Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling

Financiële ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling

Bedragen x €1.000
Feiten en ontwikkelingen Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten
3.1A - Economische ontwikkeling -147 0 0 0
3.1C - Economische ontwikkeling -425 0 0 0
3.3B - Bedrijfsloket en -regelingen 0 0 0 0
3.4A - Economische promotie -29 0 0 0
3.4B - Economische promotie -40 0 0 0
Totaal Lasten -641 0 0 0
Saldo van baten en lasten 641 0 0 0
Stortingen
0.10B - Mutaties reserves Economie, Werk en Ontwikkeling 641 0 0 0
Totaal Stortingen 641 0 0 0
Saldo mutaties reserves -641 0 0 0

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten
3.1A - Economische ontwikkeling (lagere lasten economische ontwikkeling € 147.000,-)
In 2022 is een provinciale subsidie ontvangen gericht op de versterking van de organisatiestructuur in de binnenstad. Van de drie projecten die via deze subsidie worden gerealiseerd zijn inmiddels twee gestart en deze verlopen volgens planning. Belangrijk ijkpunt was de uitslag van de BIZ-verkiezing van 2 november 2022 waarbij een ruime meerderheid heeft gekozen voor een continuering van de BIZ. De voorbereidingen voor het derde project, gericht op een activiteiten-, promotie- en marketingplan voor de binnenstad zijn inmiddels gestart. Dit project heeft een scope van 5 jaar. De verwachting is dat dit plan in het eerste kwartaal van 2023 gereed is.  

Binnen dit taakveld staat tevens de extra gemeentelijke bijdrage aan het Bernhard van Kreelfonds begroot. De verwachting is dat hier in 2023 nog gebruik van wordt gemaakt. Voorstel is dit bedrag van € 15.000,- over te hevelen naar 2023. 

Vanwege nog niet ingevulde vacatureruimte en prioritering van werkzaamheden is de opzet van het project Herwaardering Vakmanschap vertraagd. Voorgesteld wordt om het restant van € 59.000,- over te hevelen naar 2023 voor uitvoering van het project. Daarnaast wordt voorgesteld om van de in 2022 beschikbare middelen € 23.000,- over te hevelen naar 2023. Dit budget is gericht op de doorontwikkeling van ondernemersdienstverlening. Een voorstel voor de besteding hiervan wordt in november aan de directie voorgelegd. 

De besteding van het budget uitvoering actieplan Visie Bedrijventerreinen wordt nog uitgewerkt, in afwachting van vaststelling Visie Bedrijventerreinen. Voorgesteld wordt dit budget van € 25.000,- over te hevelen naar 2023.  

3.1C - Economische ontwikkeling (lagere lasten programma Vitale Binnenstad € 425.000,-)
Vanuit Programma Vitale Binnenstad is de verwachting dat er per 31 december 2022 € 500.000,- over blijft. Hiervan is € 75.000,- te relateren aan een vooruit ontvangen subsidie en voor een bedrag van € 425.000,- wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2023 via de reserve meerjarige middelen.

Er zijn verschillende redenen waarom we die € 425.000,- dit jaar niet uitgeven. Zo is een aanzienlijk deel van het budget via de Regeling Transformatie & Verplaatsing detailhandel wel beschikt. Uitbetaling vindt echter pas plaats in 2023 nadat de verbouwing van het te transformeren pand is afgerond. Voor het onderdeel vergroenen en beleven van de binnenstad zijn we dit jaar wel begonnen met de planvorming maar de uitvoering zal pas in 2023 plaatsvinden. Tenslotte vallen de kosten voor de inzet van de gebiedsregisseur die de transformaties in de binnenstad moet organiseren dit jaar lager uit omdat we hiervoor eenmalig een subsidie van de provincie Utrecht hebben ontvangen. 

3.4A - Economische promotie (lagere lasten vestigingsbeleid € 29.000,-)
Vanuit het project vestigingsbeleid worden voor het onderwerp Promotie enkele campagnes gehouden gericht op zowel ondernemers voor de bedrijventerreinen als voor de detailhandel in de binnenstad. In december 2022 wordt een eerste campagne gestart die een doorlooptijd heeft naar 2023. Aangezien er in 2023 geen projectbudget meer beschikbaar is wordt voorgesteld de in 2022 resterende middelen van € 29.000,- over te hevelen naar 2023 zodat de resterende projecten kunnen worden uitgevoerd en afgerond. 

3.4B - Economische promotie (lagere lasten evenementen € 40.000,-)
In 2021 is vanwege de coronapandemie € 90.000,- van het niet ingezette evenementenbudget overgeheveld naar 2022. In 2022 zijn -conform verwachting- meer aanvragen dan gebruikelijk om subsidie voor evenementen ontvangen. Ook werden hogere bijdragen gevraagd, vanwege de gestegen kosten voor evenementen (onder andere ook toegenomen kosten voor beveiliging vanwege een terugtredende politie). 

Van het totaal beschikbare budget in 2022 resteert naar verwachting € 40.000,-. Ook in 2023 worden meer en ook hogere aanvragen verwacht. Daar komt bij dat in 2023 een nieuw evenementenbeleid wordt vastgesteld waardoor evenementen (mede door het participatietraject) meer aandacht krijgen en er wellicht daardoor ook nog meer aanvragen om subsidie worden ingediend. Voorgesteld wordt om het restant budget van € 40.000,- over te hevelen naar 2023 en in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen als evenementenbudget. 

Baten
N.v.t.

Reservemutaties

Reserve meerjarige middelen: storting (€ 641.000,-)
Voorgesteld wordt om de resterende middelen ten behoeve van de diverse doelen, van in totaal € 641.000,-, via de reserve meerjarige middelen over te hevelen naar 2023.

 

Risico's/ ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling

Arbeidsmarktontwikkelingen
Uit de cijfers van het UWV blijkt dat de spanning op de arbeidsmarkt in de regio Foodvalley oploopt. Vergeleken met een jaar geleden zijn er 34% meer vacatures. Vergeleken met het tweede kwartaal in 2020 - het begin van de coronacrisis - is het aantal vacatures zelfs verdubbeld.

Tegelijk daalt het aanbod van werkzoekenden fors. Dit leidt tot oplopende personeelstekorten bij werkgevers en tegelijk meer kansen op werk voor werkzoekenden. De krapte is zichtbaar in alle beroepsgroepen en is nog niet eerder zo groot geweest. De arbeidsparticipatie van ouderen is toegenomen. Dit betekent dat er meer 50-plussers dan voor de coronacrisis aan het werk zijn. 

Of de afbouw van de landelijke corona-steunmaatregelen heeft geleid tot een toename van het aantal faillissementen is nog (steeds) niet inzichtelijk.

Naar verwachting zullen de effecten van de sterk gestegen energietarieven zich doen gelden op de werkgelegenheid. Landelijke steunmaatregelen zullen erop gericht zijn om deze tegen te gaan maar het is nog niet duidelijk welke dit zijn en wanneer deze van kracht worden. 

Voortdurend aandachtspunt in onze arbeidsmarktregio Foodvalley, net als in andere regio’s, is het realiseren van een goede aansluiting tussen vacatures en beschikbare kandidaten. Hierbij gaat het om de afstemming tussen de flexibiliteit van werkgevers om functieprofielen aan te passen,  en vervolgens het kunnen aanbieden van kandidaten die hier in grote mate aan kunnen voldoen. In de regio worden verschillende projecten geïnitieerd en uitgevoerd om deze aansluiting te verbeteren en te versterken, waarbij ook nieuwe groepen inwoners worden benaderd. Bij dit laatste gaat het in grote mate om het zogenaamde onbenutte arbeidspotentieel.