PROGRAMMA 2 – ECONOMIE, WERK EN ONTWIKKELING

Visie Economie, werk en ontwikkeling

In het raadsakkoord “Samen werken in vertrouwen” onderscheiden we de thema's Economie, Ondernemen en Bedrijfsleven. Hierin wordt de regio Foodvalley benoemd als een regio die door sterk economisch beleid en een aantrekkelijk ondernemersklimaat bovengemiddeld hard groeit. Hierbij is er een sterke relatie met het behoud en uitbreiden van de lokale en regionale werkgelegenheid. Veenendaal willen we daarbij aantrekkelijk houden als vestigingsplaats voor ondernemers, zowel voor de bedrijventerreinen als voor de winkelcentra. Investeren in het vestigingsbeleid, ondernemersklimaat en werkgeversdienstverlening leveren hieraan een bijdrage. Uitgangspunt hierbij is de verbinding tussen het stimuleren van de lokale economie en het behouden en vergroten van kwalitatieve en kwantitatieve werkgelegenheid op verschillende niveaus.  

Thema’s Economie, werk en ontwikkeling

I. Economische ontwikkeling en werkgelegenheid
II. Recreatie en toerisme

Financiën Economie, werk en ontwikkeling

Bedragen x € 1.000 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 999 1.011 1.011 1.011
Lasten 2.116 2.117 1.887 1.737
Saldo programma (voor mutaties reserves) -1.117 -1.106 -876 -726
Beschikkingen 723 723 593 593
Stortingen 0 0 0 0
Saldo mutaties reserves 723 723 593 593
Saldo programma (na mutaties reserves) -393 -383 -282 -132

Actuele ontwikkelingen Economie, werk en ontwikkeling

Thema I -  Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

Duurzaam ondernemen en circulaire economie
Ondernemers worden gefaciliteerd en gestimuleerd in duurzaam ondernemen en het leveren van een bijdrage aan circulaire economie. Vanuit de opgaven Groei en Bloei, Duurzaam Veenendaal en Informatiesamenleving en het regionale programma Circulaire Economie geven we uitvoering aan deze ambities. 

Bedrijventerreinen
De Visie Bedrijventerreinen die eind 2021 is vastgesteld richt zich op het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen met aandacht voor profilering, bereikbaarheid, mobiliteit en arbeidsintensivering met aandacht voor verduurzaming en vergroening waarbij ontstenen en vergroenen belangrijke thema’s zijn. Onderdeel van de Omgevingsvisie is het inzetten op het mogelijk maken van arbeidsintensieve werkgelegenheid waarbij functiemenging wordt gestimuleerd. 
We zien een grotere vraag naar bedrijfsruimte die lastig in te vullen is door een tekort aan ruimte op de bedrijventerreinen. De leegstandscijfers staan op een historisch laag niveau waardoor de natuurlijke doorstroming van bedrijven wordt bemoeilijkt. Vanuit de opgave Groei en Bloei wordt ingezet om nieuwe of uitbreiding van de huidige bedrijventerreinen op langere termijn te realiseren.

Om uitvoering te geven aan de ambities uit de Visie Bedrijventerreinen en de Omgevingsvisie is het nodig om in de komende jaren -in samenspraak met het bedrijfsleven- diverse processen en thema's op gang te brengen. Hiermee voorkomen we dat de ontwikkeling van de bedrijventerreinen vastloopt en het aanbieden van  (nieuwe) bedrijfslocaties stagneert wat ten koste gaat van de economische ontwikkeling van onze gemeente. In de begroting is derhalve voor de jaren 2023 tot en met 2025 € 50.000,- per jaar opgenomen.

Tevens vormen we voor de periode van drie jaar een innovatiefonds. Dit fonds is gericht op het financieel ondersteunen, aanjagen, faciliteren en stimuleren van initiatieven uit het bedrijfsleven gericht op de bedrijventerreinen op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, innovatie. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 is jaarlijks € 100.000,- verwerkt in de begroting.

Vestigingsbeleid en Ondernemersdienstverlening
Het gemeentelijk vestigingsbeleid en ondernemersdienstverlening is erop gericht om een zo goed mogelijk vestigingsklimaat voor de huidige en nieuwe ondernemers te realiseren.  
Ook binnen de regio Foodvalley richten we ons op een optimaal vestigingsklimaat waarbij we ons presenteren als aantrekkelijke regio voor ondernemen in brede zin. Dit willen we realiseren door het transformeren van kansarme locaties en uitbreiden van kansrijke locaties in de vorm van een campus of door segmentering. Hierbij zijn de kaders van de regionale kantorenvisie van belang, hebben we aandacht voor spreiding en afstemming van vestigingsverzoeken in de regio en voeren we het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) uit.

Werkgelegenheid
Economische groei wordt, naast gebrek aan ruimte, ook belemmerd door een tekort aan voldoende en gekwalificeerd personeel. De laatste werkgelegenheidscijfers over 2022 laten een lichte daling zien maar die werden met name veroorzaakt door externe factoren als verplaatsing van bedrijvigheid. Veenendaal ligt in één van de drie landelijke regio’s waar het tekort aan arbeidskrachten het grootst is. In de arbeidsmarktregio Foodvalley worden tal van initiatieven ontplooid om de aansluiting tussen vraag en aanbod van personeel te verbeteren en gericht in te zetten op onbenut arbeidspotentieel. Er wordt geïnvesteerd in een goede aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Binnen de regio Foodvalley onderscheidt Veenendaal zich als ICT-centrum.

Vitale Binnenstad
Vanuit het programma Vitale Binnenstad 2021-2024 richten we op ons op een complete en comfortabele binnenstad die economisch en sociaal vitaal is voor de ondernemers in de binnenstad, de bewoners van Veenendaal en regionale bezoekers en toeristen.

Digitalisering
Circa 25 tot 30% van onze inwoners sluiten niet of nauwelijks aan bij de nieuwe digitale werkelijkheid. De digitale inclusie is een verbijzondering van de inclusieve stad Veenendaal.  In de begroting is voor de jaren 2023 tot en met 2025 jaarlijks € 150.000,- opgenomen. De middelen zijn bedoeld om hierover beleid te ontwikkelen en uit te voeren. De uitvoeringsmiddelen zijn onder andere voor uitvoer van projecten en subsidies, bijvoorbeeld voor het vergroten van inzet van vrijwilligers.

Thema II - Recreatie en toerisme

Evenementenbeleid 
In 2023 zal nieuw beleid worden opgesteld waarin onder andere aandacht zal worden geschonken aan duurzaamheid, locaties en levendigheid. Dit heeft in de afgelopen periode vertraging opgelopen. Vanwege de coronamaatregelen konden er geen evenementen plaatsvinden. Er zal een breed participatietraject worden opgezet. 
Op dit moment lopen er verschillende projecten die van invloed kunnen zijn op locaties van evenementen: te weten de herinrichting Stadspark/evenemententerrein, de herinrichting Duivenwal en een upgrade van de Markt. 
De uitkomsten voor deze locaties worden bij het opstellen van nieuw evenementenbeleid meegenomen. 

Recreatie
We zetten ons in voor een aantrekkelijke binnenstad waar zowel bewoners als bezoekers uit de regio als ook toeristen graag verblijven. Daarnaast werkt Veenendaal samen met de omliggende gemeenten in het oostelijk deel van de provincie Utrecht. Daarbij wordt gezamenlijke inzet gepleegd op het beheer, onderhoud en de toegankelijkheid van de ons omringende natuurgebieden (Heuvelrug en de Grebbelinie). Ook werken we met gemeenten samen aan de regionale bekendheid van het gebied en investeren we gezamenlijk in het verbinden en uitbreiden van fietsroutes en wandelnetwerken met als doel het vergroten van het gebruik van de recreatieve voorzieningen. Om dit goed te kunnen doen is in de begroting structureel € 47.000,- opgenomen.

Als gevolg van de coronamaatregelen konden twee jaar lang bijna geen activiteiten en evenementen (in de binnenstad) worden georganiseerd. Er is inmiddels sprake van een inhaalslag waardoor het aanbod ruim en divers is. 
we zien dat veel mensen de natuur hebben (her)ontdekt. De natuurgebieden kennen meer aanloop dan in de periode daarvoor. 
De natuurgebieden in het westelijk en centrale deel van de provincie Utrecht zijn echter overbelast. Dit leidt tot overloop naar andere natuurgebieden. 

Thema I – Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

Algemeen Economische ontwikkeling en Werkgelegenheid

De economische ontwikkelingen worden sinds 2020 sterk bepaald door de coronacrisis en vanaf 2022 door de Oekraïnecrisis en daarmee samenhangende energiecrisis. Voor de komende periode verwachten we dat de energiecrisis in combinatie met een sterke inflatiestijging effect heeft op de lokale en regionale economische groei. In welke mate is echter onduidelijk en onzeker. Op basis van de beschikbare kwalitatieve en kwantitatieve gegevens monitoren we deze ontwikkelingen. De lokale en regionale infrastructuur en instrumenten worden waar mogelijk gericht ingezet om ondernemers te ondersteunen. 

Wat willen we bereiken?

I.a. Veenendaal is een aantrekkelijke stad om te werken en ondernemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

I.b. Behouden en uitbreiden werkgelegenheid voor Veenendaal.

Wat gaan we daarvoor doen?

I.c. Samen met de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) intensiveren we de bedrijventerreinen waardoor er een hogere verdichtingsgraad ontstaat ofwel meer mensen kunnen werken op een m².

Wat gaan we daarvoor doen?

I.d. ICT Campus faciliteert regionale samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs.

Wat gaan we daarvoor doen?

I.e. We willen uitbreiding van het aantal bedrijventerreinen.

Wat gaan we daarvoor doen?

I.f. Veenendaal is een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en leven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbonden partijen Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

Dit is niet van toepassing voor dit thema.

Beleid gerelateerd aan thema Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

Naam beleidsstuk Wanneer vastgesteld
Beleid perifere detailhandel Foodvalley 16-12-2021
Detailhandelsbeleid Veenendaal 22-04-2021
Visie Bedrijventerreinen 16-12-2021
Omgevingsvisie dec-2020
Programmaplan Living Lab Circulair feb-2019
Visie Bedrijventerreinen 2022 – 2032 dec-2022 (ovb)

Taakvelden thema Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

Taakveld (bedragen x € 1.000) B/L Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
0.64 Belastingen overig Baten -582 -590 -590 -590
Totaal 0.64 Belastingen overig -582 -590 -590 -590
3.1 Economische ontwikkeling Lasten 663 665 435 385
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling 663 665 435 385
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Baten -22 -22 -22 -22
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -22 -22 -22 -22
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen Baten -286 -290 -290 -290
Lasten 956 956 956 856
Totaal 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 671 667 667 567
3.4 Economische promotie Baten -110 -110 -110 -110
Lasten 318 318 318 318
Totaal 3.4 Economische promotie 208 208 208 208
Totaal Thema Economische ontwikkeling en werkgelegenheid 938 928 697 547

Thema II – Recreatie en toerisme

Algemeen Recreatie en toerisme

We zetten we ons in voor een aantrekkelijke binnenstad waar zowel bewoners als bezoekers uit de regio als ook toeristen graag verblijven. Daarnaast werkt Veenendaal samen met de omliggende gemeenten in het oostelijk deel van de provincie Utrecht. Daarbij wordt gezamenlijke inzet gepleegd op het beheer, onderhoud en de toegankelijkheid van de ons omringende natuurgebieden (Heuvelrug en de Grebbelinie). Ook werken we met gemeenten samen aan de regionale bekendheid van het gebied.

Wat willen we bereiken?

II.a. Veenendaal heeft een aantrekkelijke binnenstad waar bezoekers uit de regio en toeristen graag op bezoek komen.

Wat gaan we daarvoor doen?

II.b. Veenendaal is beter verbonden met het groene ommeland waardoor bewoners uit Veenendaal gemakkelijk de natuur kunnen intrekken en toeristen die in de regio verblijven, ook Veenendaal aandoen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbonden partijen Recreatie en toerisme

Dit is niet van toepassing voor dit thema.

Taakvelden thema Recreatie en toerisme

Taakveld (bedragen x € 1.000) B/L Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten 178 178 178 178
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 178 178 178 178
Totaal Thema Recreatie en toerisme 178 178 178 178

Lasten vanuit groslijst

Onderstaand vindt u per thema uit het raadsakkoord een overzicht van de bedragen uit de groslijst.

Thema raadsakkoord (bedragen x € 1.000) 2023 2024 2025 2026
Digitalisering 150 150 150
Economie, ondernemen en bedrijfsleven 150 150 150
Overige 47 47 47 47
Totaal 347 347 347 47