PROGRAMMA 5 – ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Visie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. Dat betekent dat de gemeente deze vrij kan besteden. Algemene dekkingsmiddelen zijn bedoeld om de programma’s uit te voeren die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Deze middelen bestaan uit:
•    algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
•    opbrengsten van de lokale heffingen;
•    opbrengst uit deelnemingen (dividend);
•    rente-inkomsten van de reserves en het renteresultaat.

Thema’s Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

I. Treasury
II. OZB en belastingen overige
III. Uitkeringen en gemeentefonds en algemeen

Financiën Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bedragen x € 1.000 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten 155.190 161.831 167.571 159.500
Lasten 6.934 11.998 15.939 19.797
Saldo programma (voor mutaties reserves) 148.255 149.833 151.633 139.703
Beschikkingen 7 1.560 1.416 7
Stortingen 2.020 20 20 20
Saldo mutaties reserves -2.013 1.540 1.396 -13
Saldo programma (na mutaties reserves) 146.242 151.374 153.029 139.690

Thema I – Treasury

Algemeen Treasury

Voor een nadere toelichting rondom het treasurybeleid wordt verwezen naar de paragrafen weerstandsvermogen en risicobeheer en financiering.

Taakvelden thema Treasury

Taakveld (bedragen x € 1.000) B/L Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
0.5 Treasury Baten -1.853 -1.847 -1.847 -1.847
Lasten 597 609 609 609
Totaal 0.5 Treasury -1.256 -1.238 -1.238 -1.238
0.8 Overige baten en lasten Baten -1.745 -24 -105 -131
Lasten 6.017 11.068 15.009 18.868
Totaal 0.8 Overige baten en lasten 4.272 11.044 14.904 18.737
Totaal Thema Treasury 3.016 9.806 13.666 17.499

Thema II- OZB en belastingen overige

Algemeen OZB en belastingen overige

Het gaat hier om de opbrengst van lokale heffingen van de gemeente waarvan de besteding van de opbrengst vrij is. De belangrijkste hiervan is de onroerendezaakbelasting (OZB).  Deze belasting geldt voor eigenaren van woningen en van niet-woningen (bedrijfspanden en kantoren) alsmede voor gebruikers van niet-woningen. Naast de jaarlijkse trendmatige aanpassing wordt in het meerjarig perspectief geen verdere verhoging van de tarieven overwogen.

Taakvelden thema OZB en belastingen overige

Taakveld (bedragen x € 1.000) B/L Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
0.61 OZB woningen Baten -8.466 -8.708 -9.318 -9.660
Lasten 164 164 164 164
Totaal 0.61 OZB woningen -8.303 -8.545 -9.154 -9.496
0.62 OZB niet-woningen Baten -7.045 -7.253 -7.547 -7.674
Lasten 113 113 113 113
Totaal 0.62 OZB niet-woningen -6.932 -7.139 -7.433 -7.561
0.64 Belastingen Overig Baten -590 -2.066 -610 -610
Lasten 43 43 43 43
Totaal 0.64 Belastingen Overig -547 -2.023 -566 -566
Totaal Thema OZB en belastingen overige -15.781 -17.707 -17.154 -17.623

Thema III - Uitkeringen en gemeentefonds en algemeen

Algemeen Uitkeringen en gemeentefonds en algemeen

Het gemeentefonds is een begrotingsfonds, waaruit de gemeenten worden gesubsidieerd: het Rijk stort jaarlijks een deel van de belastingopbrengsten in het gemeentefonds. De gemeenten kunnen met dit geld hun werkzaamheden uitvoeren. Het is een ‘algemene’ uitkering, dus het is aan de gemeenten op welke wijze de gelden besteden.

Taakvelden thema Uitkeringen en gemeentefonds en algemeen

Taakveld (bedragen x € 1.000) B/L Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Baten -135.490 -141.933 -148.145 -139.578
Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -135.490 -141.933 -148.145 -139.578
Totaal Thema Uitkeringen en gemeentefonds algemeen -135.490 -141.933 -148.145 -139.578