Voortgang inhoud inspanningen/acties

Programma 6: Bedrijfsvoering

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Thema I: Dienstverlening (intern)

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema II: Security & informatiebeveiliging

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema III: Middelen

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema IV: Advisering en detachering

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema V: Bedrijfsvoering algemeen

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Financiële ontwikkelingen Bedrijfsvoering

Bedragen x €1.000
Feiten en ontwikkelingen Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten
0.4C - Overhead (interne dienstverlening) 0 0 0 20
0.4F - Overhead (communicatie) 5 10 10 10
0.4I - Overhead (A&A) 21 83 83 83
0.4P - Overhead (Strategie) 78 0 0 0
9.901 - Algemeen Directie 0 0 0 0
Totaal Lasten 104 93 93 113

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.4C - Overhead (hogere lasten € 20.000): Voor het realiseren van de nieuwbouw van Wijkservice wordt overeenkomstig de raadinformatiebrief van d.d. 29 juli 2021 (vastgesteld door college d.d. 17 augustus), een extra investeringsbedrag aangevraagd voor € 550.000. De kapitaallasten stijgen hierdoor met € 20.000 per jaar vanaf 2024.

0.4F - Overhead (hogere lasten € 5.000): Als gevolg van  de motie openbare bekendmakingen, zoals deze bij de behandeling van de Kadernota 2022-2025 is aangenomen, wordt voorgesteld om voor de uitvoering van deze motie in 2021 € 5.000 en vanaf 2022 € 10.000 beschikbaar te stellen.

0.4I - Overhead (hogere lasten € 21.000): 
De laatste jaren zijn de taken van de gemeente waarbij fiscale aspecten aan de orde zijn aanzienlijk toegenomen. Genoemd kunnen worden de BTW en BCF, maar ook zaken in het kader van de grondexploitatie, vennootschaps- en loonbelasting (de WKR werkkostenregeling).
Met de Belastingdienst is een convenant afgesloten in het kader van het ‘horizontale toezicht’. Het sleutelwoord hierbij is dat de gemeente samenwerkt met de Belastingdienst, en dat interne controle die door de gemeente is uitgevoerd niet door de Belastingdienst opnieuw wordt gedaan. Dit voorkomt langdurige en intensieve controles door de Belastingdienst.

Vanaf 2021 stelt de Belastingdienst veel strengere eisen om een nieuw convenant aan te gaan. Zo moet de gemeente over een gedocumenteerde fiscale strategie beschikken, maar ook een fiscale risicoanalyse kunnen overleggen en de kwaliteit van de vereiste gegevens kunnen borgen. Kortom: de gemeente dient aan te tonen fiscaal ‘in control’ te zijn.
In het jaarlijkse bedrijfsbezoek van de Belastingdienst heeft de directie toegezegd te streven naar het afsluiten van een nieuw convenant. Wanneer daar niet voor gekozen wordt, volgen weer intensieve controles, die ook van de medewerkers veel tijd vergen

Binnen de bestaande formatie is onvoldoende capaciteit om alle fiscale onderwerpen zo goed mogelijk uit te voeren. Regelmatig moet dure capaciteit worden ingehuurd. Om de capaciteit op niveau te brengen en dure inhuur te voorkomen kiest het college ervoor de capaciteit uit te breiden zodat de basis voor samenwerking met de Belastingdienst (convenant Horizontaal Toezicht) kan worden voortgezet op basis van het feit dat we fiscaal in control zijn. Voor 2021 worden de loonkosten van een aan te trekken medewerker voor 3 maanden geraamd voor een bedrag van € 21.000, vanaf 2022 voor het gehele jaar (€ 83.000). 

0.4P - Overhead (hogere lasten € 78.000): Voor de aankoop van aandelen en de borgstelling van DEVO zijn diverse externe adviseurs ingehuurd. Deze kosten kunnen niet binnen de bestaande budgetten opgevangen worden. De extra kosten voor 2021 worden geraamd op € 78.000.

Risico's / ontwikkelingen Bedrijfsvoering

WPG
De Wet politiegegevens (WPG) regelt de rechten en plichten van zowel de politie als de burger, voor wat betreft het verwerken van politiegegevens. Naast de politie moeten ook andere organisaties zich aan de Wet houden, namelijk de bijzondere opsporingsdiensten en de buitengewoon opsporingsambtenaren. In dat kader is het Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) van toepassing. Deze wetgeving loopt langs de AVG, dus op een deel werkzaamheden die BOA's verrichten is de AVG van toepassing. Op andere werkzaamheden de WPG.
De WPG is strikter dan de AVG en verreist jaarlijks een interne audit en in 2021 (en daarna om de 4 jaar) een externe audit uitgevoerd door een externe auditor. Daarnaast zal er een FG WPG aangesteld moeten worden voor de jaarlijkse interne audit te verrichten. Dit mag ook de FG AVG zijn die beide functies combineert. Het normenkader vastgesteld door NOREA is nu beschikbaar en kan ook gebruikt worden leidraad voor de interne audit.

Formatie maatschappelijke ondersteuning beleid
Door onder andere de effecten van het Coronavirus (extra bijkomende taken) en ontwikkelingen binnen de personeelsformatie (vertrek en ziekte van meerdere medewerkers) zien we binnen de onderdelen Jeugd en Wmo risico’s ontstaan voor wat betreft het realiseren van de taken en taakstellingen in het sociaal domein. Er wordt intensief geprobeerd nieuwe deskundige medewerkers te werven om de bestaande druk te verminderen en de beoogde doelen te realiseren. De arbeidsmarkt is op dit moment echter zodanig krap dat de werving van voldoende gekwalificeerd personeel moeizaam verloopt. De inspanningen blijven er op gericht om de balans tussen de genoemde taken en de daarvoor vereiste formatie in evenwicht te houden.