PROGRAMMA 6 – BEDRIJFSVOERING

Visie Bedrijfsvoering

 

Bedrijfsvoering omvat de middelen die worden ingezet op de strategisch bepaalde doelen te realiseren. Omdat gemeenten opereren in een steeds veranderende omgeving vereist dit een hoge mate van flexibiliteit, waarbij slim en integraal werken belangrijk zijn. Ook klant- en resultaatgerichtheid zijn hierbij belangrijke factoren. Tot de middelen behoren financieel beheer, personeelsbeleid, ICT en innovatie van de middelen.

In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt op een aantal zaken verder ingegaan.

 

Thema’s Bedrijfsvoering

I. Dienstverlening (intern)
II. Security- en informatiemanagement
III. Middelen
IV. Advisering en detachering
V. Bedrijfsvoering algemeen

Financiën Bedrijfsvoering

Bedragen x € 1.000 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 6.793 6.756 6.714 6.714
Lasten 59.250 60.115 60.775 61.135
Saldo programma (voor mutaties reserves) -52.457 -53.359 -54.061 -54.421
Beschikkingen 270 175 175 175
Stortingen 535 1.552 1.409 0
Saldo mutaties reserves -265 -1.378 -1.234 175
Saldo programma (na mutaties reserves) -52.722 -54.737 -55.295 -54.246
Lasten en baten totaal taakveld overhead Bedrijfsvoering
Taakveld (bedragen x € 1.000) B/L Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
0.4 Overhead Baten -6.793 -6.756 -6.714 -6.714
Lasten 27.588 28.359 28.863 28.893
Totaal 0.4 Overhead 20.796 21.603 22.149 22.179
Totaal Taakveld Overhead (A) 20.796 21.603 22.149 22.179
Toegerekende apparaatskosten op taakvelden in programma's
tkv omschrijving taakveld Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026
0.2 Burgerzaken 2.290 2.297 2.309 2.332
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 539 541 543 549
0.61 OZB woningen 1.246 1.250 1.256 1.269
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 67 68 68 69
1.2 Openbare orde en Veiligheid 2.223 2.230 2.241 2.264
2.1 Verkeer en vervoer 2.223 2.230 2.241 2.264
2.2 Parkeren 101 101 102 103
3.1 Economische ontwikkeling 775 777 781 789
3.4 Economische promotie 67 68 68 69
4.2 Onderwijshuisvesting 135 135 136 137
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 707 709 713 720
5.1 Sportbeleid en activering 101 101 102 103
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 34 34 34 34
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.361 2.368 2.380 2.404
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.179 1.182 1.188 1.201
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 977 980 985 995
6.3 Inkomensregelingen 3.772 3.784 3.802 3.842
6.4 WSW en beschut werk 438 439 441 446
6.5 Arbeidsparticipatie 2.459 2.466 2.478 2.504
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 2.796 2.804 2.818 2.847
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 842 845 849 858
6.71b Begeleiding (WMO) 67 68 68 69
6.71c Dagbesteding (WMO) 67 68 68 69
6.72a Jeugdhulp begeleiding 303 304 306 309
6.72b Jeugdhulp behandeling 34 34 34 34
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 34 34 34 34
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 34 34 34 34
7.1 Volksgezondheid 135 135 136 137
7.2 Riolering 505 507 509 515
7.3 Afval 101 101 102 103
7.4 Milieubeheer 1.246 1.250 1.256 1.269
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 199 199 200 202
8.1 Ruimtelijke Ordening 1.886 1.892 1.901 1.921
8.3 Wonen en bouwen 1.718 1.723 1.731 1.749
Totaal toegerekende apparaatskosten (B) 31.661 31.756 31.912 32.242
Nog te realiseren in projecten / investeringen (C)* 3.809 3.772 3.730 3.730
Totaal Bedrijfsvoering (A+B+C) 56.266 57.131 57.792 58.152
*) Dit betreffen investeringskosten die geen onderdeel uitmaken van de baten en lasten binnen de exploitatie

Actuele ontwikkelingen Bedrijfsvoering

 

 

Thema I - Dienstverlening (intern)
Door, veelal vanwege externe regelgeving, extra verantwoording (o.a. verplichtingenadministratie, bewijs van prestatieleveringen, verscherpte aanbestedings- en inkoopregels) is uitbreiding van de administratieve capaciteit gewenst om te voorkomen dat medewerkers in de uitvoering minder toekomen aan hun primaire taak: dienstverlening aan inwoners en bedrijven in Veenendaal. De kosten voor deze administratieve ondersteuning van de (twintig) teams bedragen € 100.000,- structureel.

Thema II - Security & informatiebeveiliging
Programma I-grip

In de komende jaren wordt een grote inhaalslag gemaakt om de informatiehuishouding toekomstbestendig te maken. Met het programma I-grip wordt de komende jaren gefaseerd een groot aantal projecten uitgevoerd. In deze begroting is hiervoor structureel € 160.000,- opgenomen. Het budget is voor o.a. tijdelijke inhuur van projectleiders, specialisten en een verbeterslag in kern applicaties en -processen, het vormgeven van het informatiebeleids- en beheerplan en de informatie-architectuur. 

Ontvlechting ICT-samenwerking gemeente Rhenen
Gemeente Rhenen heeft met ons een dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor het hosten van ICT. De gemeente Rhenen heeft aangegeven deze DVO te willen stoppen vanaf 1 januari 2023.

Thema III - Middelen
Om de gestelde beleidsdoelen te kunnen realiseren kan een breed scala van ‘middelen’ worden ingezet. Naast de financiële middelen gaat het ook om de inzet van personeel, apparatuur en computers.
Door de coronapandemie is het Veens Werken versneld uitgerold. Desktop-pc’s en vaste telefoons worden voor een groot deel verwijderd. Aan alle medewerkers is of wordt een laptop en een mobiele telefoon verstrekt, zodat er niet meer tijd- of plaatsgebonden gewerkt dient te worden. Het gemeentehuis is de plek voor ontmoetingen en overleggen. De ‘vaste’ werkplekken behoren definitief tot het verleden. 

 

Thema IV - Advisering en detachering
Geen bijzonderheden te benoemen binnen dit thema.

 

Thema V - Bedrijfsvoering algemeen
Geen bijzonderheden te benoemen binnen dit thema.

Thema I – Dienstverlening (intern)

Taakvelden thema Dienstverlening (intern)

Taakveld (bedragen x € 1.000) B/L Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
0.4 Overhead Baten -35 -35 -35 -35
Lasten 23.045 22.995 22.765 22.923
Totaal 0.4 Overhead 23.010 22.960 22.730 22.888
Totaal Thema Dienstverlening (intern) 23.010 22.960 22.730 22.888

Thema II – Security & informatiebeveiliging

Taakvelden thema Security & informatiebeveiliging

Taakveld (bedragen x € 1.000) B/L Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
0.4 Overhead Baten -12 -12 -12 -12
Lasten 44 44 46 46
Totaal 0.4 Overhead 32 32 34 34
Totaal Thema Security & informatiebeveiliging 32 32 34 34

Thema III – Middelen

Algemeen Middelen

Om de gestelde beleidsdoelen te kunnen realiseren kan een breed scala van ‘middelen’ worden ingezet. Naast de financiële middelen gaat het ook om de inzet van personeel, apparatuur en computers.

Taakvelden thema Middelen

Taakveld (bedragen x € 1.000) B/L Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
0.4 Overhead Baten -178 -178 -178 -178
Lasten 3.408 4.229 4.962 4.834
Totaal 0.4 Overhead 3.230 4.051 4.784 4.656
Totaal Thema Middelen 3.230 4.051 4.784 4.656

Thema IV - Advisering en detachering

Algemeen Advisering en detachering

De toenemende complexiteit van maatschappelijke vraagstukken en de afname van financiële middelen vragen om hoogwaardige advisering over de koers van de gemeente en de daarbij behorende efficiënte inzet van de middelen.

Taakvelden thema Advisering en detachering

Taakveld (bedragen x € 1.000) B/L Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
0.4 Overhead Baten -2.672 -2.672 -2.672 -2.672
Lasten 585 585 585 584
Totaal 0.4 Overhead -2.087 -2.087 -2.087 -2.087
Totaal Thema Advisering en detachering -2.087 -2.087 -2.087 -2.087

Thema V - Bedrijfsvoering algemeen

Beleidsindicatoren Bedrijfsvoering algemeen

Veenendaal
Taakveld Indicator Eenheid Bron 2021 2022 2023
0.3 Overhead Formatie Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 7,22 nnb nnb
0.3 Overhead Bezetting Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 6,64 nnb nnb
0.3 Overhead Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting 611,06 nnb nnb
0.3 Overhead Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Eigen begroting 16,70% nnb nnb
0.3 Overhead Overhead % van totale lasten Eigen begroting 10,53% nnb nnb

Taakvelden thema Bedrijfsvoering algemeen

Taakveld (bedragen x € 1.000) B/L Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
0.4 Overhead Baten -3.896 -3.860 -3.818 -3.818
Lasten 506 506 506 506
Totaal 0.4 Overhead -3.390 -3.354 -3.312 -3.312
Totaal Thema Bedrijfsvoering algemeen -3.390 -3.354 -3.312 -3.312

Lasten vanuit groslijst

Onderstaand vindt u per thema uit het raadsakkoord een overzicht van de bedragen uit de groslijst.

Thema raadsakkoord (bedragen x € 1.000) 2023 2024 2025 2026
Bedrijfsvoering 618 618 618 498
Digitalisering 450 450 525 275
Energie en duurzaamheid 125 125 125
Overige 260 260 260 260
Totaal 1.453 1.453 1.528 1.033