Voortgang inhoud inspanningen/acties

Programma 1: Fysieke leefomgeving

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Thema I: Ruimtelijke ontwikkeling

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.a. Goede afweging van de invulling van de ruimtelijke omgeving waarbij we proactief een gezonde duurzame en veilige leefomgeving bevorderen.

Keuzes omtrent in- en externe initiatieven die invloed hebben op de invulling van de fysieke leefomgeving zullen worden geïnspireerd door de kwaliteitsdoelstellingen met als speerpunten: gezondheid, duurzaamheid en veiligheid, zoals deze zijn geformuleerd in de in 2020 vastgestelde Omgevingsvisie. Deze keuzes worden door het gemeentebestuur in samenspraak met alle belanghebbenden gemaakt. Naast een goede invulling van urgente opgaven staat ook het benutten van kansen op kwaliteitsverbetering centraal.

I.a.1. Integrale afweging tussen alle onderwerpen die ruimte vragen waarbij een zorgvuldige afweging van de belangen plaatsvindt.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden alle relevante beleidsterreinen integraal betrokken.
Daarnaast vindt  burgerparticipatie plaats om op die wijze te komen tot een zorgvuldige belangenafweging.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Doel is gerealiseerd of verloopt conform afspraak.

I.a.2. Kosten voor ruimtelijke investeringen en eigen plankosten aan derden doorberekenen.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Elk plan wordt getoetst op de gemeentelijke plankosten en deze worden via een anterieure overeenkomst met een derde vastgelegd en doorberekend.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Planning is conform de looptijd van een initiatief.

I.a.3. Goede beheersing van actieve, gemeentelijke grondexploitaties.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Uit het projectenboek 2021 blijkt dat de grondexploitaties zich goed ontwikkelen en de risicoreserve grondexploitaties goed op peil is per 1-1-2021.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Verloopt conform planning. 

I.a.4. Actueel ruimtelijk beleid voortzetten en uitvoeren.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt het bestaande beleid gevolgd.
Indien nodig wordt nieuw beleid ontwikkeld of wordt bestaand beleid aangepast.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Doel is gerealiseerd of verloopt conform afspraak.

I.a.5. Als voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet stellen we het omgevingsplan deel 1 vast.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De gemeente bereidt zich voor op deze invoeringsdatum. De Omgevingswet (Ow) kent een aantal instrumenten waarvan het Omgevingsplan er één is. Deze wordt vastgesteld door de raad. Daarnaast zijn er de Omgevingsvisie (vaststelling raad, december 2020) dat het beleid en doelstellingen voor de fysieke leefomgeving bevat, het Omgevingsprogramma dat invulling geeft aan de uitvoering van het beleid (college bevoegdheid) en de Omgevingsvergunning voor concrete initiatieven (college bevoegdheid).

Het college heeft op 14 januari 2020 de Nota van uitgangspunten voor het opstellen van het lokale Omgevingsplan vastgesteld. Er is besloten het Omgevingsplan in twee delen op te delen en vast te stellen.

• ‘Omgevingsplan, deel I’ (deze bestaat uit regels uit de verordeningen die gevolgen (kunnen) hebben voor de fysieke leefomgeving, instructieregels van de provincie en de bruidsschat) en een;
• ‘Omgevingsplan, deel II’ ter vervanging van het omgevingsplan van rechtswege (dit zijn alle vigerende bestemmingsplannen voor gehele grondgebied tezamen). Dit kan zowel gebieds- als themagericht plaatsvinden.

Op 14 juli 2020 heeft het college in haar besluit ‘Omgevingsplan, deel I – criteria vaststellen voor 3S (specificeer, stem af en schrap)’ criteria vastgesteld. Doel van deze criteria is te voldoen aan eenvoudige, duidelijke, toegankelijke en actuele regels in het Omgevingsplan deel I (verder: OPI). Deze criteria zijn dan ook gehanteerd bij het opstellen van OPI.

Op 11 mei 2021 heeft het college -in lijn met de eerdere besluitvorming- een nieuwe stap gezet richting de vaststelling van OPI door de gemeenteraad (voorzien oktober 2021), waarbij de raad tussentijds geconsulteerd wordt op de toepassing van de 3S-criteria op de inhoudelijke onderdelen van het OPI.  Volgens planning zal het college begin juni 2021 met het complete Ontwerp Omgevingsplan instemmen en vervolgens voor zes weken ter inzage leggen. 

Planning (indicator)

O

I.a.6. We geven uitvoering aan programma Winkelstad met de realisatie van een compactere binnenstad.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Zie de uitgebreide toelichting bij doel a over de binnenstad. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Verloopt conform planning.

I.a.7. We geven uitvoering aan programma Energieneutraal Veenendaal (1e planperiode 2017-2021) met projecten uit de ENV-pijlers Wonen, Werken en Communicatie.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Zie toelichting bij onderdelen voor Programmaplan ENV 2050, ten behoeve van doelstellingen bij inwoners, bedrijven en communicatie.

Planning (indicator)

O

I.b. Voldoende aanbod van het juiste type woningen afgestemd op de vraag naar wonen.

De vergrijzing en het scheiden van Wonen en zorg vraagt om een aanpassing van de woningvoorraad. We bouwen typen woningen die daarop aansluiten zodat de woningvoorraad overeenkomt met de toekomstige vraag.

I.c. Het cultuurhistorisch erfgoed van Veenendaal draagt bij aan de identiteit van de stad.

Erfgoed in brede zin is een belangrijke drager voor de identiteit en het verhaal van Veenendaal. We zetten ons dan ook in op behoud, herstel en ‘beleefbaar’ maken van het ondergronds en bovengronds erfgoed van Veenendaal.

Thema II: Openbare ruimte

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.a. De inwoners zijn tevreden als het gaat om de parameters ‘schoon, heel en veilig’ in de openbare ruimte en beoordelen dit met minimaal een 6,5.

II.a.1. We monitoren de ervaring van bewoners via het burgerpanel of Lemon-onderzoek en sturen indien noodzakelijk bij.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Op dit moment zijn we bezig met het voorbereiden van een nieuw onderzoek. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Onderzoek zal  plaatsvinden in het najaar van dit jaar. 

II.a.2. We houden bij het onderhoud en aanpassingen in de openbare ruimte rekening met de wensen van de inwoners.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Bij reconstructies en groot onderhoud wordt er een participatieproces doorlopen voordat een definitief ontwerp of plan wordt vastgesteld. Indien de wensen van bewoners gerealiseerd kunnen worden binnen de vooraf gestelde kaders wordt dit meegenomen. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Momenteel vindt o.a. het participatieproces plaats voor de projecten Hertogenlaan-Regentesselaan en Lange Vore, Ploegschaar, Lemoen, Dissel en Tarweveld.  

II.a.3. Na realisatie projecten evalueren we samen met bewoners het resultaat en proces en stellen indien nodig het werkproces of resultaat bij.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

In het eerste kwartaal van 2021 zijn er nog geen projecten geëvalueerd met bewoners. Er staan een aantal projecten op de planning die dit jaar voor evaluatie in aanmerking komen.

 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

In Q2/Q3 staat de herinrichting Valleistraat en de herinrichting Kerkewijk fase 2 gepland. In Q4 wordt o.a. gekeken naar de herinrichting Hertogenlaan-Regentesselaan, de Dragonderweg, de rioolaanleg Bobinestraat/Smalle Zijde, de herinrichting van het parkeerterrein Spitsbergenweg en de herinrichting van de Ellekoot. 

II.b. Inwoners van Veenendaal gebruiken duurzame vervoersalternatieven om binnen Veenendaal van a. naar b. te reizen.

II.b.1. We monitoren de parameters aan de hand van CBS cijfers en waar nodig sturen wij bij.

Inhoud (indicator)

O

Inhoud (toelichting)

Om te kunnen bepalen of de inwoners in Veenendaal vaker een duurzamer vervoersalternatief gebruiken, is het van belang om eerst de huidige situatie in beeld te brengen. De data die het CBS levert, is erg globaal. Wij willen daarom bekijken of het mogelijk is om zelf nauwkeurigere data te generen. Daarvoor is het nodig om te bepalen welke data daarvoor het meeste geschikt is. In 2021 zal de opzet voor een monitoringsplan verder worden uitgewerkt. In dit plan zal een faseringschema worden opgenomen: eerst een pilot uitvoeren in een beperkt gebied en op basis van de verkregen data,  beoordelen of de methodiek aangepast moet worden of niet. 

Planning (indicator)

R

Planning (toelichting)

De data van het CBS is niet geschikt om een monitoring mee uit te voeren. We zullen daarom zelf eerst moeten bepalen welke data we nodig hebben en hoe wij die kunnen verzamelen.

II.b.2. We voeren bewustwordingscampagnes over duurzame vervoermiddelen.

Inhoud (indicator)

O

Inhoud (toelichting)

Gepland was om in januari een fietsstimuleringscampagne uit te voeren. Deze campagne zou zich gaan richten op het stimuleren van het fietsgebruik onder forenzen. Echter om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zien we dat heel veel inwoners nog steeds thuiswerken. Om deze reden is er in januari gekozen om een bewustwordingscampagne voor werkgevers op een later moment uit te voeren.

Planning (indicator)

O

Planning (toelichting)

Vanwege de coronamaatregelen is de bewustwordingscampagne uitgesteld.

II.b.3. We geven uitvoering aan Mobiliteitsconvenant regio Foodvalley.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

We ondersteunen de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal bij het uitvoering geven aan het mobiliteitsconvenant. De periode stond in het teken van voorbereidingen van bewustwordingsacties bij bedrijven. Binnen de eigen organisatie wordt o.a. invulling gegeven aan het convenant door ‘het Veense nieuwe werken’, waarbij we medewerkers stimuleren en faciliteren om deels thuis te blijven werken, ook na corona.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Deze corona-crisis was een goed moment om het thuiswerken te stimuleren (ook na corona) dat is dan ook uitgevoerd.

II.b.4. Wij passen bij in- en uitbreidingsinitiatieven de nieuwe notitie parkeernormen (vastgesteld eind 2020) toe waarin wij het gebruik van fiets, deelauto en openbaar vervoer stimuleren.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

De nieuwe notitie parkeernormen is vanaf begin 2021 bij meerdere in- en uitbreidingsinitiatieven toegepast. Dit betreft tot nu toe vooral een beperkt aantal kleine aanvragen zoals bijvoorbeeld het verbouwen van een winkel tot woningen.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Uitvoering loopt conform planning

II.b.5 We geven uitvoering aan programma Energieneutraal Veenendaal 1e planperiode (2017-2021) met diverse projecten uit de pijler Mobiliteit (waaronder de hierboven genoemde activiteiten).

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Zie toelichting bij onderdelen voor Programmaplan ENV 2050, t.b.v. doelstellingen bij mobiliteit

Planning (indicator)

O

II.c. Veenendaal is beter bestand tegen klimaatveranderingen.

Dit betreft zowel het openbare (gemeentelijke) als het particuliere terrein.

II.d. De afvalinzameling draagt bij aan een circulaire economie waarbij we in 2023 maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar hebben en in 2025 80 kg.

II.e. In 2021 vormt circulariteit altijd een inkoopcriterium binnen aanbestedingen.

Thema III: Wijkgericht werken

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.a. Bewoners nemen zelf initiatief voor schoon, heel en veilig in de buurt.

We streven ernaar dat 10% van de inwoners die een idee hebben voor het verbeteren van de openbare ruimte, dit zelf of in gezamenlijkheid met de gemeente, oppakt.

III.a.1. We gaan in 2021 verder met het stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven in de buurt, onder andere door een website ‘bewonersinitiatieven’, een digitale participatietool en een fysiek loket in iedere wijk.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Het digitaal initiatievenloket is gestart. Ruim 15/20 bewoners hebben de weg hiernaar toe weten te vinden en hebben aangegeven te willen starten met een bewonersinitiatief. 

 

Planning (indicator)

O

Planning (toelichting)

Helaas zijn de initiatieven door de corona niet tot uitvoering gekomen maar de initiatiefnemers zijn wel bezig met de voorbereidingen zodat zodra het weer kan er uitvoering aan deze ideeën gegeven kan worden. Met het fysieke loket in de wijk is nog niet gestart i.v.m. corona. Hiervoor in de plaats is gestart met het digitaal initiatievenloket.

III.a.2. We verhogen de medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de wijk bij organisaties en inwoners.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

We zijn gestart met de PR campagne, www.verbeterjewijk.nl. In deze campagne worden mensen opgeroepen/gestimuleerd om zelf het initiatief te nemen om tot verbeteringen te komen in zijn/haar buurt of wijk. De posters zijn opgehangen in de wijken, artikelen staan in verschillende kranten en een digitale nieuwsbrief is per wijk verstuurd.  Afhankelijk van het thema wordt vanuit de wijkteams gekeken naar welke organisaties en partners betrokken moeten worden, om de doelen te realiseren. Bijvoorbeeld supermarkten, vrijwilligersorganisaties, scholen etc. Het wijkteam zorgt voor de verbinding tussen inwoners en spelers in de sociale basis, zorg organisaties en/of ondernemers. 

Planning (indicator)

O

Planning (toelichting)

Door corona kan helaas nog niet de PR campagne worden uitgerold, omdat er nog geen fysieke bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd of inwoners niet kunnen worden gestimuleerd om fysiek met een groep inwoners iets te gaan doen. 

lll.b. Bewoners voelen zich veiliger in hun buurt.

Inwoners en organisaties willen we nog meer betrekken bij beleidsontwikkeling om te komen tot een gezamenlijke aanpak van leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken die spelen in de wijk. Dit doen we door samen met inwoners te zoeken naar oplossingen, die we waar mogelijk in gezamenlijkheid uitvoeren. We reiken inwoners concrete handvatten aan wat ze zelf kunnen doen, zoals Whatsapp groepen- en buurtouders. Hierdoor worden inwoners weerbaarder. De wijkteams gaan op basis van wijkprofielen, cijfers, input van inwoners en eigen observaties data gestuurd werken. Het toezicht gebeurt op basis van analyse van actueel beschikbare informatie en trends. Het toezicht wordt afgestemd tussen partners, waaronder politie, boa’s en inwoners, ingezet daar waar de belangrijkste aandachtspunten zijn. Het uitgangspunt is dat het veiligheidsgevoel niet afneemt ten opzichte van 2020.

III.c. meer betrokkenheid van inwoners voor elkaar en/of voor hun buurt op het gebied van schoon, heel, leefbaar en toegankelijkheid.

Het vergroten van burgerparticipatie vraagt om gedragsverandering en cultuurverandering. Dit vergt tijd, maar vooral ook doordachte en effectieve communicatie richting de inwoners. Het ontbreken van middelen voor communicatieondersteuning in de wijkteams zal het traject om bewoners meer te betrekken minder effectief maken. Instrumentarium dat hiervoor geschikt is, zal hiervoor ingezet worden. We gaan met inwoners in gesprek, wat zij willen en wat we in gezamenlijkheid kunnen uitvoeren. Middels projectenkaart burgerparticipatie in geoportaal worden de participatietrajecten online zichtbaar, zowel voor intern gebruik, als voor de inwoners.

III.c.1. We gaan in 2021 verder met het stimuleren en faciliteren van burgerparticipatie op het gebied van schoon, heel, leefbaarheid en toegankelijkheid in de buurt.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Bewonersparticipatie gaat gestaag door. Diverse reconstructies zijn gestart en bewoners participeren mee via www.meedoeninveenendaal.nl.
Daarnaast zijn er diverse thema’s in de buurten waarvoor de wijkmanager of wijkteam een digitale bijeenkomst heeft gepland om naar de bewoners te luisteren en om te kijken naar mogelijke oplossingen van geconstateerde problemen.

Voorbeeld:
Zo wordt er regelmatig tegen de richting in gereden op de Gortstraat (buurt ’t Hoorntje). Door meldingen van de  inwoners kwam het signaal terecht bij de wijkmanager. Er zijn twee digitale bewonersavonden gehouden en er is een tijdelijke whatsapp groep opgericht met de bewoners en de handhaving (boa’s en politie). De handhaving heeft door deze meldingen en op verzoek van de bewoners diverse controles gedaan. Ook de bewoners spreken spookrijders aan. Hierdoor gaat het iets beter. De komende tijd blijven de bewoners de spookrijders aanspreken. Ook wordt er een brief gemaakt door de bewoners om alle andere bewoners ook te activeren. De gemeente gaat de snackbar en een aantal adressen aanschrijven.

In Noordwest hebben rond de 140 mensen geparticipeerd binnen het fysieke domein.
In Centrum is met meerdere mensen contact   geweest over zaken in de buurt.
In Dragonder Noord gaan we aan de slag met het openbaar gebied. Hier zijn 5 digitale bewonersavonden gehouden. Hier hebben ongeveer 70 bewoners aan deelgenomen.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Ondanks de belemmeringen die corona met zich meebrengt,  wordt er vanuit de wijkteams nog volop ingezet op het betrekken van inwoners bij reconstructies in hun buurt of wijk. 

III.c.2. Samen met inwoners wijkplannen opstellen die zich richten op schoon, heel, leefbaar, veilig en toegankelijkheid.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Op dit moment wordt het wijkplan 2020/2021 uitgevoerd. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

In het najaar wordt gestart met het opstellen van het wijkplan 2022/2023. 

III.d. De openbare ruimte en gebouwen in de buurten en wijken van gemeente Veenendaal zijn toegankelijk.

De wijkteams inventariseren, door middel van gesprekken met direct omwonenden en door veelvuldig gebruikers te spreken, de behoefte met betrekking tot de wensen die er zijn in de openbare ruimte op plekken waar reconstructies plaats zullen vinden. Tevens wordt dan bekeken of de wensen voor aanpassingen meegenomen kunnen worden in de reconstructies.

Programma/project Energieneutraal Veenendaal

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Om een energieneutrale gemeente te worden waarin evenveel energie opgewekt wordt als er verbruikt wordt, hebben we voor de periode tot en met 2021 een aantal doelen bepaald en deze blijven ook nadrukkelijk gehandhaafd.

In 2021 hebben we als gemeente 5% energie duurzaam opgewekt en hebben bewoners en mobiliteit 10% energie bespaard en bedrijven en de gemeente (inclusief maatschappelijke instellingen) 15% energie bespaard t.o.v. 2014.

Voor het langere termijnperspectief zien wij bij hetzelfde tempo en dezelfde ambitie, maar met naar inmiddels blijkt een veel grotere opgave, de deadline verschuiven van 2035 naar 2050 voor wat betreft een helemaal energieneutrale en aardgasvrije gemeente.

1. Voor de energieopwek- en besparingsdoelstelling voor bewoners voeren we diverse projecten uit: zoals het energie-adviesloket, de duurzaamheidslening, kenniskring verduurzamen VVE’s, RRE subsidies met warmtescans en energieadviezen aan huis

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

De uitgevoerde acties en lopende projecten ten behoeve van de energiebesparing bij bewoners zijn zeer succesvol. Met name de actie rond de warmtescans met veelal een quickscan als volgende stap, was succesvol.

Planning (indicator)

O

Planning (toelichting)

Door de coronamaatregelen is het Trefpunt#Duurzaam in de Corridor gesloten gebleven vanaf medio december. Hierdoor is vertraging ontstaan bij het uitvoeren van de acties in het Trefpunt.

2. Voor de energieopwek- en bespaardoelstelling voor bedrijven voeren we diverse projecten uit zoals het energieconvenant met bedrijven, advisering bedrijven bij activiteitenbesluit en de collectieve BV Zon-op-bedrijfsdaken.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Met name het project Zon-op-bedrijfsdaken  dat vanuit de BOV (Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal) wordt begeleid, is succesvol met het aanvragen van diverse SDE++ subsidies voor zonnepanalen op bedrijfsdaken.

Planning (indicator)

O

Planning (toelichting)

Acties t.b.v. de opwekdoelstellingen lopen conform planning, maar de voortgang van de acties t.b.v. de energiebesparingsdoelstellingen, zoals de handhaving en advisering door de ODRU loopt achter op planning

3. Voor de energieopwek- en bespaardoelstelling voor mobiliteit voeren we diverse projecten uit.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Diverse acties en projecten voor alternatieven voor autovervoer en duurzamer gebruik zijn in uitvoering, zowel op lokaal als regionaal niveau.

Planning (indicator)

O

Planning (toelichting)

De planning om de doelstelling te halen (om eind 2021 al 15% fossiele brandstof te besparen op weg naar energieneutraal Veenendaal in 2050) loopt achter op schema, vanwege de toegenomen economische groei vanaf de nulmeting in 2014.

4. Voor de energieopwek- en bespaardoelstellingen voor de gemeente zelf (inclusief de maatschappelijke instellingen) voeren we diverse projecten uit.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

De gemeente heeft een succesvolle audit doorlopen voor de CO2 prestatieladder en is gecertificeerd. Ook is gewerkt aan het Integraal Duurzaam Vastgoed Beheerplan voor het laten aansluiten van de duurzame maatregelen aan de reguliere onderhoudsinvesteringen. In diverse nieuwbouwprojecten van gemeentelijk vastgoed wordt gewerkt met circulair aanbesteden. Bij het project GreenDeal Duurzame zorg is een nieuwe zorginstelling met gebouwen in Veenendaal aangesloten. 

Planning (indicator)

O

Planning (toelichting)

De planning om de doelstelling te halen (om eind 2021 al 10% energie te besparen bij de gemeente zelf op weg naar energieneutraal Veenendaal in 2050) loopt achter op schema, vanwege de langere aanlooptijd van de noodzakelijke maatregelen en de aanlevering van verouderde gegevens uit de landelijke Klimaatdatabank (over 2018 is begin2021 meest recente gegevensjaar).

5. Voor het vergroten van de bewustwording en stimuleren van gedragsverandering naar energiebesparing en duurzame energieopwek van bewoners en bedrijven voeren we diverse projecten uit.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Veel bewustwordingsacties hebben door corona gedwongen via (sociale) media plaatsgevonden. De energiecaravan kon niet worden ingezet. Ook informatiebijeenkomsten werden digitaal verzorgd. De informatie op de website wordt intensief bekeken en de respons op de oproepen via de zogenaamde driehoeksborden (om lantarenpalen heen) was hoog: Er waren n.a.v. deze oproep in korte tijd ruim 300 aanvragen voor een gratis warmtescan, bovenop de 300 aanvragen uit de periode vanaf najaar 2020.

Planning (indicator)

O

Planning (toelichting)

De planning om de doelstelling te halen (om eind 2021 al 10% energie te besparen bij woningen op weg naar een energieneutraal Veenendaal in 2050) loopt achter op schema, vanwege de langere aanlooptijd van de noodzakelijke maatregelen en de aanlevering van verouderde gegevens uit de landelijke Klimaatdatabank (begin 2021 is meest recente gegevensjaar 2018).

6. Voor de transitie naar aardgasvrije woningen, kantoren en bedrijven stellen we de Transitievisie Warmte op en starten we met het opstellen van Wijkuitvoeringsplannen voor de aardgasvrije startwijken.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

In januari 2021 is de Transitievisie Warmte 0.5 als raadsinformatiebrief verstuurd. De Transitievisie Warmte 1.0 is bijna gereed voor besluitvorming en wordt naar verwachting in juni aan de gemeenteraad voorgelegd.  Het programmaplan Energieneutraal Veenendaal 2022-2025 (dat ook in juni wordt voorgelegd) vormt de basis voor het opstarten van de Wijk-/buurtuitvoeringsplannen.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Proces verloopt volgens planning conform raadskalender

7. Wij geven uitwerking aan de opdracht om als regio een deel van de landelijke energieopwek doelstelling voor 2030 en 2050 te realiseren door in Regio Foodvalley samen te werken aan een Regionale Energie Strategie (RES 1.0).

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Samen met de andere Regio Foodvalley-gemeenten, de twee provincies en waterschappen werkt Veenendaal stap voor stap aan de Regionale Energie Strategie. In alle gemeenten wordt onderzocht waar mogelijkheden zijn voor het opwekken van duurzame energie met zon en wind. Dat heeft geleid tot voorlopige zoekgebieden. Gekozen is om te zoeken naar duurzame opwek langs infrastructuur (wegen). De concept-RES is in 2020 door de raad vastgesteld. Daarna  heeft participatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen plaatsgevonden. De RES 1.0 wordt in juni aan de raad voorgelegd.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Planning verloopt volgens verwachting.

Programma/project Omgevingswet

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Het is de bedoeling dat op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking zal treden. Deze wet geldt vanaf dat moment ook voor de gemeente Veenendaal. Organisatie en bestuur bereiden zich voor op de implementatie.

1. In 2021 stelt de gemeenteraad het Omgevingsplan deel I vast.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

De voorbereidingen zijn gericht op behandeling van Omgevingsplan deel I in de raad van oktober 2021.  Tot nu toe loopt dat naar verwachting, maar vanwege de inhoudelijke complexiteit (er gaan 26 wetten op in 1 wet, met de nodige aanpassingen in regelgeving) is dit een stevige uitdaging.  Bij het opstellen zijn veel verschillende teams/ ambtenaren betrokken die vanwege de lockdown alleen digitaal samenwerken. Dit werkt door in het tempo.

Planning (indicator)

O

Planning (toelichting)

De voorbereidingen zijn gericht op behandeling van Omgevingsplan deel I in de raad van oktober 2021.  Tot nu toe loopt dat naar verwachting, maar vanwege de inhoudelijke complexiteit (er gaan 26 wetten op in 1 wet, met de nodige aanpassingen in regelgeving) is dit een stevige uitdaging.  Bij het opstellen zijn veel verschillende teams/ ambtenaren betrokken die vanwege de lockdown alleen digitaal samenwerken. Dit werkt door in het tempo.

2. In 2020 en volgende jaren wordt bij de totstandkoming van het omgevingsplan en de uitvoering daarvan invulling gegeven aan participatie door samenleving en andere stakeholders.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

In het proces van vaststelling van het Omgevingsplan deel I is gekozen voor de formele route van participatie, te weten "ter inzagelegging". In het Omgevingsplan deel I wordt een paragraaf opgenomen over participatie door initiatiefnemers bij de initiatieven die zij ondernemen.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

In het proces van vaststelling van het Omgevingsplan deel I is gekozen voor de formele route van participatie, te weten "ter inzagelegging". In het Omgevingsplan deel I wordt een paragraaf opgenomen over participatie door initiatiefnemers bij de initiatieven die zij ondernemen.

3. De gemeente sluit zich in 2021 aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (landelijke voorziening).

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

De gemeente is, via haar softwareleveranciers, aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet- Landelijke Voorziening (DSO-LV). De informatie uitwisseling met andere (semi) overheden hangt af van de aansluiting door deze organisatie op het DSO-LV. Dit wordt de komende maanden landelijk getest.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

De gemeente is, via haar softwareleveranciers, aangesloten op het DSO-LV. De informatie uitwisseling met andere (semi) overheden hangt af van de aansluiting door deze organisatie op het DSO-LV. Dit wordt de komende maanden landelijk getest.

4. De organisatie is zodanig ingericht dat vanaf 1 januari 2022 de Omgevingswet adequaat uitgevoerd kan worden.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

In de programmabegroting 2021-2024 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor 1 fte gekoppeld aan de (digitale) dienstverlening bij de Omgevingswet. Met de komst van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) verandert er veel. De sollicatieprocedure is afgerond. Er is een eindrapport voor de inrichting van de werkprocessen om te kunnen voldoen aan de (wettelijke) eisen van de Omgevingswet. In de komende maanden wordt dit geïmplementeerd.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

In de programmabegroting 2021-2024 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor 1 fte gekoppeld aan de (digitale) dienstverlening bij de Omgevingswet. Met de komst van het DSO verandert er veel. De sollicatieprocedure is afgerond. Er is een eindrapport voor de inrichting van de werkprocessen om te kunnen voldoen aan de (wettelijke) eisen van de Omgevingswet. In de komende maanden wordt dit geïmplementeerd.

Programma/project Grondexploitatie

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

De grondexploitaties dragen bij aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen door onder andere:

- bij verkoop gemeentelijke bouwgrond aandacht te schenken aan duurzaamheid / energieneutraal;
- creëren van voldoende aanbod voor de huidige marktvraag;
- aandacht voor bijzondere doelgroepen (sociale woningbouw / geschikt voor ouderen en zorg). Dit wordt uitgevoerd conform de financiële uitgangspunten van het raadsprogramma.

Programma/project Hoogspanningslijn ondergronds

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Programma/project Visie Stadspark

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Financiële ontwikkelingen Fysieke leefomgeving

Bedragen x €1.000
Feiten en ontwikkelingen Raming 2021 NBN_1e berap 2021 Raming 2022_NBN 1e berap 2021 Raming 2023_NBN 1e berap 2021 Raming 2024_NBN 1e berap 2021
Lasten
0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden -1 -1 -1 -1
2.1A - Verkeer en vervoer 100 0 0 0
2.1B - Verkeer en vervoer 0 0 0 0
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0
5.5B - Cultureel Erfgoed -4 -4 -4 -4
5.7C - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 27 27 27 27
6.1D - Samenkracht en burgerparticipatie 111 6 6 6
7.2A - Riolering 0 0 0 0
7.4A - Milieubeheer 165 0 0 0
7.5C - Begraafplaatsen 0 0 0 0
Totaal Lasten 397 28 28 28
Baten
0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden 74 -8 -8 -8
2.2A - Parkeren 8 0 0 0
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur -3 -3 -3 -3
5.5B - Cultureel Erfgoed -1 -1 -1 -1
6.1D - Samenkracht en burgerparticipatie -14 -14 -14 -14
Totaal Baten 65 -25 -25 -25
Saldo van baten en lasten -333 -53 -53 -53
Onttrekkingen
0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving 105 0 0 0
Stortingen
0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving 82 0 0 0
Saldo mutaties reserves 22 0 0 0

Toelichting financiële ontwikkelingen

Lasten

2.1 Verkeer en vervoer (hogere lasten € 100.000): Door de vorstperiode in de eerste maanden van het jaar wordt er een overschrijding van het budget  gladheidsbestrijding verwacht. De verwachting is dat het budget met €100.000 wordt overschreden.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (hogere lasten € 27.000): De verzekeringslasten van  het materieel (wagenpark van wijkservice) vallen in 2021 hoger uit dan begroot. De verzekeringspremie is naar verwachting € 27.000 hoger dan ingeschat.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (hogere lasten  € 105.000): Het verstrekken van een voorschot voor 2021 aan de Stichting Ontmoetingshuis Veenendaal-oost van € 105.000 op de aanloopverliezen is noodzakelijk om het ontmoetingshuis naar behoren te kunnen exploiteren. 

7.4 Milieubeheer (hogere lasten € 165.000): Door de gemeenteraad is op 18 februari 2021 besloten om de kosten van het voorbereiden en uitvoeren van de aanbestedingsprocedures m.b.t. het project Energievoorziening Groenpoort te betrekken bij de 1e bestuursrapportage 2021.

Baten

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden (lagere baten € 13.000):  Dit betreft de Grondverkoop project De Ellekoot St. Pensioenfonds Metaal en Techniek. De opbrengst is zoals aangegeven in het raadsbesluit is in 2020 gestort in de Algemene Reserve. De werkelijke opbrengst blijkt € 13.000 lager te zijn en daarom is de storting in de reserve nu gecorrigeerd.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden (hogere baten € 95.000): De bijdrage van St. Pensioenfonds Metaal en Techniek voor de Renovatie winkelcentrum de Ellekoot wordt zoals in het raadsbesluit aangegeven gestort in de reserve dekking kapitaallasten ter dekking van de afschrijvingslasten tot 2024.

Reservemutaties

Reserve aanloopverliezen Stichting ontmoetingshuis (hogere baten € 105.000): Zie taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: het voorschot van € 105.000 aan de Stichting Ontmoetingshuis Veenendaal-oost kan ten laste worden gebracht aan de daar voor bestemde reserve aanloopverliezen.

Algemene reserve (hogere baten € 13.000): Zie taakveld 0.3. Lagere storting verkoop Grondverkoop De Ellekoot.

Reserve dekking kapitaallasten (lagere baten € 95.000):  Zie taakveld 0.3. Storting bijdrage van St. Pensioenfonds Metaal en Techniek.

 

Risico's / ontwikkelingen Fysieke leefomgeving

Parkeerexploitatie
Ten gevolge van de strenge lockdown, met beperkt geopende winkels en horeca, staan de parkeerinkomsten nog altijd sterk onder druk. Het is op dit moment uitermate onzeker wat de financiële consequenties aan het eind van het jaar zullen zijn, aangezien nog geen duidelijk beeld bestaat van het ritme van de versoepeling van de lockdown en de beschikbare compensatie vanuit de rijksoverheid.

Problematiek langparkeren bedrijventerreinen
Doordat bepaalde activiteiten door coronamaatregelen niet plaatsvinden, is op dit moment op straat geen compleet beeld te verkrijgen van de problematiek van het langparkeren. In het eerste kwartaal is daarom op basis van expert-judgement een eerste inventarisatie gemaakt van potentiële locaties waar parkeeroverlast ervaren kan worden op de bedrijventerreinen Compagnie en Compagnie-oost. Op deze locaties kunnen met een (uitbreiding van het bestaande) eventueel parkeerverbod de problemen verminderd dan wel weggenomen worden. Dit voorstel is aan de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal voorgelegd. Na hun reactie zal het plan verder worden uitgewerkt en aan de individuele bedrijven worden voorgelegd zodat zij hun visie kunnen geven op de voorgestelde maatregelen. Daarna zal één verkeersbesluit of zullen meerdere verkeersbesluiten genomen worden en worden de maatregelen uitgevoerd.

Huishoudelijk Afval
Met betrekking tot afval is er een aantal ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de begroting, waarbij nog geen inschatting kan worden gemaakt van het totale financiële effect. Te noemen zijn onder andere de nog te ontvangen definitieve af-/verrekeningen van een aantal kosten en vergoedingen en de invoering van het nieuwe kostenallocatiemodel van de ACV voor bepaling van de aanneemsom.

Tot een aantal jaren geleden had de gemeente een rol bij huisuitzettingen. Dit hield in dat wij voor een container zorgden voor rommel c.q. te bewaren huisraad. Als gevolg van een wetswijziging hadden wij deze taak niet meer, maar deze taak is nu met ingang van 1 april 2021 weer terug bij de gemeente. De jaarlijkse kosten worden structureel ingeschat op € 25.000, maar zijn vooralsnog niet meegenomen in deze bestuursrapportage.