Programma 6: Bedrijfsvoering

Financiële ontwikkelingen Bedrijfsvoering

Bedragen x €1.000
Feiten en ontwikkelingen Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten
0.4F - Overhead (communicatie) -30 0 0 0
0.4G - Overhead (Juridische zaken) -129 0 0 0
9.914 - Algemeen Bijstand, Reintegratie en Participatie -471 0 0 0
9.915 - Algemeen Beleid (MO) -188 0 0 0
Totaal Lasten -818 0 0 0
Baten
0.4N - Overhead (Vastgoed) 6 0 0 0
Totaal Baten 6 0 0 0
Saldo van baten en lasten 824 0 0 0
Stortingen
0.10F - Mutaties reserves Bedrijfsvoering 818 0 0 0
Totaal Stortingen 818 0 0 0
Saldo mutaties reserves -818 0 0 0

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.4F - Overhead (communicatie) (lagere lasten digitale toegankelijkheid € 30.000,-)
Om de digitale toegankelijkheid te bevorderen is met ingang van dit jaar structureel een bedrag in de begroting opgenomen van € 30.000. Binnen het team Communicatie is dit jaar geen capaciteit beschikbaar om dit onderwerp op te pakken. Ook op de arbeidsmarkt hebben we geen mensen bereid kunnen vinden om ons hierin te ondersteunen. Voorgesteld wordt om het budget van 2022 via de reserve meerjarige middelen mee te nemen naar 2023, zodat volgend jaar dit onderwerp opgepakt kan worden en hier tegelijkertijd een extra boost aan gegeven kan worden teneinde de digitale toegankelijkheid te bevorderen. 

0.4G - Overhead (Juridische zaken) (lagere lasten implementatie bestel- en inkoopsysteem € 129.000,-)
Vanuit het jaarrekeningsaldo 2021 is een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld om in de jaren 2022 en 2023 een bestel- en inkoopsysteem te implementeren. Inmiddels is een projectleider gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Om dit project in 2023 af te kunnen ronden is het noodzakelijk dat de in 2022 niet bestede middelen via de reserve meerjarige middelen worden meegenomen naar volgend jaar.

9.914 - Algemeen Bijstand, Reintegratie en Participatie (lagere lasten participatie € 471.000,-)
Tijdens de coronacrisis zijn ondernemers financieel ondersteund via de zogenaamde Tozo-regeling. Deze regeling is inmiddels beëindigd.  In de afgelopen jaren zijn via bestuursrapportages en de jaarstukken uitvoeringsmiddelen overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar. Dit is nodig, omdat in de komende jaren (naar verwachting tot in 2030) nog werkzaamheden moeten worden verricht, zoals de herbeoordelingen van bedrijfskredieten, controles van inkomsten en terugvorderingen van onterecht verstrekte Tozo-middelen. Gezien de looptijd van de werkzaamheden wordt jaarlijks voorgesteld de dan nog resterende middelen over te hevelen. In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld € 341.000,- over te hevelen en in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen om de noodzakelijke werkzaamheden de komende jaren te kunnen uitvoeren. 

Daarnaast wordt voorgesteld om middelen voor het zogenaamde Breed offensief ad € 44.000,- over te hevelen naar 2023. Eerder zijn deze middelen toegevoegd aan het budget ten behoeve van de inhuur van een procesmedewerker om de processen uit te lijnen rondom de Wet verbetering Poortwachter (WvP). Ondanks twee uitvragen via Flextender hebben we nog geen geschikte kandidaat gevonden. De werkzaamheden moeten nog wel worden uitgevoerd. 

Verder komt er een grote wetswijziging in de Participatiewet aan. Minister Schouten wil de Participatiewet meer in balans brengen en oog hebben voor de menselijke maat. Er komen mogelijke versoepelingen aan zoals het mogelijk maken van ontvangen van giften en/of boodschappen vanuit eigen netwerk en verruimen van de mogelijkheden om geld bij te verdienen naast de uitkering. Daarnaast is opgeroepen om maatregelen die de Participatiewet overstijgen een meer integrale aanpak te geven. Deze plannen zijn momenteel nog niet uitgewerkt. Per 1 januari 2023 wijzigt de kostendelersnorm zodat inwonende jongvolwassenen tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten. Met deze wijziging beoogt de regering inkomenszekerheid bij uitkeringsgerechtigde gezinnen te vergroten. Dit heeft als gevolg dat een grotere doelgroep de alleenstaande bijstandsnorm kan ontvangen, waardoor uitkeringskosten stijgen. Wij verwachten dat het BUIG-budget vanaf 2023 in de verhogende kosten compenseert. Een laatste ontwikkeling in dit verband is de herijking van de handhavingsinstrumenten. Het Rijk onderzoekt de effectiviteit van het opleggen van sancties in alle gevallen (boete en maatregelen), maar kijkt ook naar het debiteurenbeleid vanuit het principe dat een betalingsregeling eindig is. In dit kader past ook het initiatiefwetsvoorstel om de terugvorderingstermijn voor onder andere bijstand aan te passen van 20 naar 5 jaar. Deze plannen zijn op dit moment nog niet uitgewerkt, waardoor de gevolgen voor het gemeentelijk beleid nog onbekend zijn. Het college heeft toegezegd om de inrichting van onze controle- en onderzoeksystematiek binnen de Participatiewet tegen het licht houden. Dit naar aanleiding van het gebruik van risicoprofielen. Dat controle nodig is staat buiten discussie, hoe we dit vormgeven wordt voorgelegd aan de raad. 

Het zwaartepunt van de implementatie ligt in de eerste helft van 2023. Vooralsnog is het onduidelijk of het Rijk middelen beschikbaar stelt voor de implementatiekosten. Voorgesteld wordt om van de nog resterende middelen € 86.000,- over te hevelen naar 2023 en in 2023 beschikbaar te stellen voor de implementatie van de verwachte wetswijzigingen.

Voorgesteld wordt in totaal € 471.000,- over te hevelen naar 2023.

9.915 - Algemeen Beleid (MO) (lagere lasten o.a. impulsen decembercirculaire 2021 en inwerkingtreding Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (WAMS) € 188.000,-)
Met de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de impulsen uit de decembercirculaire 2021, zijn we voor de zomervakantie 2022 begonnen met de werving van de benodigde tijdelijke formatie. Eén van de functies wordt per 1 november vervuld en voor een andere functie is de werving tot op heden nog niet gelukt. Hierdoor en door extra benodigde inzet voor de opvang Oekraïense ontheemden en statushouders is er verder nog geen invulling gegeven aan de inzet van deze middelen. Daarnaast is het wetsvoorstel voor de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (WAMS) nog niet vastgesteld en is de inwerkingtreding opgeschoven naar vermoedelijk 1 januari 2024. Dit betekent dat de voorbereiding op de implementatie ook is uitgesteld tot 2023. In 2023 zal verder concrete invulling worden gegeven aan de beschikbaar gestelde middelen. Voorgesteld wordt om het restantbedrag van € 188.000, dat overblijft in 2022 over te hevelen naar 2023.

Baten

N.v.t.

Reservemutaties

Reserve meerjarige middelen: storting (€ 818.000,-)
Voorgesteld wordt om de resterende middelen ten behoeve van de diverse doelen, ad. in totaal € 818.000,-, via de reserve meerjarige middelen over te hevelen naar 2023.

Risico's/ ontwikkelingen Bedrijfsvoering

Informatiebeveiliging
Informatiebeveiliging heeft blijvend de aandacht. Het jaarlijkse verantwoordingstraject ENSIA, dat bestaat uit een zelfevaluatie en een IT-audit, is in volle gang. Cybercriminaliteit neemt toe, met name ransomware-aanvallen hebben een grote impact op een organisatie. Het recent gepubliceerde ‘Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2023 -> 2024’ onderschrijft dat ransomware de voornaamste dreiging is voor gemeenten. In dit dreigingsbeeld wordt vermeld dat de dreigingen zo snel toenemen dat er meer nodig is om het groeiende gat te dichten, maar ook dat gemeenten het tij kunnen keren. Om dit de nodige aandacht te geven zijn we op zoek naar zowel een technisch beveiligingsspecialist als een organisatorische beveiligingsspecialist. Er zal onder andere worden ingezet op een doorontwikkeling op de volgende aspecten: continuïteitsmanagement, technische inrichting en inrichtingsprincipes, inventarisbeheer en configuratiebeheer, monitoring en detectie, processen en procedures (communicatie, incidentrespons), accounts en rechten, technische maatregelen en medewerkersbewustzijn.