PROGRAMMA 1 – FYSIEKE LEEFOMGEVING

Thema I – Ruimtelijke ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Energieneutraal 2035

Om een energieneutrale gemeente te worden waarin evenveel energie opgewekt wordt als er verbruikt wordt, hebben we voor de periode tot en met 2021 een aantal doelen bepaald en deze blijven ook nadrukkelijk gehandhaafd: In 2021 hebben we als gemeente 5% energie duurzaam opgewekt en hebben bewoners en mobiliteit 10% energie bespaard en bedrijven en de gemeente (inclusief maatschappelijke instellingen) 15% energie bespaard t.o.v. 2014.

Voor het langere termijnperspectief zien wij bij hetzelfde tempo en dezelfde ambitie, maar met naar inmiddels blijkt een veel grotere opgave, de deadline verschuiven van 2035 naar 2050 voor wat betreft een helemaal energieneutrale en aardgasvrije gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

Grondexploitatie

De grondexploitaties dragen bij aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen door onder andere:
- bij verkoop gemeentelijke bouwgrond aandacht voor duurzaamheid / energieneutraal;
- creëren van voldoende aanbod voor de huidige marktvraag;
- aandacht voor bijzondere doelgroepen (sociale woningbouw / geschikt voor ouderen en zorg). Dit wordt uitgevoerd conform de financiële uitgangspunten van het raadsprogramma.

Wat gaan we daarvoor doen?

Hoogspanningslijn ondergronds

Verkabeling van de bovengrondse 150KV hoogspanningslijn, tussen de Slaperdijk en de Rondweg Oost.

Wat gaan we daarvoor doen?

I.a. Goede afweging van de invulling van de ruimtelijke omgeving waarbij we proactief een gezonde duurzame en veilige leefomgeving bevorderen.

Wat mag het kosten?
Bekostiging vindt plaats via grondexploitatie, exploitatie overeenkomsten en bouwleges. Daarnaast ook uit programmabudget ENV2035 en inzet ambtelijke uren.

Wat gaan we daarvoor doen?

I.b. Voldoende aanbod van het juiste type woningen afgestemd op de vraag naar wonen.

Wat mag het kosten?
Inzet ambtelijke uren.

Wat gaan we daarvoor doen?

I.c. Het cultuurhistorisch erfgoed van Veenendaal draagt bij aan de identiteit van de stad.

Wat mag het kosten?
€ 128.000 voor subsidies

Wat gaan we daarvoor doen?

Nieuwe brandweerkazerne / verplaatsing wijkservice

Duurzame inzet van de brandweer mogelijk maken en tevens afronding van de ruimtelijke ontwikkeling van het plan Stationskwartier.

Wat gaan we daarvoor doen?

Omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet geldt vanaf dat moment ook voor de gemeente Veenendaal. Organisatie en bestuur bereiden zich voor op de implementatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Visie Stadspark

Het Stadspark wordt minder gebruikt, benut en beleefd dan mogelijk is. Dit is een gemiste kans. Meerdere signalen vanuit de samenleving geven de wens weer om het Stadspark meer tot zijn recht te laten komen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Algemeen

Bij het faciliteren van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen maken we de afweging tussen het belang van de initiatiefnemer en de bescherming van het algemeen belang. We zorgen ervoor dat de bestemmingsplannen werkbaar zijn en voldoen aan de wettelijke eisen. We blijven ons inzetten op het behoud van het erfgoed in Veenendaal. We werken nauw samen met plaatselijke zorginstellingen en corporaties. Op deze manier proberen we voldoende betaalbare sociale woningbouw en woonvormen met zorg in Veenendaal te behouden en te ontwikkelen. Daarnaast zal worden ingezet op bedrijfsverplaatsingen met het nieuwe ontwikkelfonds wat gepland staat voor besluitvorming in de raad eind 2020.

Beleidsindicatoren

          Veenendaal Landelijk
Taakveld Indicator Eenheid Bron Beschrijving 2019 2020 2021 2019 2020 2021
8.1 Ruimtelijke ordening Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen Basisregistratie adressen en gebouwen Aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen nnb nnb nnb nnb nnb nnb

Verbonden partijen

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dit met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. (Bron: www.odru.nl) Zodoende ondersteunt de ODRU gemeenten bij het waarborgen en ontwikkelen van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. De vijftien deelnemende gemeenten van de ODRU zijn de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.

Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost BV (OVO)
Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost C.V. en ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost beheer B.V. hebben tot doel het realiseren van een plangebied aan de oostkant van Veenendaal voor circa 4.000 woningen.

Beleid gerelateerd aan thema

Naam beleidsstuk Wanneer vastgesteld
Nota Grondbeleid 15-10-2020
Nota bovenwijkse voorzieningen 15-10-2020
Programmaplan ENV2035

30-03-2017

Transitievisie Warmte 0.1 23-4-2020
Omgevingsvisie  17-12-2020

Taakvelden thema Ruimtelijke ontwikkeling

Thema II – Openbare Ruimte

Wat willen we bereiken?

II.a. De inwoners zijn tevreden als het gaat om de parameters ‘schoon, heel en veilig’ in de openbare ruimte en beoordelen dit met minimaal een 6,5.

Wat mag het kosten?

Inzet ambtelijke uren.

We maken gebruik van het bestaande burgerpanel. De kosten voor het burgerpanel en het Lemon-onderzoek worden bekostigd uit communicatiebudget. plus ambtelijke uren

Wat gaan we daarvoor doen?

II.b. Inwoners van Veenendaal gebruiken duurzame vervoersalternatieven om binnen Veenendaal van a. naar b. te reizen

Wat mag het kosten?

Inzet ambtelijke uren.

De kosten voor het realiseren van dit doel worden gedekt binnen de bestaande financiële kaders en het programmabudget van ENV2035. De mogelijkheden vanuit de provincie Utrecht voor het aanvragen van subsidie voor het realiseren van deze projecten worden ten volle benut.

Wat gaan we daarvoor doen?

II.c. Veenendaal is beter bestand tegen klimaatveranderingen.

Wat mag het kosten?

€ 255.000

II.c.1 wordt bekostigd uit “afkoppelen en vergroenen” (€ 155.000)
II.c.2. wordt bekostigd uit “impuls in bomen en groen” (€ 105.000) en uit de reguliere projecten

Wat gaan we daarvoor doen?

II.d. De afvalinzameling draagt bij aan een circulaire economie waarbij we in 2023 maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar hebben en in 2025 80 kg.

Wat mag het kosten?

Kostprijsdekkend

De afvalinzameling en verwerking is in principe kostprijsdekkend, dit betekent dat extra kosten voor uitvoering van de maatregelen moeten worden gedekt uit de (hogere) afvalstoffenheffing.

Wat gaan we daarvoor doen?

II.e. In 2021 vormt circulariteit altijd een inkoopcriterium binnen aanbestedingen.

Wat mag het kosten?

Ambtelijke uren / regulier budget

De uitgangspunten worden binnen de inkoopprocedures meegenomen waarbij geen meerkosten verwacht worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Algemeen

De openbare ruimte van Veenendaal is schoon, heel, duurzaam, toegankelijk en veilig. Wij doen dit wijkgericht, waarbij per wijk met bewoners afspraken worden gemaakt over wat wij gaan doen en op welke wijze bewoners kunnen meedenken en/of meedoen. Om draagvlak te krijgen voor de te nemen maatregelen en rekening te kunnen houden met de wensen van de bewoners, werken wij grotere onderhouds- en inrichtingsplannen altijd uit in samenwerking met omwonenden. Wij informeren duidelijk en op tijd over de uitvoering van werkzaamheden. Wij onderhouden de openbare ruimte op een A-kwaliteit (de winkelcentra en de begraafplaats). Op de overige wijken en de industrieterreinen groeit het kwaliteitsniveau weer langzaam naar B-niveau.

Voor mobiliteit wordt samengewerkt met onze partners binnen FoodValley, samen streven wij naar goede verbindingen voor het openbaar vervoer, dit onder andere door als regio samen te werken aan de TBOV2040 en de intercitystatus van Veenendaal – De Klomp te blijven benadrukken. Ook wordt samengewerkt aan goede fietsverbindingen in een autoluw Binnenveld. Binnen Veenendaal zetten wij in op verbetering van de fietsinfrastructuur, onder andere bij de reconstructie van de Ambachtstraat en de Boslaan. Provinciaal wordt meegedacht en gewerkt aan het realiseren van snelfietsroutes. Daarnaast willen wij inzetten op een verhoging van de verkeersveiligheid. Indien de in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid aangevraagde subsidie bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt gehonoreerd kan de inrichting van een aantal woonwijken worden verbeterd.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie maken onlosmakelijk onderdeel uit van onze werkzaamheden in de openbare ruimte. Hierbij passen wij ook de ruimte toe die de in november 2020 door de raad vast te stellen notitie parkeernormering biedt.
De afvalinzameling draagt bij aan de doelstellingen voor een circulaire economie (van afval naar grondstof).

Gevelbeplating gemeentehuis
Ingenieursbureau BDA heeft onderzoek gedaan naar de bevestiging van de gevelplaten van de oudbouw. De conclusie die uit het rapport volgde is dat de gevelbeplating van de oudbouw niet voldoet aan de constructieve veiligheidseisen en aan het Bouwbesluit. Dit noodzaakt ons om deze gevels uit veiligheidsoogpunt zo snel mogelijk te vervangen. In de meerjarenonderhoudsplanning (MOP) en meerjareninvesteringsplan (MIP) is geen rekening gehouden met de vervanging van voornoemde gevels.

Omdat vanuit veiligheidsoogpunt de gevels vervangen moeten worden, kunnen deze noodzakelijke werkzaamheden gecombineerd worden met een aantal verduurzamingsmaatregelen. Immers het gemeentehuis is als pilot binnen de gemeente aangemerkt. Het past in de ambitie om als gemeente het goede voorbeeld te geven en de eerste stappen te zetten richting Energieneutraal Veenendaal 2035. Het afgelopen jaar is gewerkt aan een plan voor het verder uitwerken van de pilot en het verregaand verduurzamen van het gemeentehuis (gedeelte ‘oudbouw’). De werkzaamheden aan de gevel, gecombineerd met de verduurzamingscomponent wordt op dit moment verder (financieel) uitgewerkt. De benodigde gegevens waren nog niet beschikbaar ten tijde van het opstellen van deze begroting. In december 2020 komen we naar verwachting met een voorstel voor het nieuwe MOP 2021-2024 en een apart voorstel voor de pilot verduurzaming gemeentehuis.

Beleidsindicatoren

          Veenendaal Landelijk
Taakveld Indicator Eenheid Bron Beschrijving 2019 2020 2021 2019 2020 2021
7.3 Afval
Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner CBS - Statistiek Huishoudelijk afval Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. 129,6 nnb nnb nnb nnb nnb
7.4 Milieubeheer Hernieuwbare elektriciteit % RWS   nnb <5 5 nnb 16 nnb

Verbonden partijen

Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV)
ACV is een overheids-NV. De missie van ACV is de opdracht gevende gemeenten, bedrijven en particulieren te ontzorgen op het gebied van afval & reiniging en te opereren als de logische, regionale samenwerkingspartner.

Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
De AVU zorgt onder andere voor de verwerking van het Veenendaalse huishoudelijke afval. De kosten worden één op één doorberekend aan de gemeente en zitten in het tarief van de afvalstoffenheffing.

Beleid gerelateerd aan thema

Naam beleidsstuk Wanneer vastgesteld
Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan 1)

20-12-2012

Parkeervisie 2013 – 20201) en parkeernormennota 2) 17-10-2012
Integraal beheerplan / Gemeentelijk water en rioleringsplan 2017-2020 1)

22-06-2017

Groenstructuurplan 1) 29-01-2004
Bomenbeleidsplan 1) 01-12-2008
Afvalbeleidsplan 2013 - 2020 27-12-2017
Milieukwaliteitsplan 2017-2019 (verlengd tot inwerkingtreding omgevingsvisie) 30-03-2017
Vastgoedbeleidsplan 18-05-2017
Accommodatie beleid 18-05-2017
Vastgoed beheerplan 2016/ Vastgoedbeheerplan 2021 18-05-2017/nnb

1) Deze plannen worden (deels) opgenomen in het OmgevingsProgramma Openbare Ruimte (OPOR). Medio 2021 willen wij de raad dit OPOR aanbieden. Het visiedeel van deze plannen wordt vastgesteld in de Omgevingsvisie
2) In november 2020 is gepland de nieuwe notitie parkeernormen vast te stellen

Taakvelden thema Openbare ruimte

Thema III – Wijkgericht werken

Wat willen we bereiken?

III.a. Bewoners nemen zelf initiatief voor schoon, heel en veilig in de buurt.

Wat mag het kosten?

€ 41.962
Ambtelijke uren

Wat gaan we daarvoor doen?

III.c. meer betrokkenheid van inwoners voor elkaar en/of voor hun buurt op het gebied van schoon, heel, leefbaar en toegankelijkheid.

Wat mag het kosten?

Inzet ambtelijke uren en regulier budget openbare ruimte.

Wat gaan we daarvoor doen?

III.d. De openbare ruimte en gebouwen in de buurten en wijken van gemeente Veenendaal zijn toegankelijk.

Wat mag  het kosten?

Inzet ambtelijke uren en regulier budget openbare ruimte.

Wat gaan we daarvoor doen?

lll.b. Bewoners voelen zich veiliger in hun buurt.

Wat mag het kosten?

Buurtbemiddeling: € 38.368 en buurtouders € 42.774. In totaal € 81.142.

Het gaat hierbij om budget dat ingezet wordt voor buurtbemiddeling en buurtvaders.

Wat gaan we daarvoor doen?

Visie sociaal domein

Wat gaan we daarvoor doen?

Algemeen

Het wijkteam zorgt ervoor dat de acties in de wijken en buurten samen met de inwoners worden vorm gegeven. Hiervoor betrekken zij de inwoners, ondernemers, bedrijven, verenigingen en andere organisaties in de wijk bij zaken die hen aangaan. Daarnaast overlegt het wijkteam met andere afdelingen van de gemeente, zoals Stadsbeheer, Wijkservice, veiligheid en Toezicht & Handhaving. Ook werken zij samen met een aantal “vaste wijkpartners”, zoals welzijnsorganisatie Veens, de politie, en Patrimonium woonservice. De focus van de wijkteams ligt op het stimuleren van burgerparticipatie en bewonersinitiatieven. Zij doen dit door gebruik te maken van activiteiten die er spelen binnen het fysieke en veiligheidsdomein.

Meer burgerparticipatie
De inwoners weten het best wat er speelt en leeft in de wijk. Zij kennen hun omgeving het best, zij zien wat er kan verbeteren en hebben meestal goede ideeën hoe dat kan. Het wijkteam betrekt hen vroegtijdig bij plannen en acties, zodat zij kunnen meedenken en meedoen. Zo worden er samen plannen gemaakt en wordt er samen gezocht naar oplossingen.

Meer bewonersinitiatieven
Daarnaast krijgen inwoners en ondernemers volop ruimte om zelf situaties in de wijk te verbeteren en op te pakken. Inwoners kunnen bij het wijkteam terecht als zij een initiatief willen starten.

Participatietool
Vanwege de maatregelen tegen corona, kan de gemeente sinds maart 2020 geen bewonersavonden organiseren. Tegelijkertijd startte de voorbereiding van een aantal grote projecten die wel doorgang moesten vinden. Dergelijke projecten starten altijd met een beginspraakavond. We hebben een -tijdelijke- digitale oplossing gevonden voor deze avonden, zodat de voorbereiding van projecten wel gestart kan worden en de projecten geen vertraging oplopen. Dit is de website meedoeninveenendaal.nl. De mogelijkheden van deze website zijn echter veel beperkter dan de voorgestelde digitale participatietool. Het enige dat inwoners via deze website kunnen, is hun mening en verbetersuggesties geven op plannen van de gemeente.
Uitgangspunt van de raad is het mogelijk maken van bewonersinitiatieven via een participatietool. Dat kan niet via de huidige website meedoeninveenendaal.nl. Voor nu is het een oplossing voor digitale burgerparticipatie in coronatijd, maar voor de brede mogelijkheden van participatie zal een definitieve online oplossing moeten worden gevonden, zoals nu is voorgesteld aan de raad. Via de voorgestelde participatietool kunnen inwoners wel zelf hun ideeën aandragen. Zij kunnen dan ook hun medestand organiseren en zien hoe de besluitvorming verloopt.

Beleidsindicatoren

Zijn niet van toepassing voor dit thema.

Verbonden partijen

Dit is niet van toepassing voor dit thema.

Beleid gerelateerd aan thema

Naam beleidsstuk Wanneer vastgesteld
Omgevingsvisie 17-12-2020
Integraal beleidskader sociaal domein 23-01-2020

Taakvelden thema Wijkgericht werken

Visie

Steeds meer mensen trekken naar onze gemeente en onze regio. Woningbouw, bedrijfsleven, mobiliteit, klimaatadaptatie, en de tekst onder de productie vragen steeds meer ruimte. In overleg met provincie en buurgemeenten wordt binnen Foodvalley verband besproken hoe alle ruimtevragen die op ons gebied afkomen, zo goed als mogelijk een plek kunnen krijgen in onze regio.

Waar nu veel wetten en regels zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving, worden deze samengebracht in de Omgevingswet welke zal ingaan in 2022. Veenendaal is al hard aan de slag met het treffen van de nodige voorbereidingen op de Omgevingswet en zal er dan ook klaar voor zijn om per 2022 de fysieke leefomgeving te benaderen binnen de kaders van de Omgevingswet. In 2020 is de Omgevingsvisie vastgesteld. Deze visie is het nieuwe, integrale strategische beleidsdocument voor de gehele fysieke leefomgeving en vormt daarmee de basis voor het Omgevingsplan en de Omgevingsprogramma’s.

We zetten ons in voor een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving waar onze inwoners en bedrijven zich prettig en medeverantwoordelijk voor voelen. De gemeente wil energieneutraal zijn en neemt de benodigde stappen voor aardgasvrije wijken. Wij geven uitwerking aan de ambitie om energieneutraal te zijn door in Regio Foodvalley samen te werken aan een Regionale Energie Strategie (RES). Met de (landelijke) planning voor aardgasvrije wijken halen we onze ambitie niet om in 2035 energieneutraal en aardgasvrij te zijn. Gezien deze landelijke ontwikkeling omtrent het aardgasvrij maken en de daarbij behorende nieuwe inzichten over de enorme organisatorische en financiële gevolgen van het vasthouden aan de deadline van 2035, beschouwen we de deadline van 2035 niet meer als haalbaar en gaan we ervan uit dat het behalen van de ambities in 2050 realistisch is.
Voor verplaatsingen in de stad kiezen inwoners vooral voor lopen en fietsen. In 2040 moet Veenendaal groener zijn dan nu en is onze buitenruimte klimaatbestendig en water-robuust ingericht. We zetten ons actief in voor een circulaire economie. Veenendaal denkt en handelt daarom in alle besluiten in kringlopen. Afval is grondstof. Veenendaal inspireert inwoners, bedrijven en organisaties in duurzaam denken en doen door zelf het goede voorbeeld te geven.

Thema’s

I. Ruimtelijke ontwikkeling
II. Openbare Ruimte
III. Wijkgericht werken

Financiën

Actuele ontwikkelingen

Thema I – Ruimtelijke ontwikkeling

Gebiedsgerichte aanpak stikstof
De eerste contouren voor de gebiedsgerichte aanpak gericht op natuurherstel vanuit de provincie Utrecht en Gelderland zijn in 2020 duidelijk geworden. Deze gebiedsgerichte aanpak is nodig niet alleen vanwege natuurherstel (voor Veenendaal met name het Natura2000 gebied Het Binnenveld), maar ook om ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen en ook uitbreidingen of renovaties van bestaande situaties. Hierbij kan gedacht worden aan nieuwe woningbouwplannen, maar ook verbouw van bestaand vastgoed op Nijverkamp. Deze gebiedsgerichte aanpak zal ook inzet vanuit de gemeente verwachten. Daarnaast is ook extra inzet op het stikstofdossier hard nodig, om te kunnen blijven voldoen aan de woningvraag en vragen vanuit het bedrijfsleven. In deze programmabegroting wordt voorzien in extra capaciteit die hier in 2021 naar verwachting voor nodig is.

Verstedelijkingsstrategie
De verstedelijkingsstrategie Arnhem/Nijmegen en Foodvalley is een opmaat naar het maken van afspraken over verstedelijking en daarmee ook mogelijke nieuwe locaties voor woningbouw en/of bedrijventerrein. Ook wordt er naar regionale mobiliteit gekeken en is het daarmee een opmaat naar het ter tafel brengen van infraprojecten bij de bestuurlijke overleggen Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-MIRT). De kosten van de verstedelijkingsstrategie worden verdeeld tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincies, de regio’s en de gemeenten. Voor 2021 is vanuit Veenendaal naar verwachting een budget van € 60.000 noodzakelijk.

Bodemtaken
Met de ingang van de Omgevingswet in 2022 wordt de gemeente bevoegd gezag voor de vaste bodem. Oftewel, bodemtaken zullen verschuiven van provinciaal naar gemeentelijk niveau. Er is nog niet bekend hoeveel deze bodemtaken gaan kosten en hoeveel geld vanuit het Rijk de gemeente hiervoor zal ontvangen. Een (groot) deel van de bodemtaken dient bij de ODRU belegd te worden, wat leidt tot meer af te nemen uren. Dit gekoppeld aan het stijgende uurtarief van de ODRU en de onzekerheid over de financiële middelen die de gemeente toebedeeld krijgt vanuit het Rijk, zorgt voor financiële onzekerheid en een grote kans op grotere druk op de gemeentelijke begroting.

Franse Gat
In 2020 is de Gebiedsvisie voor het Franse Gat vastgesteld. In deze wijk zijn de uitgangspunten vanuit de Omgevingsvisie vertaald op wijkniveau om zodoende de komende 20 jaar te werken aan een toekomstbestendige woonwijk. In de komende jaren wordt deze visie, in overleg met Patrimonium Woonservice, verder uitgewerkt voor de verschillende gebieden. Hierbij vindt een geïntegreerde uitwerking plaats van woningbouw, openbaar gebied en aspecten vanuit het sociale domein.
De kosten voor herstructurering moeten nog in beeld gebracht worden en in samenhang met andere gemeentelijke opgaven worden afgewogen. Het is nog niet duidelijk op welke wijze deze kosten gedekt gaan worden. In de gemeentelijke begroting en het Meerjaren Investeringsplan is hier nog geen rekening mee gehouden.

Thema II – Openbare Ruimte

Franse Gat
Met de uitvoering van de plannen van Patrimonium ontstaat een kans om het openbaar gebied in deze wijk aan te passen aan de wensen van deze tijd om zodoende een toekomstbestendige wijk te realiseren. De verdere uitwerking van de plannen van Patrimonium gaan een beeld geven van de kosten die dit met zich mee brengt.

Parkeren Sportpark Panhuis
Om de parkeerdruk in omliggende buurten rond sportpark Panhuis te verminderen en de veiligheid te verbeteren is het recht van opstal op Verlengde Sportlaan 3, in de brief aan de vereniging van september 2019, per 1 oktober 2020 opgezegd. In 2021 worden de kleedruimtes en de kantine van Unitas ‘48 gesloopt. Het terrein wordt ingericht als (fiets)parkeerterrein. In een latere fase (uitgangspunt 2023, afhankelijk van de resultaten van de eerste fase) wordt ook de opslag van Sportservice gesloopt en wordt dit terrein eveneens ingericht ten behoeve van parkeren. Hiervoor is in 2021 een bedrag van € 120.000 benodigd. Voor de sloop van de opslag van Sportservice is in 2023 een bedrag benodigd van € 15.000.

Zoals al eerder is aangegeven in de jaarrekening 2019, willen we het resterend voordelig saldo op de af te sluiten investeringen van sportterreinen inzetten om de parkeerdruk rondom sportpark Panhuis aan te pakken. Voor de verbetering van deze parkeerproblematiek zal een afzonderlijk voorstel bij de raad worden aangeboden. De vrijvallende kapitaallasten van de sportvelden zijn bij de jaarrekening gereserveerd voor de herinrichting van het terrein.

Langparkeren bedrijventerreinen
In 2020 zijn wij samen met de bedrijven gestart met de aanpak van de parkeerproblematiek op het bedrijventerrein Vendel/Factorij. In 2021 gaan wij in gesprek met bedrijven op de overige bedrijventerreinen om ook hier het parkeren beter te reguleren, bij voorkeur door het inrichten van parkeerverbodszones. Hiervoor is in 2021 eenmalig een bedrag van € 80.000 noodzakelijk voor bebording, advisering en communicatie. Definitieve uitvoering is mede afhankelijk van de uitkomsten uit het overleg met de ondernemers over de in te stellen maatregelen.

Brandverzekering
Vanwege het aflopen van de huidige brandverzekering heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een verhoging van de premie van in totaal € 72.000 op jaarbasis. Deze premieverhoging is in deze begroting opgenomen.

Onderhoud openbare ruimte
Op 19 november 2019 heeft het college besloten een overeenkomst aan te gaan met IW4 Beheer N.V. om via groepsdetachering te voorzien in het onderhoud van de openbare ruimte. De opdracht past in de begroting maar het is wel nodig om een aantal begrotingsposten, waaronder het investeringsschema, aan te passen. Aanpassing van het investeringsschema vraagt om een besluit van de raad. De kapitaallasten voor de aanschaf van materieel bedragen resp. € 4.000 en € 3.000 voor openbaar groen en begraafplaats (totaal € 7.000).

SBR-infill kunstgras
Op 19 december 2019 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over het niet nakomen van de zorgplicht (art 13 wet bodembescherming) inzake de verspreiding van SBR Infill naar de omgeving. Hieruit blijkt dat beheerders/eigenaren die maatregelen moeten treffen die redelijkerwijs getroffen kunnen worden om verspreiding tegen te gaan. Ook Veenendaal geeft voor de (13) kunstgrasvoetbalvelden en (1) trainingsstrook invulling aan deze zorgplicht. De maatregelen die hiervoor nodig zijn worden in 2021 uitgevoerd en vergen een investering van
€ 361.000. Structureel betekent dit een extra kapitaallast van € 30.000.

Thema III - Wijkgericht werken

In 2020 zijn we gestart met de doorontwikkeling van de wijkteams. Het wijkteam analyseert de stand van zaken in de wijk en welke zaken kunnen verbeteren. Voor deze wijkanalyse is gebruik gemaakt van o.a. lemononderzoek, gegevens over leefstijlen van inwoners in de verschillende buurten en wijken en wensen van inwoners. Op grond van deze gegevens zijn er wijkplannen gemaakt voor 2020/2021. In de wijkplannen is aangegeven welke activiteiten er de komende twee jaar worden uitgevoerd samen met de inwoners. Op dit moment zien wij geen ruimte om de benodigde inzet vanuit communicatie door te zetten naar 2021. Dit zal de doelstellingen die kunnen worden verwezenlijkt beperken.