PROGRAMMA 2 – ECONOMIE, WERK EN ONTWIKKELING

Thema I – Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

Wat willen we bereiken?

Een volledig circulaire economie in 2050. 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (metalen, fossiel, mineralen) in 2030.

Programma/project

Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Wat gaan we daarvoor doen?

I.a. Werkgelegenheid in Veenendaal is toegenomen en bedrijventerreinen zijn aantrekkelijker gemaakt in 2020, gericht op een optimaal vestigingsklimaat.

Wat mag het kosten?

€ 327.000

Gaat om twee projecten, project Vestigingsbeleid en project Ondernemersdienstverlening. Hier zijn uitvoeringsplannen aan gekoppeld met een verdeling van de budgetten voor onderscheiden jaren; € 237.000 en 90.000 (2018 – 2021).
Bekostiging van het programma ICT Campus vindt plaats via het programmabudget ICT Campus.
Exacte bekostiging van het programma Vitale Binnenstad is afhankelijk van besluitvorming in de raad van het programma eind 2020. In de begroting is hiervoor structureel € 275.000 per jaar voor geraamd.

Wat gaan we daarvoor doen?

I.b. Behouden en uitbreiden werkgelegenheid in Veenendaal (MD05, IBK BE13).

Wat mag het kosten?

Inzet ambtelijke uren/regulier budget

Wat gaan we daarvoor doen?

I.c. Bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnenstad zijn aantrekkelijker gemaakt in 2021, gericht op een optimaal vestigings- en investeringsklimaat.

Wat mag het kosten?

€ 327.000

Gaat om twee projecten, project Vestigingsbeleid en project Ondernemersdienstverlening. Hier zijn uitvoeringsplannen aan gekoppeld met een verdeling van de budgetten voor onderscheiden jaren;
€ 237.000 en 90.000 (2018 – 2021).

Wat gaan we daarvoor doen?

I.d. Meer bezoekers en ondernemers verleiden om naar Veenendaal te komen en te blijven.

Wat mag het kosten?

Inzet ambtelijke uren/regulier budget

Wat gaan we daarvoor doen?

I.e. De bedrijven waarderen in 2021 de leefomgeving in Veenendaal als schoon, heel en veilig.

Wat mag het kosten?

Inzet ambtelijke uren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Veenendaal is in 2025 landelijk hét ICT-centrum voor Food, Health en Tech.

Wat gaan we daarvoor doen?

Winkelstad Veenendaal is dé binnenstad van de regio om te winkelen, te ondernemen, te werken en te verblijven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Algemeen

Binnen dit thema staat behoud en uitbreiding van werkgelegenheid centraal. We faciliteren onze ondernemers en ondersteunen ze waar mogelijk in ontwikkelingen. Dit doen we onder meer in afstemming met de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal, Stichting Winkelstad en Stichting ICT-Valley. Op basis van de Visie Bedrijventerreinen wordt richting gegeven aan de mogelijkheden naar kennisintensieve bedrijventerreinen en het ontstenen en vergroenen van de bedrijventerreinen.
Met inachtneming van de beperkte ruimtelijke mogelijkheden, blijven we werken aan het aantrekkelijk zijn voor bestaande bedrijven en voor de komst van nieuwe bedrijven. Het verduurzamen en benutten van (leegstaande) kantoorpanden moet hier een bijdrage aan leveren. Als onderdeel van de Omgevingsvisie wordt ingezet op het mogelijk maken van arbeidsintensieve werkgelegenheid op de bedrijventerreinen. Functiemenging wordt daarbij gestimuleerd.
Ook binnen de Regio Foodvalley streven we naar een optimaal vestigingsklimaat waarbij we ons presenteren als aantrekkelijke regio voor ondernemen in brede zin. Dit willen we realiseren door het transformeren van kansarme locaties en uitbreiden van kansrijke locaties in de vorm van een campus of door segmentering. Hierbij voeren we de regionale kantorenvisie uit, hebben we aandacht voor spreiding en afstemming van vestigingsverzoeken in de regio en voeren we het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) uit.

Regiodeal
Gezonde en duurzame voeding voor iedereen. Een eenvoudige zin, maar met een enorme urgentie die vraagt om kennis, innovatie, samenwerking én actie bij verschillende projecten op het gebied van landbouw, voeding en kennis. Van een gezamenlijke voedselopgave naar impact! Dát is de doelstelling van de negen partners van de Regio Deal Foodvalley. De Regio Deal Foodvalley is een meerjarige samenwerking tussen het Rijk en acht partijen uit de regio: Regio Foodvalley, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, provincie Gelderland, provincie Utrecht, LTO Noord, VNO-NCW midden en Waterschap Vallei en Veluwe.
Regio Foodvalley heeft de kennis in huis om baanbrekende innovaties op het gebied van circulaire landbouw, voedsel en gezondheid voor elkaar te krijgen. Daarmee levert dit gebied een belangrijke bijdrage aan gezond voedsel voor de toekomst. We werken aan drie thema’s, die met elkaar één geheel vormen en die elkaar versterken.
1. Duurzame landbouw
2. Gezonder eten
3. Innovatie en het delen van kennis

Beleidsindicatoren

          Veenendaal Landelijk
Taakveld Indicator Eenheid  Bron  Omschrijving 2019 2020 2021 2019 2020 2021
3.1 economische ontwikkeling Functiemenging % LISA De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken) 52,9 nnb nnb 53,2 nnb nnb
3.1 economische ontwikkeling Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar LISA Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 117,1 nnb nnb 129,6 nnb nnb

 

Verbonden partijen

Dit is niet van toepassing voor dit thema.

Beleid gerelateerd aan thema

Naam beleidsstuk Wanneer vastgesteld
Actualisatie detailhandelsbeleid December 2020 (ovb)
Project Vestigingsbeleid (pakket van maatregelen w.o. Acquisiteplan) 07-11-2017
Regionaal PDV-/GDV-beleid November 2020 (ovb)
Regionale Kantorenvisie December 2019
Programmaplan ICT Campus 2017
Programmaplan Vitale Winkelstad 2017
Programmaplan Vitale Binnenstad Naar verwachting eind 2020/begin 2021
Regionaal Programmaplan Living Lab RFV Circulair Februari 2019
Centrumvisie 2004
Omgevingsvisie December 2020

Taakvelden thema Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

Thema II – Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

II.a. In 2021 hebben meer bezoekers en toeristen Veenendaal bezocht dan in 2019.

Wat mag het kosten?

Inzet ambtelijke uren/regulier budget

Wat gaan we daarvoor doen?

II.b. Veenendaal is beter verbonden met het groene ommeland.

Wat mag het kosten?

Inzet ambtelijke uren/regulier budget

Wat gaan we daarvoor doen?

II.c. In 2021 zijn er voor inwoners en bezoekers meer recreatieve voorzieningen in Veenendaal bereikbaar.

Wat mag het kosten?

Inzet ambtelijke uren/regulier budget

Wat gaan we daarvoor doen?

II.d. Een aantrekkelijke woon- en leefgemeente met een divers aanbod van veilige evenementen.

Wat mag het kosten?

Inzet ambtelijke uren en budget evenementenbeleid € 192.000

Wat gaan we daarvoor doen?

Algemeen

Veenendaal is centraal gelegen tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug en is daarmee voor toeristen een ideale plek voor een dagje uit. Veenendaal is aangesloten bij het Regionaal Bureau Toerisme Heuvelrug en Vallei (RBT). Het RBT zorgt voor profilering van de regio als geheel. Met nadruk op de kracht van het totaal (de Heuvelrug, Grebbelinie) en het ruimtelijke en groene karakter van de regio (fietsregio, gastvrij, toegankelijk). Via het pakket Routes en Paden en Groen toezicht geven we samen met de ons omringende gemeenten invulling aan het beheer en onderhoud van routes en paden in de regio. Samen met het Routebureau Utrecht werken we aan het beheer van de fietsknooppuntennetwerk en aansluiting op het wandelknooppunten netwerk.
Binnen dit thema zetten we in op een verbetering van de toeristische recreatieve routes van en naar Veenendaal. In samenwerking met de gemeente Rhenen werken we aan het behouden van en het uitbreiden van de gebruiksmogelijkheden van het recreatieterrein Kwintelooijen. Samen met de Grebbeliniegemeenten wordt gewerkt aan het vergroten van de naamsbekendheid van de Grebbelinie.

Beleidsindicatoren

Zijn niet van toepassing voor dit thema.

Verbonden partijen

Dit is niet van toepassing voor dit thema.

Taakvelden thema Recreatie en toerisme

Visie

De economische groei leidt tot het versterken in brede zin van het economische klimaat in Veenendaal in relatie met het behoud en uitbreiden van de lokale en regionale werkgelegenheid. Het is van belang om Veenendaal aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats voor ondernemingen. Een goed vestigingsbeleid, ondernemersklimaat en goede werkgeversdienstverlening dragen hieraan bij. Uitgangspunt hierbij is de verbinding tussen het stimuleren van de lokale economie en het aanbieden van kwalitatieve en kwantitatieve werkgelegenheid op alle onderscheiden niveaus. Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren en begeleiden we om volledig of in deeltijd deel uit te kunnen maken van het arbeidsproces. Dit levert een wezenlijke bijdrage aan de participatie van de Veenendaalse samenleving.

Daarnaast onderscheiden we binnen dit begrotingsprogramma de volgende onderwerpen; de opgave Informatiesamenleving (waaronder programma ICT-Campus), het regionale programma Circulaire economie (Living Lab Regio Foodvalley Circulair), het programma Vitale Binnenstad en de visie bedrijventerreinen. Circulaire economie wordt landelijk aangedragen (Nederland circulair 2050) en lokaal uitgewerkt. Het kabinet Rutte II lanceerde in 2016 het rijksbrede Programma Circulaire Economie. Deze bevat de volgende doelstellingen:
• Een volledig circulaire economie in 2050.
• 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (metalen, fossiel, mineralen) in 2030.

Binnen de opgave Informatiesamenleving, waaronder het ICT Campus-programma valt, zijn grote successen geboekt. De koppeling van ICT-onderwijs met de arbeidsmarkt heeft geleid tot innovatieve ideeën met toegepaste ICT-oplossingen voor agro-food bedrijven. Het event Digital Days is mede daardoor genomineerd door het ICT-blad Computable in de categorie Onderwijs-Arbeidsmarkt en heeft het Ministerie van EZ de status van Digitale Werkplaats gegeven aan het initiatief van ICT Campus om in de komende 3 jaren 160 MKB bedrijven te helpen met digitale transformatie. ICT Campus heeft samen met NL Groeit een groei programma opgezet voor bestaande ICT bedrijven met een omzet van meer dan een miljoen euro. Bijna 60 ICT bedrijven van binnen en buiten de Regio Foodvalley hebben zich ingeschreven voor dit groeiprogramma, hetgeen innovaties bevordert en aantrekkelijkheid van de Regio versterkt als ICT regio. Om dergelijke successen van de triple helix samenwerking verder te verzilveren, wordt het ICT Campus-programma vanaf 2021 voortgezet in een gewijzigde vorm. De samenwerking wordt gecontinueerd, echter in een onafhankelijke Stichtingsvorm. De financiering wordt gediversifieerd. Er wordt ingezet op een sterke profilering van een onderscheidende economische cluster op het snijvlak van ICT en agro/food/health. Dit is goed voor de verdere groei en innovaties binnen de ICT-bedrijven in Veenendaal, de agro/food-sector in de Regio Foodvalley en voor de provincies Utrecht en Gelderland. De economische cluster die ontstaat door een focus op ICT in combinatie met agro/food/health kan een toegevoegde waarde leveren die goed is voor een jaarlijks extra groei van ongeveer 150 banen in de ICT, boven op de autonome en vervangingsvraag van 450. Vanaf 2021 worden de bestaande zeven programmalijnen geconsolideerd naar vier hoofdactiviteiten:
• Het bevorderen van het vestigingsklimaat;
• Optimaliseren van de arbeidsmarkt en onderwijs koppeling;
• Bevorderen van ondernemerschap bij startups en scale-ups;
• Aanjagen van innovaties op het snijvlak van ICT en agro/food/health

Onze binnenstad is het kloppend hart en visitekaartje van Veenendaal. De binnenstad is volop in ontwikkeling. Het in 2017 door de raad vastgestelde programma Vitale Winkelstad loopt eind 2020 af. Het programma heeft veel kunnen realiseren, maar we zijn nog niet klaar. Het detailhandelslandschap en het consumentengedrag veranderen snel, mede als gevolg daarvan wordt oplopende leegstand voorzien. De coronacrisis versnelt deze trends. In de 2e helft van 2020 is daarom samen met de stakeholders in de binnenstad de 2e fase van het programma opgesteld. Ons centrum is veel meer dan alleen winkelen. Het is onze doelstelling om verder toe te werken naar een complete binnenstad waar naast winkels en horeca steeds meer andere functies een plek hebben en waar meer ruimte is voor verblijf, ontmoeting en beleving. Voor de 2e fase van het programma wordt daarom de term Vitale Binnenstad gehanteerd. Dit programmaplan wordt eind 2020 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. In 2021 zal uitvoering gegeven worden aan dit nog door de raad vast te stellen programma Vitale Binnenstad.

Ondanks de beperkte ruimtelijke mogelijkheden streven we ernaar om Veenendaal aantrekkelijk te houden voor bestaande en nieuwe bedrijven. Met het oog op thema’s als verduurzaming, vergroening, circulair ondernemen, maar ook de Omgevingsvisie waar wordt ingezet op arbeidsintensieve werkgelegenheid, neemt de druk op de ruimte op de bedrijventerreinen toe. Om een juiste balans tussen deze verschillende ontwikkelingen te vinden en de bedrijventerreinen toekomstbestendig te houden wordt in samenwerking met het lokale bedrijfsleven een visie bedrijventerreinen opgesteld. Deze visie moet een leidraad bieden voor de toekomstige ontwikkelingen voor de bedrijventerreinen en zal 2021 gereed zijn.

Thema’s

I. Economische ontwikkeling en werkgelegenheid
II. Recreatie en toerisme

Financiën

Actuele ontwikkelingen

De coronacrisis heeft impact op diverse beleidsthema’s. Het gaat dan bijvoorbeeld om:
• Economische ontwikkelingen
• Werkgelegenheid/ werkloosheid
• Impact op recreatie en toerisme
Voor de meest actuele informatie verwijzen we naar de Corona monitor, de Kaderbrief 2021 en raadsinformatiebrieven.

Thema I - Economische ontwikkeling en werkgelegenheid
De effecten van de coronacrisis zullen naar verwachting in 2021 pas echt zichtbaar worden. Hoe dit uitpakt voor de landelijke en lokale economische ontwikkelingen is een voortdurend punt van aandacht. We houden rekening met terugval in werkgelegenheid en toename van werkeloosheid. Hoelang dit duurt en hoe groot deze terugval is wordt continu gemonitord op basis van de beschikbare kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. Veel bedrijven in de toeristische branche zijn getroffen door de coronacrisis. De eerste klappen zijn gevallen in 2020, maar ook voor 2021 verwachten we faillissementen in de horeca en Leisure.  Ook verwachten we verminderde opbrengsten toeristenbelastingen voor zover de coronacrisis voortduurt in 2021.