103
I.b.1. We realiseren een jaarlijkse toename van de werkgelegenheid op basis van het aantal arbeidsplaatsen in vergelijking met het voorgaande jaar Blz. 104
I.b.2. Stimuleren en faciliteren (startend) ondernemerschap door organiseren startersevent, ondernemersschool, gerichte informatie aanbieden over startend ondernemen, aanbieden startpunt Blz. 105
I.c. Bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnenstad zijn aantrekkelijker gemaakt in 2021, gericht op een optimaal vestigings- en investeringsklimaat. Blz. 106
I.c.1. Aanpak van enkele grote leegstaande kantoorpanden (meer dan 1.500 m2) samen met de OMU. Blz. 107
I.c.2. Door regelmatig in gesprek te blijven met de kantorenmarkt werken aan behoud van een leegstandscijfer voor kantoren < 10%. Blz. 108
I.c.3. Uitvoering acties acquisitieplan. Blz. 109
I.c.4. We zorgen voor intensivering/revitalisering en vergroening bedrijventerreinen samen met de OMU. Blz. 110
I.c.5. Uitvoeren acties project Ondernemersdienstverlening op basis van een bijgesteld plan van aanpak MKB. Blz. 111
I.c.6. Faciliteren, organiseren en stimuleren van evenementen gericht op kennisuitwisseling, netwerken en profilering. Blz. 112
I.c.7. We geven uitvoering aan het programma ICT Campus met het creëren van een aantrekkelijk ICT-vestigingsklimaat. Blz. 113
I.c.8. We geven uitvoering aan het programma Vitale Binnenstad. Blz. 114
I.d. Meer bezoekers en ondernemers verleiden om naar Veenendaal te komen en te blijven. Blz. 115
I.d.1. Via promotiefilms over Veenendaal willen wij Veenendaal op een interactieve manier onder de aandacht brengen bij werknemers en werkgevers. Daarnaast wordt het Merk Veenendaal #ditisVeenendaal volop ingezet in media. Blz. 116
I.d.2. In 2021 evalueren we de Koopzondag. Blz. 117
I.e. De bedrijven waarderen in 2021 de leefomgeving in Veenendaal als schoon, heel en veilig. Blz. 118
I.e.1. Inzet instrumenten reclamebelasting en BIZ om samen met ondernemers collectieve activiteiten te organiseren. Blz. 119
I.e.2. Samen met politie, brandweer en georganiseerd bedrijfsleven uitvoering geven aan KVO-Bedrijventerreinen en KVO-Centrum. Enquête uitvoeren en KVOB-score bijhouden. Blz. 120
Thema II: Recreatie en toerisme Blz. 121
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 122
II.a. In 2021 hebben meer bezoekers en toeristen Veenendaal bezocht dan in 2019. Blz. 123
II.a.1. Kansen en mogelijkheden in kaart brengen en het beleidskader doorontwikkelen. Blz. 124
II.a.2. We zetten Veenendaal op de kaart via het Merk Veenendaal. Blz. 125
II.b. Veenendaal is beter verbonden met het groene ommeland. Blz. 126
II.b.1. Deelname Routebureau. Blz. 127
II.b.2. Deelname RBT Heuvelrug & Vallei. Blz. 128
II.b.3. Uitvoering routes en paden samen met gemeenten uit voormalige recreatieschap Blz. 129
II.b.4. Samen met Rhenen geven we uitvoering aan Club Kwintelooijen. Blz. 130
II.c. In 2021 zijn er voor inwoners en bezoekers meer recreatieve voorzieningen in Veenendaal bereikbaar. Blz. 131
II.c.1. We werken aan het aansluiten van Veenendaal op het landelijke wandelknooppuntennetwerk. Blz. 132
II.c.2. We werken samen met de gemeente Rhenen aan het verruimen van de gebruiksmogelijkheden en aantrekken van nieuwe doelgroepen op recreatieterrein Kwintelooijen. Blz. 133
II.c.3. Profileren Veenendaal door het beter op de kaart zetten van de Grebbelinie. Blz. 134
II.c.4. Stimuleren ontwikkeling aantrekkelijke wandel- en fietsroutes via groenstructuren en (historische) waterlopen. Blz. 135
II.d. Een aantrekkelijke woon- en leefgemeente met een divers aanbod van veilige evenementen. Blz. 136
II.d.1 Het evenementenbeleid actualiseren en waar nodig vernieuwen, waarbij door middel van participatie inzicht wordt verkregen in de wensen en behoeftes vanuit de samenleving. Blz. 137
II.d.2 Proberen een beter begrip van en voor het aspect ‘geluid’ te krijgen door tijdens één van de muziekevenementen een geluidstest te doen met een afvaardiging van onze bevolking en raad. Blz. 138
II.d.3 De uitkomsten van de Projecten herinrichting Stadspark en herinrichting Duivenwal mee te nemen voor de (aanpassing van) de locaties voor evenementen. Blz. 139
Programma/project ICT Campus Blz. 140
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 141
Veenendaal is in 2025 landelijk hét ICT-centrum voor Food, Health en Tech. Blz. 142
a. We werken met hogescholen en ICT-bedrijven om Hbo’ers om te scholen tot IT-talenten Blz. 143
b. We faciliteren zowel starters in de ICT als ook bestaande bedrijven die willen doorgroeien Blz. 144
c. We werven gerichter en werken aan uitbreiding van ICT-bedrijfsvestigingen in Veenendaal met meer ICT-banen. Blz. 145
d. We creëren een beter innovatief klimaat bij bedrijven in de regio door de digitale volwassenheid te vergroten en hoogwaardige ICT-kennis te koppelen met hoogwaardige domeinkennis op het gebied van agro/food. Blz. 146
Programma/project Vitale Binnenstad Blz. 147
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 148
Winkelstad Veenendaal is dé binnenstad van de regio om te winkelen, te ondernemen, te werken en te verblijven Blz. 149
a) We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een complete binnenstad die divers is met meer functies (De Complete Binnenstad). Blz. 150
b) We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een toegankelijke binnenstad die alle (verkeer)gebruikers en functies een plek biedt (De Toegankelijke Binnenstad). Blz. 151
c) We werken aan het strategische doel: De groene en duurzame binnenstad speelt in op klimaatverandering en voegt verblijfskwaliteit en beleving toe aan de binnenstad (De Groene en Duurzame Binnenstad). Blz. 152
d) We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een innovatieve binnenstad waarbij door digitalisering de binnenstad slimmer, duurzamer en aantrekkelijker wordt voor bezoekers (De Innovatieve Binnenstad). . Blz. 153
e) We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een goed georganiseerde binnenstad die centraal aangestuurd wordt en heeft een krachtige uitvoeringsorganisatie (De Goed Georganiseerde Binnenstad). Blz. 154
Programma/project Living Lab Regio Foodvalley Circulair Blz. 155
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 156
Een volledig circulaire economie in 2050. 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (metalen, fossiel, mineralen) in 2030. Blz. 157
a. We bouwen de bestaande werkplaatsen verder uit; Blz. 158
b. We voegen het thema Waterstof toe aan de werkplaatsen; Blz. 159
c. We zetten we een werkplaats Industrie – kunststoffen op; Blz. 160
d. We werken aan een Proeftuin Voedselverspilling; Blz. 161
e. We gaan het aantal partners uitbreiden; Blz. 162
f. We ondersteunen Onderzoeks- en onderwijsprojecten in samenwerking met hogescholen en universiteiten; Blz. 163
g. We werken samen met het Circles programma en beide provincies; Blz. 164
h. We creëren een Onderwijs & onderzoeksloket voor o.a. praktijkstages en onderzoeksprojecten Circulaire Economie; Blz. 165
i. We geven Webinars voor ondernemers die willen starten met Circulaire Economie; Blz. 166
j. Er komen diverse Netwerk evenementen om van elkaar te leren. Blz. 167
Financiële ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling Blz. 168
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Blz. 169
Risico's / ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling Blz. 170
Programma 3: Sociale leefomgeving Blz. 171
Thema I: Inkomen Blz. 172
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 173
I.a. Onrechtmatig gebruik van ondersteuning in het sociaal domein voorkomen we of sporen we op en pakken we aan (MD10, IBK BE28) Blz. 174
I.a.1. We geven in 2021 uitvoering aan het rechtmatigheidsplan sociaal domein Blz. 175
I.b. Financiële kaders vormen geen belemmering voor integraal werken (MD 10, IBK BE27). Blz. 176
I.b.1. We realiseren een integraal budget voor regie op casusniveau voor 2021 e.v. Blz. 177
I.c. Veenendalers nemen meer deel aan de samenleving (MD01, IBK BE4) Blz. 178
I.c.1. Middelen (zoals minimaregelingen) beschikbaar stellen zodat Veenendalers maximaal kunnen participeren. Blz. 179
I.d. Vroegtijdige interventies bij opvoed-, financiële, woon- en/of psychosociale gezondheidsvraagstukken, om zo problematische vraagstukken (en dus maatwerkvoorzieningen) te voorkomen (MD04, IBK BE11). Blz. 180
I.d.1. Eind 2021 hebben we ervaring opgedaan met vroeg er op af en de methode geëvalueerd. Blz. 181
I.e. De ondersteuning is gericht op een duurzaam effect (MD04, IBK BE12). Blz. 182
I.e.1. Aanbieden van financiële educatie en voorlichting op scholen. Blz. 183
I.e.2. Aanbieden van financiële educatie en voorlichting voor volwassenen. Blz. 184
I.f. In 2021 is sprake van een uniforme werkwijze van de eerste uitvraag bij alle loketten sociaal domein MD07, IBK BE21). Blz. 185
I.f.1. Op basis van het adviesrapport 'Uniforme toegang' realiseren we in 2021 een uniforme toegang met een uniforme werkwijze van de eerste uitvraag bij alle loketten in het sociaal domein. Blz. 186
I.g. In 2023 is een integrale werkwijze sociaal domein binnen de gemeente en tussen gemeentelijke partijen en externe partijen gerealiseerd (MD8, IBK BE22). Blz. 187
I.g.1. Met de doorontwikkeling van regie op casusniveau realiseren we ultimo 2021 een afname van 10% van de casussen in het cluster Zorg & Veiligheid en het Interventieteam ten opzichte van februari 2020. Blz. 188
I.h. De deskundigheidsbevordering tussen uitvoerende partijen in het sociaal domein is gefaciliteerd (MD9, IBK BE23). Blz. 189
I.h.1. De training ‘Integrale benadering Sociaal Domein’ voor professionals wordt breder uitgerold over het sociaal domein als geheel, zodat deskundigheid bij alle partijen wordt vergroot. Blz. 190
Thema II: Sociaal domein - Participatie en re-integratie Blz. 191
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 192
II.a. Er is sprake van een doorlopende lijn arbeidsparticipatie in samenwerking met onze partners (MD05, IBK BE14) Blz. 193
II.a.1. Eind 2021 is er een vereenvoudiging en verbetering gerealiseerd in de doorlopende lijn van arbeidsparticipatie op het gebied van (in elk geval) samenwerking, begeleiding en organisatie. Blz. 194
II.a.2. We realiseren in 2021 de kwantitatieve doelstellingen m.b.t. de Participatiewet (in- en uitstroom). Blz. 195
II.a.3. In 2021 evalueren we het transitieplan IW4. Blz. 196
II.b. De samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt is versterkt (MD05, IBK BE15). Blz. 197
II.b.1. We geven in 2021 uitvoering aan een lokaal actieplan om de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder te verstevigen. Blz. 198
II.c. Veenendalers nemen meer deel aan de samenleving (MD01, IBK BE4) Blz. 199
II.c.1. Op 1 juli 2021 is de Wet Inburgering geïmplementeerd. Blz. 200
Thema III: Sociaal domein - WMO Blz. 201
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 202
III.a. In 2021 is de sturing op aanbieders vergroot (MD10, IBK BE26). Blz. 203
III.a.1. In 2021 is het mogelijk om op tenminste alle dure en complexe ondersteuning te monitoren op casusniveau binnen het gehele Sociaal Domein. Blz. 204
III.b. Eind 2023 is een integraal dashboard sociaal domein beschikbaar, waarbij integrale monitoring tot op buurtniveau mogelijk is (MD10, IBK BE29). Blz. 205
III.b.1. We zijn in het sociaal domein in staat om beleid voor 2021 e.v. te baseren op beschikbare data door middel van een werkend dashboard per domein. Blz. 206
III.b.2. Eind 2021 is er een werkend dashboard voor het gehele sociaal domein, inclusief de mogelijkheid tot monitoring op wijk- en buurtniveau. Blz. 207
III.c. Veenendalers wonen zo lang mogelijk thuis (MD01, IBK BE2). Blz. 208
III.c.1. Eind 2021 is Veenendaal in staat om een zorgvuldige wijziging van regionale samenwerkingsregio voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang te realiseren (naar regio Ede). Blz. 209
III.c.2. Eind 2021 is een meerjarenplan beschikbaar om de lokale aanpak Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis vorm te geven. Blz. 210
III.d. Mantelzorgers blijven actief met passende ondersteuning om overbelasting te voorkomen (MD03, IBK BE8). Blz. 211
III.d.1. Informatie over mogelijke ondersteuning bereikt minimaal 50 % van de 16+ burgers en 75 % van betrokken professionals. Blz. 212
III.d.2. Vorm van en toegang tot logeerzorg, als vorm van respijtzorg, wordt verbeterd. Blz. 213
III.e. Preventie draagt bij aan een gezondere leefstijl (MD04, IBK BE10). Blz. 214
III.e.1. Eind 2021 heeft het maximale aantal inwoners (zoals opgenomen in het GIDS-plan en uitvoeringsplan) geprofiteerd van de preventie-activiteiten. Blz. 215
III.f. Vroegtijdige interventies bij opvoed-, financiële, woon- en/of psychosociale gezondheidsvraagstukken, om zo problematische vraagstukken (en dus maatwerkvoorzieningen) te voorkomen (MD04, IBK BE11). Blz. 216
III.f.1. Eind 2021 wordt er gewerkt in een netwerk voor de aanpak van Huiselijk geweld en kindermishandeling. Blz. 217
III.f.2. Eind 2021 werkt de geboortezorgketen in Veenendaal gestructureerd samen in het vroegtijdig signaleren en overdragen van opvoed-, financiële, woon- en/of gezondheidsvraagstukken bij toekomstige en jonge ouders. Blz. 218
III.g. Het aantal meerderjarigen dat begeleiding ontvangt waar behandeling passender is, is afgenomen (MD06, IBK BE19). Blz. 219
III.g.1. Er liggen afspraken met zorgverzekeraars hoe (o.a. financieel) om te gaan met cliënten die op de wachtlijst voor behandeling staan en in tussentijd Wmo begeleiding ontvangen. Blz. 220
III.g.2. We weten wat de mogelijkheden zijn om te registreren hoeveel cliënten begeleiding geïndiceerd krijgen terwijl behandeling passender is, en zijn als de mogelijkheden dit toelaten gestart met deze registratie. Blz. 221
III.h. We continueren in 2021 de zorg voor personen met verward gedrag en invoering van de WvGGZ. Blz. 222
III.h.1. We continueren de inzet van de wijkfunctionarisssen zorg en veiligheid. Blz. 223
III.h.2. Samen met de gemeenten Rhenen en Renswoude en de ketenpartners richten we het Advies- en Meldpunt Verward structureel in. Blz. 224
III.h.3. We implementeren de gevolgen van de WvGGZ. Blz. 225
III.i. Er zijn innovatieve ondersteuningsmogelijkheden samen met de uitvoerende partijen (MD9, IBK BE25). Blz. 226
III.i.1. De pilot 'VAK werk(t) voert in 2021 vijftig casussen uit waarbij combinaties gemaakt zijn tussen maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen. (Innovatie in samenwerking met: Wmo-loket - sociale basis - Wmo-zorgaanbieders.) Blz. 227
III.i.2. In 2021 introduceren we een innovatiebudget. Blz. 228
III.j. Ten opzichte van 2019 is er een daling van ongeveer 10% van het aantal maatwerkvoorzieningen (MD9, IBK BE24). Blz. 229
III.j.1. De gemeente concretiseert de werkwijze die nodig is om het IBK waar te maken binnen de uitvoering Wmo, CJG, Economie en Werk en schulddienstverlening Blz. 230
Thema IV: Sociaal domein - Jeugd Blz. 231
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 232
IV.a. In 2021 is de sturing op aanbieders vergroot (MD10, IBK BE26). Blz. 233
IV.a.1. We versterken inkoop- en contractmanagement binnen het Sociaal Domein, waaronder de implementatie van (regionale) inkoopstrategie voor jeugdhulp. Blz. 234
IV.a.2. We werken met de 10 belangrijkste jeugdhulpaanbieders en WMO-aanbieders Immaterieel aan het realiseren van de gewenste bewegingen in het IBK. Blz. 235
IV.b. Jeugdigen groeien gezond en veilig op; we stimuleren en ondersteunen ouders om te zorgen voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en een veilig opgroei- en opvoedklimaat (MD2, IBK BE5). Blz. 236
IV.b.1. Eind 2021 is er sprake van een netwerksamenwerking in het veiligheidsdomein. Blz. 237
IV.b.2. Gezinnen in echtscheidingssituaties worden in een vroegtijdig stadium begeleid, zodat minder kinderen nadelige effecten ondervinden van een echtscheiding. Blz. 238
IV.b.3. Het netwerk van kwetsbare gezinnen wordt duurzaam versterkt door de inzet van vrijwilligers en gastgezinnen. Deze inzet blijft in 2021 stabiel t.o.v. 2020. Blz. 239
IV.b.4. In 2021 wordt het projectplan voor de integrale samenwerking tussen CJG en JGZ geïmplementeerd om stagnatie in de ontwikkeling van kinderen vroegtijdig te signaleren en problemen waar mogelijk te voorkomen. Blz. 240
IV.c. Het aantal casussen waarbij de huisarts het CJG inschakelt is met ongeveer 10% toegenomen ten opzichte van 2020 (MD06, IBK BE16). Blz. 241
IV.c.1. Het CJG en de huisartsenpraktijken geven uitvoering aan de in 2020 gemaakte samenwerkingsafspraken. Blz. 242
IV.c.2. Het CJG voert spreekuur bij de zes grootste huisartsenpraktijken. Blz. 243
IV.d. Ten opzichte van 2018 wordt ongeveer 10% minder ambulante jeugdhulp verleend door jeugdhulpaanbieders (MD06, IBK BE17). Blz. 244
IV.d.1. Het CJG voert (aanvullende) maatregelen uit gericht op: 1) Afremmen van de instroom, 2) Kaders en normen binnen het CJG, 3) Vergroten invloed op het logistieke proces bij aanbieders. Blz. 245
IV.e. Het aantal jeugdigen in instellingsverblijf blijft constant t.o.v. 2019 (MD06, IBK BE18). Blz. 246
IV.e.1. Het CJG stuurt op casusniveau actief op het voorkomen van plaatsing van jeugdigen in residentiële voorzieningen (instellingsverblijf), bijvoorbeeld door de inzet van (intensieve) ambulante hulpvormen of pleegzorg. Blz. 247
IV.f. In 2023 is een integrale werkwijze sociaal domein binnen de gemeente en tussen gemeentelijke partijen en externe partijen gerealiseerd (MD08, IBK BE22). Blz. 248
IV.f.1. Eind 2021 is de samenhang in activiteiten van, en ondersteuning vanuit onderwijs en gemeente t.b.v. jeugdigen verbeterd. Blz. 249
IV.f.2. Ook in 2021 versterken we de verbinding tussen zorgpartners onderling en partners binnen het sociaal domein door jaarlijks een inhoudelijke bijeenkomst te organiseren. Blz. 250
Thema V: Onderwijs en ontwikkeling Blz. 251
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 252
V.a. Het aantal laaggeletterde inwoners daalt (MD01, IBK BE3). Blz. 253
V.a.1. Er is een formeel en non-formeel aanbod waartoe de groep laaggeletterde volwassenen van 18 jaar en ouder die niet (meer) inburgeringsplichtig zijn en tot de doelgroep van de WEB worden gerekend. Blz. 254
V.a.2. Uitvoering geven aan Regionaal programma basisvaardigheden Arbeidsmarktregio Foodvalley Blz. 255
V.a.3 We willen meer mensen bereiken met een aanbod op maat, vooral de groep met Nederlands als moedertaal (=NT1). Blz. 256
V.b. Het aantal voortijdig schoolverlaters en thuiszitters is afgenomen (MD06, IBK BE20). Blz. 257
V.b.1. We geven in 2021 lokaal uitvoering aan de 3 programmalijnen uit het regionale programma VSV regio Vallei 2002-2024. Blz. 258
V.c. Onderwijsachterstandenbeleid: er is een kwantitatief voldoende en kwalitatief goed aanbod van peuteropvang met en zonder voorschoolse educatie. Blz. 259
V.c.1. Aanbieders van peuteropvang krijgen op basis van de subsidieregeling middelen om de kindplaatsen te realiseren. Blz. 260
V.c.2. In gesprek met de aanbieders is kwaliteit een belangrijk en terugkerend thema. Blz. 261
V.c.3. Ook worden er onderling collegiale visitaties uitgevoerd en worden studiemiddagen georganiseerd. Blz. 262
V.d. Faciliteren van het aanbod van vroegschoolse educatie waardoor scholen meer elkaars kennis en expertise kunnen delen en kinderen met een ontwikkelingsachterstand (nog) beter ondersteund kunnen worden. Blz. 263
V.d.1. Onderwijsachterstandenbeleid: er start een pilot met een taalspecialist die op alle VVE-scholen in Veenendaal extra ondersteuning gaat bieden. Blz. 264
V.e. Iedere jeugdige met een ondersteuningsbehoefte krijgt passende ondersteuning om onderwijs te kunnen volgen. Blz. 265
V.e.1. We voeren tweemaal per jaar Op Overeenstemming Gericht Overleg met Samenwerkingsverbanden passend onderwijs). Blz. 266
V.e.2. We implementeren een afwegingskader Passend Onderwijs en als onderdeel daarvan een gedragen procedure om in wet-overstijgende casussen snel en efficiënt tot een passende oplossing voor het kind te komen. Blz. 267
V.f. Alle kinderen van 0-13 jaar kunnen in een IKC een doorlopende leer- en ontwikkellijn volgen. Blz. 268
V.f.1. Implementatie van het herijkte Integraal Huisvestingsplan 2020 en het nieuwe IKC-beleid. Blz. 269
V.f.3. In 2020 starten de kernpartners van het IKC Franse Gat met het aanbestedingstraject. Het aanbestedingstraject loopt door in 2021 en samen met aanbestedende partij en de kernpartners wordt de planontwikkeling van deze IKC opgepakt. Blz. 270
V.f.4. In 2021 starten de kernpartners van het IKC Ronde Erf met een eerste verkenning van een gezamenlijk IKC-visie, ruimtelijke programma en fysieke randvoorwaarden. Blz. 271
Thema VI: Sport Blz. 272
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 273
VI.a. Nieuwe Kpi’s voor Stichting Sportservice Veenendaal Blz. 274
VI.a.1. In overleg met Stichting Sportservice Veenendaal bepalen we op welke doelen uit het beleidskader we ons in 2021 gaan inzetten. Blz. 275
VI.b. Uitvoering lokaal Sportakkoord Blz. 276
VI.b.1. Met alle betrokken partijen uitvoering geven aan de uitvoeringprogramma’s. Blz. 277
VI.c. Bevorderen gezonde sportkantines en rookvrije sportaccommodaties Blz. 278
VI.c.1. Organiseren van themabijeenkomsten en ondersteunen verenigingen. Blz. 279
Thema VII: Cultuur Blz. 280
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 281
VII.a. Een toekomstbestendige culturele sector in Veenendaal Blz. 282
VII.a.1. Een financiële analyse uitvoeren (besparings- en compensatiemaatregelen). Blz. 283
VII.a.2. In samenspel met de culturele instellingen komen tot een herijking van (prestatie)afspraken. Blz. 284
VII.a.3. Opstellen van een nieuw meerjarig kader voor cultuurbeleid. Blz. 285
VII.b. Een goed productieklimaat voor de stadsprogrammering. Blz. 286
VII.b.1. Uitvoeren van het plan 'Positiebepaling Cultuurmakelaar'. Blz. 287
Thema VIII: Welzijn Blz. 288
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 289
VIII.a. De inzet van vrijwilligers en het sociale netwerk is onderdeel van het normale leven (MD03, IBK BE7). Blz. 290
VIII.a.1. De inzet van vrijwilligers en algemene voorzieningen stijgt in 2021 met 5%. Blz. 291
VIII.a.2. Het vrijwilligersplatform inzetten om vrijwillige inzet te promoten en te ondersteunen. Blz. 292
VIII.b. Versterken van de sociale basis (MD03, IBK BE9). Blz. 293
VIII.b.1. We kiezen in 2021 een thema waarvoor we een aanvullende ondersteuning bieden waar een hiaat is gesignaleerd. Blz. 294
VIII.b.2. Het bereik van de netwerk-app die in 2020 is ontwikkeld groeit met 5%. Blz. 295
VIII.b.3. Samen met de Stichting Veens/Toegang wordt continu afgestemd waar hiaten zitten en op welke wijze de sociale basis hier een rol in kan spelen. Blz. 296
VIII.c. Veenendalers nemen verantwoordelijkheid voor eigen zelfredzaamheid en eigen kwetsbaarheid, passend bij de levensfase (MD1, IBK BE1). Blz. 297
VIII.c.1. In het contact met de inwoners sturen we nadrukkelijker op en/of stimuleren we de inwoners om op zoek te naar oplossingen binnen hun eigen mogelijkheden, hun sociaal netwerk en de sociale basis. Blz. 298
Financiële ontwikkelingen Sociale leefomgeving Blz. 299
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Blz. 300
Risico's / ontwikkelingen Sociale Leefomgeving Blz. 301
Programma 4: Burger en Bestuur Blz. 302
Thema I: Dienstverlening (extern) Blz. 303
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 304
I.a. De eerstelijns dienstverlening is klant-, service- en oplossingsgericht, waardoor er balans is tussen efficiënte inrichting en klantbeleving. Blz. 305
I.a.1. Jaarlijks worden balie en telefonie gemeten op bereikbaarheid (telefonie), toegankelijkheid (balie, o.a. openingstijden), middels een klanttevredenheidsonderzoek. Blz. 306
I.a.2. Signalen die hieruit voortkomen onderzoeken en waar mogelijk oppakken om het doel op de dienstverlening te bereiken. Blz. 307
I.a.3. Meten klantwaardering door middel van o.a. dashboard, klanttevredenheids- of CES-onderzoeken. Blz. 308
I.a.4. Innovatieve service aanbieden via digitaal loket, de balie en telefonie aan onze klanten (particulieren, bedrijven en instellingen). Blz. 309
I.b. We streven naar steeds meer zelfregie voor de klant om zijn zaken met de gemeente (digitaal) zelf te kunnen regelen. Blz. 310
I.b.1. Pilot ‘Werken op afspraak’ voortzetten Blz. 311
I.b.2. Optimaliseren van de 24/7 digitale dienstverlening aan inwoners en bedrijven en waar mogelijk aansluiten bij de landelijke projecten. Blz. 312
I.b.3. Meten van gebruik webformulieren. Blz. 313
Thema II: Burger en samenwerking Blz. 314
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 315
II.a. Veenendaal zet zich (ook) in 2021 in voor de verdere ontwikkeling van de regio Foodvalley. Blz. 316
II.a.1. Veenendaal levert een (ambtelijke) bijdrage aan het in de tweede helft van 2020 en in 2021 binnen de regio invulling geven aan de Regiodeal Foodvalley. Blz. 317
II.a.2. Naar verwachting wordt eind 2020 een geactualiseerde strategische agenda Foodvalley vastgesteld. Daarna vindt actualisatie van de uitvoeringsagenda plaats. Veenendaal levert daaraan zijn bijdrage. Blz. 318
II.a.3. Als onderdeel van de gemeenschappelijke regeling geeft Veenendaal mede invulling aan de overheidsgeleding van de Triple Helix regio Foodvalley (3 O’s: overheid, onderwijs, ondernemingen) Blz. 319
II.b. Vanuit organisatie en bestuur is doorlopende aandacht voor bestuursstijl en bestuurscultuur. Blz. 320
II.b.1. Wij geven blijvend aandacht aan participatie door inwoners, bedrijven en instellingen bij de voorbereiding van beleid en activiteiten. In 2021 geven we daar concrete invulling aan bij onder andere Omgevingsvisie, -plan, etc. Blz. 321
II.c. Veenendaal is een betrouwbare samenwerkingspartner. Blz. 322
II.c.1. We geven blijvend invulling aan de scharnierfunctie van Veenendaal in de Regio FoodValley en tussen de provincies Utrecht en Gelderland. Blz. 323
II.c.2. We richten ons op Renswoude en Rhenen, maar zeker ook op de andere (buur)gemeenten zoals Ede, Wageningen, Woudenberg en Scherpenzeel. Blz. 324
II.d. Adequate sturing en controle ten aanzien van verbonden partijen waarin de gemeente Veenendaal deelneemt. Blz. 325
II.d.1. De door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota Verbonden partijen wordt gelijk voorgaande jaren ook in 2021 gemonitord en zo nodig geactualiseerd. Blz. 326
Thema III: Veiligheid samenleving Blz. 327
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 328
III.a. Inwoners/ondernemers zijn zich bewust van cybercriminaliteit en nemen voldoende maatregelen om dit te verminderen. Blz. 329
III.a.1. Inzetten op preventie en bewustwording van de digitale dreiging naar bewoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld Blz. 330
III.a.2. Het bevorderen van een goede registratie waardoor de zichtbaarheid wordt vergroot en opsporing meer prioriteit krijgt Blz. 331
III.a.3. We sluiten aan bij landelijke en regionale initiatieven met als doel de cyberweerbaarheid te vergroten Blz. 332
III.b. In 2021 als 1 overheid de vervolgstap maken naar een effectieve aanpak van ondermijnende criminaliteit in Veenendaal. Blz. 333
III.b.1. Inzicht krijgen in ondermijnende activiteiten en de factoren die het voor criminelen aantrekkelijk maken zich te vestigen Blz. 334
III.b.2. Intensiveren van samenwerking met 4 Heuvelruggemeenten waardoor we criminele samenwerkingsverbanden aanpakken en als 1 overheid naar buiten treden. Blz. 335
III.b.3. Zorgen dat het instrumentarium voor de aanpak van ondermijning en drugsproblematiek op orde is. Hiervoor nieuwe wetgeving (bijv. Bibob) implementeren, handhaven en uitvoeren o.a. door integrale controles Blz. 336
III.b.4. Bestuurlijke, maatschappelijke weerbaarheid vergroten door (daar waar mogelijk samen met de andere 4 heuvelruggemeenten) bijeenkomsten en trainingen te organiseren. Blz. 337
III.b.5. Specifiek voor het onderwerp drugs zetten we ook voorlichting in gericht op jongeren met betrekking tot gebruik en handel en ontwikkelen we interventies om te zorgen dat jongeren stoppen met de handel in drugs. Blz. 338
III.c. De kans op High Impact Crime (woninginbraken, overvallen, snel-, of plof- en ramkraken) in Veenendaal verminderen. Blz. 339
III.c.1. De meldingsbereidheid en de heterdaadkans vergroten door het stimuleren van burgerparticipatie (bv Burgernet en Whatsappbuurtpreventie voor criminaliteit en het bekendmaken van de meldcode voor huiselijk geweld) Blz. 340
III.c.2. Inventariseren van risicolocaties voor ram-, plof- en snelkraken en uitvoeren van gerichte maatregelen op deze locaties Blz. 341
III.c.3. Ondernemers en personeel bewust maken van hun veiligheidssituatie door training en bijeenkomsten en de nazorg overvalscan bij getroffen ondernemers aanbieden. Blz. 342
III.c.4. Voorkomen van heling door ondernemers te wijzen op hun verantwoordelijkheden en door de handhaving van het Digitaal opkopersregister (DOR) Blz. 343
III.c.5.Het verbeteren van een integrale persoonsgerichte aanpak van de daders van HIC door het inzetten van het bestuursrechtelijke instrumentarium. Blz. 344
III.d. In de samenleving is er begrip voor elkaar en tolerantie waarbij er geen plek is voor extreem gedachtegoed en parallelle samenlevingen. Blz. 345
III.d.1. Netwerken in de samenleving te versterken met als doel om polarisatie te signaleren en tegen te gaan. Blz. 346
III.d.2. Samen met onze samenwerkingspartners ontwikkelen we interventies om extreem gedachtegoed en creëren van parallelle samenlevingen aan te pakken. 1) Het voeren van de dialoog, 2) Confronteren en aanspreken en 3) Verstoren en handhaven. Blz. 347
Financiële ontwikkelingen Burger en bestuur Blz. 348
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Blz. 349
Risico's / ontwikkelingen Burger en Bestuur Blz. 350
Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 351
Thema I: Treasury Blz. 352
Voortgang doelen Blz. 353
Thema II: OZB en belasting overige Blz. 354
Voortgang doelen Blz. 355
Thema III: Uitkeringen gemeentefonds en algemeen Blz. 356
Voortgang doelen Blz. 357
Financiële ontwikkelingen Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 358
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Blz. 359
Risico's / ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 360
Programma 6: Bedrijfsvoering Blz. 361
Thema I: Dienstverlening (intern) Blz. 362
Voortgang doelen Blz. 363
Thema II: Security & informatiebeveiliging Blz. 364
Voortgang doelen Blz. 365
Thema III: Middelen Blz. 366
Voortgang doelen Blz. 367
Thema IV: Advisering en detachering Blz. 368
Voortgang doelen Blz. 369
Thema V: Bedrijfsvoering algemeen Blz. 370
Voortgang doelen Blz. 371
Financiële ontwikkelingen Bedrijfsvoering Blz. 372
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Blz. 373
Risico's / ontwikkelingen Bedrijfsvoering Blz. 374
Voortgang risico's Blz. 375
Voortgang risico’s Blz. 376
Voortgang paragrafen Blz. 377
Paragraaf B: Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 378
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 379
II.g. Een vastgoedportefeuille in bezit die aansluit op de vraag vanuit beleid; het faciliteren van maatschappelijk activiteiten, stedelijke ontwikkeling en eigen bedrijfsvoering huisvesten. Blz. 380
II.g.1. (meerjarig) Portefeuilleplan maken in 2021, op basis van de huidige beleidskaders (Accommodatiebeleid en Strategische kaders). Blz. 381
II.g.2. De acties uitvoeren die in het Portefeuilleplan zijn gesteld (afstoten, aankopen, huren etc). Blz. 382
II.h. De (technische) kwaliteit van onze portefeuille voldoet aan onze criteria. Blz. 383
II.h.1. Al het vastgoed wordt in stand gehouden op kwaliteitsniveau 3 van de NEN 2767. Blz. 384
II.h.2. Het publieksgedeelte van het gemeentehuis wordt in standgehouden op kwaliteitsniveau 2 van de NEN 2767. Blz. 385
II.h.3. Vastgoed met een exploitatieperiode korter dan 5 jaar wordt in standgehouden op kwaliteitsniveau 4 van de NEN 2767. Blz. 386
II.i. De Gemeente Veenendaal heeft eind 2021 met de eigen vastgoedportefeuille 15% energie bespaard t.o.v. 2014 en 5% duurzame energie opgewekt. Blz. 387
II.i.1. We geven in 2021 uitvoering aan het programma ENV2035 in de pijler Gemeente als Voorbeeld met het verduurzamen van ons vastgoed door het omvormen van het Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) naar een Duurzaam Investeringsplan (DMIP). Blz. 388
II.i.2. Wij voeren een pilot uit rondom de verduurzaming van het gemeentehuis waarbij de renovatie van het oudere deel van het gemeentehuis gecombineerd wordt met energiebesparingsmaatregelen en duurzame opwek. Blz. 389
II.j. De kosten van de portefeuille zijn in 2021 in balans met de opbrengsten. Blz. 390
II.j.1. Instrumenten inzetten zoals; kostprijsdekkende huursystematiek. Blz. 391
II.k. De algemene begraafplaats en het rouwcentrum worden in 2021 volgens de kwaliteitsnormen onderhouden. Blz. 392
II.k.1. We beheren de algemene begraafplaats op A-niveau. Blz. 393
II.k.2. We beheren het rouwcentrum op kwaliteitsniveau 3 volgens NEN 2767. Blz. 394
Bijlagen Blz. 395
Bijlage 1: Overzicht budgettair neutrale mutaties Blz. 396
Toelichting budgettair neutrale afwijkingen Blz. 397
Bijlage 2: Overzicht structurele mutaties Blz. 398
Bijlage 3: Voortgang bevindingen accountant Blz. 399
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap