Voortgang inhoud inspanningen/acties

Programma 6: Bedrijfsvoering

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Thema I: Dienstverlening (intern)

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema II: Security & informatiebeveiliging

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema III: Middelen

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema IV: Advisering en detachering

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema V: Bedrijfsvoering algemeen

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Financiële ontwikkelingen Bedrijfsvoering

Bedragen x €1.000
Feiten en ontwikkelingen Raming 2021 NBN_1e berap 2021 Raming 2022_NBN 1e berap 2021 Raming 2023_NBN 1e berap 2021 Raming 2024_NBN 1e berap 2021
Lasten
0.4J - Overhead (A&A) -53 0 0 0
0.4L - Overhead (P&O) 53 0 0 0
0.4N - Overhead (Vastgoed) 8 1 1 1
9.914 - Algemeen Bijstand, Reintegratie en Participatie 52 0 0 0
Totaal Lasten 60 1 1 1
Baten
0.4N - Overhead (Vastgoed) -49 -37 -37 -37
0.4R - Overhead (E&W) 22 0 0 0
Totaal Baten -27 -37 -37 -37
Saldo van baten en lasten -87 -37 -37 -37

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.4N Overhead (hogere lasten € 8.000): Nadat een verhuurder is vertrokken in het gemeentehuis zijn de kamers opgeknapt. Hiervoor zijn, ad. € 8.000, aan kosten gemaakt.

9.9 Algemeen Bijstand, Reïntegratie en Participatie (hogere lasten € 52.000): De gemeente voert de Tozo regeling uit. Dit doen we ook voor de gemeenten Rhenen en Renswoude. De uitvoeringskosten worden deels geoormerkt voor de uitvoering Werk en Inkomen en deels voor overige bedrijfsvoeringskosten. Het geoormerkte deel voor de uitvoering Werk en Inkomen voor de drie gemeenten wordt verwerkt op de kostenplaats Werk en Inkomen. Voor het eerste kwartaal 2021 gaat het om € 52.000 (€ 38.000 Veenendaal en € 14.000 Rhenen en Renswoude).

Baten

0.4N Overhead (lagere baten € 49.000): Het huurcontract met Stichting Santé Partners is niet verlengd (€ 12.000) en het huurcontract met de Rabobank is conform marktprijs aangepast (€ 37.000).

0.4R Overhead (hogere baten € 22.000):  Voor de gemeenten  Rhenen en Renswoude voeren we de Tozo  regeling uit. Voor uitvoeringskosten is een  bedrag ontvangen van  € 22.000.

Risico's / ontwikkelingen Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering
Vorig jaar is formatie toegekend voor inkoop. Inkoop komt steeds meer in positie maar feitelijke invulling/werving van de toegekende formatie blijkt lastig. De inkoopkalender is gevuld op basis van de opgehaalde vraag. Die vraag bedraagt al meer dan de totale toegekende capaciteit. Indien de feitelijke capaciteit lager ligt zullen niet alle trajecten uitgevoerd kunnen worden. Daarmee ontstaan risico's ten aanzien van rechtmatigheid. Het kan lopen tot extra inhuur om de risico's te beperken. 

Capaciteit MO
De taken binnen het team MO beleid overstijgen de capaciteit. Er is sprake van een situatie waarbij de werklast structureel de beschikbare formatie overstijgt. De werkdruk wordt inmiddels langdurig als te hoog ervaren, met als gevolg dat er sprake is van een hoger ziekteverzuim en verloop van medewerkers. Hoewel er nadrukkelijk wordt ingezet op het zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten van de activiteiten, moet worden geconcludeerd dat er niet alleen taken bij komen, zoals vervoersvraagstukken door afbouw OV in de provincies, maar taken vragen ook meer (specialistische) inzet, zoals het bestrijden van zorgfraude ( = meer inzet op contractmanagement en accounthouderschap), de taakstelling binnen jeugd en Wmo (= continue zorgvuldige afstemming binnen de regio en met diverse partners) en de extra inspanningen op de interne controle (= o.a. rechtmatigheidstoetsing). Het is een reëel risico dat de werkzaamheden niet op een acceptabel kwaliteitsniveau uitgevoerd kunnen worden wanneer de taken en capaciteit (inclusief de benodigde competenties als het gaat om bijvoorbeeld contractmanagement en rechtmatigheidstoetsing) niet in balans zijn zoals nu het geval is.

Dienstverleningsovereenkomsten Sociale Zaken
In 2021 wordt een tweetal addenda opgesteld bij de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) Sociale Zaken met de gemeenten Rhenen en Renswoude. In het eerste addendum, welke in ontwikkeling is en naar verwachting voor de zomer door het college wordt vastgesteld, worden de afspraken rondom Schulddienstverlening vastgelegd.  De uitvoering van deze taak is -omwille van de continuïteit- per 1 januari 2021 wel al gestart via het BudgetLoket. Aangezien de taken nog niet formeel zijn vastgelegd brengt dit een financieel risico met zich mee; dit risico wordt ingeschat als beperkt.  In het tweede addendum worden voornamelijk afspraken rondom de Wet Inburgering vastgelegd, welke ingaat per 1 januari 2022.