Voortgang inhoud inspanningen/acties

Bijlagen

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Budgettair neutrale mutaties

Bedragen x €1.000
BN Mutaties Budgetneutrale mutatie_2021_1 Budgetneutrale mutatie_2022_1 Budgetneutrale mutatie_2023_1 Budgetneutrale mutatie_2024_1
Lasten
0.1B - Bestuur -16 0 0 0
0.2 - Burgerzaken 82 0 0 0
0.4A - Overhead (interne dienstverlening) 141 143 144 145
0.4C - Overhead (interne dienstverlening) -33 -33 -33 -33
0.4J - Overhead (A&A) -112 -112 -112 -112
0.4K - Overhead (I&A) -101 -103 -104 -105
0.4L - Overhead (P&O) 105 105 105 105
0.4T - Overhead (MO) 71 0 0 0
0.64A - Belastingen overig -1.942 0 0 0
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 775 0 0 0
1.2 - Openbare orde en veiligheid 140 0 0 0
2.1B - Verkeer en vervoer 0 0 0 0
2.2B - Parkeren 0 0 0 0
3.1C - Economische ontwikkeling 30 0 0 0
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -3 0 0 0
5.1A - Sportbeleid en activering -25 0 0 0
5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 25 0 0 0
6.1C - Samenkracht en burgerparticipatie 37 0 0 0
6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie 30 0 0 0
6.3A - Inkomensregelingen 364 124 125 127
6.3B - Inkomensregelingen 40 0 0 0
6.5A - Arbeidsparticipatie 311 0 0 0
6.71A - Maatwerkdienstverlening 18+ 16 -124 -125 -127
6.71B - Maatwerkdienstverlening 18+ 133 0 0 0
6.72B - Maatwerkdienstverlening 18- 20 20 20 20
7.4D - Milieubeheer 236 0 0 0
8.3B - Wonen en bouwen 320 0 0 0
9.901 - Algemeen Directie 0 0 0 0
9.913 - Algemeen Beleid en Relaties (EW) 18 0 0 0
Totaal Lasten 663 20 20 20
Baten
0.1B - Bestuur -16 0 0 0
0.4R - Overhead (E&W) 18 0 0 0
0.4T - Overhead (MO) 71 0 0 0
0.64A - Belastingen overig -1.942 0 0 0
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 1.989 20 20 20
3.3B - Bedrijfsloket en -regelingen -100 0 0 0
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 27 0 0 0
6.1C - Samenkracht en burgerparticipatie 37 0 0 0
6.71A - Maatwerkdienstverlening 18+ 23 0 0 0
7.4D - Milieubeheer 236 0 0 0
8.3B - Wonen en bouwen 320 0 0 0
Totaal Baten 663 20 20 20
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 0 0 0

Toelichting budgettair neutrale afwijkingen

Investeringskredieten:

Vooruitbetalen facturen investering IW4 en terugvorderen via facturen € 9.500.000:

Met IW4 is afgesproken dat de gemeente Veenendaal de totale kosten van de nieuwbouw betaald, en het gedeelte van IW4 bij IW4 in rekening brengt. De raming van de inkomsten en uitgaven dient hier (budgettair neutraal) op aangepast te worden.

Bijlage 2: Overzicht structurele mutaties

Overzicht structurele mutaties

Bedragen x €1.000
Exploitatie Raming 2022_NBN 1e berap 2021 Raming 2023_NBN 1e berap 2021 Raming 2024_NBN 1e berap 2021
Lasten
1 Fysieke Leefomgeving 28 28 28
3 Sociale Leefomgeving -7.456 -7.208 -6.975
4 Burger en Bestuur 11 11 11
6 Bedrijfsvoering 1 1 1
Totaal Lasten -7.417 -7.168 -6.936
Baten
1 Fysieke Leefomgeving -25 -25 -25
3 Sociale Leefomgeving -7.348 -6.896 -6.457
6 Bedrijfsvoering -37 -37 -37
Totaal Baten -7.410 -6.958 -6.519
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 7 210 417
Onttrekkingen
3 Sociale Leefomgeving -23 -256 -481
4 Burger en Bestuur 11 11 11
Totaal Onttrekkingen -12 -245 -470
Stortingen
3 Sociale Leefomgeving 37 6 6
Mutaties reserves -48 -251 -476