Voortgang inhoud inspanningen/acties

Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Thema I: Treasury

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema II: OZB en belasting overige

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema III: Uitkeringen gemeentefonds en algemeen

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Financiële ontwikkelingen Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Bedragen x €1.000
Feiten en ontwikkelingen Raming 2021 NBN_1e berap 2021 Raming 2022_NBN 1e berap 2021 Raming 2023_NBN 1e berap 2021 Raming 2024_NBN 1e berap 2021
Lasten
0.8 - Overige baten en lasten -78 0 0 0
Baten
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 810 0 0 0
Saldo van baten en lasten 888 0 0 0

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.8 Overige baten en lasten (lagere lasten € 78.000): Op basis van de aansluiting activa administratie dient de begroting aangepast te worden met € 78.000.

Baten

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds (hogere baten € 810.000): Incidentele verhoging gebaseerd op de septembercirculaire 2020.

Risico's / ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

N.v.t.