PROGRAMMA 5 – ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Thema I – Treasury

Algemeen

Voor een nadere toelichting rondom het treasurybeleid wordt verwezen naar de paragrafen weerstandsvermogen en risicobeheer en financiering.

Taakvelden thema Treasury

Thema II- OZB en belastingen overige

Beleidsindicatoren

          Veenendaal Landelijk
Taakveld Indicator Eenheid Bron Omschrijving 2019 2020 2021 2019 2020 2021
0.61 OZB-woningen Gemiddelde WOZ waarde 1.000 euro CBS De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 234 nnb nnb 248 nnb nnb
0.61 OZB-woningen Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden In Euro's COELO Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuis-houden betaalt aan woonlasten. 549 579 nnb 669 727 nnb
0.61 OZB-woningen Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In Euro's COELO Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuis-houden betaalt aan woonlasten. 579 609 nnb 739 776 nnb

Taakvelden thema OZB en belastingen overige

Thema III - Uitkeringen en gemeentefonds en algemeen

Taakvelden thema Uitkeringen en gemeentefonds en algemeen

Visie

Dit programma heeft betrekking op de inkomsten die niet direct aan een programma worden toegerekend. De belangrijkste inkomstenbronnen voor dit programma zijn de van het rijk te ontvangen gemeentefondsuitkering en de opbrengsten uit de onroerende zaak belasting (OZB).
Het doel van beheersing van algemene middelen is om de risico’s zo goed mogelijk in beeld te hebben (inventariseren/benoemen) en zo goed mogelijk te beheersen (door het nemen van beheersmaatregelen).
Hiervoor zorgen we door een structureel en reëel evenwicht in de begroting en de meerjarenraming. Daarmee blijven we binnen de kaders van het repressief toezicht van de provincie. We zetten een heldere beslisboom in om eventuele dreigende tekorten op te lossen.
We houden de vastgestelde financiële beleidsregels actueel met de landelijke en lokale ontwikkelingen.
Onze planning- en control cyclus is zo ingericht dat raad en college de sturings- en verantwoordingsinformatie krijgen die ze nodig hebben. Wij zorgen ervoor dat deze informatie betrouwbaar, juist, tijdig en volledig is.

Thema’s

I. Treasury
II. OZB en belastingen overige
III. Uitkeringen en gemeentefonds en algemeen

Financiën

Specificatie algemene dekkingsmiddelen
Hieronder vindt u het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen in 2021.

bedragen x € 1.000 Begroting 2021
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten Saldo
Lokale heffingen 2.295 17.413 15.117
Algemene uitkeringen 0 110.548 110.548
Treasury 674 1.851 1.176
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0
Totaal algemene dekkingsmiddelen 2.970 129.812 126.842

Onvoorzien
Het geraamde bedrag voor onvoorziene uitgaven bedraagt in 2021: € 143.475.

Actuele ontwikkelingen

Thema II- OZB en belastingen overige
In 2017 hebben de gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg de gemeente Veenendaal benaderd met het verzoek of Veenendaal de uitvoering van de WOZ, BAG, belastingheffing en inning op zich wilde nemen.
Hierop is in 2018 door de gemeente Veenendaal een aanbiedingsbrief gedaan aan de gemeenteraden van Scherpenzeel en Woudenberg.
De respectievelijke gemeenteraden van Scherpenzeel en Woudenberg hebben dit aanbod geaccepteerd.
Voor toetreding zijn kwaliteitscriteria opgesteld waaraan niet kon worden voldaan door beide gemeenten. Voor de opwerking van de kwaliteit van data zijn grote investeringen benodigd. Woudenberg heeft de handschoen opgepakt en is bezig haar achterstanden weg te werken. Scherpenzeel heeft uitstel gevraagd. Gevolg is dat het alleen voor Woudenberg technisch mogelijk is om de belastingtaak bij Veenendaal binnen de planning onder te brengen. De bijgestelde planning gaat nu uit van een datum van inwerkingtreding op 1 januari 2021 voor Woudenberg. De situatie voor Scherpenzeel wordt momenteel onderzocht.

Overgang van Centric GISVG naar Centric Belastingen
De Waarderingskamer is het controlerende orgaan op het gebied van de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en bepaalt samen met de VNG de toekomstige ontwikkelingen.
Er is bepaald dat er meer samenhang nodig is in het beheer van de landelijke basisregistraties.
De doorontwikkeling (als opvolging van het Nationaal Uitvoeringsprogramma NUP) van de basisregistraties in samenhang (DIS-GEO) is inmiddels gestart, met het ministerie van Binnenlandse Zaken als voortrekker. Centric Belastingen zal vanaf 1 januari 2021 in productie gaan.