Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Financiële ontwikkelingen Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Bedragen x €1.000
Feiten en ontwikkelingen Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten
0.8 - Overige baten en lasten -1.548 0 0 0
Totaal Lasten -1.548 0 0 0
Baten
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds -172 0 0 0
Totaal Baten -172 0 0 0
Saldo van baten en lasten 1.376 0 0 0
Stortingen
0.10E - Mutaties reserves Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 157 0 0 0
Totaal Stortingen 157 0 0 0
Saldo mutaties reserves -157 0 0 0

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.8 - Overige baten en lasten (lagere lasten prijsstijgingen en investeringen € 1.548.000,-)
In de 2e bestuursrapportage is voor prijsstijgingen een bedrag van € 1.514.000 geraamd, op basis van de meicirculaire. In de 2e bestuursrapportage zijn de uitgaven op reële basis geraamd, waarbij gebleken is dat de reservering nauwelijks wordt aangewend. Voorlopig gaan we uit dat ongeveer de helft niet zal worden gebruikt. Op basis hiervan wordt een voordeel ingeboekt van € 750.000,-.

De uitgaven voor de reconstructie van de fietspaden Rondweg-West zijn door prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne € 90.000,- hoger. Voorgesteld wordt om ter dekking van deze hogere kosten een bedrag van € 90.000,- ten laste te brengen van de stelpost prijsstijgingen en te storten in de reserve dekking kapitaallasten. 

Zoals ook al in eerder bestuursrapportages aangegeven zijn de prijzen fors gestegen. Door materiaal schaarste zijn de kosten voor de vervanging van de geluidsschermen Grote Beer -Schelf € 67.000,- hoger uitgevallen dan geraamd. Voorgesteld wordt om ter dekking van deze hogere kosten € 67.000,- ten laste te brengen van de stelpost prijsstijgingen en te storten in de reserve dekking kapitaallasten.

De energiekosten vallen door de prijsstijgingen op de energiemarkt dit jaar hoger uit, zoals al aangekondigd in eerdere bestuursrapportages. Op basis van de gegevens bekend bij de tweede bestuursrapportage is bij risico’s en ontwikkelingen een inschatting gemaakt dat we € 720.000,- hogere energiekosten verwachten. Echter omdat wij dit jaar de energie nog afnemen via Citytec, die een veel lager tarief doorrekent dan de actuele prijzen, komen de energiekosten voor de openbare verlichting € 145.000,- hoger uit dan begroot. Voorgesteld wordt om de hogere energiekosten ad € 145.000,- te dekken uit de stelpost prijsstijgingen.

Niet alle investeringen zijn conform de planning uitgevoerd. Soms is er sprake van vertraging of de investering is pas later geheel gereedgekomen. Omdat de afschrijving pas begint in het jaar nadat de investering gereed is gekomen (werk opgeleverd) verschuift de afschrijving dan met een jaar ten opzichte van de raming. Per saldo is er sprake van een incidenteel voordeel van € 496.000,-.

Baten

0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds (lagere baten septembercirculaire € 172.000,-)
In de septembercirculaire 2022 zijn de technische mutaties aangepast op basis van de meest recente gegevens. Per saldo bedraagt de uitkering voor 2022 € 172.000,- lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de mutatie WOZ-waarden.

Reservemutaties

Reserve dekking kapitaallasten investeringen: storting (€ 157.000,-)
Voorgesteld wordt om voor aanvullende investeringen afgerond € 157.000,- te storten in de reserve dekking kapitaallasten investeringen voor reconstructie fietspaden Rondweg-West en vervanging geluidsschermen Grote Beer-Schelf.

Risico's/ ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

N.v.t.