Programma 6: Bedrijfsvoering

Financiële ontwikkelingen Bedrijfsvoering

Bedragen x €1.000
Feiten en ontwikkelingen Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten
0.4L - Overhead (P&O) -250 0 0 0
0.4N - Overhead (Vastgoed) -65 0 0 0
0.4P - Overhead (Strategie) 26 0 0 0
9.914 - Algemeen Bijstand, Reintegratie en Participatie -44 0 0 0
9.917 - Algemeen Control -45 0 0 0
Totaal Lasten -378 0 0 0
Stortingen
0.10F - Mutaties reserves Bedrijfsvoering 339 0 0 0

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.4 - Overhead (lagere lasten opleidingsbudget € 250.000, lagere lasten vastgoed Gemeentehuis € 65.000 en hogere lasten advieskosten € 26.000):
Van het opleidingsbudget zal naar verwachting een bedrag van € 250.000 niet besteed worden, omdat een deel van de scholing. o.a. door de coronamaatregelen niet heeft plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2022 en specifiek in te zetten voor scholing die is uitgesteld.

Op basis van het beheerplan gemeentelijk Vastgoed 2021-2025 (zie Programma 1: Fysieke leefomgeving, toelichting bij taakveld 6.1) wordt binnen de betreffende voorziening in relatie tot het vastgoed Gemeentehuis € 65.000 afgeraamd. Dit vanwege een herberekening van de onderhoudskosten die afwijken ten opzichte van de berekening van 4 jaar geleden.

Op de post Bestuurlijke advisering is een nadeel ontstaan van € 26.000. Dit wordt veroorzaakt door hogere advieskosten inzake DEVO en de Freule-kwestie. Daarnaast is de contributie aan de VNG iets hoger dan geraamd. Verzocht wordt dit bedrag in de 3e bestuursrapportage bij te ramen.

9.914 - Algemeen Bijstand, Reintegratie en Participatie (lagere lasten € 44.000):
In de septembercirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld (€ 44.000) ten behoeve van de implementatie van wijzigingen voortvloeiend uit het wetsontwerp Breed offensief, wat controversieel is verklaard. Het gaat onder andere om het stroomlijnen van de administratieve werkprocessen rondom loonkostensubsidie. In 2021 inventariseren we de impact van de aansluiting bij het landelijk preferent administratief proces. Uitvoering van de taak wordt voorzien voor 2022. Voorgesteld wordt de middelen over te hevelen naar 2022 en in 2022 beschikbaar te stellen voor uitvoering van deze taak.

9.917 - Algemeen Control (lagere lasten € 45.000):
Op de post adviezen van derden van waaruit externe expertise kan worden ingehuurd voor onderzoeken door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, resteert in 2021 een bedrag van € 45.000. Om in 2022 dergelijke onderzoeken goed te kunnen uitvoeren en daarvoor (kwalitatief) voldoende expertise te kunnen inzetten, is het voorstel om het restantbedrag over te hevelen naar 2022. Dergelijke onderzoeken vragen de nodige voorbereiding en zijn duur. De huidige jaarlijkse middelen zijn hiervoor niet toereikend. Afgelopen jaren heeft daarom dergelijk onderzoek niet plaats gevonden. In 2021 worden de voorbereidingen gedaan om de onderzoeken in 2022 te kunnen uitvoeren. Door de middelen uit eerdere jaren toe te voegen aan het in 2022 beschikbare budget wordt het mogelijk om uitvoering te geven aan dergelijk onderzoek. Voorgesteld wordt de resterende middelen, ad € 45.000, over te hevelen naar 2022.  Via deze overheveling kunnen in 2022 twee onderzoeken plaatsvinden. 
Hiermee is structureel het probleem niet opgelost. Op dit moment is structureel € 22.000 jaarlijks beschikbaar. Voor de structurele bekostiging van de onderzoeken voor de jaren 2023 en verder zal in een volgend P&C document een voorstel aan u worden voorgelegd. 

Reservemutaties

Reserve meerjarige middelen: storting (€ 339.000)
Voorgesteld wordt om de resterende middelen ten behoeve van de diverse doelen, ad. in totaal € 339.000, via de reserve meerjarige middelen over te hevelen naar 2022.

Risico's / ontwikkelingen Bedrijfsvoering

Stijging energieprijzen
De stijging op de energieprijzen hebben voor onze gemeente in 2021 en 2022 geen effect aangezien voor die jaren de tarieven contractueel al op een (lager) vast tarief zijn vastgelegd. Vanaf 2023 zullen we naar verwachting wel te maken krijgen met de hogere energieprijzen. Deze ontwikkeling zullen we meenemen bij het opstellen van de Kadernota 2023-2026.

Exploitatiekosten ICT
Met de huidige toename van het aantal applicaties en ICT-voorzieningen en het verschuiven van applicaties die  in  het eigen datacenter draaien naar applicaties die worden afgenomen als Cloud-dienst is er een toename van exploitatiekosten voor ICT, waardoor het exploitatiebudget onder druk komt. Dit jaar zal dit nog niet leiden tot een overschrijding  van het ICT-budget. Gezien de ontwikkelingen die te verwachten zijn in 2022 zal dit mogelijk wel tot een verhoging van het exploitatiebudget leiden.