Programma 4: Burger en Bestuur

Financiële ontwikkelingen Burger en bestuur

Bedragen x €1.000
Feiten en ontwikkelingen Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten
1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer -1.000 0 0 0
1.1B - Crisisbeheersing en Brandweer 564 0 0 0
1.2 - Openbare orde en veiligheid -61 0 0 0
Totaal Lasten -497 0 0 0
Saldo van baten en lasten 497 0 0 0
Stortingen
0.10D - Mutaties reserves Burger en Bestuur 1.061 0 0 0
Totaal Stortingen 1.061 0 0 0
Saldo mutaties reserves -1.061 0 0 0

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten
1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer (lagere lasten 1.000.000,-)
Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne is een geactualiseerde kostenopzet gemaakt voor de periode maart tot en met december 2022. Op basis van de verwachte vergoedingen wordt uitgegaan van een rijksbijdrage van € 3.160.000,- in 2022. In de tweede bestuursrapportage is nog uitgegaan van een vergoeding van € 1.692.800,- voor de periode maart tot en met september 2022. In deze bestuursrapportage wordt de raming derhalve verhoogd met € 1.467.200,-. Aan de kostenkant wordt ook een bedrag geraamd van € 3.160.000,-, zodat de opvang van de ontheemden budgettair neutraal verloopt. Dit is ook het uitgangspunt van het Rijk.

De kostenprognose is gebaseerd op informatie zoals deze ten tijde van het schrijven van deze bestuursrapportage bekend is. Op basis van de kostenprognose is de verwachting dat de vergoeding door het Rijk voor 2022 uitkomt op ca. € 3.160.000. Aan kosten wordt een bedrag verwacht voor 2022 van ca. € 2.160.000. Het uitgangspunt is dat de rijksvergoeding de gemeentelijke voldoende zal compenseren. Voorgesteld wordt het bedrag dat niet wordt uitgegeven in 2022 (€ 1.000.000,-) over te hevelen naar 2023 en in dat jaar beschikbaar te stellen voor mogelijke aanvullende of onvoorziene kosten, eventuele extra inzet op ondersteuning en activiteiten, etc.

In de ‘Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne’ zijn diverse vergoedingen voor gemeenten opgenomen. Op aanvraag verstrekt en betaalt de staatssecretaris in 2022 aan gemeenten een voorschot van 100% van het aantal opvangplekken voor ontheemden dat een gemeente in een boekjaar verwacht te realiseren maal het normbedrag en de werkelijke transitiekosten. 
In 2022 zal een voorschot worden aangevraagd bij het Rijk. De verantwoording en vaststelling vindt vervolgens plaats in 2023.

1.1B - Crisisbeheersing en Brandweer (hogere lasten tijdelijke huisvesting brandweer € 564.000,-)
Momenteel worden er plannen gemaakt voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne. Bij het uitvoeren van deze plannen is het noodzakelijk de brandweer in 2023 tijdelijk te herhuisvesten. De kosten hiervan worden geraamd op  € 564.000,- (inclusief kostenverhogende BTW).  

1.2 - Openbare orde en veiligheid (lagere lasten veiligheidsbeleid € 61.000,-)
Dit betreft middelen die ter beschikking zijn gesteld door het Rijk en zijn geoormerkte gelden voor de lokale, integrale aanpak van polarisatie, radicalisering, extremisme en terrorisme. Van dit geld is €21.000,- in 2021 overgeheveld naar 2022. De overige €40.000,- is in 2022 door het Rijk toegekend voor deze aanpak. In 2022 hebben we de middelen nog niet kunnen besteden aan de activiteiten waar ze voor toegekend zijn, doordat er binnen dit dossier andere keuzes gemaakt moesten worden als gevolg van publicaties in de media. Voorgesteld wordt om de geoormerkte gelden over te hevelen naar 2023, zodat de brede, preventieve aanpak een stevige boost kan krijgen.

Baten

N.v.t.

Reservemutaties:

Reserve meerjarige middelen: storting (€ 1.061.000,-)
Voorgesteld wordt om de resterende middelen ten behoeve van de diverse doelen, ad. in totaal € 1.061.000, via de reserve meerjarige middelen over te hevelen naar 2023.

Risico's/ ontwikkelingen Burger en Bestuur

N.v.t.