Voortgang inhoud inspanningen/acties

Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.b. Behouden en uitbreiden werkgelegenheid in Veenendaal (MD05, IBK BE13).

I.b.1. We realiseren een jaarlijkse toename van de werkgelegenheid op basis van het aantal arbeidsplaatsen in vergelijking met het voorgaande jaar

Inhoud (indicator)

O

Inhoud (toelichting)

Activiteiten om groei van werkgelegenheid te stimuleren zijn een continu proces. Vanwege vertraging van de jaarlijkse cijfers vanuit de provincie Utrecht is momenteel onduidelijk of er sprake is van afname of toename van werkgelegenheid binnen de gemeente. Zodra deze cijfers bekend zijn wordt duidelijk of bijsturing nodig is. Indien dit het geval is, dan wordt onder meer met het bedrijfsleven besproken op welke gebieden sterker kan worden ingezet. We besteden in ieder geval aandacht aan cursussen voor vernieuwing in bedrijfsvoering  en zijn de voorbereidingen gestart voor een cursus Toekomst Gericht Ondernemen.  Deze worden ofwel digitaal of fysiek georganiseerd. 

Planning (indicator)

O

Planning (toelichting)

De jaarlijkse cijfers vanuit de provincie Utrecht zijn vertraagd en worden medio mei verwacht. Zodra deze bekend zijn wordt duidelijk of de planning volgens schema verloopt en of bijsturing vereist is. 

I.b.2. Stimuleren en faciliteren (startend) ondernemerschap door organiseren startersevent, ondernemersschool, gerichte informatie aanbieden over startend ondernemen, aanbieden startpunt

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Activiteiten als de startersdag, de ondernemersschool en informatieverstrekking aan startende ondernemers worden gecontinueerd. Met het oog op de coronacrisis wordt extra aandacht besteed aan het aanbieden van cursussen voor vernieuwing in de bedrijfsvoering aan ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. De voorbereidingen voor een cursus Toekomst Gericht ondernemen zijn inmiddels opgestart. Afhankelijk van de coronamaatregelen wordt bezien of de cursussen en startersdag fysiek dan wel digitaal plaats vinden. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Verwachting is dat de cursusreeks Toekomst Gericht ondernemen start in het derde kwartaal van dit jaar. De startersdag en de ondernemersschool vinden naar verwachting plaats in het vierde kwartaal. 

I.c. Bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnenstad zijn aantrekkelijker gemaakt in 2021, gericht op een optimaal vestigings- en investeringsklimaat.

Uit de op te stellen Visie Bedrijventerreinen blijkt welke bedrijventerreinen geïntensiveerd of gerevitaliseerd moet worden en ook of en zo ja waar vergroening gerealiseerd kan worden. Het project Vestigingsbeleid richt zich op het behoud van bedrijven en het aantrekken van nieuwe bedrijven. De parkeer- en verkeersproblematiek op met name de Vendel en de Batterijen is tegengegaan. De inzet van handhaving op dit thema wordt gecontinueerd waarbij aandacht is voor verspreiding van parkeer- en verkeersoverlast naar aangrenzende bedrijventerreinen.

I.c.1. Aanpak van enkele grote leegstaande kantoorpanden (meer dan 1.500 m2) samen met de OMU.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

De kantorenleegstand is afgelopen jaar afgenomen van 9,7% naar 7,5% (cijfers april 2021).  Volgens de gerenommeerde vastgoedadviseur Cushman & Wakefield zou de frictieleegstand voor kantoren 5% tot 7% moeten zijn. Dit betekent dat het leegstandspercentage tegen de geadviseerde norm van frictieleegstand aan schuurt voor een goed functionerende kantorenmarkt.

Er zijn vijf grote leegstaande kantoorpanden die het leegstandspercentage bepalen. Dit is enigszins zorgelijk want duidelijk is dat er sprake is van een mismatch tussen vraag en aanbod. Behoefte aan grotere kantoorpanden is er nauwelijks en kleinere kantoorpanden zijn niet meer beschikbaar. Met de vastgoedeigenaren van deze grote leegstaande kantoorpanden worden regelmatig gesprekken gevoerd, samen met de OMU. Gekeken wordt naar andere invulling of verhuur van kleinere units.  Wat het effect is van de coronacrisis op de kantorenmarkt is vooralsnog niet duidelijk. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Continue proces

I.c.2. Door regelmatig in gesprek te blijven met de kantorenmarkt werken aan behoud van een leegstandscijfer voor kantoren < 10%.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Er vinden regelmatig gesprekken plaats met vastgoedeigenaren van leegstaande kantoren. Gezamenlijk worden de mogelijkheden besproken van bijvoorbeeld transformatie naar een andere functie  of de mogelijkheden voor aanpassing van de kantoorpanden, bijvoorbeeld kleinere en flexibelere verhuurunits. De kantorenleegstand blijft de laatste jaren nog steeds onder de 10% liggen.

Planning (indicator)

G

I.c.3. Uitvoering acties acquisitieplan.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

In het acquisitieplan zijn diverse actielijnen vastgesteld. Hier volgt een toelichting van de voortgang.
Het merk Veenendaal: samen met de merkmanager worden verschillende campagnes uitgezet om het Merk Veenendaal verder uit te rollen zowel voor het bedrijventerrein als de binnenstad. Doel is Veenendaal aantrekkelijk te maken om hier te komen werken, winkelen en wonen. Afgelopen jaar zijn er diverse reclame-uitingen opgestart en nieuwe website.
De ICT-campus: vanuit het ICT-programma wordt ingezet op samenwerking tussen bedrijfsleven, gemeente en onderwijs. Hiervoor lopen diverse trajecten. ICT-campus wordt steeds meer zichtbaar. Om nog meer ICT-bedrijven naar Veenendaal toe te trekken wordt momenteel gewerkt aan een lijst met basisgegevens van ICT-bedrijven zodat wij veel gerichter potentiële ICT-bedrijven kunnen gaan benaderen . Voor deze basisgegevens hebben wij diverse ICT-ondernemers geënquêteerd.
Versterking van het vestigingsklimaat: met de inzet van een accountmanager kunnen we ondernemers beter faciliteren en zetten we in op het behouden van bedrijven en ook acquisitie van nieuwe bedrijven. Hierdoor wordt ons vestigingsklimaat versterkt.
Inzet op lokale en regionale vraag: er is veel vraag naar kleinere kantoorunits, terwijl juiste deze units schaars zijn.  Er wordt met de vastgoedeigenaren van de vijf grote leegstaande kantoorpanden gekeken wat de mogelijkheden zijn om deze panden te herontwikkelen naar kleinere verhuurbare units of ander (functie)gebruik. Als gemeenten faciliteren en stimuleren wij deze vastgoedondernemers.  

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Continue proces

I.c.4. We zorgen voor intensivering/revitalisering en vergroening bedrijventerreinen samen met de OMU.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe bedrijventerreinenvisie. Hierin worden- naast de stip op de horizon- ook actiepunten opgenomen om de stip op de horizon te concretiseren.  Intensivering, herstructurering en vergroening (klimaatadaptatie en verduurzaming) zijn belangrijke onderdelen van deze visie én actiepunten.  Naar verwachting wordt de bedrijventerreinenvisie voor de zomervakantie 2021 vastgesteld door het college en in september ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna wordt gestart met een Plan van Aanpak voor wat betreft de actiepunten op deze verschillende items.
Ook ligt er, vanuit provincie Utrecht, een intensiveringsopgave van ongeveer 20-30% van een tweetal bedrijventerreinen  (De Faktorij en De Compagnie-Oost).  De intensiveringsopgave houdt in een intensievere bebouwing (zowel betere benutting van de bouwhoogtes en meer bebouwde grondoppervlakte). In 2021 wordt, samen met de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht, onderzocht of dit realiseerbaar is vanwege de randvoorwaarden van financiering, kwalitatieve ambities en ontbreken van schuifruimte in onze gemeente.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Nadat de bedrijventerreinenvisie is vastgesteld door het college en gemeenteraad kan worden gestart met Plan van Aanpak voor de verschillende items. Verwachting is september 2021.

I.c.5. Uitvoeren acties project Ondernemersdienstverlening op basis van een bijgesteld plan van aanpak MKB.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

De volgende acties zijn uitgevoerd om de ondernemersdienstverlening te versterken: 
- Uitkomsten onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente, workshop MKB-bevindingen en onderzoek naar functioneren digitale ondernemersloket zijn verwerkt;  
- Digitale ondernemersloket aangepast en verbeterd;
- Onderzoek naar oprichten van gemeentelijk kanaal op Chainels (communicatieplatform met ondernemers) uitgezet;
- Voorbereidingen voor communicatiecampagne om zowel ondernemersloket als gebruik chainels onder de aandacht van de Veense ondernemers te brengen; 
- Voorbereidingen voor het organiseren van bijeenkomst voor ondernemers (onderdeel van communicatiecampagne);
- Voorbereidingen voor aanschaf bedrijfsvolgsysteem gestart.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

De voorbereidende activiteiten voor Chainels, communicatiecampagne, organiseren van een bijeenkomst en bedrijfsvolgsysteem zijn in het eerste kwartaal uitgevoerd. In het derde en vierde kwartaal wordt uitvoering gegeven aan de voorbereidende activiteiten en plannen. 

I.c.6. Faciliteren, organiseren en stimuleren van evenementen gericht op kennisuitwisseling, netwerken en profilering.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Ondanks de beperkte mogelijkheden om fysieke bijeenkomsten te organiseren ten tijde van de coronacrisis worden digitale bijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers en potentiële ondernemers. In het eerste kwartaal zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd, zoals het take-away diner, BOV congres vernieuwend ondernemen, webinar Label C kantoren, de Online Banenmarkt en het Foodvalley debat Quality of Living. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Loopt volgens plan. 

I.c.7. We geven uitvoering aan het programma ICT Campus met het creëren van een aantrekkelijk ICT-vestigingsklimaat.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Binnen het ICT-programma richt deze maatregel zich op de pijler 'meer ICT-bedrijfsvestigingen en nieuwe ICT-banen'. Hiervoor worden diverse projecten uitgevoerd. Momenteel wordt er een plan van aanpak opgesteld voor het behoud van bestaande ICT-bedrijven en gerichte acquisitie voor nieuwe ICT-bedrijven. Voor werving van buiten de Regio Foodvalley ontwikkelen wij  een basislijst van ICT-bedrijven om zo zicht te krijgen welke potentiële ICT-bedrijven wij naar de gemeente Veenendaal willen trekken.  Doel is in het najaar een ICT-diner te organiseren voor deze potentiële ICT-bedrijven. Ook staat een rondleiding in de regio Foodvalley op het programma. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Voor de zomervakantie is een Plan van Aanpak gereed en na de zomervakantie worden, afhankelijk van de actuele coronamaatregelen, potentiële ICT-bedrijven  uitgenodigd voor een diner of rondleiding in de regio Foodvalley. 

I.c.8. We geven uitvoering aan het programma Vitale Binnenstad.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

We werken aan een optimaal investeringsklimaat voor bestaande en nieuwe ondernemers in de binnenstad door gezamenlijk met Stichting BIZ Winkelstad uitvoering te geven aan het programma Vitale Binnenstad fase 2. In het eerste kwartaal is aandacht besteed aan het veilig en toegankelijk houden van de binnenstad (binnen de geldende coronamaatregelen) en het ondersteunen en adviseren van ondernemers om de coronacrisis zo goed mogelijk door te komen. Ook is er gekeken naar de toekomst: het aandeel online aankopen groeide al sterk voor de coronacrisis en is door de lockdown verder toegenomen. De verwachting is dat na de coronacrisis het aandeel online verkopen blijft groeien. De gemeente en Stichting BIZ Winkelstad zijn een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om in de binnenstad een gezamenlijk portaal voor online aankopen te lanceren, een zogenaamd online Warenhuis voor de binnenstad. Er is een plan van aanpak opgesteld en in het tweede kwartaal wordt in samenspraak met de ondernemers besloten of deze voorziening daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Het uitvoering geven aan het programma loopt volgens plan. 

I.d. Meer bezoekers en ondernemers verleiden om naar Veenendaal te komen en te blijven.

Meer ondernemingen op de bedrijventerreinen en in de binnenstad en meer bezoekers aan ons winkelcentrum.

I.d.1. Via promotiefilms over Veenendaal willen wij Veenendaal op een interactieve manier onder de aandacht brengen bij werknemers en werkgevers. Daarnaast wordt het Merk Veenendaal #ditisVeenendaal volop ingezet in media.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Er is een film ter promotie van het gunstige vestigingsklimaat voor bedrijven ontwikkeld. Deze film is rondom de (virtuele) nieuwjaarsreceptie 2021 gelanceerd, is zeer geschikt om te delen via social media en is vindbaar op de hoofdpagina van de website DitisVeenendaal. De beelden kunnen ook voor andere promotionele doeleinden worden gebruikt. Andere aspecten zoals ondernemen, leven, wonen, winkelen, sporten en recreëren in Veenendaal komen ook aan bod in de promotiefilm. Deze is inmiddels 50.000 keer bekeken. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

De promotie verloopt volgens plan. 

I.d.2. In 2021 evalueren we de Koopzondag.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Door de aanscherping van de coronamaatregelen is het onderzoek, welke door onderzoeksbureau I&O research wordt verricht, uitgesteld tot de zomer van 2021. De raad is hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Zodra de situatie enigszins is genormaliseerd wordt het koopzondagonderzoek uitgevoerd. Vooruitlopend hierop heeft de raad bij motie van 10 mei 2021 besloten om eerder een verkorte evaluatie uit te voeren voor de meubelboulevards en de binnenstad. Deze is gericht om te peilen in hoeverre er tijdelijk behoefte is aan een wekelijkse zondagsopenstelling. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

De verwachting is dat rond de zomer dit jaar het feitelijke onderzoek wordt verricht. De presentatie van de evaluatie is gepland in het vierde kwartaal. 

Het verkorte onderzoek zou eind juni gereed moeten zijn. 

I.e. De bedrijven waarderen in 2021 de leefomgeving in Veenendaal als schoon, heel en veilig.

De bedrijven ervaren de bedrijventerreinen als veilig en een mooie omgeving om in te verblijven.

I.e.1. Inzet instrumenten reclamebelasting en BIZ om samen met ondernemers collectieve activiteiten te organiseren.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

De reclamebelasting wordt geheven op de bedrijventerreinen ten behoeve van collectieve activiteiten. Deze activiteiten worden naar tevredenheid uitgevoerd door Stichting Ondernemersfonds Veenendaal en de Coöperatieve Verenigingen op de bedrijventerreinen. Voorbeelden van enkele activiteiten zijn het verduurzamen, beveiligen en sneeuwvrij houden van de bedrijventerreinen.

Voor de binnenstad is een bedrijveninvesteringszone (BIZ) van toepassing ten behoeve van collectieve activiteiten waaronder de marketing en promotie en organisatie van de binnenstad.  De verwachting is dat - als gevolg van de coronamaatregelen- over het jaar 2021 een deel van de ondernemers de BIZ-heffing niet (volledig) kan opbrengen. Het college heeft daarom besloten €100.000,-  beschikbaar te stellen voor de sfeerverlichting en de marketing van de binnenstad.  Met deze bijdrage kan de BIZ-heffing dit jaar met een vergelijkbaar bedrag worden verlaagd en wordt de continuïteit van de BIZ geborgd. De raad is hierover in maart 2021 geïnformeerd (Raadsinformatiebrief inzake stand van zaken corona in Veenendaal no. 10). 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Verloopt volgens plan. 

I.e.2. Samen met politie, brandweer en georganiseerd bedrijfsleven uitvoering geven aan KVO-Bedrijventerreinen en KVO-Centrum. Enquête uitvoeren en KVOB-score bijhouden.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Het KVO-Centrum is een continu proces. De overleggen hebben in het eerste kwartaal digitaal plaatsgevonden. Afgelopen jaar en dit jaar is er aan het KVO-Centrum extra aandacht besteed vanwege de coronacrisis. In het KVO-Centrum zijn de coronamaatregelen en de maatregelen voor het reguleren van de drukte in het centrum aanbod gekomen. Ook is in het KVO-Centrum gekeken naar een plan voor wanneer de detailhandel in het centrum weer open mag. 
Uitvoering aan KVO-B is een continu proces waarin in samenwerking met ondernemers, parkmanagement, brandweer, politie en gemeente wordt gewerkt aan de veiligheid op de bedrijventerreinen. De samenkomsten van de werkgroep hebben vanwege de coronapandemie afgelopen periode online plaatsgevonden. Onlangs is een fysieke schouw van de bedrijventerreinen uitgevoerd met een aantal actiepunten voor ondernemers, brandweer en gemeente. Conclusie van de schouw is dat de terreinen er goed bij liggen met aandachtspunten voor pallets tegen gevels. Deze bevindingen dragen naast de enquête in het derde kwartaal bij aan de KVO-B score welke gebruikt wordt voor de hercertificering door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid).

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

KVO-Centrum heeft jaarlijks een schouw in het centrum. De volgende schouw staat (zoals elk jaar) gepland in de week van de Veiligheid in september. 
In het eerste kwartaal is de schouw van KVO-Bedrijventerreinen uitgevoerd met een aantal actiepunten voor ondernemers, brandweer en gemeente. De voorbereidingen worden getroffen voor de jaarlijkse enquête in het derde kwartaal. 

Thema II: Recreatie en toerisme

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.a. In 2021 hebben meer bezoekers en toeristen Veenendaal bezocht dan in 2019.

Vanwege de Coronacrisis is 2020 geen goed jaar om mee te vergelijken.

II.a.1. Kansen en mogelijkheden in kaart brengen en het beleidskader doorontwikkelen.

Inhoud (indicator)

O

Inhoud (toelichting)

In de omgevingsvisie, vastgesteld in december 2020, is het beleidsveld recreatie en toerisme voor het eerst als een integraal thema benoemd. We willen de visie op recreatie en toerisme inclusief actieplan samen met stakeholders verder uitwerken. Door de coronacrisis zijn een aantal stakeholders zwaar getroffen in het uitvoeren van hun activiteiten (waaronder de horeca, evenementenbranche en leisure partijen). De focus van deze stakeholders is voor de korte termijn gericht op overleven. Het gezamenlijk opstellen van een visie en een actieplan voor de langere termijn is voor de branche pas aantrekkelijk zodra de coronacrisis achter de rug is, zodat er meer rust en toekomstperspectief is.

Planning (indicator)

O

Planning (toelichting)

De verwachting is dat dit najaar kan worden gestart met het in kaart brengen van de kansen en mogelijkheden. De doorontwikkeling van het beleidskader volgt mogelijk later. 

II.a.2. We zetten Veenendaal op de kaart via het Merk Veenendaal.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Samen met de partners van het Merk Veenendaal zetten we Veenendaal op de kaart.  De site, de beeldenbank en de evenementenbase Veenbase zijn verder geprofessionaliseerd. Er is een woonbrochure uitgebracht en is er een promotiefilm over Veenendaal gemaakt (50.000 views). Voor het voorjaar 2021 is er een fietscampagne ontwikkeld om Veenendaal als fietsstad in een aantrekkelijke omgeving te positioneren. Middels promotionele activiteiten in de Rijnpost en het Magazine Veenendaal zoomen we in op actuele gebeurtenissen die het verhaal van Veenendaal versterken. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Loopt volgens planning. 

II.b. Veenendaal is beter verbonden met het groene ommeland.

Een verbetering van de aansluiting van Veenendaal op het regionale fiets- en wandelknooppuntennetwerk.

II.b.1. Deelname Routebureau.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

We nemen deel aan het Routebureau Utrecht. Samen met het Routebureau werken we aan de versterking van het fiets- en wandelknooppuntennetwerk. Het afgelopen jaar is er gewerkt aan het in kaart brengen van de wandelroutes in Veenendaal en omgeving ten behoeve van aansluiting met het oostelijke deel van de provincie Utrecht op het landelijke wandelknooppuntennetwerk. De realisatieovereenkomst is door de deelnemende gemeenten in het eerste kwartaal 2021 afgesloten. De komende twee jaar zal het Routebureau de exacte route in samenspraak met de gemeenten verder invullen. Alvorens de routes daadwerkelijk aangelegd worden dienen er afspraken gemaakt te worden tussen grondeigenaren en overige belanghebbenden.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Deelname aan het Routebureau loopt volgens plan.

II.b.2. Deelname RBT Heuvelrug & Vallei.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Samen met het Regionaal Bureau Toerisme (RBT) zetten we de regio, en daarmee Veenendaal, op de kaart. De vrijetijdsector heeft het als gevolg van de coronacrisis zwaar. De geplande campagnes zijn aangepast en de huidige campagnes staan in het teken van vrijetijdsmogelijkheden binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen.  In het eerste kwartaal van 2021 heeft RBT een campagne uitgewerkt om het zakelijk toerisme in de regio gedurende het jaar beter onder de aandacht te brengen. Samen met het Merk Veenendaal is gewerkt aan een fietscampagne waarbij Veenendaal en omgeving op de kaart wordt gezet. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Loopt volgens plan. 

II.b.3. Uitvoering routes en paden samen met gemeenten uit voormalige recreatieschap

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Samen met diverse gemeenten  voeren we  het programma Routes en Paden en Groen Toezicht uit. De uitvoering verloopt conform een uitvoeringsovereenkomst waarbij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug  hoofdaannemer is. Namens deze organisatie voert Recreatie Midden Nederland (RMN) de werkzaamheden uit. Het Nationaal Park heeft in het eerste kwartaal 2021 aangegeven dat het RMN naar verwachting dit jaar nog wordt opgeheven. Dit betekent dat het Nationaal Park de werkzaamheden bij een andere uitvoerder zal beleggen. Deze ontwikkeling heeft naar verwachting geen consequenties  voor het gezamenlijke uitvoeringsprogramma. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

De uitvoering routes en paden loopt volgens plan. 

II.b.4. Samen met Rhenen geven we uitvoering aan Club Kwintelooijen.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Samen met gemeente Rhenen werken we via Club Kwintelooijen aan het beheer van het gelijknamige recreatiegebied. Vorig jaar is een partij geselecteerd welke in de gelegenheid is gesteld een horecavoorziening te realiseren in het gebied. Inmiddels is door de initiatiefnemers een bouwaanvraag ingediend. De opening van de horecavoorziening staat gepland in 2022.
De gemeente Rhenen, de gemeente Veenendaal en de provincie Utrecht geven gezamenlijk uitvoering aan het masterplan Kwintelooijen. Onderdeel hiervan is de reconstructie van de Oude Veense Grindweg. De gemeente Veenendaal en de provincie Utrecht dragen beiden € 100.000,- bij aan deze werkzaamheden.  De werkzaamheden zijn eind vorig jaar door de gemeente Rhenen verplaatst naar het eerste kwartaal 2021. De raad is hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Inmiddels heeft de gemeente Rhenen heeft laten weten dat de werkzaamheden opnieuw zijn vertraagd, maar naar verwachting in het tweede of derde kwartaal alsnog worden afgerond. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Loopt volgens plan. 

II.c. In 2021 zijn er voor inwoners en bezoekers meer recreatieve voorzieningen in Veenendaal bereikbaar.

II.c.1. We werken aan het aansluiten van Veenendaal op het landelijke wandelknooppuntennetwerk.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Samen met het Routebureau Utrecht en de buurgemeenten werken we aan aansluiting van het oostelijk deel van de provincie Utrecht op het landelijke wandelknooppuntennetwerk. In het eerste kwartaal van 2021 is de realisatieovereenkomst door betrokken gemeenten, waaronder Veenendaal getekend. Naar verwachting is in 2023 het oostelijk deel van de provincie volledig aangesloten. In de komende twee jaar zullen de conceptroutes door het Routebureau met gemeenten en grondeigenaren en overige stakeholders tot in de details worden uitgewerkt en worden uitgerold. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Loopt volgens plan. 

II.c.2. We werken samen met de gemeente Rhenen aan het verruimen van de gebruiksmogelijkheden en aantrekken van nieuwe doelgroepen op recreatieterrein Kwintelooijen.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

De gemeente Rhenen en Veenendaal werken samen in Club Kwintelooijen, belangrijke gezamenlijke projecten zijn het masterplan Kwintelooijen en de realisatie van de horecavoorziening, zie ook II.b.4.  Het beheer en onderhoud van het gebied en het van toepassing zijnde evenementenbeleid wordt gezamenlijk afgestemd. Ook vindt er periodieke afstemming plaats met de gebiedsraad. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben er minder evenementen kunnen plaatsvinden. Anderzijds zijn het aantal bezoekers in de weekenden als gevolg van de coronamaatregelen toegenomen. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

De samenwerking met Rhenen loopt volgens plan. 

II.c.3. Profileren Veenendaal door het beter op de kaart zetten van de Grebbelinie.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Veenendaal maakt onderdeel uit van de Grebbelinie en we vinden het van belang de linie als totaal beter op de kaart te zetten. Daarmee zetten we ook Veenendaal op de kaart.  De samenwerking in het gebied tussen de betrokken gemeenten en ondernemers en het bezoekerscentrum moet worden versterkt.  De coronamaatregelen hebben met name ondernemers in de vrijetijdsector en ook het bezoekerscentrum zwaar getroffen.  Hierdoor was het niet mogelijk om in 2020  tot gezamenlijke planvorming te komen.  De verwachting is dat de komende maanden betrokken partijen de planvorming verder gaan oppakken en uitwerken. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Door coronamaatregelen lopen de plannen enige vertraging op, maar worden in 2021 wel verder uitgewerkt. 

II.c.4. Stimuleren ontwikkeling aantrekkelijke wandel- en fietsroutes via groenstructuren en (historische) waterlopen.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

We werken aan aantrekkelijke wandel- en fietsroutes via groenstructuren en (historische) waterlopen. Voor de wandelroutes is inmiddels in samenwerking met het Routebureau Utrecht  een conceptplan uitgewerkt. De wandelroutes zullen aansluiten op routes in de buurgemeenten. De realisatieovereenkomst is door betrokken gemeenten in maart 2021 getekend. In het eerste kwartaal 2021 hebben we in samenspraak met het Regionaal Bureau Toerisme aandacht gevraagd voor fietsen in Veenendaal  en is het aantal fietsroutes op de site van het RBT die ook Veenendaal aandoen, fors uitgebreid. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Loopt volgens plan. 

II.d. Een aantrekkelijke woon- en leefgemeente met een divers aanbod van veilige evenementen.

Veenendaal is een compacte gemeente waar veel wordt georganiseerd want we willen voor iedereen een aantrekkelijke gemeente zijn. Door middel van integraal evenementenbeleid proberen we daar op een zo goed mogelijke manier invulling aan te geven. Ongeacht aard of omvang zal bij ieder evenement op een of andere wijze overlast worden ervaren waarbij vaak tegenstrijdige belangen spelen. Daarom investeren wij veel aan de voorkant om deze belangen zorgvuldig af te wegen en door middel van informeren en overleg draagvlak te creëren. Aspecten als (geluids)overlast, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid spelen een belangrijke rol.
Tegelijkertijd willen we de verschillende initiatieven blijven ondersteunen en de spreiding van evenementen door het jaar heen optimaliseren door in overleg met elkaar te kijken waar samenwerking en clustering mogelijk is.

II.d.1 Het evenementenbeleid actualiseren en waar nodig vernieuwen, waarbij door middel van participatie inzicht wordt verkregen in de wensen en behoeftes vanuit de samenleving.

Inhoud (indicator)

R

Inhoud (toelichting)

Vanwege de coronacrisis is  de vernieuwing van het evenementenbeleid uitgesteld naar 2023. Het jaar 2022 wordt gebruikt voor het ophalen van informatie (participatie), uitvoeren van evaluaties en het opstellen van nieuw beleid, waarna dit in 2023 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.

Planning (indicator)

R

II.d.2 Proberen een beter begrip van en voor het aspect ‘geluid’ te krijgen door tijdens één van de muziekevenementen een geluidstest te doen met een afvaardiging van onze bevolking en raad.

Inhoud (indicator)

R

Inhoud (toelichting)

Vanwege de coronacrisis is de vernieuwing van het evenementenbeleid uitgesteld naar 2023. De geluidstest is onderdeel van het traject naar dit nieuw op te stellen evenementenbeleid. Vanwege de geldende coronamaatregelen vinden er geen evenementen plaats en kan er derhalve ook geen geluidstest worden gedaan. In het jaar 2022 wordt hier alsnog op ingezet,  waarna in 2023 nieuw beleid ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.

Planning (indicator)

R

II.d.3 De uitkomsten van de Projecten herinrichting Stadspark en herinrichting Duivenwal mee te nemen voor de (aanpassing van) de locaties voor evenementen.

Inhoud (indicator)

R

Inhoud (toelichting)

Vanwege de coronacrisis is de vernieuwing van het evenementenbeleid uitgesteld naar 2023. Het jaar 2022 wordt gebruikt om informatie op te halen. In het nieuw op te stellen evenementenbeleid wordt ook een aangepaste lijst van locaties voor evenementen opgenomen. Separaat lopen de Projecten herinrichting Stadspark en herinrichting Duivenwal en de uitkomsten hiervan -voor wat betreft mogelijkheden voor evenementen-  worden in het nieuwe evenementenbeleid meegenomen.

Planning (indicator)

R

Programma/project ICT Campus

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Veenendaal is in 2025 landelijk hét ICT-centrum voor Food, Health en Tech.

a. We werken met hogescholen en ICT-bedrijven om Hbo’ers om te scholen tot IT-talenten

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

In de Regio Foodvalley in het algemeen en in Veenendaal in het bijzonder is er een groot tekort aan ICT'ers. De ICT sector in Veenendaal groeit jaarlijks met circa 10%. De ICT bedrijven zijn voornamelijk op zoek naar mensen met een Hbo-niveau of hoger. Om te kunnen voldoen aan de grote vraag, is de uitstroom van ICT'ers uit de HBO opleidingen onvoldoende. Hbo'ers in sectoren die nu of in de naaste toekomst kansarm zijn, worden in circa 6 maanden opgeleid tot ICT'ers op HBO niveau. Momenteel wordt er al met de HAN samengewerkt. Een soortgelijke samenwerking is ook in de maak met de HU.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Het herscholingsprogramma van HAN is al gestart en van de HU is in de startblokken. In de komende periode is er intensiever overleg nodig om een betere aansluiting te creëren tussen de vraag en aanbod, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin.

b. We faciliteren zowel starters in de ICT als ook bestaande bedrijven die willen doorgroeien

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Het project Starthubs is van start gegaan. Hiermee worden startups met een veelbelovende technologische toepassing gekoppeld aan bestaande MKB-bedrijven in de Regio Foodvalley die deze technologie kunnen toepassen om een probleem op te lossen. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Naast de startups worden er ook gesprekken gevoerd met 68 MKB bedrijven die al een omzet hebben van meer dan 1 miljoen euro om deze bedrijven in de volgende groei fase te begeleiden.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Er wordt momenteel gewerkt aan het ophalen van opdrachten bij bestaande MKB-bedrijven in de Regio Foodvalley. De verwachting is dat in het tweede kwartaal de uitvraag en selectie van startups kan beginnen. Voor het groei-programma zijn de gesprekken met de bedrijven ook gaande en wordt er samengewerkt met ICT-Valley.

c. We werven gerichter en werken aan uitbreiding van ICT-bedrijfsvestigingen in Veenendaal met meer ICT-banen.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Er is al een uitgebreide inventarisatie gemaakt van factoren waarmee ICT-bedrijfsvestigingen aangetrokken kunnen worden. Het bijbehorende acquisitieplan moet echter nog uitgevoerd worden. Hiervoor zijn o.a. fysieke bijeenkomsten wenselijk.

Planning (indicator)

O

Planning (toelichting)

Vanwege de huidige beperkingen omtrent Corona, staat de uitvoering van deze activiteiten stil.

d. We creëren een beter innovatief klimaat bij bedrijven in de regio door de digitale volwassenheid te vergroten en hoogwaardige ICT-kennis te koppelen met hoogwaardige domeinkennis op het gebied van agro/food.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Hieraan wordt vanuit verschillende activiteiten gewerkt. Het brede MKB wordt via de Digitale Werkplaats benaderd. Zij worden geholpen door diverse studenten om een routekaart te maken voor het vergroten van de digitale volwassenheid. Tevens wordt er gewerkt aan het ophalen van technologische knelpunten bij bedrijven waarvoor deze bedrijven een innovatieve oplossing zoeken. Door hen te koppelen met bestaande bedrijven en startups wordt ook een bijdrage  geleverd aan nieuwe innovaties. Voorts is de samenwerking met OnePlanet heel belangrijk omdat hiermee zowel innovatieve digitale technologieën worden aangedragen als ook domeinkennis van agro-food.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

De uitvoering van de werkzaamheden loopt volgens planning.

Programma/project Vitale Winkelstad

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Winkelstad Veenendaal is dé binnenstad van de regio om te winkelen, te ondernemen, te werken en te verblijven

a) We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een complete binnenstad die divers is met meer functies (De Complete Binnenstad).

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Afgelopen december heeft de raad het Programma Vitale Binnenstad vastgesteld (2021-2024). Dit programma is het vervolg op het Programma Vitale Winkelstad (2017-2020)  Vanuit dit nieuwe Programma Vitale Binnenstad zetten we in op een complete en comfortabele binnenstad, die economisch én sociaal is. Een aantrekkelijke en toegankelijke verblijfsplek die mensen verbindt, met volop mogelijkheden om te ontmoeten en beleven. Om deze centrale ambitie te realiseren werken we de komende jaren samen met stakeholders aan de volgende vijf strategische doelen: 1. Veenendaal heeft een complete binnenstad die divers is met meer functies (De Complete Binnenstad). 2. Veenendaal heeft een toegankelijke binnenstad die alle (verkeer)gebruikers en functies een plek  biedt (De Toegankelijke Binnenstad). 3. De groene en duurzame binnenstad speelt in op klimaatverandering en voegt verblijfskwaliteit en beleving toe aan de binnenstad (De Groene en Duurzame Binnenstad). 4. Veenendaal heeft een innovatieve binnenstad waarbij door digitalisering de binnenstad slimmer, duurzamer en aantrekkelijker wordt voor bezoekers (De Innovatieve Binnenstad). 5. Veenendaal heeft een goed georganiseerde binnenstad die centraal aangestuurd wordt en heeft een krachtige uitvoeringsorganisatie (De Goed Georganiseerde Binnenstad). 
Tal van projecten en activiteiten zullen worden uitgevoerd om deze doelen te realiseren. Het programma is net opgestart en vooralsnog loopt de uitvoering volgens planning.

 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Tal van projecten en activiteiten zullen worden uitgevoerd om deze doelen te realiseren. Het programma is net opgestart en vooralsnog loopt de uitvoering volgens planning.

b) We werken aan het strategische doel: Veenendaal heeft een toegankelijke binnenstad die alle (verkeer)gebruikers en functies een plek  biedt (De Toegankelijke Binnenstad).

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Zie de uitgebreide toelichting bij doel a over de binnenstad.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Zie de uitgebreide toelichting bij doel a over de binnenstad.

c) We werken aan het strategische doel: De groene en duurzame binnenstad speelt in op klimaatverandering en voegt verblijfskwaliteit en beleving toe aan de binnenstad (De Groene en Duurzame Binnenstad).

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Zie de uitgebreide toelichting bij doel a over de binnenstad.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Zie de uitgebreide toelichting bij doel a over de binnenstad.

Programma/project Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Doelenboom

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

Een volledig circulaire economie in 2050. 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (metalen, fossiel, mineralen) in 2030.

a. We bouwen de bestaande werkplaatsen verder uit;

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

We hebben inmiddels de werkplaatsen Bouw, Inkoop & Beleid, Voedselverspilling en Meetbaarheid. In 2021 zijn de werkplaatsen Waterstof en Industrie - Kunststoffen van start gegaan.  Aan bijeenkomsten van werkplaatsen nemen tientallen deelnemers deel uit zowel het bedrijfsleven, het onderwijs, de wetenschap en overheden. De werkplaatsen zijn voorlopig digitaal, maar verder vormen de coronamaatregelen geen belemmeringen. Dat geldt ook voor de overige speerpunten van het vierjarig programma Living Lab regio Foodvalley Circulair.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Verloopt volgens plan. 

b. We voegen het thema Waterstof toe aan de werkplaatsen;

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

De werkplaats waterstof is 24 maart jl. van start gegaan en deelnemende partijen zijn enthousiast. In deze startfase worden nog wat praktische belemmeringen ervaren. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Loopt volgens plan. 

c. We zetten we een werkplaats Industrie – kunststoffen op;

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

De werkplaats Industrie is 11 februari jl. van start gegaan en inmiddels volledig in bedrijf. Het betreft een grote bedrijfstak met voldoende (circulaire) plannen. In dit stadium kan nog weinig worden gezegd over resultaten.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Verloopt volgens plan. 

d. We werken aan een Proeftuin Voedselverspilling;

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

De proeftuin Voedselverspilling is in vol bedrijf en richt zich op het tegengaan van voedselverspilling door samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en inwoners. Van basisschool tot WO zijn lespakketten, onderzoeksopdrachten en challenges uitgezet. Campagnes van het Voedingscentrum stimuleren inwoners om voedselverspilling tegen te gaan. Verschillende experimenten en projecten worden vertaald naar heel Nederland.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Verloopt volgens plan. 

e. We gaan het aantal partners uitbreiden;

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Er zijn vier nieuwe partners aangesloten in het afgelopen kwartaal. Inzet is om elk jaar het aantal partners met tien uit te breiden. Omdat er weinig fysieke evenementen zijn georganiseerd vanwege de coronamaatregelen is het een uitdaging om het beoogde aantal te halen. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Ondanks de uitdagingen rondom het uitbreiden van de deelnemers verloopt e.e.a. momenteel volgens plan.  

f. We ondersteunen Onderzoeks- en onderwijsprojecten in samenwerking met hogescholen en universiteiten;

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Het onderwijs (mbo, hbo, wo) in de regio besteden aandacht aan Circulaire Economie in hun opleidingen en onderzoeken. Het vierjarig programma Living Lab regio Foodvalley Circulair wil samen met bedrijfsleven, overheden, onderwijs en wetenschap de circulaire transitie in de regio op praktische wijze versnellen. Middels een stage of onderzoek nemen twintig studenten deel aan Living Lab.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Verloopt volgens plan. 

g. We werken samen met het Circles programma en beide provincies;

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Circles is de digitale en fysieke ontmoetingsplek voor iedereen die in Oost-Nederland wil bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Living Lab en Circles werken samen en de provincies, welke financieel bijdragen, zijn via deelname aan projecten betrokken. Doel is vooral van elkaar te leren en elkaar te versterken, onder meer bij subsidieaanvragen voor projecten bij de provincie.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Verloopt volgens plan. 

h. We creëren een Onderwijs & onderzoeksloket voor o.a. praktijkstages en onderzoeksprojecten Circulaire Economie;

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Het onderwijs en het onderzoeksloket bevinden zich in de opstartfase. Het loket heeft inmiddels twintig vragen beantwoord. Het doel is directe vragen uit het bedrijfsleven te beantwoorden en hen verder te verwijzen. Er ligt een voorstel om een onderwijsmakelaar in te zetten voor zowel onderwijs als innovatie die de verbindingen kan leggen tussen de diverse partijen. Hierbij is het streven om circulaire vragen van het bedrijfsleven uit te zetten bij onderwijs- en wetenschapsinstellingen.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Verloopt volgens plan. 

i. We geven Webinars voor ondernemers die willen starten met Circulaire Economie;

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

We organiseren webinars voor ondernemers die willen starten met Circulaire Economie.  Deze webinars worden viermaal per jaar georganiseerd, naast een jaarevent en vier circulaire cafés. De webinars worden goed bezocht en dat geldt ook voor de gewone events. Gezien de coronamaatregelen worden ook de gewone events momenteel digitaal georganiseerd.

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Verloopt volgens plan.

j. Er komen diverse Netwerk evenementen om van elkaar te leren.

Inhoud (indicator)

G

Inhoud (toelichting)

Er zijn een aantal (digitale) evenementen georganiseerd door het bedrijfsleven waar de gemeente aan heeft deelgenomen, bijvoorbeeld Winterwonderland en het Congres Vernieuwend ondernemen van de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal. Daarnaast is er ook regelmatig contact met ondernemers in de werkplaatsen Circulaire Economie, webinars en de business school. 

Planning (indicator)

G

Planning (toelichting)

Verloopt conform planning.

Financiële ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling

Bedragen x €1.000
Feiten en ontwikkelingen 0 0 0 0

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

N.v.t.

Risico's / ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling

Economie
We hebben in de afgelopen periode oog gehad voor de effecten van de coronacrisis op de werkgelegenheidscijfers. Met het zicht op de toenemende vaccinaties en de versoepeling van de  coronamaatregelen verwachten we een spoedig herstel van de economie en kan deze zich weer ontwikkelen.  

De cijfers op het gebied van werkgelegenheid komen naar verwachting beschikbaar in het tweede kwartaal. Landelijk zien we een afname van het aantal faillissementen. De landelijke steunmaatregelen hebben hier mogelijk invloed op. Detailhandel en horeca zijn hard getroffen maar de verwachte versoepelingen van de coronamaatregelen bieden weer perspectief op herstel. We houden er rekening mee dat bedrijven het voorlopig nog moeilijk hebben of nog krijgen. Voortzetting van de landelijke steunmaatregelen en de Tozo-regeling is daarbij gewenst. Na afloop van het tweede kwartaal verwachten we meer kwalitatieve cijfers te hebben om de impact op de werkgelegenheid feitelijk te onderbouwen en in beeld te brengen.  

Regionale werkgelegenheid
Net als in andere arbeidsmarktregio's heeft de coronacrisis impact op de werkgelegenheid in Foodvalley. De werkeloosheidscijfers zijn in onze regio echter lager dan landelijk gemiddelden en ook neemt het plaatsingspercentage van kandidaten op vacatures toe. Dit komt onder meer doordat inwoners die werkzaam waren in een kwetsbare beroepsgroep geplaatst kunnen worden in kansberoepen. 

Landelijk zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit 'Perspectief op werk' gericht op een betere afstemming tussen vraag en aanbod, trajecten van werk naar werk en om- en bijscholing. Recent zijn de voorbereidingen gestart voor een regionaal mobiliteitscentrum dat, bovenop de bestaande maatregelen, zich gaat richten op het begeleiden van inwoners uit kwetsbare beroepsgroepen naar kansberoepen.