Sitemap

1e bestuursrapportage 2021 Blz. 1
Voorwoord Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Algemeen Blz. 5
De coronacrisis (COVID-19) Blz. 6
Investeringskredieten Blz. 7
Saldo 1e bestuursrapportage 2021 Blz. 8
Samenvatting beleidsmatige verantwoording 1e bestuursrapportage 2021 Blz. 9
Financieel vertrekpunt Blz. 10
Financiële effecten 1e bestuursrapportage 2021 Blz. 11
Financieel perspectief na verwerking 1e bestuursrapportage 2021 Blz. 12
Samenvatting financiële afwijkingen 1e bestuursrapportage 2021 Blz. 13
Prognose stand algemene reserve Blz. 14
Beleidsknelpunten n.a.v. Programmabegroting 2021 Blz. 15
Programma 1: Fysieke leefomgeving Blz. 16
Thema I: Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 17
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 18
I.a. Goede afweging van de invulling van de ruimtelijke omgeving waarbij we proactief een gezonde duurzame en veilige leefomgeving bevorderen. Blz. 19
I.a.1. Integrale afweging tussen alle onderwerpen die ruimte vragen waarbij een zorgvuldige afweging van de belangen plaatsvindt. Blz. 20
I.a.2. Kosten voor ruimtelijke investeringen en eigen plankosten aan derden doorberekenen. Blz. 21
I.a.3. Goede beheersing van actieve, gemeentelijke grondexploitaties. Blz. 22
I.a.4. Actueel ruimtelijk beleid voortzetten en uitvoeren. Blz. 23
I.a.5. Als voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet stellen we het omgevingsplan deel 1 vast. Blz. 24
I.a.6. We geven uitvoering aan programma Winkelstad met de realisatie van een compactere binnenstad. Blz. 25
I.a.7. We geven uitvoering aan programma Energieneutraal Veenendaal (1e planperiode 2017-2021) met projecten uit de ENV-pijlers Wonen, Werken en Communicatie. Blz. 26
I.b. Voldoende aanbod van het juiste type woningen afgestemd op de vraag naar wonen. Blz. 27
I.b.1. De komende jaren met name op inbreidingslocaties de juiste typen woningen neer te zetten. Blz. 28
I.b.2. Anticiperen op demografische en economische ontwikkelingen door het nieuwe woonbeleid in de Omgevingswet. In het woonbeleid wordt per woonwijk vastgelegd welke typen woningen er toegevoegd worden als de kans zich voordoet. Blz. 29
I.c. Het cultuurhistorisch erfgoed van Veenendaal draagt bij aan de identiteit van de stad. Blz. 30
I.c.1. Het cultuurhistorisch erfgoed wat er is behouden door subsidie voor onderhoud te verstrekken. Blz. 31
I.c.2. Onderzoek naar nieuwe monumenten en beeldbepalende panden implementeren. Blz. 32
Thema II: Openbare ruimte Blz. 33
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 34
II.a. De inwoners zijn tevreden als het gaat om de parameters ‘schoon, heel en veilig’ in de openbare ruimte en beoordelen dit met minimaal een 6,5. Blz. 35
II.a.1. We monitoren de ervaring van bewoners via het burgerpanel of Lemon-onderzoek en sturen indien noodzakelijk bij. Blz. 36
II.a.2. We houden bij het onderhoud en aanpassingen in de openbare ruimte rekening met de wensen van de inwoners. Blz. 37
II.a.3. Na realisatie projecten evalueren we samen met bewoners het resultaat en proces en stellen indien nodig het werkproces of resultaat bij. Blz. 38
II.b. Inwoners van Veenendaal gebruiken duurzame vervoersalternatieven om binnen Veenendaal van a. naar b. te reizen. Blz. 39
II.b.1. We monitoren de parameters aan de hand van CBS cijfers en waar nodig sturen wij bij. Blz. 40
II.b.2. We voeren bewustwordingscampagnes over duurzame vervoermiddelen. Blz. 41
II.b.3. We geven uitvoering aan Mobiliteitsconvenant regio Foodvalley. Blz. 42
II.b.4. Wij passen bij in- en uitbreidingsinitiatieven de nieuwe notitie parkeernormen (vastgesteld eind 2020) toe waarin wij het gebruik van fiets, deelauto en openbaar vervoer stimuleren. Blz. 43
II.b.5 We geven uitvoering aan programma Energieneutraal Veenendaal 1e planperiode (2017-2021) met diverse projecten uit de pijler Mobiliteit (waaronder de hierboven genoemde activiteiten). Blz. 44
II.c. Veenendaal is beter bestand tegen klimaatveranderingen. Blz. 45
II.c.1. We voeren stimuleringsacties uit voor het klimaatadaptief inrichten van particulier terrein, we streven hierbij naar het afkoppelen van 200 bestaande panden en het vergroenen/ontstenen van particulier terrein. Blz. 46
II.c.2. Wij maken een start met de realisatie van het plan van aanpak voor het ontstenen van de openbare ruimte van Veenendaal. Blz. 47
II.d. De afvalinzameling draagt bij aan een circulaire economie waarbij we in 2023 maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar hebben en in 2025 80 kg. Blz. 48
II.d.1. Het plan voor gf+e inzameling bij hoogbouw wordt afgerond. Blz. 49
II.d.2. Wij actualiseren het afvalbeleidsplan. Blz. 50
II.e. In 2021 vormt circulariteit altijd een inkoopcriterium binnen aanbestedingen. Blz. 51
II.e.1. In 5 projecten vormt circulariteit een belangrijke voorwaarde tijdens het inkoop/aanbestedingstraject. Blz. 52
Thema III: Wijkgericht werken Blz. 53
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 54
III.a. Bewoners nemen zelf initiatief voor schoon, heel en veilig in de buurt. Blz. 55
III.a.1. We gaan in 2021 verder met het stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven in de buurt, onder andere door een website ‘bewonersinitiatieven’, een digitale participatietool en een fysiek loket in iedere wijk. Blz. 56
III.a.2. We verhogen de medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de wijk bij organisaties en inwoners. Blz. 57
lll.b. Bewoners voelen zich veiliger in hun buurt. Blz. 58
III.b.1. Inwoners/organisaties meer betrekken bij onze werkwijze Blz. 59
III.c. meer betrokkenheid van inwoners voor elkaar en/of voor hun buurt op het gebied van schoon, heel, leefbaar en toegankelijkheid. Blz. 60
III.c.1. We gaan in 2021 verder met het stimuleren en faciliteren van burgerparticipatie op het gebied van schoon, heel, leefbaarheid en toegankelijkheid in de buurt. Blz. 61
III.c.2. Samen met inwoners wijkplannen opstellen die zich richten op schoon, heel, leefbaar, veilig en toegankelijkheid. Blz. 62
III.d. De openbare ruimte en gebouwen in de buurten en wijken van gemeente Veenendaal zijn toegankelijk. Blz. 63
III.d.1. Bij reconstructies en grote onderhoudswerkzaamheden inventariseren we met de inwoners de beperkingen die worden ervaren in de toegankelijkheid. Tijdens de werkzaamheden worden deze beperkingen zoveel mogelijk aangepakt. Blz. 64
Programma/project Energieneutraal Veenendaal Blz. 65
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 66
Om een energieneutrale gemeente te worden waarin evenveel energie opgewekt wordt als er verbruikt wordt, hebben we voor de periode tot en met 2021 een aantal doelen bepaald en deze blijven ook nadrukkelijk gehandhaafd. Blz. 67
1. Voor de energieopwek- en besparingsdoelstelling voor bewoners voeren we diverse projecten uit: zoals het energie-adviesloket, de duurzaamheidslening, kenniskring verduurzamen VVE’s, RRE subsidies met warmtescans en energieadviezen aan huis Blz. 68
2. Voor de energieopwek- en bespaardoelstelling voor bedrijven voeren we diverse projecten uit zoals het energieconvenant met bedrijven, advisering bedrijven bij activiteitenbesluit en de collectieve BV Zon-op-bedrijfsdaken. Blz. 69
3. Voor de energieopwek- en bespaardoelstelling voor mobiliteit voeren we diverse projecten uit. Blz. 70
4. Voor de energieopwek- en bespaardoelstellingen voor de gemeente zelf (inclusief de maatschappelijke instellingen) voeren we diverse projecten uit. Blz. 71
5. Voor het vergroten van de bewustwording en stimuleren van gedragsverandering naar energiebesparing en duurzame energieopwek van bewoners en bedrijven voeren we diverse projecten uit. Blz. 72
6. Voor de transitie naar aardgasvrije woningen, kantoren en bedrijven stellen we de Transitievisie Warmte op en starten we met het opstellen van Wijkuitvoeringsplannen voor de aardgasvrije startwijken. Blz. 73
7. Wij geven uitwerking aan de opdracht om als regio een deel van de landelijke energieopwek doelstelling voor 2030 en 2050 te realiseren door in Regio Foodvalley samen te werken aan een Regionale Energie Strategie (RES 1.0). Blz. 74
Programma/project Omgevingswet Blz. 75
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 76
Het is de bedoeling dat op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking zal treden. Deze wet geldt vanaf dat moment ook voor de gemeente Veenendaal. Organisatie en bestuur bereiden zich voor op de implementatie. Blz. 77
1. In 2021 stelt de gemeenteraad het Omgevingsplan deel I vast. Blz. 78
2. In 2020 en volgende jaren wordt bij de totstandkoming van het omgevingsplan en de uitvoering daarvan invulling gegeven aan participatie door samenleving en andere stakeholders. Blz. 79
3. De gemeente sluit zich in 2021 aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (landelijke voorziening). Blz. 80
4. De organisatie is zodanig ingericht dat vanaf 1 januari 2022 de Omgevingswet adequaat uitgevoerd kan worden. Blz. 81
Programma/project Grondexploitatie Blz. 82
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 83
De grondexploitaties dragen bij aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen door onder andere: Blz. 84
Jaarlijks worden de grondexploitaties herzien en vastgesteld door de gemeenteraad bij het projectenboek. Blz. 85
Programma/project Hoogspanningslijn ondergronds Blz. 86
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 87
Verkabeling van de bovengrondse 150KV hoogspanningslijn, tussen de Slaperdijk en de Rondweg Oost. Blz. 88
In juli 2020 is de Realisatieovereenkomst met TenneT gesloten. Naar verwachting zal de aanleg van de kabels in het najaar van 2022 gaan starten. Blz. 89
Programma/project Visie Stadspark Blz. 90
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 91
Het Stadspark wordt minder gebruikt, benut en beleefd dan mogelijk is. Dit is een gemiste kans. Meerdere signalen vanuit de samenleving geven de wens weer om het Stadspark meer tot zijn recht te laten komen. Blz. 92
In 2021 wordt de visie voor park inclusief omgeving (bv surfvijver), die in coproductie met de omgeving wordt vormgegeven, ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Blz. 93
Programma/project Nieuwe brandweerkazerne / verplaatsing wijkservice Blz. 94
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 95
Duurzame inzet van de brandweer mogelijk maken en tevens afronding van de ruimtelijke ontwikkeling van het plan Stationskwartier. Blz. 96
Op basis van het besluit dat de raad in 2020 zal nemen omtrent de ontwikkeling van een nieuwe brandweerkazerne en verplaatsing van Wijkservice zal hier in 2021 en verder uitvoering aan worden gegeven. Blz. 97
Financiële ontwikkelingen Fysieke leefomgeving Blz. 98
Toelichting financiële ontwikkelingen Blz. 99
Risico's / ontwikkelingen Fysieke leefomgeving Blz. 100
Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling Blz. 101
Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid Blz. 102
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 103
I.b. Behouden en uitbreiden werkgelegenheid in Veenendaal (MD05, IBK BE13). Blz. 104
I.b.1. We realiseren een jaarlijkse toename van de werkgelegenheid op basis van het aantal arbeidsplaatsen in vergelijking met het voorgaande jaar Blz. 105
I.b.2. Stimuleren en faciliteren (startend) ondernemerschap door organiseren startersevent, ondernemersschool, gerichte informatie aanbieden over startend ondernemen, aanbieden startpunt Blz. 106
I.c. Bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnenstad zijn aantrekkelijker gemaakt in 2021, gericht op een optimaal vestigings- en investeringsklimaat. Blz. 107
I.c.1. Aanpak van enkele grote leegstaande kantoorpanden (meer dan 1.500 m2) samen met de OMU. Blz. 108
I.c.2. Door regelmatig in gesprek te blijven met de kantorenmarkt werken aan behoud van een leegstandscijfer voor kantoren < 10%. Blz. 109
I.c.3. Uitvoering acties acquisitieplan. Blz. 110
I.c.4. We zorgen voor intensivering/revitalisering en vergroening bedrijventerreinen samen met de OMU. Blz. 111
I.c.5. Uitvoeren acties project Ondernemersdienstverlening op basis van een bijgesteld plan van aanpak MKB. Blz. 112
I.c.6. Faciliteren, organiseren en stimuleren van evenementen gericht op kennisuitwisseling, netwerken en profilering. Blz. 113
I.c.7. We geven uitvoering aan het programma ICT Campus met het creëren van een aantrekkelijk ICT-vestigingsklimaat. Blz. 114
I.c.8. We geven uitvoering aan het programma Vitale Binnenstad. Blz. 115
I.d. Meer bezoekers en ondernemers verleiden om naar Veenendaal te komen en te blijven. Blz. 116
I.d.1. Via promotiefilms over Veenendaal willen wij Veenendaal op een interactieve manier onder de aandacht brengen bij werknemers en werkgevers. Daarnaast wordt het Merk Veenendaal #ditisVeenendaal volop ingezet in media. Blz. 117
I.d.2. In 2021 evalueren we de Koopzondag. Blz. 118
I.e. De bedrijven waarderen in 2021 de leefomgeving in Veenendaal als schoon, heel en veilig. Blz. 119
I.e.1. Inzet instrumenten reclamebelasting en BIZ om samen met ondernemers collectieve activiteiten te organiseren. Blz. 120
I.e.2. Samen met politie, brandweer en georganiseerd bedrijfsleven uitvoering geven aan KVO-Bedrijventerreinen en KVO-Centrum. Enquête uitvoeren en KVOB-score bijhouden. Blz. 121
Thema II: Recreatie en toerisme Blz. 122
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 123
II.a. In 2021 hebben meer bezoekers en toeristen Veenendaal bezocht dan in 2019. Blz. 124
II.a.1. Kansen en mogelijkheden in kaart brengen en het beleidskader doorontwikkelen. Blz. 125
II.a.2. We zetten Veenendaal op de kaart via het Merk Veenendaal. Blz. 126
II.b. Veenendaal is beter verbonden met het groene ommeland. Blz. 127
II.b.1. Deelname Routebureau. Blz. 128
II.b.2. Deelname RBT Heuvelrug & Vallei. Blz. 129
II.b.3. Uitvoering routes en paden samen met gemeenten uit voormalige recreatieschap Blz. 130
II.b.4. Samen met Rhenen geven we uitvoering aan Club Kwintelooijen. Blz. 131
II.c. In 2021 zijn er voor inwoners en bezoekers meer recreatieve voorzieningen in Veenendaal bereikbaar. Blz. 132
II.c.1. We werken aan het aansluiten van Veenendaal op het landelijke wandelknooppuntennetwerk. Blz. 133
II.c.2. We werken samen met de gemeente Rhenen aan het verruimen van de gebruiksmogelijkheden en aantrekken van nieuwe doelgroepen op recreatieterrein Kwintelooijen. Blz. 134
II.c.3. Profileren Veenendaal door het beter op de kaart zetten van de Grebbelinie. Blz. 135
II.c.4. Stimuleren ontwikkeling aantrekkelijke wandel- en fietsroutes via groenstructuren en (historische) waterlopen. Blz. 136
II.d. Een aantrekkelijke woon- en leefgemeente met een divers aanbod van veilige evenementen. Blz. 137
II.d.1 Het evenementenbeleid actualiseren en waar nodig vernieuwen, waarbij door middel van participatie inzicht wordt verkregen in de wensen en behoeftes vanuit de samenleving. Blz. 138
II.d.2 Proberen een beter begrip van en voor het aspect ‘geluid’ te krijgen door tijdens één van de muziekevenementen een geluidstest te doen met een afvaardiging van onze bevolking en raad. Blz. 139
II.d.3 De uitkomsten van de Projecten herinrichting Stadspark en herinrichting Duivenwal mee te nemen voor de (aanpassing van) de locaties voor evenementen. Blz. 140
Programma/project ICT Campus Blz. 141
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 142
Veenendaal is in 2025 landelijk hét ICT-centrum voor Food, Health en Tech. Blz. 143
a. We werken met hogescholen en ICT-bedrijven om Hbo’ers om te scholen tot IT-talenten Blz. 144
b. We faciliteren zowel starters in de ICT als ook bestaande bedrijven die willen doorgroeien Blz. 145
c. We werven gerichter en werken aan uitbreiding van ICT-bedrijfsvestigingen in Veenendaal met meer ICT-banen. Blz. 146
d. We creëren een beter innovatief klimaat bij bedrijven in de regio door de digitale volwassenheid te vergroten en hoogwaardige ICT-kennis te koppelen met hoogwaardige domeinkennis op het gebied van agro/food. Blz. 147
Programma/project Vitale Winkelstad Blz. 148
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 149
Winkelstad Veenendaal is dé binnenstad van de regio om te winkelen, te ondernemen, te werken en te verblijven Blz. 150
a) We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een complete binnenstad die divers is met meer functies (De Complete Binnenstad). Blz. 151
b) We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een toegankelijke binnenstad die alle (verkeer)gebruikers en functies een plek  biedt (De Toegankelijke Binnenstad). Blz. 152
c) We werken aan het strategische doel: De groene en duurzame binnenstad speelt in op klimaatverandering en voegt verblijfskwaliteit en beleving toe aan de binnenstad (De Groene en Duurzame Binnenstad). Blz. 153
Programma/project Living Lab Regio Foodvalley Circulair Blz. 154
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 155
Een volledig circulaire economie in 2050. 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (metalen, fossiel, mineralen) in 2030. Blz. 156
a. We bouwen de bestaande werkplaatsen verder uit; Blz. 157
b. We voegen het thema Waterstof toe aan de werkplaatsen; Blz. 158
c. We zetten we een werkplaats Industrie – kunststoffen op; Blz. 159
d. We werken aan een Proeftuin Voedselverspilling; Blz. 160
e. We gaan het aantal partners uitbreiden; Blz. 161
f. We ondersteunen Onderzoeks- en onderwijsprojecten in samenwerking met hogescholen en universiteiten; Blz. 162
g. We werken samen met het Circles programma en beide provincies; Blz. 163
h. We creëren een Onderwijs & onderzoeksloket voor o.a. praktijkstages en onderzoeksprojecten Circulaire Economie; Blz. 164
i. We geven Webinars voor ondernemers die willen starten met Circulaire Economie; Blz. 165
j. Er komen diverse Netwerk evenementen om van elkaar te leren. Blz. 166
Financiële ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling Blz. 167
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Blz. 168
Risico's / ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling Blz. 169
Programma 3: Sociale leefomgeving Blz. 170
Thema I: Inkomen Blz. 171
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 172
I.a. Onrechtmatig gebruik van ondersteuning in het sociaal domein voorkomen we of sporen we op en pakken we aan (MD10, IBK BE28) Blz. 173
I.a.1. We geven in 2021 uitvoering aan het rechtmatigheidsplan sociaal domein Blz. 174
I.b. Financiële kaders vormen geen belemmering voor integraal werken (MD 10, IBK BE27). Blz. 175
I.b.1. We realiseren een integraal budget voor regie op casusniveau voor 2021 e.v. Blz. 176
I.c. Veenendalers nemen meer deel aan de samenleving (MD01, IBK BE4) Blz. 177
I.c.1. Middelen (zoals minimaregelingen) beschikbaar stellen zodat Veenendalers maximaal kunnen participeren. Blz. 178
I.d. Vroegtijdige interventies bij opvoed-, financiële, woon- en/of psychosociale gezondheidsvraagstukken, om zo problematische vraagstukken (en dus maatwerkvoorzieningen) te voorkomen (MD04, IBK BE11). Blz. 179
I.d.1. Eind 2021 hebben we ervaring opgedaan met vroeg er op af en de methode geëvalueerd. Blz. 180
I.e. De ondersteuning is gericht op een duurzaam effect (MD04, IBK BE12). Blz. 181
I.e.1. Aanbieden van financiële educatie en voorlichting op scholen. Blz. 182
I.e.2. Aanbieden van financiële educatie en voorlichting voor volwassenen. Blz. 183
I.f. In 2021 is sprake van een uniforme werkwijze van de eerste uitvraag bij alle loketten sociaal domein MD07, IBK BE21). Blz. 184
I.f.1. Op basis van het adviesrapport 'Uniforme toegang' realiseren we in 2021 een uniforme toegang met een uniforme werkwijze van de eerste uitvraag bij alle loketten in het sociaal domein. Blz. 185
I.g. In 2023 is een integrale werkwijze sociaal domein binnen de gemeente en tussen gemeentelijke partijen en externe partijen gerealiseerd (MD8, IBK BE22). Blz. 186
I.g.1. Met de doorontwikkeling van regie op casusniveau realiseren we ultimo 2021 een afname van 10% van de casussen in het cluster Zorg & Veiligheid en het Interventieteam ten opzichte van februari 2020. Blz. 187
I.h. De deskundigheidsbevordering tussen uitvoerende partijen in het sociaal domein is gefaciliteerd (MD9, IBK BE23). Blz. 188
I.h.1. De training ‘Integrale benadering Sociaal Domein’ voor professionals wordt breder uitgerold over het sociaal domein als geheel, zodat deskundigheid bij alle partijen wordt vergroot. Blz. 189
Thema II: Sociaal domein - Participatie en re-integratie Blz. 190
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 191
II.a. Er is sprake van een doorlopende lijn arbeidsparticipatie in samenwerking met onze partners (MD05, IBK BE14) Blz. 192
II.a.1. Eind 2021 is er een vereenvoudiging en verbetering gerealiseerd in de doorlopende lijn van arbeidsparticipatie op het gebied van (in elk geval) samenwerking, begeleiding en organisatie. Blz. 193
II.a.2. We realiseren in 2021 de kwantitatieve doelstellingen m.b.t. de Participatiewet (in- en uitstroom). Blz. 194
II.a.3. In 2021 evalueren we het transitieplan IW4. Blz. 195
II.b. De samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt is versterkt (MD05, IBK BE15). Blz. 196
II.b.1. We geven in 2021 uitvoering aan een lokaal actieplan om de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder te verstevigen. Blz. 197
II.c. Veenendalers nemen meer deel aan de samenleving (MD01, IBK BE4) Blz. 198
II.c.1. Op 1 juli 2021 is de Wet Inburgering geïmplementeerd. Blz. 199
Thema III: Sociaal domein - WMO Blz. 200
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 201
III.a. In 2021 is de sturing op aanbieders vergroot (MD10, IBK BE26). Blz. 202
III.a.1. In 2021 is het mogelijk om op tenminste alle dure en complexe ondersteuning te monitoren op casusniveau binnen het gehele Sociaal Domein. Blz. 203
III.b. Eind 2023 is een integraal dashboard sociaal domein beschikbaar, waarbij integrale monitoring tot op buurtniveau mogelijk is (MD10, IBK BE29). Blz. 204
III.b.1. We zijn in het sociaal domein in staat om beleid voor 2021 e.v. te baseren op beschikbare data door middel van een werkend dashboard per domein. Blz. 205
III.b.2. Eind 2021 is er een werkend dashboard voor het gehele sociaal domein, inclusief de mogelijkheid tot monitoring op wijk- en buurtniveau. Blz. 206
III.c. Veenendalers wonen zo lang mogelijk thuis (MD01, IBK BE2). Blz. 207
III.c.1. Eind 2021 is Veenendaal in staat om een zorgvuldige wijziging van regionale samenwerkingsregio voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang te realiseren (naar regio Ede). Blz. 208
III.c.2. Eind 2021 is een meerjarenplan beschikbaar om de lokale aanpak Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis vorm te geven. Blz. 209
III.d. Mantelzorgers blijven actief met passende ondersteuning om overbelasting te voorkomen (MD03, IBK BE8). Blz. 210
III.d.1. Informatie over mogelijke ondersteuning bereikt minimaal 50 % van de 16+ burgers en 75 % van betrokken professionals. Blz. 211
III.d.2. Vorm van en toegang tot logeerzorg, als vorm van respijtzorg, worden verbeterd. Blz. 212
III.e. Preventie draagt bij aan een gezondere leefstijl (MD04, IBK BE10). Blz. 213
III.e.1. Eind 2021 heeft het maximale aantal inwoners (zoals opgenomen in het GIDS-plan en uitvoeringsplan) geprofiteerd van de preventie-activiteiten. Blz. 214
III.f. Vroegtijdige interventies bij opvoed-, financiële, woon- en/of psychosociale gezondheidsvraagstukken, om zo problematische vraagstukken (en dus maatwerkvoorzieningen) te voorkomen (MD04, IBK BE11). Blz. 215
III.f.1. Eind 2021 wordt er gewerkt in een netwerk voor de aanpak van Huiselijk geweld en kindermishandeling. Blz. 216
III.f.2. Eind 2021 werkt de geboortezorgketen in Veenendaal gestructureerd samen in het vroegtijdig signaleren en overdragen van opvoed-, financiële, woon- en/of gezondheidsvraagstukken bij toekomstige en jonge ouders. Blz. 217
III.g. Het aantal meerderjarigen dat begeleiding ontvangt waar behandeling passender is, is afgenomen (MD06, IBK BE19). Blz. 218
III.g.1. Er liggen afspraken met zorgverzekeraars hoe (o.a. financieel) om te gaan met cliënten die op de wachtlijst voor behandeling staan en in tussentijd Wmo begeleiding ontvangen. Blz. 219
III.g.2. We weten wat de mogelijkheden zijn om te registreren hoeveel cliënten begeleiding geïndiceerd krijgen terwijl behandeling passender is, en zijn als de mogelijkheden dit toelaten gestart met deze registratie. Blz. 220
III.h. We continueren in 2021 de zorg voor personen met verward gedrag en invoering van de WvGGZ. Blz. 221
III.h.1. We continueren de inzet van de wijkfunctionarisssen zorg en veiligheid. Blz. 222
III.h.2. Samen met de gemeenten Rhenen en Renswoude en de ketenpartners richten we het Advies- en Meldpunt Verward structureel in. Blz. 223
III.h.3. We implementeren de gevolgen van de WvGGZ. Blz. 224
III.i. Er zijn innovatieve ondersteuningsmogelijkheden samen met de uitvoerende partijen (MD9, IBK BE25). Blz. 225
III.i.1. De pilot 'VAK werk(t) voert in 2021 vijftig casussen uit waarbij combinaties gemaakt zijn tussen maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen. (Innovatie in samenwerking met: Wmo-loket - sociale basis - Wmo-zorgaanbieders.) Blz. 226
III.i.2. In 2021 introduceren we een innovatiebudget. Blz. 227
III.j. Ten opzichte van 2019 is er een daling van ongeveer 10% van het aantal maatwerkvoorzieningen (MD9, IBK BE24). Blz. 228
III.j.1. De gemeente concretiseert de werkwijze die nodig is om het IBK waar te maken binnen de uitvoering Wmo, CJG, Economie en Werk en schulddienstverlening Blz. 229
Thema IV: Sociaal domein - Jeugd Blz. 230
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 231
IV.a. In 2021 is de sturing op aanbieders vergroot (MD10, IBK BE26). Blz. 232
IV.a.1. We versterken inkoop- en contractmanagement binnen het Sociaal Domein, waaronder de implementatie van (regionale) inkoopstrategie voor jeugdhulp. Blz. 233
IV.a.2. We werken met de 10 belangrijkste jeugdhulpaanbieders en WMO-aanbieders Immaterieel aan het realiseren van de gewenste bewegingen in het IBK. Blz. 234
IV.b. Jeugdigen groeien gezond en veilig op; we stimuleren en ondersteunen ouders om te zorgen voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en een veilig opgroei- en opvoedklimaat (MD2, IBK BE5). Blz. 235
IV.b.1. Eind 2021 is er sprake van een netwerksamenwerking in het veiligheidsdomein. Blz. 236
IV.b.2. Gezinnen in echtscheidingssituaties worden in een vroegtijdig stadium begeleid, zodat minder kinderen nadelige effecten ondervinden van een echtscheiding. Blz. 237
IV.b.3. Het netwerk van kwetsbare gezinnen wordt duurzaam versterkt door de inzet van vrijwilligers en gastgezinnen. Deze inzet blijft in 2021 stabiel t.o.v. 2020. Blz. 238
IV.b.4. In 2021 wordt het projectplan voor de integrale samenwerking tussen CJG en JGZ geïmplementeerd om stagnatie in de ontwikkeling van kinderen vroegtijdig te signaleren en problemen waar mogelijk te voorkomen. Blz. 239
IV.c. Het aantal casussen waarbij de huisarts het CJG inschakelt is met ongeveer 10% toegenomen ten opzichte van 2020 (MD06, IBK BE16). Blz. 240
IV.c.1. Het CJG en de huisartsenpraktijken geven uitvoering aan de in 2020 gemaakte samenwerkingsafspraken. Blz. 241
IV.c.2. Het CJG voert spreekuur bij de zes grootste huisartsenpraktijken. Blz. 242
IV.d. Ten opzichte van 2018 wordt ongeveer 10% minder ambulante jeugdhulp verleend door jeugdhulpaanbieders (MD06, IBK BE17). Blz. 243
IV.d.1. Het CJG voert (aanvullende) maatregelen uit gericht op: 1) Afremmen van de instroom, 2) Kaders en normen binnen het CJG, 3) Vergroten invloed op het logistieke proces bij aanbieders. Blz. 244
IV.e. Het aantal jeugdigen in instellingsverblijf blijft constant t.o.v. 2019 (MD06, IBK BE18). Blz. 245
IV.e.1. Het CJG stuurt op casusniveau actief op het voorkomen van plaatsing van jeugdigen in residentiële voorzieningen (instellingsverblijf), bijvoorbeeld door de inzet van (intensieve) ambulante hulpvormen of pleegzorg. Blz. 246
IV.f. In 2023 is een integrale werkwijze sociaal domein binnen de gemeente en tussen gemeentelijke partijen en externe partijen gerealiseerd (MD08, IBK BE22). Blz. 247
IV.f.1. Eind 2021 is de samenhang in activiteiten van, en ondersteuning vanuit onderwijs en gemeente t.b.v. jeugdigen verbeterd. Blz. 248
IV.f.2. Ook in 2021 versterken we de verbinding tussen zorgpartners onderling en partners binnen het sociaal domein door jaarlijks een inhoudelijke bijeenkomst te organiseren. Blz. 249
Thema V: Onderwijs en ontwikkeling Blz. 250
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 251
V.a. Het aantal laaggeletterde inwoners daalt (MD01, IBK BE3). Blz. 252
V.a.1. Er is een formeel en non-formeel aanbod worden de groep laaggeletterde volwassenen van 18 jaar en ouder die niet (meer) inburgeringsplichtig zijn en tot de doelgroep van de WEB worden gerekend. Blz. 253
V.a.2. Uitvoering geven aan Regionaal programma basisvaardigheden Arbeidsmarktregio Foodvalley Blz. 254
V.a.3 We willen meer mensen bereiken met een aanbod op maat, vooral de groep met Nederlands als moedertaal (=NT1). Blz. 255
V.b. Het aantal voortijdig schoolverlaters en thuiszitters is afgenomen (MD06, IBK BE20). Blz. 256
V.b.1. We geven in 2021 lokaal uitvoering aan de 3 programmalijnen uit het regionale programma VSV regio Vallei 2002-2024. Blz. 257
V.c. Onderwijsachterstandenbeleid: er is een kwantitatief voldoende en kwalitatief goed aanbod van peuteropvang met en zonder voorschoolse educatie. Blz. 258
V.c.1. Aanbieders van peuteropvang krijgen op basis van de subsidieregeling middelen om de kindplaatsen te realiseren. Blz. 259
V.c.2. In gesprek met de aanbieders is kwaliteit een belangrijk en terugkerend thema. Blz. 260
V.c.3. Ook worden er onderling collegiale visitaties uitgevoerd en worden studiemiddagen georganiseerd. Blz. 261
V.d. Faciliteren van het aanbod van vroegschoolse educatie waardoor scholen meer elkaars kennis en expertise kunnen delen en kinderen met een ontwikkelingsachterstand (nog) beter ondersteund kunnen worden. Blz. 262
V.d.1. Onderwijsachterstandenbeleid: er start een pilot met een taalspecialist die op alle VVE-scholen in Veenendaal extra ondersteuning gaat bieden. Blz. 263
V.e. Iedere jeugdige met een ondersteuningsbehoefte krijgt passende ondersteuning om onderwijs te kunnen volgen. Blz. 264
V.e.1. We voeren tweemaal per jaar Op Overeenstemming Gericht Overleg met Samenwerkingsverbanden passend onderwijs). Blz. 265
V.e.2. We implementeren een afwegingskader Passend Onderwijs en als onderdeel daarvan een gedragen procedure om in wet-overstijgende casussen snel en efficiënt tot een passende oplossing voor het kind te komen. Blz. 266
V.f. Alle kinderen van 0-13 jaar kunnen in een IKC een doorlopende leer- en ontwikkellijn volgen. Blz. 267
V.f.1. Implementatie van het herijkte Integraal Huisvestingsplan 2020 en het nieuwe IKC beleid. Blz. 268
V.f.3. In 2020 starten de kernpartners van het IKC Franse Gat met het aanbestedingstraject. Het aanbestedingstraject loopt door in 2021 en samen met aanbestedende partij en de kernpartners wordt de planontwikkeling van deze IKC opgepakt. Blz. 269
V.f.4. In 2021 starten de kernpartners van het IKC Ronde Erf met een eerste verkenning van een gezamenlijk IKC visie, ruimtelijke programma en fysieke randvoorwaarden. Blz. 270
Thema VI: Sport Blz. 271
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 272
VI.a. Nieuwe Kpi’s voor Stichting Sportservice Veenendaal Blz. 273
VI.a.1. In overleg met Stichting Sportservice Veenendaal bepalen we op welke doelen uit het beleidskader we ons in 2021 gaan inzetten. Blz. 274
VI.b. Uitvoering lokaal Sportakkoord Blz. 275
VI.b.1. Met alle betrokken partijen uitvoering geven aan de uitvoeringprogramma’s. Blz. 276
VI.c. Bevorderen gezonde sportkantines en rookvrije sportaccommodaties Blz. 277
VI.c.1. Organiseren van themabijeenkomsten en ondersteunen verenigingen. Blz. 278
Thema VII: Cultuur Blz. 279
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 280
VII.a. Een toekomstbestendige culturele sector in Veenendaal Blz. 281
VII.a.1. Een financiële analyse uitvoeren (besparings- en compensatiemaatregelen). Blz. 282
VII.a.2. In samenspel met de culturele instellingen komen tot een herijking van (prestatie)afspraken. Blz. 283
VII.a.3. Opstellen van een nieuw meerjarig kader voor cultuurbeleid. Blz. 284
VII.b. Een goed productieklimaat voor de stadsprogrammering. Blz. 285
VII.b.1. Uitvoeren van het plan 'Positiebepaling Cultuurmakelaar'. Blz. 286
Thema VIII: Welzijn Blz. 287
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 288
VIII.a. De inzet van vrijwilligers en het sociale netwerk is onderdeel van het normale leven (MD03, IBK BE7). Blz. 289
VIII.a.1. De inzet van vrijwilligers en algemene voorzieningen stijgt in 2021 met 5%. Blz. 290
VIII.a.2. Het vrijwilligersplatform inzetten om vrijwillige inzet te promoten en te ondersteunen. Blz. 291
VIII.b. Versterken van de sociale basis (MD03, IBK BE9). Blz. 292
VIII.b.1. We kiezen in 2021 een thema waarvoor we een aanvullende ondersteuning bieden waar een hiaat is gesignaleerd. Blz. 293
VIII.b.2. Het bereik van de netwerk-app die in 2020 is ontwikkeld groeit met 5%. Blz. 294
VIII.b.3. Samen met de Stichting Veens/Toegang wordt continu afgestemd waar hiaten zitten en op welke wijze de sociale basis hier een rol in kan spelen. Blz. 295
VIII.c. Veenendalers nemen verantwoordelijkheid voor eigen zelfredzaamheid en eigen kwetsbaarheid, passend bij de levensfase (MD1, IBK BE1). Blz. 296
VIII.c.1. In het contact met de inwoners sturen we nadrukkelijker op en/of stimuleren we de inwoners om op zoek te naar oplossingen binnen hun eigen mogelijkheden, hun sociaal netwerk en de sociale basis. Blz. 297
Financiële ontwikkelingen Sociale leefomgeving Blz. 298
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Blz. 299
Risico's / ontwikkelingen Sociale Leefomgeving Blz. 300
Programma 4: Burger en Bestuur Blz. 301
Thema I: Dienstverlening (extern) Blz. 302
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 303
I.a. De eerstelijns dienstverlening is klant-, service- en oplossingsgericht, waardoor er balans is tussen efficiënte inrichting en klantbeleving. Blz. 304
I.a.1. Jaarlijks worden balie en telefonie gemeten op bereikbaarheid (telefonie), toegankelijkheid (balie, o.a. openingstijden), middels een klanttevredenheidsonderzoek. Blz. 305
I.a.2. Signalen die hieruit voortkomen onderzoeken en waar mogelijk oppakken om het doel op de dienstverlening te bereiken. Blz. 306
I.a.3. Meten klantwaardering door middel van o.a. dashboard, klanttevredenheids- of CES-onderzoeken. Blz. 307
I.a.4. Innovatieve service aanbieden via digitaal loket, de balie en telefonie aan onze klanten (particulieren, bedrijven en instellingen). Blz. 308
I.b. We streven naar steeds meer zelfregie voor de klant om zijn zaken met de gemeente (digitaal) zelf te kunnen regelen. Blz. 309
I.b.1. Pilot ‘Werken op afspraak’ voortzetten Blz. 310
I.b.2. Optimaliseren van de 24/7 digitale dienstverlening aan inwoners en bedrijven en waar mogelijk aansluiten bij de landelijke projecten. Blz. 311
I.b.3. Meten van gebruik webformulieren. Blz. 312
Thema II: Burger en samenwerking Blz. 313
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 314
II.a. Veenendaal zet zich (ook) in 2021 in voor de verdere ontwikkeling van de regio Foodvalley. Blz. 315
II.a.1. Veenendaal levert een (ambtelijke) bijdrage aan het in de tweede helft van 2020 en in 2021 binnen de regio invulling geven aan de Regiodeal Foodvalley. Blz. 316
II.a.2. Naar verwachting wordt eind 2020 een geactualiseerde strategische agenda Foodvalley vastgesteld. Daarna vindt actualisatie van de uitvoeringsagenda plaats. Veenendaal levert daaraan zijn bijdrage. Blz. 317
II.a.3. Als onderdeel van de gemeenschappelijke regeling geeft Veenendaal mede invulling aan de overheidsgeleding van de Triple Helix regio Foodvalley (3 O’s: overheid, onderwijs, ondernemingen) Blz. 318
II.b. Vanuit organisatie en bestuur is doorlopende aandacht voor bestuursstijl en bestuurscultuur. Blz. 319
II.b.1. Wij geven blijvend aandacht aan participatie door inwoners, bedrijven en instellingen bij de voorbereiding van beleid en activiteiten. In 2021 geven we daar concrete invulling aan bij onder andere Omgevingsvisie, -plan, etc. Blz. 320
II.c. Veenendaal is een betrouwbare samenwerkingspartner. Blz. 321
II.c.1. We geven blijvend invulling aan de scharnierfunctie van Veenendaal in de Regio FoodValley en tussen de provincies Utrecht en Gelderland. Blz. 322
II.c.2. We richten ons op Renswoude en Rhenen, maar zeker ook op de andere (buur)gemeenten zoals Ede, Wageningen, Woudenberg en Scherpenzeel. Blz. 323
II.d. Adequate sturing en controle ten aanzien van verbonden partijen waarin de gemeente Veenendaal deelneemt. Blz. 324
II.d.1. De door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota Verbonden partijen wordt gelijk voorgaande jaren ook in 2021 gemonitord en zo nodig geactualiseerd. Blz. 325
Thema III: Veiligheid samenleving Blz. 326
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 327
III.a. Inwoners/ondernemers zijn zich bewust van cybercriminaliteit en nemen voldoende maatregelen om dit te verminderen. Blz. 328
III.a.1. Inzetten op preventie en bewustwording van de digitale dreiging naar bewoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld Blz. 329
III.a.2. Het bevorderen van een goede registratie waardoor de zichtbaarheid wordt vergroot en opsporing meer prioriteit krijgt Blz. 330
III.a.3. We sluiten aan bij landelijke en regionale initiatieven met als doel de cyberweerbaarheid te vergroten Blz. 331
III.b. In 2021 als 1 overheid de vervolgstap maken naar een effectieve aanpak van ondermijnende criminaliteit in Veenendaal. Blz. 332
III.b.1. Inzicht krijgen in ondermijnende activiteiten en de factoren die het voor criminelen aantrekkelijk maken zich te vestigen Blz. 333
III.b.2. Intensiveren van samenwerking met 4 Heuvelruggemeenten waardoor we criminele samenwerkingsverbanden aanpakken en als 1 overheid naar buiten treden. Blz. 334
III.b.3. Zorgen dat het instrumentarium voor de aanpak van ondermijning en drugsproblematiek op orde is. Hiervoor nieuwe wetgeving (bijv. Bibob) implementeren, handhaven en uitvoeren o.a. door integrale controles Blz. 335
III.b.4. Bestuurlijke, maatschappelijke weerbaarheid vergroten door (daar waar mogelijk samen met de andere 4 heuvelruggemeenten) bijeenkomsten en trainingen te organiseren. Blz. 336
III.b.5. Specifiek voor het onderwerp drugs zetten we ook voorlichting in gericht op jongeren met betrekking tot gebruik en handel en ontwikkelen we interventies om te zorgen dat jongeren stoppen met de handel in drugs. Blz. 337
III.c. De kans op High Impact Crime (woninginbraken, overvallen, snel-, of plof- en ramkraken) in Veenendaal verminderen. Blz. 338
III.c.1. De meldingsbereidheid en de heterdaadkans vergroten door het stimuleren van burgerparticipatie (bv Burgernet en Whatsappbuurtpreventie voor criminaliteit en het bekendmaken van de meldcode voor huiselijk geweld) Blz. 339
III.c.2. Inventariseren van risicolocaties voor ram-, plof- en snelkraken en uitvoeren van gerichte maatregelen op deze locaties Blz. 340
III.c.3. Ondernemers en personeel bewust maken van hun veiligheidssituatie door training en bijeenkomsten en de nazorg overvalscan bij getroffen ondernemers aanbieden. Blz. 341
III.c.4. Voorkomen van heling door ondernemers te wijzen op hun verantwoordelijkheden en door de handhaving van het Digitaal opkopersregister (DOR) Blz. 342
III.c.5.Het verbeteren van een integrale persoonsgerichte aanpak van de daders van HIC door het inzetten van het bestuursrechtelijke instrumentarium. Blz. 343
III.d. In de samenleving is er begrip voor elkaar en tolerantie waarbij er geen plek is voor extreem gedachtegoed en parallelle samenlevingen. Blz. 344
III.d.1. Netwerken in de samenleving te versterken met als doel om polarisatie te signaleren en tegen te gaan. Blz. 345
III.d.2. Samen met onze samenwerkingspartners ontwikkelen we interventies om extreem gedachtegoed en creëren van parallelle samenlevingen aan te pakken. 1) Het voeren van de dialoog, 2) Confronteren en aanspreken en 3) Verstoren en handhaven. Blz. 346
Financiële ontwikkelingen Burger en bestuur Blz. 347
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Blz. 348
Risico's / ontwikkelingen Burger en Bestuur Blz. 349
Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 350
Thema I: Treasury Blz. 351
Voortgang doelen Blz. 352
Thema II: OZB en belasting overige Blz. 353
Voortgang doelen Blz. 354
Thema III: Uitkeringen gemeentefonds en algemeen Blz. 355
Voortgang doelen Blz. 356
Financiële ontwikkelingen Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 357
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Blz. 358
Risico's / ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 359
Programma 6: Bedrijfsvoering Blz. 360
Thema I: Dienstverlening (intern) Blz. 361
Voortgang doelen Blz. 362
Thema II: Security & informatiebeveiliging Blz. 363
Voortgang doelen Blz. 364
Thema III: Middelen Blz. 365
Voortgang doelen Blz. 366
Thema IV: Advisering en detachering Blz. 367
Voortgang doelen Blz. 368
Thema V: Bedrijfsvoering algemeen Blz. 369
Voortgang doelen Blz. 370
Financiële ontwikkelingen Bedrijfsvoering Blz. 371
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Blz. 372
Risico's / ontwikkelingen Bedrijfsvoering Blz. 373
Voortgang risico's Blz. 374
Voortgang risico’s Blz. 375
Voortgang paragrafen Blz. 376
Paragraaf B: Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 377
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) Blz. 378
II.g. Een vastgoedportefeuille in bezit die aansluit op de vraag vanuit beleid; het faciliteren van maatschappelijk activiteiten, stedelijke ontwikkeling en eigen bedrijfsvoering huisvesten. Blz. 379
II.g.1. (meerjarig) Portefeuilleplan maken in 2021, op basis van de huidige beleidskaders (Accommodatiebeleid en Strategische kaders). Blz. 380
II.g.2. De acties uitvoeren die in het Portefeuilleplan zijn gesteld (afstoten, aankopen, huren etc). Blz. 381
II.h. De (technische) kwaliteit van onze portefeuille voldoet aan onze criteria. Blz. 382
II.h.1. Al het vastgoed wordt in stand gehouden op kwaliteitsniveau 3 van de NEN 2767. Blz. 383
II.h.2. Het publieksgedeelte van het gemeentehuis wordt in standgehouden op kwaliteitsniveau 2 van de NEN 2767. Blz. 384
II.h.3. Vastgoed met een exploitatieperiode korter dan 5 jaar wordt in standgehouden op kwaliteitsniveau 4 van de NEN 2767. Blz. 385
II.i. De Gemeente Veenendaal heeft eind 2021 met de eigen vastgoedportefeuille 15% energie bespaard t.o.v. 2014 en 5% duurzame energie opgewekt. Blz. 386
II.i.1. We geven in 2021 uitvoering aan het programma ENV2035 in de pijler Gemeente als Voorbeeld met het verduurzamen van ons vastgoed door het omvormen van het Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) naar een Duurzaam Investeringsplan (DMIP). Blz. 387
II.i.2. Wij voeren een pilot uit rondom de verduurzaming van het gemeentehuis waarbij de renovatie van het oudere deel van het gemeentehuis gecombineerd wordt met energiebesparingsmaatregelen en duurzame opwek. Blz. 388
II.j. De kosten van de portefeuille zijn in 2021 in balans met de opbrengsten. Blz. 389
II.j.1. Instrumenten inzetten zoals; kostprijsdekkende huursystematiek. Blz. 390
II.k. De algemene begraafplaats en het rouwcentrum worden in 2021 volgens de kwaliteitsnormen onderhouden. Blz. 391
II.k.1. We beheren de algemene begraafplaats op A-niveau. Blz. 392
II.k.2. We beheren het rouwcentrum op kwaliteitsniveau 3 volgens NEN 2767. Blz. 393
Bijlagen Blz. 394
Budgettair neutrale mutaties Blz. 395
Toelichting budgettair neutrale afwijkingen Blz. 396
Bijlage 2: Overzicht structurele mutaties Blz. 397
Overzicht structurele mutaties Blz. 398
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap