Voortgang inhoud inspanningen/acties

Programma 1: Fysieke leefomgeving

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Thema I: Ruimtelijke ontwikkeling

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.a. Goede afweging van de invulling van de ruimtelijke omgeving waarbij we proactief een gezonde duurzame en veilige leefomgeving bevorderen.

I.a.1. Integrale afweging tussen alle onderwerpen die ruimte vragen waarbij een zorgvuldige afweging van de belangen plaatsvindt.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden alle relevante beleidsterreinen integraal betrokken.
Daarnaast vindt  burgerparticipatie plaats om op die wijze te komen tot een zorgvuldige belangenafweging.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Doel is gerealiseerd of verloopt conform afspraak.

I.a.2. Kosten voor ruimtelijke investeringen en eigen plankosten aan derden doorberekenen.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Elk plan wordt getoetst op de gemeentelijke plankosten en deze worden via een anterieure overeenkomst met een derde vastgelegd en doorberekend.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Planning is conform de looptijd van een initiatief.

I.a.3. Goede beheersing van actieve, gemeentelijke grondexploitaties.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Uit het projectenboek 2021 blijkt dat de grondexploitaties zich goed ontwikkelen en de risicoreserve grondexploitaties goed op peil is per 1-1-2021.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Verloopt conform planning. 

I.a.4. Actueel ruimtelijk beleid voortzetten en uitvoeren.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt het bestaande beleid gevolgd.
Indien nodig wordt nieuw beleid ontwikkeld of wordt bestaand beleid aangepast.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Doel is gerealiseerd of verloopt conform afspraak.

I.a.5. Als voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet stellen we het omgevingsplan deel 1 vast.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Op 28 mei 2021 is de inwerkingstredingdatum van de Omgevingswet (Ow) met een halfjaar verplaatst van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. Enerzijds omdat het DSO (ICT-kant) nog onvoldoende gereed is, maar ook vanwege diverse aanvullingswetten die nog afgerond moeten worden. Niettemin bereidt de gemeente zich voor op deze invoeringsdatum. De Omgevingswet (Ow) kent een aantal instrumenten waarvan het Omgevingsplan er één is. Deze wordt vastgesteld door de raad. Daarnaast zijn er de Omgevingsvisie (vastgesteld gemeenteraad 17 december 2020) dat het beleid en doelstellingen voor de fysieke leefomgeving bevat, het Omgevingsprogramma dat invulling geeft aan de uitvoering van het beleid (college bevoegdheid) en de Omgevingsvergunning voor concrete initiatieven (college bevoegdheid).

Het college heeft op 14 januari 2020 de Nota van uitgangspunten voor het opstellen van het lokale Omgevingsplan vastgesteld. Er is besloten het Omgevingsplan in twee delen op te delen en vast te stellen.

• ‘Omgevingsplan, deel I’ (deze bestaat uit regels uit de verordeningen die gevolgen (kunnen) hebben voor de fysieke leefomgeving, instructieregels van de provincie en de bruidsschat) en een;
• ‘Omgevingsplan, deel II’ ter vervanging van het omgevingsplan van rechtswege (dit zijn alle vigerende bestemmingsplannen voor gehele grondgebied tezamen). Dit kan zowel gebieds- als themagericht plaatsvinden.

Op 14 juli 2020 heeft het college in haar besluit ‘Omgevingsplan, deel I – criteria vaststellen voor 3S (specificeer, stem af en schrap)’ criteria vastgesteld. Doel van deze criteria is te voldoen aan eenvoudige, duidelijke, toegankelijke en actuele regels in het Omgevingsplan deel I (verder: OPI). Deze criteria zijn dan ook gehanteerd bij het opstellen van OPI.

Op 11 mei 2021 heeft het college -in lijn met de eerdere besluitvorming- een nieuwe stap gezet richting de vaststelling van OPI door de gemeenteraad, waarbij de raad tussentijds geconsulteerd is op de toepassing van de 3S-criteria op de inhoudelijke onderdelen van het OPI.  Gelet op de gewijzigde invoeringsdatum van de Ow, heeft ook een herijking plaatsgevonden van de planning voor de vaststelling van OPI. Volgens de herijkte planning heeft het voorontwerp OPI al zes weken ter inzage gelegen voor inspraak. Daarnaast heeft het college op 17 augustus 2021 ingestemd met het ontwerp OPI en zal de raad voorstellen hier op 14 oktober 2021 mee in te stemmen en vervolgens voor zes weken ter inzage leggen. De vaststelling van OPI is voorzien in februari 2022 en zal op zijn vroegst vier weken nadat het besluit ter inzage is gelegd in werking treden.  Aangezien OPI niet eerder in werking kan treden dan de Ow, zal dit op zijn vroegst vier weken na  de inwerkingtreding van de Ow (1 juli 2022) zijn.

Planning (indicator)

O

Planning (toelichting)

Op 11 mei 2021 heeft het college de inhoudelijke onderdelen van het voorontwerp OPI vastgesteld met het oog op de consultatie van de raadscommissie op 17 juni 2021. Vervolgens heeft het voorontwerp OPI van 17 juni 2021 tot en met 28 juli 2021 ter inzage gelegen voor inspraak. Op het voorontwerp omgevingsplan deel I zijn drie inspraakreacties ingediend en ook de Provincie Utrecht heeft gereageerd. Deze inspraakreacties zijn verwerkt in het, wat nu heet, het ontwerp OPI. Op 31 augustus 2021 heeft het college met het ontwerp OPI ingestemd en naar de gemeenteraad doorgeleid om het ontwerp OPI vast te stellen in zijn vergadering van 14 oktober 2021.

Nadat de gemeenteraad het ontwerp OPI heeft vastgesteld wordt deze ter inzage gelegd voor zienswijzen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Vervolgens kan eenieder een zienswijze indienen. De zienswijzen worden bij de definitieve vaststelling van het OPI in februari 2022 door de raad betrokken.

I.a.7. We geven uitvoering aan programma Energieneutraal Veenendaal (1e planperiode 2017-2021) met projecten uit de ENV-pijlers Wonen, Werken en Communicatie.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Zie toelichting bij onderdelen voor Programmaplan ENV 2050, ten behoeve van doelstellingen bij inwoners, bedrijven en communicatie

Planning (indicator)

O

Planning (toelichting)

Zie toelichting bij onderdelen voor Programmaplan ENV 2050, ten behoeve van doelstellingen bij inwoners, bedrijven en communicatie

I.b. Voldoende aanbod van het juiste type woningen afgestemd op de vraag naar wonen.

I.c. Het cultuurhistorisch erfgoed van Veenendaal draagt bij aan de identiteit van de stad.

Thema II: Openbare ruimte

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.a. De inwoners zijn tevreden als het gaat om de parameters ‘schoon, heel en veilig’ in de openbare ruimte en beoordelen dit met minimaal een 6,5.

II.a.1. We monitoren de ervaring van bewoners via het burgerpanel of Lemon-onderzoek en sturen indien noodzakelijk bij.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Op dit moment wordt het onderzoek vormgegeven. De vragenlijst en het onderzoek zijn opgesteld in samenwerking met de twee woningcorporaties en met de teams binnen gemeente Veenendaal met een directe betrokkenheid bij de aandachtsgebieden 'schoon, heel en veilig' binnen de openbare ruimte.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Het onderzoek wordt in augustus verspreid onder bewoners. In september ontvangen we de eerste resultaten  en in oktober de rapportage.

II.a.2. We houden bij het onderhoud en aanpassingen in de openbare ruimte rekening met de wensen van de inwoners.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Bij reconstructies en groot onderhoud wordt er een participatieproces doorlopen voordat een definitief ontwerp of plan wordt vastgesteld. Indien de wensen van bewoners gerealiseerd kunnen worden binnen de vooraf gestelde kaders wordt dit meegenomen. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Momenteel vindt o.a. het participatieproces plaats voor de projecten Hertogenlaan-Regentesselaan en Lange Vore, Ploegschaar, Lemoen, Dissel en Tarweveld.  

II.a.3. Na realisatie projecten evalueren we samen met bewoners het resultaat en proces en stellen indien nodig het werkproces of resultaat bij.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

In het eerste kwartaal van 2021 zijn er nog geen projecten geëvalueerd met bewoners. Er staan een aantal projecten op de planning die dit jaar voor evaluatie in aanmerking komen.

 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

In het 2e/ 3e kwartaal staat de herinrichting Valleistraat en de herinrichting Kerkewijk fase 2 gepland. In het 4e kwartaal wordt o.a. gekeken naar de herinrichting Hertogenlaan-Regentesselaan, de Dragonderweg, de rioolaanleg Bobinestraat/Smalle Zijde en de herinrichting van het parkeerterrein Spitsbergenweg. De herinrichting van de Ellekoot wordt in 2022 geëvalueerd. 

II.b. Inwoners van Veenendaal gebruiken duurzame vervoersalternatieven om binnen Veenendaal van a. naar b. te reizen.

II.b.1. We monitoren de parameters aan de hand van CBS-cijfers en waar nodig sturen wij bij.

Inhoud (indicator)

O

Inhoud (toelichting)

Om te kunnen bepalen of de inwoners in Veenendaal vaker een duurzamer vervoersalternatief gebruiken, is het van belang om eerst de huidige situatie in beeld te brengen. De data die het CBS levert, zijn erg globaal. Wij willen daarom bekijken of het mogelijk is om zelf nauwkeuriger data te generen. Daarvoor is het nodig om te bepalen welke data daarvoor het meeste geschikt zijn. In 2021 zal de opzet voor een monitoringsplan verder worden uitgewerkt. In dit plan zal een faseringschema worden opgenomen: eerst een pilot uitvoeren in een beperkt gebied en op basis van de verkregen data,  beoordelen of de methodiek aangepast moet worden of niet. 

Planning (indicator)

R

Planning (toelichting)

De data van het CBS zijn niet geschikt om een monitoring mee uit te voeren. We zullen daarom zelf eerst moeten bepalen welke data we nodig hebben en hoe wij die kunnen verzamelen. Er wordt op dit moment met marktpartijen gezocht naar welke mogelijkheden er zijn om onze monitoringsvraag te beantwoorden en welke kosten daarmee gemoeid zijn. 

II.b.2. We voeren bewustwordingscampagnes over duurzame vervoermiddelen.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

De gemeente Veenendaal, Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal, Winkelstad Veenendaal en regio Foodvalley hebben in juni de fietsstimuleringscampagne 'Fiets Je Fit' gelanceerd. Deze campagne richt zich op het stimuleren van het fietsgebruik onder medewerkers van de Winkelstad Veenendaal en de bedrijventerreinen. Doel is om ervoor te zorgen dat medewerkers minimaal twee keer per week naar het werk fietsen. Middels een app kunnen deelnemers woon-werk gerelateerde fietsritten bijhouden en deelnemen aan diverse uitdagingen. De campagne zal in ieder geval tot het najaar worden uitgevoerd.

Eind juni zijn de gemeente en Sportservice Veenendaal met de uitvoering van het programma 'Doortrappen' gestart. Dit landelijke programma richt zich op de verkeersveiligheid van senioren op de fiets. Doel van het programma is om ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

De campagnes zijn inmiddels in uitvoering.

II.b.3. We geven uitvoering aan Mobiliteitsconvenant regio Foodvalley.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

We ondersteunen de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal bij het uitvoering geven aan het mobiliteitsconvenant. De periode stond in het teken van voorbereidingen van bewustwordingsacties bij bedrijven. Binnen de eigen organisatie wordt o.a. invulling gegeven aan het convenant door ‘het Veense nieuwe werken’, waarbij we medewerkers stimuleren en faciliteren om deels thuis te blijven werken, ook na corona.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Deze corona-crisis was een goed moment om het thuiswerken te stimuleren (ook na corona) en is dan ook uitgevoerd.

II.b.4. Wij passen bij in- en uitbreidingsinitiatieven de nieuwe notitie parkeernormen (vastgesteld eind 2020) toe waarin wij het gebruik van fiets, deelauto en openbaar vervoer stimuleren.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

De nieuwe notitie parkeernormen is vanaf begin 2021 bij meerdere in- en uitbreidingsinitiatieven toegepast. Dit betreft tot nu toe vooral een beperkt aantal kleine aanvragen zoals bijvoorbeeld het verbouwen van een winkel tot woningen.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Uitvoering loopt conform planning.

II.b.5 We geven uitvoering aan programma Energieneutraal Veenendaal 1e planperiode (2017-2021) met diverse projecten uit de pijler Mobiliteit (waaronder de hierboven genoemde activiteiten).

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Zie toelichting bij onderdelen voor Programmaplan ENV 2050, t.b.v. doelstellingen bij mobiliteit.

Planning (indicator)

O

Planning (toelichting)

Zie toelichting bij onderdelen voor Programmaplan ENV 2050, t.b.v. doelstellingen bij mobiliteit.

II.c. Veenendaal is beter bestand tegen klimaatveranderingen.

II.d. De afvalinzameling draagt bij aan een circulaire economie waarbij we in 2023 maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar hebben en in 2025 80 kg.

II.e. In 2021 vormt circulariteit altijd een inkoopcriterium binnen aanbestedingen.

Thema III: Wijkgericht werken

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.a. Bewoners nemen zelf initiatief voor schoon, heel en veilig in de buurt.

III.a.1. We gaan in 2021 verder met het stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven in de buurt, onder andere door een website ‘bewonersinitiatieven’, een digitale participatietool en een fysiek loket in iedere wijk.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Het digitaal initiatievenloket wordt gecontinueerd. Na de zomer wordt er gestart met een fysiek loket in de wijk. 

Gemiddeld zijn er 6 tot 7 nieuwe initiatieven gestart per wijk.

Zo is het Schrijverspark voorzien van ondergrondse GF+e containers. Deze bewoners kunnen nu ook hun groente-, fruit-, en etensresten scheiden van het restafval. Samen met inwoners is gekeken naar oplossingen voor jeugdoverlast. En in het schrijverspark en PWA park hebben vuilprik acties plaatsgevonden.   Er is al een kerngroep van 10 wijkbewoners die meedenkt over het kunstproject in de Veenderij. De gemeente gaat dit kunstproject samen met deze inwoners van de wijk vormgeven. Dragonder Noord heeft sinds april 2021 een jeu de boulesbaan. Deze is tot stand gekomen door een initiatief van Wijs met je Wijk. Samen met  een aantal jongeren en ouders uit de Schepenbuurt  werkt de gemeente  aan een plan voor een vernieuwde speeltuin.

Er is inmiddels een participatietool geselecteerd: Open Stad. Een groot voordeel van deze tool is dat deze open source is. Dat betekent dat de code openbaar is en dat deelnemende partijen (gemeenten) zelf eenvoudig gewenste wijzigingen of aanvullingen kunnen (laten) maken.

Er wordt een testomgeving gemaakt, met als doel college en inwoners te laten testen en te kijken of het aan onze wensen voldoet én te leren van de bevindingen. Het participatietraject ‘Stadspark’ dient als testonderwerp.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Ondanks de corornamaatregelen zien we een toename van het aantal  initiatieven in het afgelopen kwartaal tov het vorige kwartaal . 

De participatietool zal eind 2021 in de testomgeving getest worden met betrokkenen. Het integreren van de participatietool betekent wel het nodige voor onze huidige webarchitectuur. Daarom hebben we de uitrol van het platform op in de loop van 2022 gezet.

III.a.2. We verhogen de medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de wijk bij organisaties en inwoners.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Het wijkteam blijft wijkbewoners uitdagen om deel te nemen aan initiatieven, mensen om te vormen van klagers naar dragers, mensen samenbrengen en activeren rondom hun wijk. Dit doen wordt o.a. gedaan door het verzenden van wijknieuwsbrieven en door de PR campagne, www.verbeterjewijk.nl

Het aantal abonnees op de wijknieuwsbrief is gestegen van 1300 begin januari naar 1650 op 1 september.
De nieuwsbrieven worden goed gelezen, gemiddeld worden de nieuwsbrieven door 80 % geopend. En van die 80% leest tussen de 80% en 100% de nieuwsbrief daadwerkelijk. Vaak 100%, maar dit verschilt ook wat per wijk en per nieuwsbrief.

In het tweede kwartaal hebben 1287 mensen de website verbeterjewijk.nl bezocht. 

Planning (indicator)

O

Planning (toelichting)

Door coronamaatregelen was het zoeken naar mogelijkheden  tot contact. Maar ondanks deze beperkingen, wordt er een toename gesignaleerd van inwoners die zich in  willen zetten voor de wijk. 

lll.b. Bewoners voelen zich veiliger in hun buurt.

III.c. meer betrokkenheid van inwoners voor elkaar en/of voor hun buurt op het gebied van schoon, heel, leefbaar en toegankelijkheid.

III.c.1. We gaan in 2021 verder met het stimuleren en faciliteren van burgerparticipatie op het gebied van schoon, heel, leefbaarheid en toegankelijkheid in de buurt.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Bewonersparticipatie gaat gestaag door. Diverse reconstructies zijn gestart en bewoners participeren mee via www.meedoeninveenendaal.nl.
Daarnaast zijn er diverse thema’s in de buurten waarvoor de wijkmanager of wijkteam een digitale bijeenkomst heeft gepland om naar de bewoners te luisteren en om te kijken naar mogelijke oplossingen van geconstateerde problemen.
Voorbeelden:
Er is een uitgebreide enquête gehouden onder huurders van het pwa-park. De inwoners die daarbij aangaven dat zij samen aan de slag wilden om het zwerfvuil probleem  aan te pakken, zijn uitgenodigd voor een digitale bijeenkomst en/of voor een fysieke bijeenkomst. Hieruit is een (hernieuwd) zwerfvuilteam ontstaan die samen helpen om hun buurt schoon te houden. 

Er zijn diverse digitale gesprekken geweest met stichting Buitenzorg over hun initiatief “Buitengewoon brood”. Met dit initiatief willen ze brood ophalen, op deze manier  voorkomen ze dat het aan de dieren wordt gevoerd of gedumpt wordt. Dit is een samenwerking met Zideris.

Er zijn diverse gesprekken gevoerd met bewoners uit Veenderij over het harde rijden in de buurt.

Met de bewonersgroep Hart voor D Veenendaal Oost wordt 4 wekelijks overlegd over wat er speelt in de wijk (signaleren). Ook delen zij initiatieven die ze willen organiseren.
In wijk west zijn er gesprekken gevoerd met bewoners via Teams over het inrichten van een speeltuin.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Ondanks de belemmeringen die corona met zich meebrengt,  wordt er  toename aan deelname gesignaleerd. 

III.c.2. Samen met inwoners wijkplannen opstellen die zich richten op schoon, heel, leefbaar, veilig en toegankelijkheid.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Op dit moment wordt het wijkplan 2020/2021 uitgevoerd. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

In het najaar wordt gestart met het opstellen van het wijkplan 2022/2023. 

III.d. De openbare ruimte en gebouwen in de buurten en wijken van gemeente Veenendaal zijn toegankelijk.

Programma/project Energieneutraal Veenendaal

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Om een energieneutrale gemeente te worden waarin evenveel energie opgewekt wordt als er verbruikt wordt, hebben we voor de periode tot en met 2021 een aantal doelen bepaald en deze blijven ook nadrukkelijk gehandhaafd.

1. Voor de energieopwek- en besparingsdoelstelling voor bewoners voeren we diverse projecten uit: zoals het energie-adviesloket, de duurzaamheidslening, kenniskring verduurzamen VVE’s, RRE-subsidies met warmtescans en energieadviezen aan huis

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

De vele uitgevoerde warmtescans zijn opgevolgd door een toenemend aantal energieadviezen en offertes. De vragen worden ook complexer en diverser: advies gaat over meer dan alleen isolatie en zonnepanelen.

Planning (indicator)

O

Planning (toelichting)

Het Trefpunt is weer geopend, maar door de lockdown van het voorjaar 2021 is er vertraging opgelopen.

2. Voor de energieopwek- en bespaardoelstelling voor bedrijven voeren we diverse projecten uit zoals het energieconvenant met bedrijven, advisering bedrijven bij activiteitenbesluit en de collectieve BV Zon-op-bedrijfsdaken.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Het project Zon-op-bedrijfsdaken dat vanuit de BOV (Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal) wordt begeleid, is voortgezet. Er is gestart met energietoezicht bedrijven a.d.h.v. gegevens vanuit de Informatieplicht energiebesparing en een training voor bedrijfscontactfunctionarissen.

Planning (indicator)

O

Planning (toelichting)

Het doel voor energiebesparing bij bedrijven blijft achter op de planning.

3. Voor de energieopwek- en bespaardoelstelling voor mobiliteit voeren we diverse projecten uit.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Diverse acties en projecten voor alternatieven voor autovervoer en duurzamer gebruik zijn in uitvoering, zowel op lokaal als regionaal niveau.

Planning (indicator)

O

Planning (toelichting)

De planning om de doelstelling te halen (om eind 2021 al 15% fossiele brandstof te besparen op weg naar energieneutraal Veenendaal in 2050) loopt achter op schema, vanwege de toegenomen economische groei vanaf de nulmeting in 2014. Mobiliteitseffecten door Corona in 2020 en 2021 zijn hier nog niet in verwerkt.

4. Voor de energieopwek- en bespaardoelstellingen voor de gemeente zelf (inclusief de maatschappelijke instellingen) voeren we diverse projecten uit.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

In diverse nieuwbouwprojecten van gemeentelijk vastgoed wordt gewerkt met circulair/energieneutraal aanbesteden. Er is een onderzoek gestart naar een postcoderoosproject en energieopslag (waterstof) bij het nieuwe IW4/Wijkservicepand.

Planning (indicator)

O

Planning (toelichting)

De planning om de doelstelling te halen (om eind 2021 al 10% energie te besparen bij de gemeente zelf op weg naar energieneutraal Veenendaal in 2050) loopt achter op schema, vanwege de langere aanlooptijd van de noodzakelijke maatregelen en de aanlevering van verouderde gegevens uit de landelijke Klimaatdatabank (over 2018 is begin 2021 meest recente gegevensjaar).

5. Voor het vergroten van de bewustwording en stimuleren van gedragsverandering naar energiebesparing en duurzame energieopwek van bewoners en bedrijven voeren we diverse projecten uit.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Veel bewustwordingsacties hebben door corona gedwongen via (sociale) media plaatsgevonden. De energiecaravan kon niet worden ingezet. Ook informatiebijeenkomsten werden digitaal verzorgd. De informatie op de website wordt intensief bekeken. Er heeft veel communicatie plaatsgevonden rondom het nieuwe Programmaplan 2022-2025, de Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie (RES).

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Ondanks de coronacrisis is er stevig gewerkt aan bewustwording en gedragsveranderingen. In gesprekken van o.a. het energieloket zien we dit terug.

6. Voor de transitie naar aardgasvrije woningen, kantoren en bedrijven stellen we de Transitievisie Warmte op en starten we met het opstellen van Wijkuitvoeringsplannen voor de aardgasvrije startwijken.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

De (ontwerp-) Transitievisie Warmte en het programmaplan 2022-2025 zijn in juni vastgesteld door de raad. Voor de Faktorij & De Vendel wordt toegewerkt naar een subsidieaanvraag. Dit aanvraagtraject is ook de start van het traject van een buurtuitvoeringsplan.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Transitievisie Warmte en het programmaplan conform planning vastgesteld.

7. Wij geven uitwerking aan de opdracht om als regio een deel van de landelijke energieopwek doelstelling voor 2030 en 2050 te realiseren door in Regio Foodvalley samen te werken aan een Regionale Energie Strategie (RES 1.0).

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

In juni 2021 heeft de raad de RES 1.0 geamendeerd vastgesteld. Op basis van de amendementen en de moties wordt de regionale samenwerking gecontinueerd en worden afspraken gemaakt over het vervolgproces en een regionaal uitvoeringsprogramma. Eén en ander binnen het kader van de beschikbare middelen voor de RES Regio Foodvalley.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

De RES 1.0 is volgens planning vastgesteld. De raad wordt uiterlijk in het 4e kwartaal van 2021 geïnformeerd over het vervolgproces, het uitvoeringsprogramma en de uitwerking van de moties.

Programma/project Omgevingswet

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Het is de bedoeling dat op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking zal treden. Deze wet geldt vanaf dat moment ook voor de gemeente Veenendaal. Organisatie en bestuur bereiden zich voor op de implementatie.

1. In 2021 stelt de gemeenteraad het Omgevingsplan deel I vast.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is naar verwachting uitgesteld naar 1 juli 2022. Dit is ook van invloed op de planning  van het gemeentelijk proces voor de totstandkoming van het Omgevingsplan, deel I.  In juni is de raad geconsulteerd over het Omgevingsplan deel 1. In oktober 2021 stelt de raad het ontwerp Omgevingsplan deel 1 vast.  De definitieve vaststelling van Omgevingsplan, deel I  zal in februari 2022 plaatsvinden.  Het gaat om een nieuw instrument die naar aard en inhoud complex is.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

De raad is geconsulteerd over het Omgevingsplan deel 1. De definitieve vaststelling van Omgevingsplan, deel I  zal in februari 2022 plaatsvinden.

2. In 2020 en volgende jaren wordt bij de totstandkoming van het omgevingsplan en de uitvoering daarvan invulling gegeven aan participatie door samenleving en andere stakeholders.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

In het proces van vaststelling van het Omgevingsplan deel I is gekozen voor de formele route van participatie, te weten "ter inzagelegging". In het Omgevingsplan deel I wordt een paragraaf opgenomen over participatie door initiatiefnemers bij de initiatieven die zij ondernemen.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Verloopt conform planning.

3. De gemeente sluit zich in 2021 aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (landelijke voorziening).

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

De gemeente is, via haar softwareleveranciers, aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet- Landelijke Voorziening (DSO-LV). De informatie uitwisseling met andere (semi) overheden zoals de ODRU en de VRU hangt af van de aansluitingen van deze organisaties op het DSO-LV en de Samenwerkingsvoorziening. Dit is in de afgelopen maanden landelijk getest en voor de komende maanden gaan we dit uitgebreid in ketentesten met de gemeente en de samenwerkingspartners testen.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

De gemeente is, via haar softwareleveranciers, aangesloten op het DSO-LV. De informatie uitwisseling met andere (semi) overheden hangt af van de aansluiting door deze organisatie op het DSO-LV. Dit wordt de komende maanden landelijk getest.

4. De organisatie is zodanig ingericht dat vanaf 1 juli 2022 de Omgevingswet adequaat uitgevoerd kan worden.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

In de programmabegroting 2021-2024 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor 1 fte gekoppeld aan de (digitale) dienstverlening bij de Omgevingswet. Inmiddels is deze adviseur Omgevingswet begonnen aan de hand van het opgestelde rapport, met de inrichting van de werkprocessen om te kunnen voldoen aan de (wettelijke) eisen van de Omgevingswet. In de komende maanden wordt dit geïmplementeerd in combinatie met de ketentesten voor de samenwerkingsfunctionaliteiten met de samenwerkingspartners zoals de ODRU en de VRU.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Verloopt conform planning.

Programma/project Hoogspanningslijn ondergronds

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Verkabeling van de bovengrondse 150KV hoogspanningslijn, tussen de Slaperdijk en de Rondweg Oost.

Programma/project Visie Stadspark

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Het Stadspark wordt minder gebruikt, benut en beleefd dan mogelijk is. Dit is een gemiste kans. Meerdere signalen vanuit de samenleving geven de wens weer om het Stadspark meer tot zijn recht te laten komen.

Financiële ontwikkelingen Fysieke leefomgeving

Bedragen x €1.000
Feiten en ontwikkelingen Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten
0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden 20 21 21 21
7.3A - Afval 488 0 0 0
7.4A - Milieubeheer 65 0 0 0
7.5A - Begraafplaatsen 148 -39 -41 -42
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 40 0 0 0
8.3D - Wonen en bouwen 78 0 0 0
Totaal Lasten 838 -18 -20 -21
Baten
0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden 207 1 1 1
0.63 - Parkeerbelasting 46 0 0 0
2.2A - Parkeren 0 0 0 0
7.3A - Afval 448 0 0 0
7.5A - Begraafplaatsen -81 -89 -99 -131
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 111 0 0 0
Totaal Baten 731 -89 -98 -131
Saldo van baten en lasten -107 -71 -78 -110
Onttrekkingen
0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving 38 50 57 90
Stortingen
0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving 71 0 0 0
Saldo mutaties reserves -33 50 57 90

Toelichting financiële ontwikkelingen

Lasten

0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden (hogere lasten € 1.350): De rentelast als gevolg van de intentieovereenkomst met Missie 0318 wordt geraamd op het taakveld Beheer
overige gebouwen en gronden (zie de toelichting bij de investeringskredieten in deze bestuursrapportage).

0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden (hogere lasten € 20.000):
De gemeente Veenendaal heeft in het kader van duurzame energie een warmte-koudesysteem (hierna te noemen WKD) waarbij warmte en koeling wordt opgewekt ten behoeve
van scholengemeenschap Het Perron en het zwembad. De installaties staan in een pompgebouw op het terrein van Vitens aan de Kanaalweg, waarbij de gemeente eigenaar is
van het gebouw en de installaties (recht van opstal). Om deze installaties te onderhouden is er structureel circa € 20.000 per jaar nodig voor correctief en preventief onderhoud. Omdat het gebouw, systeem en installaties van een recent bouwjaar zijn, waren er tot op heden niet/nauwelijks onderhoudskosten. Om het echter te kunnen onderhouden zal de komende jaren echter wel onderhoud gepleegd moeten worden.

7.3 - Afval (hogere lasten € 488.000): In 2021 is de ACV aanneemsom afvalinzameling € 488.000 hoger dan het beschikbare gemeentelijk afvalbudget in 2021. Dit nadeel wordt door een aantal factoren veroorzaakt: het hanteren van een nieuw kostentoedelingsmodel voor de deelnemende gemeenten, afwijkende indexeringscijfers en de wijziging/uitbreiding van de dienstverlening (a.g.v. Gft+e en groei Veenendaal).  Daarnaast is er sprake van minder kwijtscheldingen afvalstoffenheffing waardoor de lasten naar verwachting € 40.000 lager zullen zijn in 2021 (zie programma 3, kwijtscheldingen zijn onderdeel van de inkomensregelingen). Naar verwachting kan de stijging van de ACV aanneemsom afvalinzameling in combinatie met lagere lasten door minder kwijtscheldingen afvalstoffenheffing in zijn geheel worden opgevangen door hogere inkomsten uit afval in 2021 (zie onderdeel Baten).

7.4 - Milieubeheer (hogere lasten € 65.000): Er is een tweetal redenen voor de overschrijding van de kosten op de warmtevoorziening groenpoort. In de eerste plaats is het budget dat in de 1e bestuursrapportage 2021 is opgenomen te laag ingeschat. In de tweede plaats zijn er veel juridische kosten gemaakt in de aanloop van het dreigende kort geding dat op 1 juli 2021 zou plaatsvinden. Uiteindelijk is het kort geding afgelast, maar de voorbereidende werkzaamheden van onze advocaat en financieel adviseurs waren toen al gedaan en de kosten dus gemaakt.

7.5 - Begraafplaatsen (hogere lasten € 148.000): Verwerking raadsbesluit Aanpassing tarieven lijkbezorgingsrechten 2021 van 27 mei 2021. Door een aantal ontwikkelingen is er een aanzienlijk verschil ontstaan in de kosten en opbrengsten van begraven. Dit komt onder andere doordat we de afgelopen jaren bij de tariefsbepaling rekening hebben gehouden met hogere kosten in de toekomst voor begraven in verband met het ruimen van graven. Daarnaast is er rekening gehouden met het onderhouden van de begraafplaats aan de Munnikenweg, terwijl er op een nieuwe begraafplaats begraven zou worden. Nu het ruimen nader is uitgewerkt blijkt dat de kosten voor de begraafplaats niet noemenswaardig zullen gaan stijgen en dat daarnaast de inkomsten uit verlenging van grafrechten gestegen zijn. Met de verwerking van het raadsbesluit Aanpassing tarieven lijkbezorgingsrechten 2021 van 27 mei 2021 wordt de nieuwe begraafplaatsexploitatie in meerjarig perspectief in de gemeentebegroting doorgevoerd. Op basis van deze exploitatie worden de kosten en de opbrengsten structureel met elkaar in lijn gebracht. Dat betekent voor de gemeentebegroting een structureel nadeel waarvoor in de kadernota 2022 met ingang van 2022 extra lasten zijn opgenomen (afgerond € 200.000 structureel). In de Programmabegroting 2022 zal hier rekening mee gehouden worden. Voor 2021 betekent het verwerken van de nieuwe begraafplaatsexploitatie een extra last van € 148.000 en een lagere opbrengst van € 81.000.  Hier staat een onttrekking aan de egalisatiereserve begraafplaats tegenover van € 38.000 zijnde het verschil tussen de opbrengsten, ad. € 691.000,  en de kosten, ad € 729.000,  in 2021 conform de nieuwe begraafplaatsexploitatie. Ook voor de jaren 2022 t/m 2025 wordt rekening gehouden met onttrekkingen aan deze reserve voor het jaarlijkse verschil tussen de opbrengsten en de kosten.

8.3 - Wonen en bouwen (hogere lasten € 78.000): In de tweede helft van 2021 worden nog kosten gemaakt voor zaken als de woningmarktmonitor, de samenwerking met provincie Utrecht, de verstedelijkingsstrategie, de regionale ruimtelijke verkenning en het strategisch traject met college en raad. Voor de verwachte kosten wordt uitgegaan van een bedrag van afgerond € 78.000.

8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (hogere lasten € 40.000): De kosten die gepaard gaan met de verkoop van de schoolwoningen aan de Mispel bedragen € 40.000.

Baten

0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden (hogere baten € 207.000):  

Er zijn diverse percelen grond verkocht ter waarde van € 207.043.
- Omgeving De Ellekoot € 172.183
- Diverse kleine perceeltjes € 34.860
- De pachtinkomsten, vanaf 2022, als gevolg van de intentieovereenkomst met Missie 0318 worden geraamd op het taakveld Beheer overige gebouwen en gronden (zie de toelichting bij de investeringskredieten in deze bestuursrapportage).

0.63 - Parkeerbelasting (hogere baten € 46.000): De financiële consequenties van de wijzigingen in de parkeerexploitatie voor 2021 volgens het raadsbesluit van 26 november 27 oktober 2020 worden hiermee verwerkt. Dat geldt ook voor het raadsbesluit Fiscaliseren parkeergarages van 25 maart 2021.

7.3 - Afval (hogere baten € 448.000):Op basis van de huidige gegevens verwachten wij dat er over 2021 een bedrag van € 448.000 aan extra inkomsten wordt ontvangen (hogere Afvalstoffenheffing en extra vergoedingen vanuit het Afvalfonds). Dit als gevolg van de groei van het aantal huishoudens en de hoeveelheid aangeboden PMD. Hiermee wordt in 2021 naar verwachting de stijging van de ACV aanneemsom afvalinzameling 2021 in combinatie met lagere lasten door minder kwijtscheldingen afvalstoffenheffing in zijn geheel opgevangen.

7.5 - Begraafplaatsen (lagere baten € 81.000): Zie onderdeel Lasten.

8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (hogere baten € 111.000: Door de verkoop van de schoolwoningen aan de Mispel is het verkoopresultaat ad. € 111.000 in deze rapportage verwerkt.

Reservemutaties

Onttrekking egalisatiereserve begraafplaats (€ 38.000): Het verschil tussen de opbrengsten en kosten in 2021 wordt conform de nieuwe begraafplaatsexploitatie onttrokken aan de egalisatiereserve begraafplaats.

Algemene reserve: verkoop schoolwoningen Mispel (€ 71.000)
Het resultaat van de verkoop van de schoolwoningen aan de Mispel, ad € 71.000, wordt zoals gebruikelijk gestort in de algemene reserve.

Risico's / ontwikkelingen Fysieke leefomgeving

Parkeren
In februari heeft de gemeenteraad ingestemd met de fiscalisering per 1 juli van de parkeergarages Arie van Hensbergen en Gemeentehuis. Door onvoorziene en onverwachte problemen met de leverancier van de huidige apparatuur is de datum van 1 juli niet haalbaar gebleken; u bent hierover via een RIB geïnformeerd. Dit heeft een negatief effect op de parkeerexploitatie in verband met de af te dragen omzetbelasting. Daarnaast dienen extra (onvoorziene) kosten te worden gemaakt voor de vervanging van de parkeerapparatuur. Het is nog niet duidelijk wat de exacte financiële consequenties zijn van deze vertraging en de noodzakelijke aanpassingen, maar verwacht wordt dat deze binnen de kaders van de huidige parkeerexploitatie kunnen worden opgevangen. In de parkeerexploitatie welke u in de raadsvergadering van oktober ter vaststelling wordt aangeboden, worden de uiteindelijke consequenties verwerkt. 

In de 1e bestuursrapportage bent u reeds geïnformeerd over de consequenties van de Lockdown en de Covid-omstandigheden voor de inkomsten vanuit parkeren. Met het losser laten van de maatregelen lijken de inkomsten zich weer te herstellen, maar het is niet de verwachting dat de in de eerste maanden opgelopen tekorten zullen worden gecompenseerd gedurende 2021. In de 3e bestuursrapportage kan een betere inschatting worden gemaakt van de financiële consequenties.

Huishoudelijk afval 
Op basis van een brief van het Ministerie van Financiën en van de Belastingdienst moet over de inkomsten voor de dienstverlening voor Nedvang (inzameling PMD) – met terugwerkende kracht vanaf 2015 – btw worden betaald. De 'gewone' boekingen waren in het jaar 2020 al verwerkt, evenals de rente 2015. Alleen de rente 2016-2019 was nog niet op afval geboekt. Dit betreft een bedrag van € 46.622.  Bij de 3e bestuursrapportage zal hierover meer duidelijkheid zijn.

Vertraging en kostenstijging projecten Vastgoed
Op de markt is sprake van een tekort aan technisch personeel en een gebrek aan bouwstoffen. Deze tekorten leiden zowel tot een vertraging in de uitvoering van projecten als een kostenstijging van deze projecten. Deze aspecten spelen zowel bij het (preventieve en correctieve) onderhoud als bij de grootschalige reconstructies (zoals bijvoorbeeld het gemeentehuis) en de nieuwbouw van IKC's.  Momenteel kunnen de prijsstijgingen nog binnen de bestaande budgetten worden opgevangen, maar de speelruimte wordt wel steeds meer beperkt. Wij informeren u via de P&C-documenten indien dit tot overschrijding van kosten gaat leiden.

Herziening en ontwikkeling bestemmingsplannen
Binnen dit budget worden de kosten geboekt die te maken hebben met diverse bestemmingsplanprocedures. De hieraan gekoppelde inkomsten volgen pas op een later moment. In de 3e bestuursrapportage kan een prognose worden gegeven van de uiteindelijke kosten en inkomsten.

WABO-leges
De geraamde WABO-leges voor het jaar 2021 bedragen € 2.121.000. In dit bedrag zijn ook de inhuurkosten voor tijdelijk personeel verwerkt. Op 1 juli 2021 bedragen de inkomsten van de WABO-leges € 892.000. Hoewel het aantal aanvragen tot op heden ongeveer 30% hoger is dan in 2020, zien we dat niet terug in de legesinkomsten. Dit komt omdat het merendeel van de aanvragen relatief kleine plannen betreft. Aangezien deze plannen ongeveer 50% kostendekkend zien we dit terug bij de opbrengst van de WABO-leges tot nu toe. In de afgelopen periode is er een aantal grote plannen ingediend en in de komende periode worden er naar verwachting nog een aantal grote plannen ingediend. Het is op dit moment nog niet zeker of met deze plannen de geraamde WABO-leges volledig worden gerealiseerd. De egalisatiereserve WABO-leges biedt voldoende ruimte om eventuele tegenvallende resultaten te compenseren.

Subsidies gemeentelijke monumenten
Van het jaarlijks beschikbare subsidiebudget voor het instandhouden van gemeentelijke monumenten is voor het jaar 2021 nog een bedrag van  € 82.000 beschikbaar. In de 3e bestuursrapportage kan een prognose worden gegeven van de naar verwachting in 2021 te verlenen subsidies.

Huisuitzettingen
In de 1e bestuursrapportage is deze tekst opgenomen over de huisuitzettingen: Tot een aantal jaren geleden had de gemeente een rol bij huisuitzettingen. Dit hield in dat wij voor een container zorgden voor rommel c.q. te bewaren huisraad. Als gevolg van een wetswijziging hadden wij deze taak niet meer, maar deze taak is nu met ingang van 1 april 2021 weer terug bij de gemeente. De jaarlijkse kosten worden structureel ingeschat op € 25.000, maar zijn vooralsnog niet meegenomen in deze bestuursrapportage. Nu de werkzaamheden een paar maanden worden uitgevoerd worden de structurele kosten geschat op € 15.000. Deze kosten worden verantwoord binnen het budget Wonen en Leven toezicht.