Sitemap

Programmabegroting 2023 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Algemene situatie Blz. 5
Raadsakkoord en begroting Blz. 6
Bestuursstijl Blz. 7
Organisatie Blz. 8
Financieel-economische ontwikkelingen Blz. 9
Opbouw van de begroting Blz. 10
Financieel perspectief Blz. 11
Financieel kader Blz. 12
Financieel vertrekpunt Blz. 13
Technische richtlijnen 2023-2026 Blz. 14
Opbouw financieel perspectief Blz. 15
Vertaling groslijst naar de begroting Blz. 16
Meerjarig perspectief na 2026 Blz. 17
Oplossingsrichtingen Blz. 18
PROGRAMMA 1 – FYSIEKE LEEFOMGEVING Blz. 19
Visie Fysieke leefomgeving Blz. 20
Thema’s Fysieke leefomgeving Blz. 21
Financiën Fysieke leefomgeving Blz. 22
Actuele ontwikkelingen Fysieke leefomgeving Blz. 23
Thema I – Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 24
Algemeen Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 25
Wat willen we bereiken? Blz. 26
I.a. In regionaal verband de versterking van de woonfunctie in Veenendaal vormgeven (verstedelijkingsstrategie). Blz. 27
I.a.1. Voorbereiding van de toekomstige woonopgaven door het opstellen van business cases om de subsidietrajecten en de rijksbijdrage en daarmee de noodzakelijke vernieuwingsopgave zoals station Veenendaal-centrum veilig te stellen. Blz. 28
I.a.2. Aansluiting van de woonvisie bij de verstedelijkingstrategie, een programmalijn ontwikkelen en een monitor opzetten. Blz. 29
I.b. Uitvoering geven aan de vraagstukken stikstofreductie en natuurherstel, in De (blauwe) hellen en samen met de regio voor het gebiedsproces Binnenveld. Blz. 30
I.b.1.Uitvoering te geven aan complexe (ruimtelijke) vraagstukken, zoals het stikstofdossier. De belangen van Veenendaal behartigen in de regio Foodvalley, bij de provincie Utrecht en landelijke overheid. Blz. 31
I.b.2. Uitwerking van de volgende fase in het gebiedsproces Binnenveld, gericht op stikstofreductie en natuurherstel als basis voor de ambitie meer landschap, meer stad uit de Verstedelijkingsstrategie. Blz. 32
I.c. Het realiseren van voldoende betaalbare en geschikte woningen, zodat het woningaanbod aansluit bij de behoefte van onze inwoners (cf. vastgestelde woonvisie). Blz. 33
I.c.1. Uitvoering geven aan de plannen voor de bouw van woningen zoals afgesproken in de regionale plannen voor de verstedelijkingsstrategie in Foodvalley. Blz. 34
I.d. Als uitvoering van de door de raad vastgestelde cultuurvisie, zet Veenendaal meer in op het behouden van het cultuurhistorisch erfgoed. Blz. 35
I.d.1. Uitvoering geven aan, het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed overeenkomstig de uitgangspunten van de Cultuurvisie. Blz. 36
I.e. Veenendaal gaat verspilling van grondstoffen tegen, zet zich in voor het waardebehoud van grondstoffen en materialen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het beperken van broeikasgasemissies. Blz. 37
I.e.1. Een (uitvoerings)impuls samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en andere overheden door de landelijke en lokale doelstellingen te vertalen naar meetbare en op de uitvoering gerichte aanpak. Blz. 38
I.e.2. Circulariteit en circulaire economie introduceren in de Veense samenleving en de werkorganisatie, een coördinatie van de circulaire initiatieven en met elkaar te werken aan een circulaire gemeente Blz. 39
I.e.3. In 2023 de basis te leggen voor het maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap en de gemeentelijke inkoopprocessen hierop af te stemmen. Blz. 40
I.e.4. Vanaf 2023 te bouwen met een toekomstige materiaalwaarde door op projectniveau vooraf te vast te stellen op welke wijze de circulaire ambities worden vormgegeven. Blz. 41
I.e.5. Alleen maatschappelijk verantwoord investeren door de investeringsbeslissingen te beoordelen op basis van het milieurendement en Total Cost of Ownership. Blz. 42
I.f. Veenendaal is in 2050 een energieneutrale gemeente, die hernieuwbare energie gebruikt en klimaatneutraal (CO2-emissieloos) is. Groenpoort realiseren we als energieneutrale wijk. Blz. 43
I.f.1. We stimuleren, ondersteunen en faciliteren inwoners bij het maken van de juiste keuzes om energie te besparen en de CO2 uitstoot te beperken door inzicht te geven in mogelijkheden. Blz. 44
I.f.2.In Dragonder-oost gaan we met inwoners aan de slag om de buurt aardgasvrij te maken. Blz. 45
I.f.3.In de regio Foodvalley zetten we ons in om met de stakeholders in Veenendaal de RES 1.0 door te ontwikkelen naar de RES 2.0. Blz. 46
I.f.4. Het Integraal duurzaam vastgoedbeleidsplan voeren we uit door voor vier objecten een (ver)breed duurzaamheidsperspectief op te stellen, ontwikkeling van CO-2 voetprint te monitoren en nemen maatregelen om de CO2-reductie doelen te halen. Blz. 47
I.f.5 Uitwerking van participatieaanpak voor bewoners in DEVO- en DEVOG- concessiegebied. We zorgen dat bewoners goed zijn geïnformeerd (transparantie) over de warmtelevering in hun buurt en daarin op nader te bepalen wijze kunnen participeren. Blz. 48
I.g. De negatieve gevolgen van netcongestie te beperken door samen met de bedrijven te zoeken naar alle mogelijk oplossingen om de negatieve effecten van de congestie te verminderen. Blz. 49
I.g.1. Het samen met de bedrijven opzetten van een taskforce Netcongestie. Blz. 50
I.g.2. Het inrichten en uitvoeren van netbeheer ten behoeve van de energievoorziening in Veenendaal. Blz. 51
Verbonden partijen Ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 52
Beleid gerelateerd aan thema Ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 53
Taakvelden thema Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 54
Thema II – Openbare Ruimte Blz. 55
Algemeen Openbare ruimte Blz. 56
Wat willen we bereiken? Blz. 57
II.a. Een toekomstbestendige leefomgeving waarin het goed wonen en verblijven is. Blz. 58
II.a.1. Het opzetten van een monitoringsinstrument als basis voor het maken van de juiste afweging voor een optimale inzet van de middelen. Blz. 59
II.a.2. In 2023 ronden we onze BOSS-pilots in Dragonder Noord en de wijk Pionier af. De resultaten, in de vorm van een wijkkaart presenteren wij in 2023. Deze resultaten vormen basis voor de aanpak in de jaren daarna. Blz. 60
II.a.3. In 2023 ronden wij de input voor de Data top 15 af en gaan we over naar de beheerfase. In 2023 maken wij een start met het verzamelen en monitoren van data voor een optimaal gebruik van de openbare ruimte. Blz. 61
II.a.4. Het opstellen van een Buurtvisiekaart waarin het ruimtebeslag van de ambities zoals de verstedelijkingsopgave, de energietransitie in beeld worden gebracht. In het Franse gat voeren we in 2023 de eerste pilot uit. Blz. 62
II.b. Een actueel integraal groenbeleid met een duidelijke visie op de hoofdgroenstructuur van Veenendaal. Blz. 63
II.b.1. Wij integreren en actualiseren ons bestaande, op delen versnipperde groenbeleid en nemen de input van regionale en provinciale overlegtafels hierin mee. Blz. 64
II.c. Om de leefbaarheid, de economie te borgen en de groei van Veenendaal mogelijk te maken een visie op de duurzame mobiliteit, de bereikbaarheid van en de verkeersveiligheid in Veenendaal met een integraal uitvoeringsplan Blz. 65
II.c.1. We stellen in 2023 een Integraal mobiliteitsplan op. Blz. 66
II.d. Veenendaal wil zich inzetten voor het waarde behoud van grondstoffen en materialen door het vrijkomende ‘huishoudelijke afval’ op een doelmatige wijze in te zamelen en zo weer in te zetten als grondstof. Blz. 67
II.d.1. We brengen de blinde vlekken voor GF-e en oud papiervoorzieningen in beeld en voeren daarna gerichte (communicatie)acties om bewustwording over afvalscheiding te vergroten. Blz. 68
II.e. Veenendaal bereidt zich voor op de klimaatverandering en is in 2050 klimaatadaptief en waterrobuust. Blz. 69
II.e.1. In het eerste kwartaal 2023 ronden we onze klimaatstresstest af. Met deze stresstest worden de kritische locaties in Veenendaal duidelijk en komen de risico’s in beeld. Blz. 70
II.e.2. We starten op basis van deze stresstest een risicodialoog. Blz. 71
II.e.3. In 2023 presenteren wij een onderzoek naar de mogelijkheden voor meer waterberging in Veenendaal en brengen wij de financiële consequenties hiervoor in beeld. Blz. 72
Verbonden partijen Openbare ruimte Blz. 73
Beleid gerelateerd aan thema Openbare ruimte Blz. 74
Taakvelden thema Openbare ruimte Blz. 75
Thema III – Wijkgericht werken Blz. 76
Taakvelden thema Wijkgericht werken Blz. 77
Lasten vanuit groslijst Blz. 78
PROGRAMMA 2 – ECONOMIE, WERK EN ONTWIKKELING Blz. 79
Visie Economie, werk en ontwikkeling Blz. 80
Thema’s Economie, werk en ontwikkeling Blz. 81
Financiën Economie, werk en ontwikkeling Blz. 82
Actuele ontwikkelingen Economie, werk en ontwikkeling Blz. 83
Thema I – Economische ontwikkeling en werkgelegenheid Blz. 84
Algemeen Economische ontwikkeling en Werkgelegenheid Blz. 85
Wat willen we bereiken? Blz. 86
I.a. Veenendaal is een aantrekkelijke stad om te werken en ondernemen. Blz. 87
I.a.1. We stimuleren en faciliteren startende ondernemers door o.m. organiseren van een jaarlijks startersevent en het informeren en ondersteunen van starters bij vragen. Blz. 88
I.b. Behouden en uitbreiden werkgelegenheid voor Veenendaal. Blz. 89
I.b.1. We faciliteren en ondersteunen bestaande ondernemers door inzet van onze accountmanager, periodieke overleggen met het bedrijfsleven, investeren in bereikbaarheid, coördineren van ondernemersvraagstukken. Blz. 90
I.c. Samen met de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) intensiveren we de bedrijventerreinen waardoor er een hogere verdichtingsgraad ontstaat ofwel meer mensen kunnen werken op een m². Blz. 91
I.c.1. Bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnenstad worden aantrekkelijker gemaakt in 2023, gericht op een optimaal vestigings- en investeringsklimaat. Blz. 92
I.c.2. We voeren de Visie Bedrijventerreinen uit met specifieke aandacht voor handhaven bedrijvigheid, optimaal ruimtegebruik en stimulering duurzaamheid en circulariteit in 2023. Blz. 93
I.d. ICT Campus faciliteert regionale samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Blz. 94
I.d.1. We geven uitvoering aan het programma ICT Campus waarbij we het acquisitieplan voor ICT-bedrijven actualiseren. Blz. 95
I.e. We willen uitbreiding van het aantal bedrijventerreinen. Blz. 96
I.e.1. In samenspraak met provincie Utrecht, regio Foodvalley en met de Groene Metropool onderzoeken we welke uitbreidingslocatie voor bedrijventerreinen mogelijk zijn. Blz. 97
I.f. Veenendaal is een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en leven. Blz. 98
I.f.1. We geven uitvoering aan het programma Vitale Binnenstad met aandacht voor een divers pallet aan functies, toegankelijkheid, vergroening en verduurzaming, innovaties en versterking van de uitvoeringsstructuur. Blz. 99
I.f.2. We werken aan de branding van Veenendaal via #ditisveenendaal: Door middel van het Merk Veenendaal zetten we Veenendaal op de kaart als een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en leven. Blz. 100
Verbonden partijen Economische ontwikkeling en werkgelegenheid Blz. 101
Beleid gerelateerd aan thema Economische ontwikkeling en werkgelegenheid Blz. 102
Taakvelden thema Economische ontwikkeling en werkgelegenheid Blz. 103
Thema II – Recreatie en toerisme Blz. 104
Algemeen Recreatie en toerisme Blz. 105
Wat willen we bereiken? Blz. 106
II.a. Veenendaal heeft een aantrekkelijke binnenstad waar bezoekers uit de regio en toeristen graag op bezoek komen. Blz. 107
II.a.1. Via het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) zetten we (de binnenstad van) Veenendaal en de ons omringende regio op de kaart. Blz. 108
II.b. Veenendaal is beter verbonden met het groene ommeland waardoor bewoners uit Veenendaal gemakkelijk de natuur kunnen intrekken en toeristen die in de regio verblijven, ook Veenendaal aandoen. Blz. 109
II.b.1. We investeren in het verbinden en uitbreiden van fietsroutes en wandelnetwerken en het vergroten van het gebruik van de (omliggende) recreatieve voorzieningen. Blz. 110
Verbonden partijen Recreatie en toerisme Blz. 111
Taakvelden thema Recreatie en toerisme Blz. 112
Lasten vanuit groslijst Blz. 113
PROGRAMMA 3 – SOCIALE LEEFOMGEVING Blz. 114
Visie Sociale leefomgeving Blz. 115
Thema's Sociale leefomgeving Blz. 116
Financiën Sociale leefomgeving Blz. 117
Actuele ontwikkelingen Sociale leefomgeving Blz. 118
Thema I – Inkomen Blz. 119
Algemeen Inkomen Blz. 120
Wat willen we bereiken? Blz. 121
I.a We willen meer sturen op kwaliteit en effectiviteit van aangeboden ondersteuning (MD10). Blz. 122
I.a.1 Onrechtmatig gebruik van ondersteuning in het sociaal domein voorkomen we of sporen we op en pakken we aan. Dit plan heeft betrekking op het gehele sociaal domein, dus op PW, WMO en Jeugd. Blz. 123
I.a.2. Financiële kaders vormen geen belemmering voor integraal werken. Blz. 124
I.b Een inclusievere samenleving (MD01). Blz. 125
I.b.1. Veenendalers nemen meer deel aan de samenleving. Blz. 126
I.b.2 In de gemeente Veenendaal is het aantal inwoners met problematische schulden lager dan landelijk gemiddeld. Blz. 127
I.b.3 Het traject naar een schuldenvrije toekomst (d.m.v. een schuldregeling) komt eerder tot stand dan het landelijke gemiddelde. Blz. 128
I.c Verbinding versterken als dit een positief effect heeft op kwaliteit, financiën en/of organisatie (MD08). Blz. 129
I.c.1 In 2023 is een integrale werkwijze sociaal domein binnen de gemeente en tussen gemeentelijke partijen en externe partijen gerealiseerd. Blz. 130
I.d De gemeente neemt bij voorkeur een faciliterende rol aan om de rol van inwoners en de kracht van de samenleving te stimuleren (MD09). Blz. 131
I.d.1 De deskundigheidsbevordering tussen uitvoerende partijen in het sociaal domein is gefaciliteerd. Blz. 132
Verbonden partijen Inkomen Blz. 133
Beleid gerelateerd aan thema Inkomen Blz. 134
Taakvelden thema Inkomen Blz. 135
Thema II – Sociaal domein – Participatie en re-integratie Blz. 136
Algemeen Sociaal Domein - Participatie en re-integratie Blz. 137
Wat willen we bereiken? Blz. 138
II.a Meer mensen vinden een plek op de arbeidsmarkt (MD05). Blz. 139
II.a.1 Er is sprake van een doorlopende lijn arbeidsparticipatie in samenwerking met onze partners. Blz. 140
II.a.2 We realiseren in 2023 de kwantitatieve doelstellingen m.b.t. de Participatiewet (in- en uitstroom). Blz. 141
II.a.3 De samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt is versterkt. Blz. 142
II.a.4 We implementeren de maatregelen uit het wetsvoorstel Uitvoeren Breed Offensief. Blz. 143
II.b Een inclusievere samenleving (MD01). Blz. 144
II.b.1 Inburgeraars die als nieuwe Veenendalers worden opgenomen in de samenleving, doen daadwerkelijk mee. Blz. 145
Verbonden partijen Sociaal Domein - Participatie en re-integratie Blz. 146
Beleid gerelateerd aan thema Sociaal Domein - Participatie en re-integratie Blz. 147
Taakvelden thema Sociaal domein - Participatie en re-integratie Blz. 148
Thema III – Sociaal domein – Wmo Blz. 149
Algemeen Sociaal domein - Wmo Blz. 150
Wat willen we bereiken? Blz. 151
III. a We willen meer sturen op kwaliteit en effectiviteit van aangeboden ondersteuning. Blz. 152
III.a.1 In 2023 is de sturing op aanbieders vergroot. Blz. 153
III.a.2. In 2023 treffen we de voorbereidingen om de WAMS (wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein) die per 1 januari 2024 van kracht wordt te implementeren. Blz. 154
III.b Ondersteuning meer op maat voor wie dat nodig heeft. Blz. 155
III.b.1. Er zijn innovatieve ondersteuningsmogelijkheden samen met de uitvoerende partijen. Blz. 156
III.b.2 We continueren de zorg voor personen met verward gedrag en de taken van de WvGGZ. Blz. 157
III.b.3 Het aantal meerderjarigen dat begeleiding ontvangt waar behandeling passender is, is afgenomen. Blz. 158
III.c Een inclusievere samenleving (MD01). Blz. 159
III.c.1 Veenendalers wonen zo lang mogelijk thuis. Blz. 160
III.c.2. In 2023 wordt onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een gemeente-brede, integrale visie op diversiteit en inclusie. Blz. 161
III.d Inwoners willen meer voor- en met elkaar doen (MD03). Blz. 162
III.d.1 Mantelzorgers blijven actief met passende ondersteuning om overbelasting te voorkomen. Blz. 163
III.d.2. In 2023 wordt er een regionale logeervoorziening gerealiseerd zodat mantelzorgers hun taken met beter welbevinden blijven uitvoeren. Blz. 164
III.e De gemeente neemt bij voorkeur een faciliterende rol aan om de eigen rol van inwoners en kracht van de samenleving te stimuleren (MD09). Blz. 165
III.e.1 De stijging van het aantal maatwerkvoorzieningen is niet hoger dan de landelijke groeitrend. Blz. 166
III.f. Verder versterken opvoed- en opgroeiklimaat (MD02). Blz. 167
III.f.1. Vroegtijdige interventies bij opvoed-, financiële, woon- en/of psychosociale gezondheidsvraagstukken, om zo problematische vraagstukken (en dus maatwerkvoorzieningen) te voorkomen. Blz. 168
III.g Vroeger signaleren en handelen en dit dichtbij de inwoner organiseren (MD04) . Blz. 169
III.g.1. Preventie draagt bij aan een gezondere leefstijl en we geven uitvoering aan het preventieakkoord. Blz. 170
III.g.2. We integreren het thema gezondheidsverschillen in nieuw te ontwikkelen gezondheidsbeleid in 2023. Blz. 171
III.g.3. We geven uitvoering aan het lokaal preventieakkoord Veenendaal middels het opzetten van een preventienetwerk en uitvoering van erkende interventies voor een gezonde leefstijl (zoals de Gezonde School aanpak en Stevig Ouderschap). Blz. 172
Verbonden partijen Sociaal Domein - WMO Blz. 173
Beleid gerelateerd aan thema Sociaal Domein - WMO Blz. 174
Taakvelden thema Sociaal domein - WMO Blz. 175
Thema IV – Sociaal domein – Jeugd Blz. 176
Algemeen Sociaal Domein - Jeugd Blz. 177
Wat willen we bereiken? Blz. 178
IV.a Verder versterken opvoed- en opgroeiklimaat (MD02). Blz. 179
IV.a.1 Jeugdigen groeien gezond en veilig op; we stimuleren en ondersteunen ouders om te zorgen voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en een veilig opgroei- en opvoedklimaat. Blz. 180
IV.b Ondersteuning meer op maat voor wie dat nodig heeft (MD06). Blz. 181
IV.b.1 In 2023 hebben we ambulante jeugdhulp ingezet waar nodig, en beheersen we onze kosten. Blz. 182
IV.b.2 In 2023 hebben we jeugdhulp met verblijf ingezet waar nodig, en beheersen we onze kosten. Blz. 183
IV.c Verbinding versterken als dit een positief effect heeft op de kwaliteit, financiën en/of organisatie (MD08). Blz. 184
IV.c.1 De gerealiseerde integrale werkwijze sociaal domein wordt in 2023 verder doorontwikkeld. Blz. 185
IV.d We willen meer sturen op kwaliteit en effectiviteit van aangeboden ondersteuning (MD10). Blz. 186
IV.d.1 In 2023 is de sturing op aanbieders vergroot. Blz. 187
IV.d.2 In 2023 hebben we de gevolgen van de Hervormingsagenda (verwacht in november 2022) voor Veenendaal inzichtelijk gemaakt, en vertalen we de maatregelen die hieruit voortkomen naar lokaal en regionaal niveau. Blz. 188
Verbonden partijen Sociaal Domein - Jeugd Blz. 189
Beleid gerelateerd aan thema Sociaal Domein - Jeugd Blz. 190
Taakvelden thema Sociaal domein - Jeugd Blz. 191
Thema V – Onderwijs en ontwikkeling Blz. 192
Algemeen Onderwijs en ontwikkeling Blz. 193
Wat willen we bereiken? Blz. 194
V.a Een inclusievere samenleving (MD01). Blz. 195
V.a.1 We geven uitvoering aan het uitvoeringsplan 2021-2024 gericht op de daling van het aantal laaggeletterde inwoners daalt. Blz. 196
V.a.2. Ieder kind met een ondersteuningsbehoefte krijgt passende ondersteuning om onderwijs te kunnen volgen. Blz. 197
V.a.3. Alle kinderen van 0-13 jaar kunnen in een IKC een doorlopende leer- en ontwikkellijn volgen. Blz. 198
V.a.4. In 2023 starten de kernpartners met de IKC ontwikkeling conform de planning in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2025. Blz. 199
V.a.5. In 2023 wordt de Verordening bekostiging leerlingenvervoer ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Blz. 200
V.b Verbinding versterken als dit een positief effect heeft op de kwaliteit. Blz. 201
V.b.1. Scholen ondersteunen bij de aanpak van coronavertragingen zoals beschreven in het Plan van aanpak NPO Veenendaal. Blz. 202
Verbonden partijen Onderwijs en ontwikkeling Blz. 203
Beleid gerelateerd aan thema Onderwijs en ontwikkeling Blz. 204
Taakvelden thema Onderwijs en ontwikkeling Blz. 205
Thema VI – Sport Blz. 206
Algemeen Sport Blz. 207
Wat willen we bereiken? Blz. 208
VI.a Een inclusievere samenleving (MD01). Blz. 209
VI.a.1. Nieuw beleidskader Sport en Bewegen in samenwerking met Stichting Sportservice Veenendaal en sportaanbieders. Blz. 210
VI.a.2. Uitvoering lokaal Sportakkoord 2020-2022 en borgen van de activiteiten die door corona niet of minder zijn uitgevoerd. Blz. 211
Verbonden partijen Sport Blz. 212
Beleid gerelateerd aan thema Sport Blz. 213
Taakvelden thema Sport Blz. 214
Thema VII – Cultuur Blz. 215
Algemeen Cultuur Blz. 216
Wat willen we bereiken? Blz. 217
VII.a. Een inclusievere samenleving (MD01). Blz. 218
VII.a.1. We werken aan Verhaallijn 1: Een stabiele basis. Blz. 219
VII.a.2. We werken aan Verhaallijn 2: Cultuur in de wijken. Blz. 220
VII.a.3. We werken aan Verhaallijn 3: Iedereen doet mee. Blz. 221
VII.a.4. We werken aan Verhaallijn 4: Jong geleerd, oud gedaan. Blz. 222
VII.a.5. We werken aan Verhaallijn 5: Het verhaal van Veenendaal. Blz. 223
Verbonden partijen Cultuur Blz. 224
Beleid gerelateerd aan thema Cultuur Blz. 225
Taakvelden thema Cultuur Blz. 226
Thema VIII – Welzijn Blz. 227
Algemeen Welzijn Blz. 228
Wat willen we bereiken? Blz. 229
VIII.a Inwoners willen meer voor en met elkaar doen (MD03) . Blz. 230
VIII.a.1 Versterken van de sociale basis. Blz. 231
VIII.a.2 De inzet van vrijwilligers en het sociale netwerk is onderdeel van het normale leven. Blz. 232
VIII.b Een inclusievere samenleving (MD01). Blz. 233
VIII.b.1 Veenendalers nemen verantwoordelijkheid voor eigen zelfredzaamheid en eigen kwetsbaarheid, passend bij de levensfase. Blz. 234
Verbonden partijen Welzijn Blz. 235
Beleid gerelateerd aan thema Welzijn Blz. 236
Taakvelden thema Welzijn Blz. 237
Lasten vanuit groslijst Blz. 238
PROGRAMMA 4 – BURGER EN BESTUUR Blz. 239
Visie Burger en bestuur Blz. 240
Thema’s Burger en bestuur Blz. 241
Financiën Burger en bestuur Blz. 242
Actuele ontwikkelingen Burger en bestuur Blz. 243
Thema I – Dienstverlening (extern) Blz. 244
Algemeen Dienstverlening (extern) Blz. 245
Wat willen we bereiken? Blz. 246
I.a. De eerstelijns dienstverlening is klant-, service- en oplossingsgericht, waardoor er balans is tussen efficiënte inrichting en klantbeleving. Blz. 247
I.a.1. Jaarlijks worden balie en telefonie gemeten op bereikbaarheid (telefonie, social media en website), toegankelijkheid (balie, o.a. openingstijden, werken op afspraak), middels een klanttevredenheidsonderzoek. Blz. 248
I.a.2. Signalen die voortkomen uit onderzoeken of rechtstreeks van klanten oppakken om de dienstverlening blijvend te optimaliseren. Blz. 249
I.a.3. Innovatieve service aanbieden aan onze klanten via digitaal loket, de balie en telefonie (particulieren, bedrijven en instellingen). Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd zoals e-diensten en wet- en regelgeving op dit gebied. Blz. 250
I.b. We streven naar steeds meer zelfregie voor de klant om zijn zaken met de gemeente (digitaal) zelf te kunnen regelen. Blz. 251
I.b.1. Meten van gebruik webformulieren. Blz. 252
Verbonden partijen Dienstverlening (extern) Blz. 253
Beleid gerelateerd aan thema Dienstverlening (extern) Blz. 254
Taakvelden thema Dienstverlening (extern) Blz. 255
Thema II – Burger en samenwerking Blz. 256
Wat willen we bereiken? Blz. 257
II.a. Veenendaal zet zich (ook) in 2023 in voor de verdere ontwikkeling van de regio Foodvalley. Blz. 258
II.a.1. Veenendaal levert een (ambtelijke) bijdrage aan het in de tweede helft van 2022 en in 2023 binnen de regio invulling geven aan de Regiodeal Foodvalley. Blz. 259
II.a.2. Eind 2020 is de geactualiseerde Strategische Agenda Foodvalley 2020 – 2025 vastgesteld. De komende jaren wordt in Triple Helix-verband vormgegeven aan de uitvoering van deze Strategische Agenda. Veenendaal levert hieraan zijn bijdrage. Blz. 260
II.a.3. Als onderdeel van de gemeenschappelijke regeling geeft Veenendaal mede invulling aan de overheidsgeleding van de Triple Helix regio Foodvalley (3 O’s: overheid, onderwijs, ondernemingen). Blz. 261
II.b Veenendaal is een betrouwbare samenwerkingspartner. Blz. 262
II.b.1. We geven blijvend invulling aan de scharnierfunctie van Veenendaal in de Regio Foodvalley en tussen de provincies Utrecht en Gelderland. Blz. 263
II.b.2. We richten ons op Renswoude en Rhenen, maar zeker ook op de andere (buur)gemeenten zoals Ede, Wageningen, Woudenberg en Scherpenzeel. Blz. 264
II.c. Adequate sturing en controle ten aanzien van verbonden partijen waarin de gemeente Veenendaal deelneemt. Blz. 265
II.c.1. De door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota Verbonden partijen wordt gelijk voorgaande jaren ook in 2023 gemonitord en zo nodig geactualiseerd. Blz. 266
Verbonden partijen Burger en samenwerking Blz. 267
Beleid gerelateerd aan thema Burger en samenwerking Blz. 268
Taakvelden thema Burger en samenwerking Blz. 269
Thema III – Veiligheid samenleving Blz. 270
Algemeen Veiligheid samenleving Blz. 271
Wat willen we bereiken? Blz. 272
III.a Inwoners en ondernemers voelen zich veilig in de stad, in de wijken en op de bedrijventerreinen en weten hoe ze weerbaar zijn tegen veelvoorkomende criminaliteit, digitale criminaliteit en ondermijnende criminaliteit. Blz. 273
III.a.1 Vaststellen van het IVP Heuvelrug 2023-2026 en uitvoering geven aan de activiteiten zoals beschreven in het IVP. Blz. 274
III.a.2. Het versterken van en invulling geven aan de samenwerking met ketenpartners, ondernemers en inwoners ter voorkoming van maatschappelijke onrust en diverse vormen van criminaliteit. Blz. 275
III.a.3. Samen met ketenpartners acteren en inzet plegen op complexe zorg- en veiligheidsvraagstukken, veiligheidsproblematiek, maatschappelijke onrust of overlast, diverse vormen van criminaliteit en/of rampen en crises. Blz. 276
III.a.4. Actueel houden, implementeren en toepassen van de wet- en regelgeving binnen het veiligheidsdomein. Blz. 277
Verbonden partijen Veiligheid samenleving Blz. 278
Beleid gerelateerd aan thema Veiligheid samenleving Blz. 279
Taakvelden thema Veiligheid samenleving Blz. 280
Lasten vanuit groslijst Blz. 281
PROGRAMMA 5 – ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Blz. 282
Visie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 283
Thema’s Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 284
Financiën Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 285
Thema I – Treasury Blz. 286
Algemeen Treasury Blz. 287
Taakvelden thema Treasury Blz. 288
Thema II- OZB en belastingen overige Blz. 289
Algemeen OZB en belastingen overige Blz. 290
Taakvelden thema OZB en belastingen overige Blz. 291
Thema III - Uitkeringen en gemeentefonds en algemeen Blz. 292
Algemeen Uitkeringen en gemeentefonds en algemeen Blz. 293
Taakvelden thema Uitkeringen en gemeentefonds en algemeen Blz. 294
PROGRAMMA 6 – BEDRIJFSVOERING Blz. 295
Visie Bedrijfsvoering Blz. 296
Thema’s Bedrijfsvoering Blz. 297
Financiën Bedrijfsvoering Blz. 298
Actuele ontwikkelingen Bedrijfsvoering Blz. 299
Thema I – Dienstverlening (intern) Blz. 300
Taakvelden thema Dienstverlening (intern) Blz. 301
Thema II – Security & informatiebeveiliging Blz. 302
Taakvelden thema Security & informatiebeveiliging Blz. 303
Thema III – Middelen Blz. 304
Algemeen Middelen Blz. 305
Taakvelden thema Middelen Blz. 306
Thema IV - Advisering en detachering Blz. 307
Algemeen Advisering en detachering Blz. 308
Taakvelden thema Advisering en detachering Blz. 309
Thema V - Bedrijfsvoering algemeen Blz. 310
Wat willen we bereiken? Blz. 311
V.a. Grip verbeteren op rechtmatigheid van inkopen. Blz. 312
V.a.1. Aanschaf inkoop- en bestelsysteem. Blz. 313
V.a.2. Implementatie/uitrol binnen de organisatie. Blz. 314
Beleidsindicatoren Bedrijfsvoering algemeen Blz. 315
Taakvelden thema Bedrijfsvoering algemeen Blz. 316
Lasten vanuit groslijst Blz. 317
PARAGRAFEN Blz. 318
A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 319
A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 320
B. Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 321
B. Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 322
Beleid gerelateerd aan thema Blz. 323
C. Financiering Blz. 324
C. Financiering Blz. 325
D. Bedrijfsvoering Blz. 326
Algemeen Blz. 327
Organisatie Blz. 328
Personele aspecten Blz. 329
Financieel-economische zaken Blz. 330
Ontwikkelingen ICT Blz. 331
E. Verbonden partijen Blz. 332
E. Verbonden partijen Blz. 333
Regio Foodvalley Blz. 334
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Blz. 335
Sociale werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht (IW4) Blz. 336
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU) Blz. 337
Afvalverwijdering Utrecht (AVU) Blz. 338
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) Blz. 339
Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper (BVO) Blz. 340
Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost BV (OVO) Blz. 341
Duurzame Energie Veenendaal-oost BV (DEVO) Blz. 342
Vitens NV Blz. 343
Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) Blz. 344
Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV) Blz. 345
Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal (CJG) Blz. 346
Stichting Ontmoetingshuis Blz. 347
Stichting Veens Welzijn Blz. 348
Parkeervoorzieningen (Tricotage en Arie van Hensbergen) Blz. 349
F. Grondbeleid Blz. 350
Grondbeleid Blz. 351
G. Lokale heffingen Blz. 352
Lokale heffingen Blz. 353
BIJLAGEN Blz. 354
1. MIP Blz. 355
MIP Blz. 356
2. Geraamde baten en lasten Blz. 357
Geraamde baten en lasten Blz. 358
3. Geprognosticeerde balans Blz. 359
Geprognosticeerde balans Blz. 360
4. Staat van incidentele baten en lasten 2023-2026 Blz. 361
Staat van incidentele baten en lasten 2023-2026 Blz. 362
5. Staat van reserves en voorzieningen Blz. 363
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 364
6. Groslijst Blz. 365
Groslijst Blz. 366
Inhoud Inspanningen/acties
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap