PROGRAMMA 4 – BURGER EN BESTUUR

Visie Burger en bestuur

Veenendaal wil een gemeente zijn waarin inwoners, bedrijven en organisaties zich samen met de gemeente inzetten voor het bouwen aan de toekomst van Veenendaal. Daarbij is een heldere en eenduidige dienstverlening van belang. De inzet van moderne geautomatiseerde systemen draagt bij aan het beter en sneller helpen van onze klanten. Ook bij het besturen van de gemeente betrekken we de samenleving en hanteren daarbij een open en onbevangen bestuursstijl. 

Veenendaal blijft een betrouwbare samenwerkingspartner in het zuidoosten van Utrecht, in de regio Foodvalley, maar ook in de relatie met andere overheden. Veiligheid en leefbaarheid zijn en blijven belangrijke thema’s in Veenendaal. Hierbij zijn minimalisering van criminaliteit en ondermijning, aandacht voor de veiligheidsbeleving van onze inwoners en aandacht voor het tegengaan van cybercrime de belangrijkste aandachtspunten.

Thema’s Burger en bestuur

I. Dienstverlening (extern)
II. Bestuur & samenwerking
III. Veiligheid samenleving

Financiën Burger en bestuur

Bedragen x € 1.000 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 1.019 1.016 1.016 961
Lasten 8.045 8.100 8.129 8.148
Saldo programma (voor mutaties reserves) -7.026 -7.084 -7.113 -7.187
Beschikkingen 146 102 102 102
Stortingen 112 112 112 112
Saldo mutaties reserves 34 -10 -10 -10
Saldo programma (na mutaties reserves) -6.992 -7.094 -7.123 -7.197

Actuele ontwikkelingen Burger en bestuur 

Thema I - Dienstverlening (extern)
Geen bijzonderheden te noemen binnen dit thema. 

Thema II - Burger en samenwerking

Verkiezingen
In 2023 vinden de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen plaats. Vooralsnog worden deze twee verkiezingen gehouden op 13, 14 en 15 maart 2023. Sinds de covid-19 pandemie zijn er meer verkiezingsdagen door de twee ‘vroegstemdagen’ (13 en 14 maart; vooruitlopend op de officiële verkiezingsdag). Mogelijk volgt een vierde verkiezingsdag voor centrale stemopneming op 16 maart 2023. Centrale stemopneming houdt in dat de officiële stemopneming plaatsvindt op één of enkele locaties binnen een gemeente. Hierdoor wordt het mogelijk de stemopneming uniform en efficiënt uit te voeren. De controleerbaarheid en de transparantie van de stemopneming worden bevorderd, omdat kiezers en politieke partijen beter zicht kunnen hebben op het verloop van de stemopneming. In het najaar van 2022 zal het college hierover een besluitnemen. 
Op basis van de voorgaande verkiezingen in 2021 en 2022 is het aannemelijk dat de kosten hoger zullen zijn dan daarvoor. In de begroting is in deze kosten voorzien (€ 75.000,-).
De impact voor het Klantcontactcentrum is groot wat betreft het organiseren van de verkiezingen vanwege de omvang en afhankelijk van nieuwe wet- en regelgeving vanuit het Rijk. Hulp vanuit de organisatie voor het organiseren van de verkiezingen is daarom noodzakelijk wat ook impact heeft op de teams.

Thema III - Veiligheid samenleving

Opvang vluchtelingen
Gemeente Veenendaal heeft als onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht in maart 2022 de opvang van ontheemden uit Oekraïne in 5 kleinschalige locaties ter hand genomen. Daarnaast is er vanaf begin augustus 2022 opvang geboden aan asielzoekende personen in het gebouw van (voormalig) de Belcompany. De opvang van Oekraïense ontheemden gaat niet alleen over de fysieke zaken in de vorm van ‘bed, bad en brood’, maar strekt zich uit over meerdere levensgebieden, zoals de kosten van levensonderhoud, onderwijs voor de kinderen, taalonderwijs, gezondheidszorg et cetera. Bij de tijdelijke opvang van asielzoekende personen geldt dit in veel beperktere mate.  Voor de bekostiging van de verschillende vormen van opvang door het Rijk gelden separate regimes: 

  • Voor de kosten opvang ontheemden uit Oekraïne door de gemeente (GOO) geldt een specifieke uitkering van € 100,- per dag per gerealiseerde opvangplek. Dit is onder meer bedoeld voor de opvangkosten, het leefgeld en de uitvoeringskosten van of namens de gemeente. Voor de opvang bij gastgezinnen (POO) wordt alleen het verstrekte leefgeld aan de ontheemden vergoed. Daarnaast worden voor de verbouwingskosten voor gemeentelijke opvangpanden de werkelijke kosten vergoed. Voor de afzonderlijke kostensoorten als onderwijs (-huisvesting), het leerlingenvervoer, de buitengewone (zorg)kosten en alsmede de kosten voor de veiligheidsregio’s en GGDrU en 1e lijnsgezondheidszorg gelden separate regelingen en al dan niet rechtstreekse vergoedingen
  • Voor de kosten van de tijdelijke asielopvang is  nog geen regeling bekend. Wel is aan de gemeenten toegezegd dat de gemaakte kosten zoals huur panden, dienstverlening en ambtelijke uren vergoed worden door het Rijk. De  verwachting  is dat de diverse vergoedingen vanuit het Rijk de gemeentelijke kosten zullen compenseren. De consequenties voor de programmabegroting zijn daarmee neutraal.

Integraal veiligheidsplan
In 2022 start de herziening van het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Ook het nieuwe IVP wordt samen met de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Rhenen en Renswoude, de politie en het Openbaar Ministerie opgesteld. Naar verwachting wordt deze in het eerste kwartaal 2023 aan de raad ter vaststelling aangeboden.  

Ondermijning
Landelijk zijn er nieuwe investeringen gedaan voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit en het voorkomen ervan. Naast drugscriminaliteit zien we (landelijk) nieuwe thema’s zoals zorgfraude, arbeidsuitbuiting en mensenhandel die aandacht vragen. Er wordt gewerkt aan nieuwe wet- en regelgeving die de aanpak verbeteren. Zo is recentelijk de wet Bibob geactualiseerd met een mogelijkheid voor gemeenten om elkaar te kunnen tippen.

Thema I – Dienstverlening (extern)

Algemeen Dienstverlening (extern)

Veenendaal wil een moderne, goed functionerende organisatie zijn, welke constant in beweging is om in te spelen op ontwikkelingen in de samenleving.

Wat willen we bereiken?

I.a. De eerstelijns dienstverlening is klant-, service- en oplossingsgericht, waardoor er balans is tussen efficiënte inrichting en klantbeleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

I.b. We streven naar steeds meer zelfregie voor de klant om zijn zaken met de gemeente (digitaal) zelf te kunnen regelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbonden partijen Dienstverlening (extern)

Niet van toepassing.

Beleid gerelateerd aan thema Dienstverlening (extern)

Niet van toepassing.

Taakvelden thema Dienstverlening (extern)

Taakveld (bedragen x € 1.000) B/L Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
0.2 Burgerzaken Baten -825 -825 -825 -825
Lasten 558 513 514 514
Totaal 0.2 Burgerzaken -267 -313 -311 -311
Totaal Thema Dienstverlening (extern) -267 -313 -311 -311

Thema II – Burger en samenwerking

Wat willen we bereiken?

II.a. Veenendaal zet zich (ook) in 2023 in voor de verdere ontwikkeling van de regio Foodvalley.

Wat gaan we daarvoor doen?

II.b Veenendaal is een betrouwbare samenwerkingspartner.

Wat gaan we daarvoor doen?

II.c. Adequate sturing en controle ten aanzien van verbonden partijen waarin de gemeente Veenendaal deelneemt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbonden partijen Burger en samenwerking

De volgende verbonden partij levert een bijdrage aan het realiseren van de doelen uit dit thema:

  • Regio Foodvalley.

Zie voor meer informatie paragraaf E Verbonden partijen.

Beleid gerelateerd aan thema Burger en samenwerking

Naam beleidsstuk Wanneer vastgesteld
Kadernota verbonden partijen 2016

Taakvelden thema Burger en samenwerking

Taakveld (bedragen x € 1.000) B/L Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
0.1 Bestuur Baten -140 -137 -137 -82
Lasten 3.014 3.048 3.076 3.096
Totaal 0.1 Bestuur 2.874 2.911 2.939 3.014
Totaal Thema Burger en samenwerking 2.874 2.911 2.939 3.014

Thema III – Veiligheid samenleving

Algemeen Veiligheid samenleving

In het raadsakkoord 2022-2026 is benoemd dat veilig leven een basisbehoefte is van iedereen. Het beweegt zich langs onderwerpen als verkeersveiligheid, sociale veiligheid, informatieveiligheid, handhaving, ondermijning, integriteit, etc. In 2023 wordt het nieuwe Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug 2023-2027 (IVP) vastgesteld. In het IVP zijn tussen de gemeenten uit het basisteam (Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede), politie en OM afspraken gemaakt over de prioriteiten binnen het veiligheidsdomein. Aan dit IVP wordt een tweejarig uitvoeringsprogramma gekoppeld.
 
Naast de uitvoering van dit nieuwe IVP wordt er dagelijks actief gewerkt aan het vergroten van het veiligheidsgevoel in de stad, in de wijken en op bedrijventerreinen en aan het voorkomen van onveiligheid (preventief). Door middel van ondersteuning en voorlichting maken wij onze inwoners zelfredzaam en veiligheidsbewust. We werken daartoe met een groot aantal interne en externe partners nadrukkelijk en integraal samen. Dat doen we ook wanneer er ondanks inspanningen aan de voorkant toch sprake is van onveiligheid, maatschappelijke ontrust, overlast of criminaliteit (repressief). 

Ten behoeve van concrete inzet zo dicht mogelijk bij de inwoners, het structureel blijven uitvoeren van tastbare interventies en maatregelen die zijn voortgekomen uit de ontwikkeling van de lokale aanpak op geprioriteerde veiligheidsthema’s de afgelopen jaren én (toenemende) inzet op acute vragen en signalen van bewoners over zaken die veel impact hebben op hun veiligheidsbeleving, is extra uitvoerende capaciteit nodig en structureel € 100.000,-  in deze  begroting opgenomen.

Ook wordt met de politie gesproken hoe zij ondanks de beperkte politiecapaciteit zoveel mogelijk zichtbaar zijn op straat en bijvoorbeeld in het uitgaansgebied. In 2023 wordt het cameratoezicht verder uitgebreid. In deze begroting is hiervoor € 75.000,- incidenteel en € 30.000,- structureel opgenomen. Verder wordt er in  2023 extra geïnvesteerd in de uitbreiding van het jongerenwerk (zie ook Programma Sociale leefomgeving) en de versterking van de samenwerking binnen de jeugdketen. 
 
Er wordt structureel ingezet op de aanpak ondermijnende criminaliteit. In Veenendaal onderscheiden we hierin drie sporen: het versterken van de weerbaarheid van de eigen organisatie én de samenleving, en de integrale samenwerking binnen de toezichts- en handhavingsketen. Belangrijke thema’s zijn het voorkomen van drugscriminaliteit en het tegengaan van mensenhandel. Daarnaast wordt ook ingezet op het tegengaan van allerhande fraude, zoals zorgfraude.
 
Naast de geprioriteerde thema’s is het interventieteam aan de slag met de persoonsgerichte aanpak en de nazorg van ex-gedetineerden. We geven daarnaast uitvoering aan de wet verplichte GGZ voor personen met verward gedrag en de wet Tijdelijk Huisverbod en investeren in het voorkomen van huiselijk geweld.
 
De Veiligheidsregio Utrecht heeft in Veenendaal de beschikking over een brandweerkazerne die tussen 2023 en 2025 vernieuwd zal worden, zodat deze toekomstbestendig, duurzaam en energieneutraal is. 

Wat willen we bereiken?

III.a Inwoners en ondernemers voelen zich veilig in de stad, in de wijken en op de bedrijventerreinen en weten hoe ze weerbaar zijn tegen veelvoorkomende criminaliteit, digitale criminaliteit en ondermijnende criminaliteit.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbonden partijen Veiligheid samenleving

De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan het realiseren van de doelen uit dit thema:

  • Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Zie voor meer informatie paragraaf E Verbonden partijen.

Beleid gerelateerd aan thema Veiligheid samenleving

Naam beleidsstuk Wanneer vastgesteld
IVP Heuvelrug 2019-2022 Jan-2019
Ondermijning in Veenendaal: van beeld naar aanpak Dec-2017
Horecanota: Veenendaal bruist Mei-2013
Algemene Plaatselijke Verordening Jaarlijkse actualisatie
Diverse beleidsregels voor de uitvoering van landelijke en lokale wet- en regelgeving

Taakvelden thema Veiligheid samenleving

Taakveld (bedragen x € 1.000) B/L Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Baten -7 -7 -7 -7
Lasten 3.656 3.796 3.793 3.792
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 3.649 3.790 3.787 3.786
1.2 Openbare orde en veiligheid Baten -47 -47 -47 -47
Lasten 817 744 745 745
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid 770 696 698 698
Totaal Thema Veiligheid samenleving 4.419 4.486 4.484 4.484

Lasten vanuit groslijst

Onderstaand vindt u per thema uit het raadsakkoord een overzicht van de bedragen uit de groslijst.

Thema raadsakkoord (bedragen x € 1.000) 2023 2024 2025 2026
Veiligheid 205 130 130 130
Overige 75
Totaal 205 130 130 205