Voortgang inhoud inspanningen/acties

Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Thema I: Treasury

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema II: OZB en belasting overige

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema III: Uitkeringen gemeentefonds en algemeen

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Financiële ontwikkelingen Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Bedragen x €1.000
Feiten en ontwikkelingen Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten
0.5 - Treasury -574 -438 -438 -438
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds -55 0 0 0
0.8 - Overige baten en lasten -170 0 0 0
Totaal Lasten -800 -438 -438 -438
Baten
0.5 - Treasury -229 -145 -145 -145
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 807 0 0 0
Totaal Baten 578 -145 -145 -145
Saldo van baten en lasten 1.378 293 293 293
Onttrekkingen
0.10E - Mutaties reserves Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 125 0 0 0

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.5 - Treasury (lagere lasten € 574.000): De huidige renteontwikkelingen zijn gunstig voor onze begroting. Door de lage rente kan zowel het geraamde bedrag voor de kortlopende- als ook voor de langlopende geldleningen naar beneden worden bijgesteld. Per saldo kan de raming in 2021 met € 574.000 verlaagd worden. Structureel kan vanaf 2022 de raming van de rentelasten per saldo verminderd worden met € 438.000.

0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds (lagere lasten € 55.000): De extra bijdrage vanuit de meicirculaire 2021 i.v.m. het coronasteunpakket, ad € 30.000, wordt gereserveerd voor de verwachte uitgaven vanwege de coronamaatregelen.  De stelpost corona effecten wordt voor € 85.000 ingezet t.b.v. extra kosten van de interventieteams.

0.8 - Overige baten en lasten (lagere lasten € 170.000): In de begroting 2021 is € 170.000 opgenomen voor de lasten van nieuwe investeringen. Door de gewijzigde afschrijvings- en renteberekeningssystematiek kan dit budget in 2021 vrijvallen. 

Baten

0.5 - Treasury (lagere baten € 229.000): De lagere baten zijn  het gevolg van:

  1. De aanpassing van de dividendontvangsten: De verwachte dividendinkomsten van de BNG en Vitens vallen (structureel)  € 81.000 lager uit.  De geraamde  dividendinkomsten van ACV dienen (incidenteel) met € 84.000 verminderd te worden;
  2. De herrekening van de rentekosten 2021: Door de renteontwikkelingen  dienen de geraamde inkomsten van 'rente van derden' (startersleningen) structureel met € 64.000  verlaagd te worden.

0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds (hogere baten € 807.000): De effecten van de meicirculaire 2021 worden voor het jaar 2021 in deze rapportage verwerkt. Het gaat per saldo om extra inkomsten voor een bedrag van € 777.000 en een extra bijdrage  i.v.m. het coronasteunpakket van € 30.000. De gevolgen voor 2022 en volgende jaren worden verwerkt in de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

Voor de structurele verwerking van de taakmutaties wordt verwezen naar de bijlage 'budgettaire neutrale mutaties'.

Reservemutaties

Algemene reserve (hogere baten € 125.000): Het saldo van de effecten voor 2021 uit de 3e bestuursrapportage 2020 dient nog in de begroting 2021 verwerkt te worden. Dit komt ten laste van de algemene reserve. Per abuis is dit niet verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2021. 

Risico's / ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

N.v.t.