Voortgang inhoud inspanningen/acties

Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.b. Behouden en uitbreiden werkgelegenheid in Veenendaal (MD05, IBK BE13).

I.b.1. We realiseren een jaarlijkse toename van de werkgelegenheid op basis van het aantal arbeidsplaatsen in vergelijking met het voorgaande jaar

Inhoud (indicator)

O

Inhoud (toelichting)

Activiteiten om groei van werkgelegenheid te stimuleren zijn een continu proces. In juni 2021 heeft de provincie Utrecht de werkgelegenheidscijfers gepubliceerd. Uit deze cijfers blijkt dat de werkgelegenheid n het derde kwartaal in de Economische Monitor verwerkt en geanalyseerd. Uit deze analyse gaat blijken of bijsturing op werkgelegenheid nodig is. 

Planning (indicator)

O

Planning (toelichting)

In het derde kwartaal worden de werkgelegenheidscijfers verwerkt en geanalyseerd. Naar aanleiding van deze resultaten worden actiepunten geformuleerd.

I.b.2. Stimuleren en faciliteren (startend) ondernemerschap door organiseren startersevent, ondernemersschool, gerichte informatie aanbieden over startend ondernemen, aanbieden startpunt

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Startende ondernemers worden afhankelijk van hun hulpvraag door de gemeente verder geholpen of doorverwezen naar een andere instantie die hen verder kan helpen. Verder staat in het vierde kwartaal de Startersdag en de Ondernemersschool op de planning. De cursus Toekomstgericht Ondernemen kan in verband met capaciteitstekort niet plaats vinden. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

In de zomer starten de voorbereidingen voor de Startersdag en de Ondernemersschool. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen vinden de bijeenkomsten fysiek dan wel digitaal plaats.

I.c. Bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnenstad zijn aantrekkelijker gemaakt in 2021, gericht op een optimaal vestigings- en investeringsklimaat.

I.c.1. Aanpak van enkele grote leegstaande kantoorpanden (meer dan 1.500 m2) samen met de OMU.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Per april 2021 was de kantorenleegstand circa 7,5%. Naar verwachting volgt in oktober een geactualiseerd beeld. Ook wordt dan waarschijnlijk meer zichtbaar welke effecten de  coronacrisis heeft op de kantorenmarkt vanwege bijv. thuiswerken. We constateren dat 

Met de vastgoedeigenaar van een leegstaand pand wordt samen met de OMU gekeken naar de mogelijkheden van herontwikkeling. Er is een kansenmakelaar ingeschakeld vanuit de provincie Utrecht die de diverse mogelijkheden in beeld brengt. Aanpassing van deze kantoorfunctie heeft effect op het leegstandspercentage die daarmee onder de frictieleegstand van 5% tot 7% komt te liggen.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Continue proces

I.c.2. Door regelmatig in gesprek te blijven met de kantorenmarkt werken aan behoud van een leegstandscijfer voor kantoren < 10%.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Gesprekken met vastgoedeigenaren van leegstaande kantoren is een continu proces. Bij deze gesprekken is doorgaans ook de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) betrokken. Zij vervullen een adviserende rol en kunnen tevens een financieringsconstructie aanbieden indien de vastgoedeigenaar geen financieringsmogelijkheid krijgt van de bank. In onze gemeente is van dit laatste nog nooit gebruik gemaakt.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Continu proces. 

I.c.3. Uitvoering acties acquisitieplan.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Hieronder een toelichting van diverse actielijnen uit het acquisitieplan.
Het Merk Veenendaal: de merkmanager heeft een brandingscampagne opgezet rondom het thema fietsen. Hiervoor is een landing page gelanceerd en zijn er diverse uitingen verschenen op landelijke online media. Er is een advertentie ingekocht bij Fietsspecial van een groot aantal landelijke dagbladen. Ook het beschikbare videomateriaal wordt hiervoor ingezet (korte beelden van 10-20 seconden). In totaal is met deze campagne 3 miljoen Nederlanders een Opportunities To See geboden.
In totaal heeft de korte promotiefilm tot nu toe zo'n 50.000 views opgeleverd (via YouTube en Facebookkanalen van #ditisVeenendaal).
De website van #ditisVeenendaal wordt continu ververst door speerpunten te benoemen, achtergrondverhalen over Veenendaal te vertellen en de zichtbaarheid te vergroten middels video's. Hiermee richten we ons op mensen die geïnteresseerd zijn om naar Veenendaal te komen en zich hier willen vestigen. De bezoekersaantallen zijn opgelopen naar 2.500 unieke bezoekers per maand.
Voor ICT-promotie is een lijst opgesteld om gerichter bedrijven te gaan benaderen. In september worden, als corona ons niet beperkt, bedrijven geselecteerd en uitnodigt voor een kennismakingstour in de regio FoodValley.
Onze accountmanager zet zich blijvend in om ondernemers te faciliteren,  om zo bedrijven te behouden en nieuwe bedrijven te acquireren. Er wordt gekeken naar een overzicht van bedrijven waarvan huurcontracten aflopen, zowel in onze gemeente als buiten de regio, om deze te kunnen benaderen voor toekomstige vestigingslocaties in onze gemeente.
Door de coronacrisis was het voor vastgoedeigenaren lastig om in te schatten wat de toekomst brengt voor hun kantoorlocaties. Na de zomervakantie word hierover wellicht meer duidelijk en volgen er gesprekken over toekomstige kantoorunits.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Continue proces.

I.c.4. We zorgen voor intensivering/revitalisering en vergroening bedrijventerreinen samen met de OMU.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

In het vierde kwartaal wordt een Visie Bedrijventerreinen aan de raad aangeboden.  Naar aanleiding van een tweetal aangenomen moties in mei bij de behandeling van het detailhandelsbeleid wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een verruiming van gebruikersfuncties op de Compagnie-Oost. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in deze visie. 

De gemeente Veenendaal heeft zich, evenals de BOV, aangemeld voor het programma groene, gezonde en klimaatadaptieve bedrijventerreinen van het Nationaal Groeifonds. Het programma draagt bij aan biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en een goed vestigingsklimaat en geeft een boost aan innovatie van de groene sector. Er wordt gezocht naar minimaal tien combinaties van bedrijventerreinen en gemeenten die mee willen doen. Mogelijk wordt dat in een later stadium uitgebreid naar 25 tot 50 bedrijventerreinen.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Zodra de Visie Bedrijventerreinen is behandeld en vastgesteld door de gemeenteraad (december 2021) wordt gestart met de uitvoering van het plan van aanpak voor de verschillende onderwerpen.  De verwachting is dat in het derde kwartaal van 2021 bekend wordt of Veenendaal bij de selectie van tien combinaties zit voor de aanvraag bij het Nationaal Groeifonds.

I.c.5. Uitvoeren acties project Ondernemersdienstverlening op basis van een bijgesteld plan van aanpak MKB.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Voor het versterken van de gemeentelijke dienstverlening richting ondernemers zijn verschillende acties uitgevoerd. Het gaat hierbij onder meer om het verbeteren van het digitale ondernemersloket en het uitvoeren van een onderzoek om op het communicatieplatform Chainels een gemeentelijk kanaal aan te maken dat zich specifiek richt op  ondernemers.  Op basis van de resultaten van het van het landelijk onderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening kijken we of aanpassing van de voorgenomen acties wenselijk is. Verder worden er voorbereidingen getroffen om in de tweede helft van 2021 bijeenkomsten voor ondernemers te organiseren als onderdeel van een communicatiecampagne. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor aanschaf van een bedrijfsvolgsysteem afgerond. Hiermee krijgen we als gemeente meer zicht op de contacten met bedrijven en ondernemersvraagstukken en kunnen we hier onze dienstverlening beter op afstemmen. De daadwerkelijke ingebruikneming staat gepland in het vierde kwartaal.  

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

In september wordt het bedrijfsvolgsysteem in gebruik genomen door de gemeente. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona wordt bezien of het organiseren van een fysieke bijeenkomst voor ondernemers in het derde of vierde kwartaal verantwoord is.

I.c.6. Faciliteren, organiseren en stimuleren van evenementen gericht op kennisuitwisseling, netwerken en profilering.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

In het tweede kwartaal zijn opnieuw een aantal digitale bijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers zoals de Werkplaats Circulaire Voedselketens, Digitale Meet & Greet XXL en het Congres Vernieuwend Ondernemerschap. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Loopt volgens plan. 

I.c.7. We geven uitvoering aan het programma ICT Campus met het creëren van een aantrekkelijk ICT-vestigingsklimaat.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Een plan van aanpak voor behoud van bestaande ICT-bedrijven en gerichte acquisitie voor nieuwe ICT-bedrijven wordt opgesteld. Het maken van concrete afspraken voor het organiseren van een ICT-diner en een rondleiding in de regio FoodValley blijft onzeker vanwege coronamaatregelen. Voorbereidingen worden echter wel getroffen, zodat er snel kan worden geschakeld als dit toch mogelijk is. Daarnaast wordt er gewerkt aan een e-book over ICT-campus voor op de website #ditisveenendaal. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Loopt volgens plan. 

I.c.8. We geven uitvoering aan het programma Vitale Binnenstad.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Door middel van een vijftal doelen (complete binnenstad, toegankelijke binnenstad, groene & duurzame binnenstad, innovatieve binnenstad en goed georganiseerde binnenstad) wordt gewerkt aan de uitvoering van het programma Vitale Binnenstad. Zie verder de doelen 1 tot en met 5 onder het programma Vitale Binnenstad.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Het uitvoering geven aan het programma loopt volgens plan. 

I.d. Meer bezoekers en ondernemers verleiden om naar Veenendaal te komen en te blijven.

I.d.1. Via promotiefilms over Veenendaal willen wij Veenendaal op een interactieve manier onder de aandacht brengen bij werknemers en werkgevers. Daarnaast wordt het Merk Veenendaal #ditisVeenendaal volop ingezet in media.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Er is een promotiefilm gemaakt over Veenendaal. De korte versie wordt regelmatig ingezet op sociale media. De lange versie gaat ingezet worden ten behoeve van acquisitie, waaronder een ICT acquisitie campagne, welke momenteel wordt voorbereid. Via het Merk Veenendaal wordt ondernemen en werken in Veenendaal in samenspraak met de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) continu onder de aandacht gebracht via sociale media. Het Merk Veenendaal zet daarnaast bekende Veenendalers in om Veenendaal onder de aandacht te brengen. In de laatste Veenendaal glossy was aandacht voor Klaas van Kruistum. Daarnaast is vanuit het Merk Veenendaal geïnvesteerd in beeldmateriaal behorende bij het liedje van Stef Bos over Veenendaal. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

De promotie verloopt volgens plan. 

I.d.2. In 2021 evalueren we de Koopzondag.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Door de aanscherping van de coronamaatregelen is het koopzondagonderzoek, welke door onderzoeksbureau I&O research zou worden verricht in het eerste kwartaal van 2021, uitgesteld tot de zomer 2021. De raad is hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. De voorbereidingen zijn inmiddels weer opgepakt en het onderzoek wordt eind augustus opgeleverd. Vooruitlopend hierop heeft de raad bij motie van 10 mei 2021 besloten om een verkorte evaluatie uit te voeren. Deze betreft een eerste verkenning van de behoeften die leven bij ondernemers, werknemers en bewoners inzake zondagsopenstelling. Deze verkenning is begin juni opgeleverd. Het onderzoek laat zien dat de meningen rondom het al dan niet houden van een koopzondag dan wel het aantal koopzondagen per jaar verdeeld zijn. Aan dit onderzoek kunnen geen harde conclusies worden verbonden, daarvoor is de onderzoekspopulatie te klein geweest en daarmee niet voldoende representatief. Het uitgebreide onderzoek dat in juni is opgestart is wel representatief en geeft veel meer inzicht in de wensen en motivaties per onderzochte doelgroep. De onderzoeksresultaten worden in september aan de raad aangeboden.  

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Rond de zomer wordt het feitelijke onderzoek verricht. Dit onderzoek wordt eind augustus opgeleverd en in september aangeboden aan de raad.  

Het verkorte onderzoek is begin juni opgeleverd en aangeboden aan de raad. 

I.e. De bedrijven waarderen in 2021 de leefomgeving in Veenendaal als schoon, heel en veilig.

I.e.1. Inzet instrumenten reclamebelasting en BIZ om samen met ondernemers collectieve activiteiten te organiseren.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

De reclamebelasting wordt geheven op de bedrijventerreinen ten behoeve van collectieve activiteiten. Deze activiteiten worden naar tevredenheid uitgevoerd door Stichting Ondernemersfonds Veenendaal en de Coöperatieve Verenigingen op de bedrijventerreinen. Voorbeelden van enkele activiteiten zijn het verduurzamen, beveiligen en sneeuwvrij houden van de bedrijventerreinen. De aanslag reclamebelasting ten behoeve van het Ondernemersfonds is ook in de coronaperiode opgelegd aan bedrijven, maar er is meer tijd gegeven om deze aanslag te voldoen. De inning van reclamebelasting is zowel in 2020 als in dit jaar later uitgevoerd vanwege corona, maar verder verloopt de financiering conform planning.

Voor de binnenstad is een bedrijveninvesteringszone (BIZ) van toepassing ten behoeve van collectieve activiteiten waaronder de marketing en promotie en organisatie van de binnenstad.  Als gevolg van de Coronacrisis en de coronamaatregelen heeft de stichting ook in het tweede kwartaal geplande evenementen in de fysieke ruimte moeten laten vervallen. Toen in de loop van het tweede kwartaal de coronamaatregelen deels werden afgeschaald,  zijn parkeeracties tijdens daluren en kraskaartenacties ingezet om de consument op een veilige manier opnieuw welkom te heten in de binnenstad. 

De verwachting is dat een groot deel van de ondernemers in de binnenstad niet in staat zal zijn de BIZ-heffing volledig te voldoen. De Stichting BIZ Veenendaal heeft in mei 2021 een voorstel ingediend voor tijdelijke verlaging van de BIZ-tarieven.  Deze tijdelijke tariefstelling is door de gemeente goedgekeurd (juni 2021). De verminderde BIZ-opbrengst 2021 wordt grotendeels opgevangen door de eenmalige tegemoetkoming van € 100.00 welke door de gemeente in maart 2021 aan de BIZ Winkelstad Veenendaal is toegezegd. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Verloopt volgens plan. 

I.e.2. Samen met politie, brandweer en georganiseerd bedrijfsleven uitvoering geven aan KVO-Bedrijventerreinen en KVO-Centrum. Enquête uitvoeren en KVOB-score bijhouden.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

In verband met de coronamaatregelen hebben de overleggen van het KVO-Centrum het eerste half jaar digitaal plaatsgevonden. In het eerste kwartaal is een plan gemaakt hoe we omgaan met versoepeling van de coronamaatregelen in het centrum. Inmiddels zijn nagenoeg alle maatregelen versoepeld en is het plan in uitvoering. Verder is er de afgelopen periode extra aandacht besteed aan het schoon houden van het centrum nu het weer drukker wordt met bezoekers. 

De samenkomsten van KVO-Bedrijventerreinen hebben gedurende de coronapandemie online plaatsgevonden, echter zijn door versoepeling van de maatregelen sinds juni 2021 weer fysiek mogelijk. Afgelopen periode is gewerkt aan een verbeteringsslag in het doorgeven van meldingen door bewoners en gebruikers van de bedrijventerreinen. Hierbij wordt ingezet op verspreiding van een communicatieflyer en Chainels om ondernemers op de meldingsloketten te attenderen.

Naast het KVO-Centrum en KVO-Bedrijventerreinen is samen met de ondernemers op het Bruïneplein een KVO-overlegstructuur voor het Bruïneplein opgestart. In het tweede kwartaal is met brandweer, politie, ondernemers en de gemeente een eerste verkenning gemaakt van punten die op en het rondom het plein aangepakt moet worden. Hieruit volgt een lijst met actiepunten die de gemeente in samenspraak met de betrokkenen op pakt. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Het KVO-Centrum komt om de twee maanden samen, daarnaast wordt jaarlijks tijdens de week van de veiligheid (in september) een schouw in het centrum gehouden. Uit de schouw komen zaken die we gezamenlijk met partners oppakken om het centrum schoon, heel en veilig te houden. 

Eind juni heeft er een avondschouw plaatsgevonden voor het KVO-Bedrijventerreinen waarbij ondernemers, politie, brandweer, BOA’s en gemeente gezamenlijk een rondgang doen om de terreinen te schouwen. De belangrijkste zaken worden opgenomen in een verslag. 

Het KVO-Bruïneplein is in het tweede kwartaal opgestart. In het derde kwartaal wordt samen met de partners uitgedacht hoe we invulling gaan geven aan de overlegstructuur en wanneer de jaarlijkse schouw wordt gehouden. 

Thema II: Recreatie en toerisme

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.a. In 2021 hebben meer bezoekers en toeristen Veenendaal bezocht dan in 2019.

II.a.1. Kansen en mogelijkheden in kaart brengen en het beleidskader doorontwikkelen.

Inhoud (indicator)

O

Inhoud (toelichting)

We gaan een visie op recreatie en toerisme inclusief actieplan opstellen samen met onze stakeholders. Door de coronacrisis is een groot deel van de branche geraakt. De focus lag de afgelopen maanden op het overleven van de crisis en sinds de coronamaatregelen grotendeels zijn afgeschaald op heropening van de activiteiten. Zodra de omstandigheden zijn genormaliseerd en er wat meer rust en toekomstperspectief is gekomen, willen we een stakeholdersbijeenkomst organiseren om gezamenlijk te werken aan een visie en actieplan. Ondertussen blijven we wel in gesprek. We spreken regelmatig met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) over kansen voor de regio en met de gemeente Rhenen over Kwintelooijen. Ook is er regelmatig overleg met de gemeente Renswoude en het bezoekerscentrum Grebbelinie over meer samenwerking tussen Grebbeliniegemeenten. Verder is er gemeentelijke samenwerking bij toekomstige regionale evenementen. 

Planning (indicator)

O

Planning (toelichting)

De verwachting is dat dit najaar kan worden gestart met het in kaart brengen van de kansen en mogelijkheden. De doorontwikkeling van het beleidskader volgt mogelijk later. 

II.a.2. We zetten Veenendaal op de kaart via het Merk Veenendaal.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Vanuit het Merk Veenendaal worden onderstaande activiteiten verricht om Veenendaal op de kaart te zetten:
- maandelijks worden er (promotionele) artikelen geplaatst in de Rijnpost;
- tweejaarlijks verschijnt er een stadsglossy (laatste editie dateert van april 2021);
- er is een woonbrochure uitgebracht waarin alle aspecten van wonen, leven, werken en recreëren in Veenendaal worden belicht;
- op Funda is #ditisveenendaal gepromoot;
- er is een brandingscampagne opgezet rondom het thema fietsen met berichtgeving in de fietsbijlage van een groot aantal landelijke dagbladen;

Verder worden er momenteel voorbereidingen getroffen voor komende campagnes, waaronder werken in Veenendaal. Daarnaast is de vernieuwde website van #ditisveenendaal gelanceerd en worden er maandelijks portretten van Veenendalers op deze site geplaatst. Ook worden er achtergrondverhalen over Veenendaal gedeeld die bijdragen aan een positievere en bredere positionering van Veenendaal. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Loopt volgens planning. 

II.b. Veenendaal is beter verbonden met het groene ommeland.

II.b.1. Deelname Routebureau.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Samen met het Routebureau werken we aan de versterking van het fiets- en wandelknooppuntennetwerk. De nadruk ligt de komende periode op de aanleg van het wandelnetwerk. Daardoor zal het oostelijk gedeelte van de provincie Utrecht, waaronder Veenendaal, verbonden worden met het landelijke netwerk. De verwachting is dat in 2023 het oostelijke deel van het wandelknooppuntennetwerk volledig is aangelegd. Het fietsknooppuntennetwerk is al een aantal jaren actief en biedt een hele goede structuur voor andere partijen om aan de hand van fietsknooppunten interessante routes aan te bieden. Het afgelopen kwartaal heeft Veenendaal een fietscampagne gevoerd. Dit betreft een samenwerking tussen Merk Veenendaal en het Regionaal Bureau voor Toerisme. Daarbij is gebruik gemaakt van fietsroutes die zijn ontwikkeld aan de hand van het fietsknooppuntennetwerk. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Deelname aan het Routebureau loopt volgens plan.

II.b.2. Deelname RBT Heuvelrug & Vallei.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Samen met het Regionaal Bureau Toerisme (RBT) zetten we de regio, en daarmee Veenendaal, op de kaart. Hiertoe is met het RBT een Service Level Agreement (SLA) afgesloten. Als gevolg van de coronamaatregelen heeft de vrijetijdsector het zwaar gehad. De geplande campagnes in het tweede kwartaal stonden in het teken van vrijetijdsmogelijkheden binnen de geldende coronamaatregelen. Samen met het Merk Veenendaal is in het tweede kwartaal gewerkt aan een fietscampagne waarbij Veenendaal en omgeving op de kaart is gezet. Het toeristisch seizoen is inmiddels geopend en eind juni is een groot deel van de coronamaatregelen (deels) komen te vervallen. In de komende toeristische campagnes zal de focus liggen op het informeren van de regionale bezoeker en zal binnen het segment zakelijk toerisme aandacht worden gevraagd voor de aanwezige hotel- en congresfaciliteiten in de regio. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Loopt volgens plan. 

II.b.3. Uitvoering routes en paden samen met gemeenten uit voormalige recreatieschap

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Samen met diverse gemeenten voeren we het pakket Routes en Paden en Groen Toezicht uit. Hiertoe is een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten. De uitvoering verloopt conform de uitvoeringsovereenkomst. Van alle pakketten die zijn ontstaan vanuit de opheffing van het voormalige recreatieschap was nog één onderdeel niet volledig afgewikkeld. Inzake het Doornse Gat (gemeente Utrechtse Heuvelrug) was namelijk nog een depot in beheer bij de notaris ten behoeve van het beheer van het gebied. Dit depot is conform de liquidatieafspraken per 1 juli 2021 opgeheven. Het resterende depotbedrag (€ 50.000) is op verzoek van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en met instemming van alle voormalige partners van het recreatieschap uitgekeerd aan Staatsbosbeheer ten behoeve van het beheer van het Doornse Gat. Met deze depotafwikkeling is de liquidatie van het voormalige recreatieschap volledig afgerond. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

De uitvoering routes en paden loopt volgens plan. 

II.b.4. Samen met Rhenen geven we uitvoering aan Club Kwintelooijen.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Samen met gemeente Rhenen werken we via Club Kwintelooijen aan het beheer van het gelijknamige recreatiegebied. In dit gebied zal in de zomer van 2022 een horecavoorziening openen. 
De gemeente Rhenen, de provincie Utrecht en onze gemeente geven gezamenlijk uitvoering aan het masterplan Kwintelooijen. Onderdeel hiervan is de reconstructie van de Oude Veense Grindweg. De gemeente Veenendaal heeft € 100.000 bijgedragen aan deze werkzaamheden. De werkzaamheden zijn inmiddels nagenoeg afgerond. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Loopt volgens plan. 

II.c. In 2021 zijn er voor inwoners en bezoekers meer recreatieve voorzieningen in Veenendaal bereikbaar.

II.c.1. We werken aan het aansluiten van Veenendaal op het landelijke wandelknooppuntennetwerk.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

De concept wandelroutes zijn uitgewerkt. Daarmee wordt 865 kilometer aan wandelnetwerk in het oostelijk deel van de provincie toegevoegd. Ruim 40 kilometer daarvan komt op het grondgebied van Veenendaal te liggen. Zodra Veenendaal aan de beurt is worden de conceptroutes in samenspraak met gemeente en grondeigenaren verder uitgewerkt. Het gehele oostelijke gebied van Utrecht zal rond 2023 zijn aangesloten op het landelijke netwerk.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Loopt volgens plan. 

II.c.2. We werken samen met de gemeente Rhenen aan het verruimen van de gebruiksmogelijkheden en aantrekken van nieuwe doelgroepen op recreatieterrein Kwintelooijen.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

De gemeenten Rhenen en Veenendaal werken samen in Club Kwintelooijen. Belangrijke gezamenlijke projecten zijn het masterplan Kwintelooijen en de realisatie van de horecavoorziening (zie ook II.b.4). Het beheer en onderhoud van het gebied en het van toepassing zijnde evenementenbeleid wordt gezamenlijk afgestemd. Ook vindt er periodieke afstemming plaats met de gebiedsraad. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben er minder evenementen kunnen plaatsvinden. Daarentegen is het aantal bezoekers toegenomen doordat meer mensen de natuur opzochten. De verwachting is dat een deel van deze bezoekers blijft terugkeren, ook nu de coronamaatregelen zijn afgeschaald. De verwachting is dat er door de versoepelingen weer aanvragen voor activiteiten en evenementen ingediend gaan worden.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

De samenwerking met Rhenen loopt volgens plan. 

II.c.3. Profileren Veenendaal door het beter op de kaart zetten van de Grebbelinie.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Veenendaal maakt onderdeel uit van de Grebbelinie en we vinden het van belang de linie als totaal beter op de kaart te zetten. Daarmee zetten we ook Veenendaal op de kaart. De samenwerking in het gebied tussen de betrokken partijen (gemeenten, ondernemers en het bezoekerscentrum) moet worden versterkt. De coronamaatregelen hebben ondernemers in de vrijetijdsector en ook het bezoekerscentrum zwaar getroffen. Het bezoekerscentrum Grebbelinie heeft in het voorjaar 2021 afspraken met de provincie gemaakt over toekomstige activiteiten en bijdrage van de provincie. Deze plannen worden binnenkort ook met de betrokken gemeenten gedeeld. Het bezoekerscentrum gaat de gemeenten vragen om een kleine subsidie te verstrekken om de financiering van de plannen mogelijk te maken. Voor de gezamenlijke marketing van het gebied worden de mogelijkheden van een LEADER aanvraag in samenspraak met betrokken gemeenten, het bezoekerscentrum en het RBT verkend. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Door coronamaatregelen hebben de plannen enige vertraging opgelopen maar worden inmiddels weer verder opgepakt en uitgewerkt.  

II.c.4. Stimuleren ontwikkeling aantrekkelijke wandel- en fietsroutes via groenstructuren en (historische) waterlopen.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

We werken aan aantrekkelijke wandel- en fietsroutes via groenstructuren en (historische) waterlopen. In samenwerking met het Routebureau Utrecht is een conceptplan uitgewerkt voor de wandelroutes. De wandelroutes gaan aansluiten op routes in de buurgemeenten. De realisatieovereenkomst is in maart 2021 door betrokken gemeenten afgesloten. De nieuwe routes worden naar verwachting in 2023 opgeleverd. In het tweede kwartaal 2021 is in samenspraak met het Regionaal Bureau Toerisme (RBT) en het Merk Veenendaal landelijk campagne gevoerd voor fietsen in Veenendaal en omgeving. Tevens zijn er een aantal aantrekkelijke fietsroutes gepubliceerd op de site van het Merk Veenendaal en het RBT.  

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Loopt volgens plan. 

II.d. Een aantrekkelijke woon- en leefgemeente met een divers aanbod van veilige evenementen.

II.d.1 Het evenementenbeleid actualiseren en waar nodig vernieuwen, waarbij door middel van participatie inzicht wordt verkregen in de wensen en behoeftes vanuit de samenleving.

Inhoud (indicator)

R

Inhoud (toelichting)

Vanwege de coronacrisis is  de vernieuwing van het evenementenbeleid uitgesteld naar 2023. Het jaar 2022 wordt gebruikt voor het ophalen van informatie (participatie), uitvoeren van evaluaties en het opstellen van nieuw beleid, waarna dit in 2023 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.

Planning (indicator)

R

Planning (toelichting)

Het jaar 2022 wordt gebruikt voor het ophalen van informatie, uitvoeren van evaluaties en het opstellen van nieuw beleid, waarna dit in 2023 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.

II.d.2 Proberen een beter begrip van en voor het aspect ‘geluid’ te krijgen door tijdens één van de muziekevenementen een geluidstest te doen met een afvaardiging van onze bevolking en raad.

Inhoud (indicator)

R

Inhoud (toelichting)

Vanwege de coronacrisis is de vernieuwing van het evenementenbeleid uitgesteld naar 2023. De geluidstest is onderdeel van het traject naar dit nieuw op te stellen evenementenbeleid. Vanwege de geldende coronamaatregelen vinden er geen evenementen plaats en kan er derhalve ook geen geluidstest worden gedaan. In het jaar 2022 wordt hier alsnog op ingezet,  waarna in 2023 nieuw beleid ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.

Planning (indicator)

R

Planning (toelichting)

Uitvoering in 2022 en nieuw beleid in 2023 ter vaststelling aan de raad aanbieden. 

II.d.3 De uitkomsten van de Projecten herinrichting Stadspark en herinrichting Duivenwal mee te nemen voor de (aanpassing van) de locaties voor evenementen.

Inhoud (indicator)

R

Inhoud (toelichting)

Vanwege de coronacrisis is de vernieuwing van het evenementenbeleid uitgesteld naar 2023. Het jaar 2022 wordt gebruikt om informatie op te halen. In het nieuw op te stellen evenementenbeleid wordt ook een aangepaste lijst van locaties voor evenementen opgenomen. Separaat lopen de Projecten herinrichting Stadspark en herinrichting Duivenwal en de uitkomsten hiervan -voor wat betreft mogelijkheden voor evenementen-  worden in het nieuwe evenementenbeleid meegenomen.

Planning (indicator)

R

Planning (toelichting)

Het nieuwe beleid zal gedurende het jaar 2022 worden opgesteld en in 2023 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. 

Programma/project ICT Campus

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Veenendaal is in 2025 landelijk hét ICT-centrum voor Food, Health en Tech.

a. We werken met hogescholen en ICT-bedrijven om Hbo’ers om te scholen tot IT-talenten

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

In de Regio Foodvalley in het algemeen en in Veenendaal in het bijzonder is er een groot tekort aan ICT'ers. De ICT-sector in Veenendaal groeit jaarlijks met circa 10%. De ICT-bedrijven zijn voornamelijk op zoek naar mensen met een Hbo-niveau of hoger. Om te kunnen voldoen aan de grote vraag, is de uitstroom van ICT'ers uit de Hbo- opleidingen onvoldoende. Hbo'ers in sectoren die nu of in de naaste toekomst kansarm zijn, worden in circa 6 maanden opgeleid tot ICT'ers op Hbo-niveau. Momenteel wordt er al met de HAN samengewerkt. Een soortgelijke samenwerking is ook in de maak met de HU.

Inmiddels is er een overleg gestart met een aantal ICT-bedrijven in de regio. Zij gaan hun vraag, zowel kwantitatief als kwalitatief articuleren. Gestreefd wordt om circa 100 Hbo'ers vanuit een bestaand beroep her op te leiden tot ICT'er. Zowel de HAN als de HU in intensief aangehaakt. Dit heropleidingstraject wordt speciaal opgezet voor de samenwerkingspartners van ICT-Campus.

 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Het herscholingsprogramma van HAN is al gestart en van de HU is in de startblokken. In de komende periode is er intensiever overleg nodig om een betere aansluiting te creëren tussen de vraag en aanbod, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin.

De HU heeft inmiddels een breed aantal opleidingen voor zij-instromers ondergebracht in het nieuwe opleidingsinstituut ICCU, een samenwerkingsverband van HU, het Novi college en het ROC midden-Nederland. Na de zomervakantie zijn zowel de HAN als ook de HU, via ICCU, gereed om de zij-instromers voor ICT-Campus te heropleiden. 

b. We faciliteren zowel starters in de ICT als ook bestaande bedrijven die willen doorgroeien

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Het project Starthubs is van start gegaan. Hiermee worden startups met een veelbelovende technologische toepassing gekoppeld aan bestaande MKB-bedrijven in de Regio Foodvalley die deze technologie kunnen toepassen om een probleem op te lossen. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Naast de startups worden er ook gesprekken gevoerd met 68 MKB-bedrijven die al een omzet hebben van meer dan 1 miljoen euro om deze bedrijven in de volgende groeifase te begeleiden.

De eerste bedrijven die zich willen committeren aan een innovatietraject via het project Starthubs zijn binnen. Met hen wordt nu gewerkt aan de probleemdefinitie, waarna de eerste matches gemaakt zullen worden.

 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Er wordt momenteel gewerkt aan het ophalen van opdrachten bij bestaande MKB-bedrijven in de Regio Foodvalley. De verwachting is dat in het tweede kwartaal de uitvraag en selectie van startups kan beginnen. Voor het groeiprogramma zijn de gesprekken met de bedrijven ook gaande en wordt er samengewerkt met ICT-Valley.

Hoewel het project in het begin vertraging opliep, begint het nu op gang te komen. De vertraging was voornamelijk het gevolg van Corona, waarbij bedrijven op korte termijn een andere interne prioriteit hebben dan innovaties. Het meedoen wordt niet afgewezen, maar qua prioriteit naar 2022 verschoven. 

c. We werven gerichter en werken aan uitbreiding van ICT-bedrijfsvestigingen in Veenendaal met meer ICT-banen.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Er is al een uitgebreide inventarisatie gemaakt van factoren waarmee ICT-bedrijfsvestigingen aangetrokken kunnen worden. Het bijbehorende acquisitieplan moet echter nog uitgevoerd worden. Hiervoor zijn o.a. fysieke bijeenkomsten wenselijk.

De voorbereidingen gaan door voor een bredere positioneren voor de acquisitie, waarbij het aantrekken van toegepaste ICT-bedrijven op het gebied van agro-food, onderdeel gaat uitmaken van de verstedelijkingsstrategie.

Planning (indicator)

O

Planning (toelichting)

Vanwege de huidige beperkingen omtrent Corona, staat de uitvoering van deze activiteiten stil.

Er is vooralsnog geen grote vooruitgang gemaakt op dit onderdeel. Dit komt enerzijds door een voorbereidingstraject dat langer duurt en anderzijds door de ziekte van de projectleider.

d. We creëren een beter innovatief klimaat bij bedrijven in de regio door de digitale volwassenheid te vergroten en hoogwaardige ICT-kennis te koppelen met hoogwaardige domeinkennis op het gebied van agro/food.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Hieraan wordt vanuit verschillende activiteiten gewerkt. Het brede MKB wordt via de Digitale Werkplaats benaderd. Zij worden geholpen door diverse studenten om een routekaart te maken voor het vergroten van de digitale volwassenheid. Tevens wordt er gewerkt aan het ophalen van technologische knelpunten bij bedrijven waarvoor deze bedrijven een innovatieve oplossing zoeken. Door hen te koppelen met bestaande bedrijven en startups wordt ook een bijdrage  geleverd aan nieuwe innovaties. Bij het bezoeken van bedrijven wordt extra aandacht gevraagd voor de digitale toegankelijkheid die er voor zorgt dat iedereen kan mee doen. Voorts is de samenwerking met OnePlanet heel belangrijk omdat hiermee zowel innovatieve digitale technologieën worden aangedragen als ook domeinkennis van agro-food.

De Digitale Werkplaats werkt goed en er zijn steeds meer Mkb'ers voor wie een routekaart voor digitale volwassenheid wordt gemaakt. Daarnaast is vanuit de MKB-deal een innovatiemakelaar aangesteld. Deze gaat o.a. voor de ICT-Campus de regio in om bedrijven en projecten te zoeken waar er innovatiekansen aanwezig zijn. Voorts wordt een tal van innovatieve initiatieven dat in de portfolio zitten, begeleid richting een succesvolle doorontwikkeling van hun innovatie. 

 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

De uitvoering van de werkzaamheden loopt volgens planning.

Programma/project Vitale Binnenstad

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Winkelstad Veenendaal is dé binnenstad van de regio om te winkelen, te ondernemen, te werken en te verblijven

a) We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een complete binnenstad die divers is met meer functies (De Complete Binnenstad).

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Een heel aantal projecten en activiteiten wordt uitgevoerd om te werken aan de Complete Binnenstad. De afgelopen periode is de Gebiedsregisseur Vitale Binnenstad aangesteld.  De Gebiedsregisseur is aan de slag om de transformatie in de binnenstad te organiseren. Om het aantal winkelmeter in de aanloopstraten terug te brengen zet de transformatiecoach haar werkzaamheden nog voort tot eind van dit jaar. De verplaatsing- en transformatiesubsidie is verlengd tot eind van dit jaar. Afgelopen mei heeft de raad het nieuwe detailhandelsbeleid vastgesteld. Verder wordt er vanuit deze pijler gewerkt aan de gebiedsvisie Tuinstraat en geven we uitvoering aan de opdracht van de raad om een onderzoek naar de toekomst van theater Lampegiet te doen. 

 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Het programma is nu een half jaar bezig en vooralsnog loopt de uitvoering volgens planning.

b) We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een toegankelijke binnenstad die alle (verkeer)gebruikers en functies een plek biedt (De Toegankelijke Binnenstad).

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Een heel aantal projecten en activiteiten wordt uitgevoerd om te werken aan de Toegankelijke Binnenstad. Vanuit de coronamaatregelen heeft het kunnen houden van afstand centraal gestaan. Er zijn verkeersregelaars ingezet, éénrichtingsverkeer is ingevoerd en er zijn extra fietsparkeerplekken aan de rand van het centrum gerealiseerd. Verder is er samen met Winkelstad Veenendaal een actie met gratis parkeren voor bezoekers in de ochtenden georganiseerd om zo de drukte meer te spreiden. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Het programma loopt nu een half jaar en wat betreft planning liggen we op schema

c) We werken aan het strategische doel: De groene en duurzame binnenstad speelt in op klimaatverandering en voegt verblijfskwaliteit en beleving toe aan de binnenstad (De Groene en Duurzame Binnenstad).

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Veel activiteiten en projecten worden uitgevoerd om te werken aan de Groene en Duurzame Binnenstad. Afgelopen april heeft de raad de gebiedsvisie Duivenweide vastgesteld. Nadat eerder het Zwaaiplein is vergroend, is er nu een plan gemaakt om ook het Raadhuisplein te vergroenen. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Het programma loopt nu een halfjaar en wat betreft planning liggen we op schema.

d) We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een innovatieve binnenstad waarbij door digitalisering de binnenstad slimmer, duurzamer en aantrekkelijker wordt voor bezoekers (De Innovatieve Binnenstad). .

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Verschillende activiteiten worden uitgevoerd om te werken aan de Innovatieve Binnenstad. Samen met Winkelstad Veenendaal is een plan uitgewerkt voor een online warenhuis. Draagvlak bij winkeliers is cruciaal voor het vervolg. Na de zomer wordt samen met de winkeliers besloten dit plan al dan niet te implementeren.  Verder loopt er een verkenning naar een innovatief systeem om bezoekers te tellen waarbij de privacy vanuit AVG moet zijn geborgd.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Het programma Vitale Binnenstad loopt nu een half jaar en wat betreft planning liggen we op schema. 

e) We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een goed georganiseerde binnenstad die centraal aangestuurd wordt en heeft een krachtige uitvoeringsorganisatie (De Goed Georganiseerde Binnenstad).

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Verschillende activiteiten worden uitgevoerd om te werken aan de Goed Georganiseerde Binnenstad. De continuïteit van de BIZ Winkelstad is geborgd door een eenmalige  bijdrage van € 100.000 van de gemeente waardoor de tarieven tijdelijk verlaagd kunnen worden.  Verder heeft er versneld een verkennend onderzoek evaluatie koopzondag plaatsgevonden en is een concept-opzet van een Bureau Binnenstad verder uitgewerkt. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Het programma Vitale Binnenstad loopt nu een half jaar en wat betreft planning lopen we op schema

Programma/project Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Een volledig circulaire economie in 2050. 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (metalen, fossiel, mineralen) in 2030.

a. We bouwen de bestaande werkplaatsen verder uit;

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

In 2021 zijn de werkplaatsen Waterstof en Industrie - Kunststoffen van start gegaan. Hiermee is het aantal werkplaatsen uitgebreid naar zes. De andere werkplaatsen zijn Bouw, Inkoop & Beleid, Voedselverspilling en Meetbaarheid. Er nemen tientallen deelnemers deel aan de bijeenkomsten van de werkplaatsen. De deelnemers komen naast het bedrijfsleven uit het onderwijs, de wetenschap en de overheden. In verband met de coronamaatregelen zijn de werkplaatsen vooralsnog digitaal.

Hoewel er suggesties zijn voor nieuwe werkplaatsen ligt voorlopig de focus op deze zes werkplaatsen. Mogelijk dat het aantal in de toekomst verder wordt uitgebreid. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Verloopt volgens plan. 

b. We voegen het thema Waterstof toe aan de werkplaatsen;

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

De werkplaats Waterstof is 24 maart jl. van start gegaan en deelnemende partijen zijn enthousiast en ambitieus. De startfase is succesvol afgerond en inmiddels worden de plannen voor mobiliteit op waterstof en vulstations zeer concreet.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Loopt volgens plan. 

c. We zetten we een werkplaats Industrie – kunststoffen op;

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

De werkplaats Industrie is in februari jl. van start gegaan en inmiddels volledig in bedrijf. Het betreft een grote bedrijfstak met voldoende (circulaire) plannen. In deze werkplaats werken maakbedrijven samen aan het verbreden, opschalen en  realiseren van circulaire ambities. De vraagstukken hebben betrekking op circulaire oplossingen voor grondstoffen, product, proces,  business model, terugname programma's, retourlogistiek en het kantoor of de fabriek zelf.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Verloopt volgens plan. 

d. We werken aan een Proeftuin Voedselverspilling;

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

De proeftuin Voedselverspilling richt zich op het tegengaan van voedselverspilling door samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en inwoners. Van basisschool tot WO zijn lespakketten, onderzoeksopdrachten en challenges uitgezet. Campagnes van het Voedingscentrum stimuleren inwoners om voedselverspilling tegen te gaan. In deze werkplaats wordt samengewerkt met andere programma's in de Foodvalley, zoals de eiwittransitie.  Verder is er samenwerking met organisaties als de WUR, het Voedingscentrum en Foodvalley NL. Verschillende experimenten en projecten worden vertaald naar heel Nederland.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Verloopt volgens plan. 

e. We gaan het aantal partners uitbreiden;

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

In de eerste helft van 2021 zijn er acht nieuwe partners aangesloten. Doel is om ieder jaar het aantal partners met tien uit te breiden. Ondanks dat er weinig fysieke evenementen zijn georganiseerd, vanwege de coronamaatregelen, liggen we op koers om de doelstelling te behalen. De komende periode worden bedrijven weer actief benaderd en zal het aantal partners verder toenemen. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Ondanks de uitdagingen rondom het uitbreiden van de deelnemers verloopt het volgens plan.  

f. We ondersteunen Onderzoeks- en onderwijsprojecten in samenwerking met hogescholen en universiteiten;

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

In het Living Lab worden studenten en onderzoekers van onder meer de WUR, de CHE en het Aeres College ingezet om circulaire vraagstukken van bedrijven te beantwoorden. Het onderwijs (mbo, hbo, wo) in de regio besteed aandacht aan Circulaire Economie in hun opleidingen en onderzoeken. Het vierjarig programma Living Lab regio Foodvalley Circulair wil samen met bedrijfsleven, overheden, onderwijs en wetenschap de circulaire transitie in de regio op praktische wijze versnellen. Het aantal studenten dat middels een stage of onderzoek deelneemt aan Living Lab neemt steeds verder toe.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Verloopt volgens plan. 

g. We werken samen met het Circles programma en beide provincies;

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Circles is de digitale en fysieke ontmoetingsplek voor iedereen die in Oost-Nederland wil bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Living Lab en Circles werken nauw samen en de provincies, welke financieel bijdragen, zijn via deelname aan projecten betrokken. Doelstelling is van elkaar leren en elkaar versterken, onder andere bij subsidieaanvragen voor projecten bij de provincie.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Verloopt volgens plan. 

h. We creëren een Onderwijs & onderzoeksloket voor o.a. praktijkstages en onderzoeksprojecten Circulaire Economie;

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Het onderwijs en het onderzoeksloket bevinden zich in de opstartfase. Het loket heeft inmiddels twintig vragen beantwoord. Het doel is directe vragen uit het bedrijfsleven te beantwoorden en hen verder te verwijzen. Er is nu een innovatiemakelaar benoemd voor zowel onderwijs als innovatie die de verbindingen kan leggen tussen de diverse partijen. Hierbij is het streven om circulaire vragen van het bedrijfsleven uit te zetten bij onderwijs- en wetenschapsinstellingen.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Verloopt volgens plan. 

i. We geven Webinars voor ondernemers die willen starten met Circulaire Economie;

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

We hebben twee  webinars georganiseerd voor ondernemers die willen starten met Circulaire Economie.  Deze webinars worden viermaal per jaar georganiseerd, naast een jaarevent en vier circulaire cafés. Het eerste Circulaire Café was op 25 juni jl. De webinars worden goed bezocht en dat geldt ook voor de gewone events. Gezien de coronamaatregelen zijn ook de gewone events vooralsnog digitaal georganiseerd, maar in het najaar kan dat mogelijk weer fysiek.  

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Verloopt volgens plan.

j. Er komen diverse Netwerk evenementen om van elkaar te leren.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Er zijn een aantal (digitale) evenementen georganiseerd door het bedrijfsleven waaraan de gemeente heeft deelgenomen. Bijvoorbeeld Winterwonderland, het Congres Vernieuwend Ondernemen en de Haringparty van de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal. Daarnaast is er ook regelmatig contact met ondernemers in de werkplaatsen Circulaire Economie, webinars en de business school. Inmiddels worden deze bijeenkomsten ook weer fysiek georganiseerd.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Verloopt conform planning.

Financiële ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling

Bedragen x €1.000
Feiten en ontwikkelingen Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten
3.1C - Economische ontwikkeling 76 0 0 0
Onttrekkingen
0.10B - Mutaties reserves Economie, Werk en Ontwikkeling -24 0 0 0

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

3.1 - Economische ontwikkeling (lagere lasten € 24.000): Bij de jaarrekening 2020 is gebleken dat bij de 3e bestuursrapportage 2020 te veel gestort is in de reserve meerjarige middelen, wat deels naar vooruitontvangen bedragen gecorrigeerd had moeten worden (i.v.m. subsidie). Nu is er een tekort in de reserve meerjarige middelen wat betreft onderdeel ICT Campus. Dit wordt nu in deze bestuursrapportage gecorrigeerd.

3.1 - Economische ontwikkeling (hogere lasten € 100.000): Het huidige budget in de Transformatiefonds is praktisch uitgeput. Om te voorkomen dat een goed initiatief niet doorgaat is het wenselijk om deze regeling te continueren en het budget  éénmalig te verhogen met € 100.000 en dit financieel in deze rapportage te verwerken.

Reservemutaties

Bestemmingsreserve Meerjarige Middelen (lagere baten € 24.000): Bij de jaarrekening 2020 is gebleken dat bij 3e bestuursrapportage 2020 te veel gestort is in de meerjarige middelen, wat deels naar vooruitontvangen bedragen gecorrigeerd had moeten worden (i.v.m. subsidie). Nu is er een tekort in de reserve meerjarige middelen wat betreft onderdeel ICT Campus. Dit wordt nu in deze bestuursrapportage gecorrigeerd.

Risico's / ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling

Transformatiefonds 
Voor de periode 15 september 2020 tot 1 januari 2022 is een Transformatiefonds opgericht met de bedoeling de transformatie van  leegstaand winkelvastgoed  naar woningbouw te versnellen. Pandeigenaren kunnen een subsidie verkrijgen voor de verbouwkosten van hun winkelpand naar een woning. In het Transformatiefonds is eerder € 100.000,- gestort. Dit Transformatiefonds blijkt succesvol te zijn: op 1 juli 2021 was het beschikbare budget praktisch uitgeput. Uit dit fonds zijn tot nu toe vier aanvragen bekostigd. Daarnaast is er nog één aanvraag in behandeling.  Om te voorkomen dat een goed initiatief niet doorgaat is het wenselijk om deze regeling te continueren tot 1 juli 2022 en het budget éénmalig te verhogen met € 100.000,-. Dit is financieel in deze rapportage verwerkt.  

Economie
We hebben er rekening mee gehouden dat de Coronacrisis gevolgen zou hebben voor de werkgelegenheid. Er was een reële verwachting dat de werkgelegenheid in Veenendaal als gevolg van de Coronacrisis terug zou lopen. Inmiddels is duidelijk dat het aantal arbeidsplaatsen juist is toegenomen van  31.221 arbeidsplaatsen in 2019 naar 31.785 in 2020. De landelijke steunmaatregelen hebben hier mogelijk invloed op. Dit geldt ook voor de lagere aantallen faillissementen. Veenendaal volgt hiermee de landelijke trend als het gaat om deze ontwikkelingen. Wat de impact van de afname van deze steunmaatregelen in het najaar 2021 zal zijn, is nog ongewis. De verwachting is dat de versoepeling van de coronamaatregelen in juni 2021 de werkgelegenheid een impuls geeft voor die beroepsgroepen die hard getroffen zijn zoals detailhandel en horeca.  

Regionale werkgelegenheid
Ook in onze regio Foodvalley waren de werkloosheidscijfers lager dan de landelijke gemiddelden. We zien inmiddels een stijging van het aantal vacatures waarbij het nog lastig blijft om hier de goede kandidaten voor aan te leveren. Lokaal en regionaal zijn initiatieven gestart om deze matching tussen vraag en aanbod succesvol te laten zijn.  

Op  gemeentelijk niveau zijn vanuit de reguliere werkwijze extra inspanningen/interventies verricht om 70 niet-direct bemiddelbare inwoners met een uitkering te begeleiden de arbeidsmarkt. Dit doen we door specifieke voorzieningen in te zetten of het doen van een extra beoordeling.  Daarnaast zijn of worden er in de regio diverse projecten gestart om inwoners te begeleiden van werk naar werk.  Ook vanuit het UWV wordt, in afstemming met de gemeente, extra inspanning gepleegd om inwoners met een korte WW-uitkeringsduur te begeleiden naar werk. 

Winkelstad
Binnen het programma Vitale Winkelstad zijn en worden tal van initiatieven gestart. Hiervoor is een sterke bestuurlijke infrastructuur noodzakelijk. Deze is vanuit Stichting Winkelstad kwetsbaar. Samen met het bestuur willen we onderzoeken op welke wijze deze bestuurskracht kan worden versterkt en hiervoor vanuit de beschikbare middelen in 2021 ondersteuning in bieden. 

Daarnaast vraagt de voorbereiding op de BIZ-herverkiezing aandacht. We vinden het belangrijk dat het instrument van de BIZ blijft gehandhaafd. Deze is van belang voor een leefbare en dynamische binnenstad. Vanuit de beschikbare middelen 2021 willen we extra inzetten op communicatie richting de BIZ-deelnemers.