Inleiding

Algemeen

Voor u ligt de 3e bestuursrapportage 2021. De 3e bestuursrapportage is hoofdzakelijk financieel van aard en staat in het teken van het aanpassen van de bestaande ramingen en het prognosticeren van het rekeningresultaat. Tevens vindt u in de rapportage een actualisatie van de risico’s. De inhoudelijke verantwoording op basis van de doelen zoals die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2021-2024 maakt geen onderdeel uit van deze rapportage. Tussentijdse verantwoording hierover heeft reeds via de 1e en 2e bestuursrapportage plaatsgevonden. De eindverantwoording zal plaatsvinden in de jaarrekening 2021.

In deze bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de financiële afwijkingen ten opzichte van de actuele Programmabegroting 2021-2024 (primitieve programmabegroting inclusief nadien genomen raadsbesluiten zoals de 1e en 2e bestuursrapportage 2021). Deze rapportage heeft daarom voornamelijk betrekking op de financiële ontwikkelingen die zich in 2021 hebben voorgedaan na de 2e bestuursrapportage 2021 (met peildatum 1 september). De peildatum van deze rapportage is 1 november 2021.

Deze rapportage gaat in op afwijkingen, zowel wat betreft de baten en lasten, de geleverde goederen en diensten en indien daar aanleiding voor is de maatschappelijke effecten. In deze rapportages wordt in ieder geval aandacht besteed aan afwijkingen groter dan € 25.000.

Om de leesbaarheid van het document te vergroten is er in de bijlage een lijst van afkortingen opgenomen.

De coronacrisis (COVID-19)

In september zijn de maatregelen verder versoepeld. We kunnen zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. De landelijke cijfers laten zien dat  ruim 84% van alle mensen van 18 jaar en ouder volledig is gevaccineerd. Ruim 87% van deze leeftijdsgroep heeft minimaal één prik gehad (bron RIVM).  Alleen met een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad kunnen alle maatregelen worden losgelaten, de kwetsbare mensen in de samenleving worden beschermd en blijft iedereen toegang tot zorg hebben. Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Het kabinet heeft op 2 november extra maatregelen aangekondigd om de snelle verspreiding van het coronavirus af te remmen.

Financiële effecten 
De crisis en de maatregelen hebben nog steeds gevolgen voor de uitvoering van de begroting 2021. In deze rapportage vindt u de ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis in financiële zin terug per taakveld binnen de programma’s.

In onderstaand overzicht zijn de budgettaire effecten van de crisis en de genomen maatregelen (op programmaniveau) in een totaaloverzicht opgenomen.

Programma Overgehevelde middelen vanuit 2020 (via resultaat-bestemming) (A) Geraamde inkomsten compensatie 1e berap 2021 (B) Geraamde inkomsten compensatie 2e berap 2021 (C) Geraamde inkomsten compensatie 3e berap 2021 (D) Totaal beschikbaar budget 2021 (A+B+C+D)
1 Fysieke Leefomgeving € - € - € -
2 Economie, Werk en Ontwikkeling € - € - € -
3 Sociale Leefomgeving € - € 2.168.000 € 709.042 € 2.877.042
4 Burger en Bestuur € - € - € -
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien € 1.893.000 € 1.969.000 € 30.000 € 957.000 € 4.849.000
6 Bedrijfsvoering € - € - € -
Reserveringen (diverse programma's)
Eindtotaal € 1.893.000 € 4.137.000 € 739.042 € 957.000 € 7.726.042
Programma Geraamde uitgaven middelen vanuit 2020 (E) Geraamde gederfde inkomsten 1e berap 2021 (F) Geraamde gederfde inkomsten 2e berap 2021 (G) Geraamde gederfde inkomsten 3e berap 2021 (H) Geraamde uitgaven 1e berap 2021 (I) Geraamde uitgaven 2e berap 2021 (J) Geraamde uitgaven 3e berap 2021 (K) Totaal verwachte uitgaven/ge-derfde inkomsten 2021 (E+F+G+H+I+J+K) Saldo 2021 (totaal budget - totaal verwachte uitgaven/gederfde inkomsten)
1 Fysieke Leefomgeving € - € - € - € -
2 Economie, Werk en Ontwikkeling € 40.000 € 100.000 € 140.000 € -140.000
3 Sociale Leefomgeving € 760.000 € - € 3.039.000 € 1.037.042 € -403.000 € 4.433.042 € -1.556.000
4 Burger en Bestuur € - € - € 222.000 € 85.000 € -40.000 € 267.000 € -267.000
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien € 75.000 € - € 75.000 € 4.774.000
6 Bedrijfsvoering € 900.000 € - € 147.000 € -250.000 € 797.000 € -797.000
Reserveringen (diverse programma's) € 795.000 € 795.000 € -795.000
Eindtotaal € 1.775.000 € 100.000 € - € - € 3.261.000 € 1.269.042 € 102.000 € 6.507.042 € 1.219.000

De financiële afwijkingen in deze rapportage betreffen:

1. Inkomsten compensatie 2021:
- tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) ( € 727.000 voordelig);
- buurt- en dorpshuizen ( € 38.000 voordelig);
- lokale cultuur (€ 192.000 voordelig).

2. Inkomsten compensatie 2022:
- aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden (€ 34.000 voordelig);
- impuls re-integratie bijstandsgerechtigden (€ 100.000 voordelig);
- gemeentelijk schuldenbeleid (€ 110.000 voordelig);
- bijzondere bijstand (€ 55.000 voordelig).

3. Geraamde gederfde inkomsten 2021:

4a. Geraamde uitgaven 2021 (compensatie door corona):
- hogere uitgaven TONK  (€ 27.000 nadelig);
- lagere uitgaven coronaherstelfonds (€ 300.000 voordelig);
- hogere uitgaven interventieteams (€ 35.000 nadelig);
- hogere uitgaven toezicht en handhaving (€ 40.000 nadelig).

4b. Geraamde uitgaven 2021 (reguliere budgetten):
- lagere uitgaven implementatiebudget quasi inbesteding Welzijn (€ 130.000 voordelig);
- lagere uitgaven evenementenbeleid (€ 115.000 voordelig);
- lagere uitgaven opleidingsbudget (€ 250.000 voordelig).

5. Reserveringen 2021:
- hogere storting meerjarige middelen implementatiebudget quasi inbesteding Welzijn (€ 130.000 nadelig);
- hogere storting meerjarige middelen opleidingsbudget(€ 250.000 nadelig);
- hogere storting meerjarige middelen coronaherstelfonds (€ 300.000 nadelig);
- hogere storting meerjarige middelen evenementenbeleid (€ 115.000 nadelig).

De geraamde inkomsten door compensatie vanuit het Rijk, voor zover het de algemene uitkering betreft, is gebaseerd op de decembercirculaire 2020, de maartbrief 2021, meicirculaire 2021 en de septembercirculaire 2021 vanuit het ministerie van BZK. Deze compensatie vanuit het Rijk is als volgt onder te verdelen:

Onderwerp Toegekende compensatie decembercirculaire 2020 Toegekende compensatie maartbrief 2021 BZK Toegekende compensatie meicirculaire 2021 Toegekende compensatie septembercirculaire 2021 Totaal toegekende compensatie Toegekende compensatie septembercirculaire 2021 Totaal toegekende compensatie
2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022
Lokale culturele voorzieningen € 513.000 € 192.000 € 705.000
Extra kosten verkiezingen € 82.000 € 82.000
Compensatie quarantainekosten € 108.000 € 108.000
Aanvullende pakket re-integratiekosten € 203.000 € 203.000 € 34.000 € 34.000
Gemeentelijke schuldenbeleid € 115.000 € 115.000 € 110.000 € 110.000
Bijzondere bijstand € 40.000 € 40.000 € 55.000 € 55.000
Perspectief jeugd en jongeren € 152.000 € 152.000
Jongerenwerk € 52.000 € 52.000
Mentale ondersteuning € 43.000 € 43.000
Activiteiten en ontmoetingen € 30.000 € 30.000
Bijzondere bijstand (TONK) € 242.000 € 727.000 € 969.000
Afvalverwerking € 102.000 € 102.000
Bestrijden eenzaamheid ouderen € 127.000 € 127.000
Extra begeleiding kwetsbare groepen € 141.000 € 141.000
Voorschoolse voorziening peuters € 19.000 € 19.000
Heroriëntatie zelfstandigen € 20.000 € 20.000
Jeugd aan Zet € 10.000 € 10.000
Buurt- en dorpshuizen € 38.000 € 38.000
Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden € 100.000 € 100.000
Totaal € 1.061.000 € 908.000 € 30.000 € 957.000 € 2.956.000 € 299.000 € 299.000

Bovenstaande tabel is een uitwerking /specificatie van de inkomsten uit de tabel ''financiële effecten coronacrisis''.

Conclusie
Uit de bovengenoemde overzichten blijkt dat op dit moment het beschikbare budget voor de corona-effecten in 2021 € 7.726.042 bedraagt. Daarnaast zijn de verwachte uitgaven / gederfde inkomsten in 2021 geprognosticeerd op € 6.507.042. Op dit moment resteert derhalve een bedrag van € 1.219.000.  In de tweede bestuursrapportage 2021 is een saldo van  € 364.000 gemeld. Het verschil tussen de 2e en 3e bestuursrapportage bedraagt € 855.000. 

Het restant van de ''coronagelden'' vanuit deze rapportage, ad € 855.000, wordt via de stelpost “coronagelden” gereserveerd om de extra onvermijdbare uitgaven dan wel gederfde inkomsten die zich dit jaar vanwege de coronamaatregelen nog voordoen, te dekken.
In de jaarstukken zullen we u nader informeren over de financiële ontwikkelingen die voortvloeien uit de coronacrisis.

Investeringskredieten


De raad wordt voorgesteld om de volgende investeringsbedragen beschikbaar te stellen:

Voorbereidingsbudget voor startfase School in Groenpoort (€ 100.000)
In juni 2021 heeft de raad besloten om een nieuw schoolgebouw in Groenpoort te ontwikkelen. Omdat het investeringsbudget (inclusief voorbereidingskosten) voor deze school nog niet via een meerjareninvesteringsplan beschikbaar is gesteld, is een raadsbesluit voor het nu alvast beschikbaar stellen een voorbereidingskrediet nodig. Dit budget is nodig om de projectopdracht, stedenbouwkundige inpassing, samenwerkingsovereenkomst met het schoolbestuur, de voorbereidingen voor de grondaankoop en diverse andere zaken te kunnen uitvoeren. Dit leidt vervolgens tot een raadsvoorstel medio 2022 voor het vervolg. Dit bedrag omvat tevens budget voor inschakeling van (een) externe partij(en) voor een deel van deze werkzaamheden. De externe inzet is hoger dan normaal omdat er met dit besluit diverse onderwijstrajecten tegelijk lopen waar onvoldoende capaciteit binnen de organisatie voor aanwezig is.

Aanschaf gebruikersapparatuur (investering € 516.000)
In het kader van het “Veens Nieuwe Werken’ is besloten om de vaste pc’s en telefoons te vervangen door laptops en mobieltjes. Hierdoor kan er op elk moment en op elke plaats gewerkt worden en wordt het thuiswerken nog beter gefaciliteerd. Voor deze en overige ICT-ontwikkelingen is in de Programmabegroting 2021-2024 structureel € 210.000 per jaar opgenomen.
Nu heeft de aanschaf van deze gebruikersapparatuur een meerjarig karakter en dient derhalve als investering beschouwd te worden. In totaal bedraagt de investering € 936.000. Hiervan is reeds € 420.000 beschikbaar binnen de huidige investeringsbedragen. Resteert een nog beschikbaar te stellen investeringsbedrag van € 516.000. Voorgesteld wordt daarom voor de aanschaf van de gebruikersapparatuur een aanvullend investeringsbedrag van € 516.000 beschikbaar te stellen. De jaarlijkse (kapitaal)lasten van dit aanvullende investeringsbedrag worden gedekt uit de beschikbare € 210.000 vanuit de Programmabegroting 2021-2024. De mutatie heeft daarmee geen budgettaire gevolgen voor ons financieel meerjarenperspectief.

Aanschaf boekscanner (investering € 17.000)
Voor het verder digitaliseren en professionaliseren van het gemeentearchief is de aanschaf van een boekscanner noodzakelijk. Met de huidige (standaard) scanners is het niet mogelijk om op een goede manier oude kwetsbare archiefstukken en boeken te scannen, met mogelijke schade aan de stukken tot gevolg. Met de aanschaf van een boekscanner kan het gemeentearchief op een professionele manier haar kwetsbare boeken, archiefstukken en collecties scannen. De aanschafprijs van de boekscanner bedraagt € 17.000. In het huidige meerjareninvesteringsplan is geen rekening gehouden met deze investering. Voorgesteld wordt daarom om een investeringsbedrag van € 17.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een boekscanner.
De jaarlijkse (kapitaal)lasten kunnen gedekt worden uit de gereserveerde kapitaallasten voor de bedrijfsvoering. Daarmee heeft ook deze mutatie geen budgettaire consequenties voor het financieel meerjarenperspectief.

Saldo 3e bestuursrapportage 2021

Uiteindelijk resulteert deze 3e bestuursrapportage 2021 (na verwerking van de mutaties in de bestemmingsreserves) in een positief saldo van € 156.000 voor 2021. Voorgesteld wordt dit resultaat te storten in de algemene reserve.

Het raadsvoorstel bij de bestuursrapportage bevat een begrotingswijziging waarin we de financiële over- en onderschrijdingen aan u voorleggen.

Om recht te doen aan ons uitgangspunt ‘een zo goed mogelijke benadering van het resultaat van de jaarrekening’, zijn alle bij ons bekende financiële ontwikkelingen in deze rapportage gemeld en wordt waar mogelijk voorgesteld om de begroting hierop aan te passen. In meerdere gevallen gaat het om nog niet bestede budgetten waarvan de onderliggende activiteiten een meerjarig karakter hebben. Van deze budgetten wordt in deze rapportage voorgesteld om de restantbudgetten via de reserve meerjarige middelen over te hevelen naar 2022 en volgende jaren.

Over te hevelen budgetten van 2021 naar 2022 e.v. jaren

In de rapportage wordt voorgesteld om een aantal budgetten over te hevelen van 2021 naar 2022 e.v. jaren. Het gaat specifiek om de volgende budgetten:

Programma Omschrijving Bedrag Incidenteel of meerjarig budget
1 Parkeermaatregelen € 55.000 Incidenteel
1 Mobiliteitsonderzoek Veenendaal € 20.000 Incidenteel
1 Kerkenvisie € 50.000 Incidenteel
1 Baggerwerkzaamheden € 178.000 Meerjarig
1 Stikstofdossier € 65.000 Meerjarig
1 Verduurzaming Gemeentelijk vastgoed € 500.000 Meerjarig
1 Stedenbouwkundige structuurvisies € 20.000 Meerjarig
1 LEADER programma Utrecht-Oost € 15.000 Incidenteel
1 Implementatiebudget Omgevingswet € 275.000 Meerjarig
2 Ondernemersdienstverlening € 150.000 Meerjarig
2 Programma Vitale Binnenstad € 300.000 Meerjarig
2 ICT Campus € 300.000 Meerjarig
2 Viering 75 jaar Vrijheid! € 20.000 Incidenteel
2 Evenementen € 95.000 Incidenteel
3 Onderwijsbeleid € 8.000 Incidenteel
3 ICT-fonds € 54.000 Meerjarig
3 Peuterwerk € 72.000 Incidenteel
3 Cultuurbeleid Stichting Muziekschool € 29.000 Incidenteel
3 Implementatiebudget quasi inbesteding Welzijn € 130.000 Meerjarig
3 Coronaherstelfonds € 300.000 Incidenteel
3 Transformatiebudget € 66.000 Meerjarig
3 Integrale projecten Sociaal Domein € 125.000 Meerjarig
3 Wet Inburgering € 75.000 Incidenteel
3 Schuldhulpverlening € 50.000 Meerjarig
3 Maatwerkbudget € 200.000 Meerjarig
3 Programma Sociaal Domein € 300.000 Meerjarig
3 Opvang en beschermd wonen € 305.000 Meerjarig
3 GIDS gelden € 69.000 Meerjarig
3 Gezondheidsbeleid € 15.000 Incidenteel
4 Werkbudget IVP/ondermijning € 17.000 Incidenteel
6 Wetsontwerp Breed offensief € 44.000 Incidenteel
6 Opleidingsbudget € 250.000 Incidenteel
6 Art. 213a onderzoeken € 45.000 Incidenteel
Totaal € 4.197.000

Met de overheveling van de budgetten wordt bewerkstelligd dat de geplande activiteiten c.q. resultaten kunnen worden uitgevoerd en de resultaten worden behaald. Het opnieuw beschikbaar stellen van deze budgetten per 1 januari 2022 zorgt ervoor dat de afgesproken activiteiten geen vertraging oplopen. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar bijlage 3 in deze rapportage.

Coronaherstelfonds

Voor de activiteiten vanuit de 1e tranche van het coronaherstelfonds is € 100.000 beschikbaar. Tot dusver zijn de volgende aanvragen gehonoreerd:
- St. Kinderkoor Oase: Musical "Into the Woods Junior", (project voor kinderen en jongeren) kosten  € 4.500;
- Netwerk voor jou: get up and enjoy (project voor jongeren tussen 16 en 27 jaar), kosten € 25.000;
- Ritmeester veenzangers mannenkoor (voor een gratis en publiek toegankelijk kerstconcert) kosten € 4.495;
- Veenendaal kamerkoor (voor een publiekelijk toegankelijk concert), kosten € 1.200;
- Ontmoetingshuis onder ons (voor relatie opbouw avonden voor echtparen), kosten € 3.525;
- Bibliotheek (voor zondagsopenstelling 1e halfjaar van 2022), kosten € 22.390.

Op dit moment resteert nog een budget van € 38.890

Financieel vertrekpunt

Het financieel vertrekpunt voor deze rapportage is de Programmabegroting 2021-2024, de 3e bestuursrapportage 2020, de 1e bestuursrapportage 2021, de Kadernota 2022-2025, de structurele effecten vanuit de meicirculaire 2021, het saldo van de 2e bestuursrapportage 2021 en het saldo van de Programmabegroting 2022-2025. De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2021 zijn voor het jaar 2021 en de taakmutaties voor de jaren 2021 tot en met 2025 in deze rapportage verwerkt. De financiële consequenties van de algemene mutaties voor de jaren 2022 en verder worden meegenomen in de eerste bestuursrapportage 2022 en Kadernota 2023-2026. Voor de inzichtelijkheid van het meerjarenperspectief zijn deze consequenties in onderstaande tabel reeds opgenomen.

bedragen x € 1.000 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Saldi Programmabegroting 2021-2024 910 604 509 -1057
Verrekening saldi Programmabegroting 2021-2024 met de algemene reserve -910 -604 -509 1057
Saldi septembercirculaire 2020 780 777 850
Saldi 3e bestuursrapportage 2020 -125 -125 -125 -125
Saldi 1e bestuursrapportage 2021 -455 -42 -42 -60
Saldi Kadernota 2022-2025 -398 -311 -608
Saldi meicirculaire 2021 449 -579 -1043
Saldo voor 2e bestuursrapportage 2021 (basisscenario) -580 664 -280 -986
Aanvullend budget KN vervolgscenario 2.100 2.100 2.100
Saldo voorstellen KN vervolgscenario -1.913 -1.953 -2.042
Saldo voor 2e bestuursrapportage 2021 (vervolgscenario) -580 851 -133 -928
Saldi 2e bestuursrapportage 2021 1.369 186 312 705
Saldi Programmabegroting 2022-2025 154 -151 -273
Saldi septembercirculaire 2021 3.153 2.482 2.466
Saldi verwerking loon- en prijsstijgingen -388 -667 -862
Saldo voor 3e bestuursrapportage 2021 789 3.956 1.843 1.108

Financiële effecten 3e bestuursrapportage 2021

In onderstaand overzicht vindt u de totaalbedragen voor de jaren 2021 tot en met 2024 van de financiële effecten c.q. ontwikkelingen zoals ze in deze rapportage zijn opgenomen.

In de bestuursrapportage hebben we een splitsing aangebracht tussen:

  • financiële ontwikkelingen (afwijkingen) die effect hebben op het begrotingssaldo; deze ontwikkelingen zijn opgenomen en toegelicht bij de diverse programma’s;
  • budgettair neutrale afwijkingen; deze ontwikkelingen (die geen effect hebben op het begrotingssaldo, maar wel programma overschrijdend kunnen zijn) vindt u terug in bijlage 1;
  • In het gepresenteerde financieel overzicht hieronder zijn structurele gevolgen van ontwikkelingen die zich in 2021 voordoen opgenomen. Het gaat concreet om ontwikkelingen die zich binnen het bestaande beleid voordoen. De structurele gevolgen worden opgenomen in de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 . In bijlage 2 vindt u een overzicht van deze structurele mutaties.

Financiële effecten voor 2021
Op basis van deze rapportage laat het begrotingsjaar 2021 een verwacht positief saldo zien van € 156.000.  De grootste afwijkingen die van invloed zijn op dit resultaat betreffen de hogere baten gemeentefonds (€ 1.108.000 voordelig), hogere lasten reservering stelpost coronagelden (€ 855.000 nadelig), hogere lasten herstelwerkzaamheden zwembad (€ 150.000 nadelig) en lagere lasten participatie (€ 90.000 voordelig). Voorgesteld wordt om het voordeel van € 156.000 te storten in de algemene reserve.

Financiële effecten voor 2022-2025
In de rapportage worden meerdere financiële ontwikkelingen gemeld die van invloed zijn op het meerjarenperspectief 2022-2025. U vindt deze ontwikkelingen terug bij de diverse programma’s. Per saldo is sprake van de volgende afwijkingen: € 235.000 negatief in 2022, € 12.000 negatief in 2023 en € 67.000  negatief in 2024. Het financieel perspectief na deze bestuursrapportage laat een positief saldo zien van € 3.721.000 in 2022, een positief saldo van € 1.831.000 in 2023 en een positief saldo van € 1.041.000 in 2024.

Bedragen x €1.000
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000) Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten -3.485 1.054 725 725
Baten 1.503 1.051 713 658
A. Saldo van baten en lasten 3e bestuursrapportage 2021 4.987 -3 -12 -67
Onttrekkingen 278 -232 0 0
Stortingen 5.109 0 0 0
B. Mutaties reserves 3e bestuursrapportage 2021 -4.831 -232 0 0

Financieel perspectief na verwerking 3e bestuursrapportage 2021

Het financiële perspectief voor de komende jaren ziet er, na verwerking van de financiële effecten uit deze rapportage, samenvattend als volgt uit:

bedragen x € 1.000 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Saldo voor 3e bestuursrapportage 2021 789 3.956 1.843 1.108
Totaal 3e bestuursrapportage 2021 156 -235 -12 -67
Financieel perspectief na 3e bestuursrapportage 2021 945 3.721 1.831 1.041

Samenvatting financiële afwijkingen 3e bestuursrapportage 2021

Hieronder vindt u de financiële afwijkingen per programma. 

Bedragen x €1.000
Programma Raming 2021
Baten Lasten Stortingen Ontrekkingen Saldo
1 Fysieke Leefomgeving
0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving 0 0 1.178 278 -900
0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden 29 51 0 0 -22
0.63 - Parkeerbelasting -49 0 0 0 -49
2.1B - Verkeer en vervoer 0 -75 0 0 75
5.5A - Cultureel Erfgoed 0 -128 0 0 128
6.1D - Samenkracht en burgerparticipatie 0 -35 0 0 35
7.2A - Riolering 0 -178 0 0 178
7.4D - Milieubeheer 0 -565 0 0 565
8.1A - Ruimtelijke Ordening 0 -35 0 0 35
8.1C - Ruimtelijke Ordening 0 -275 0 0 275
8.3A - Wonen en bouwen -232 0 0 0 -232
8.3B - Wonen en bouwen 50 0 0 0 50
8.3D - Wonen en bouwen 0 131 0 0 -131
Totaal 1 Fysieke Leefomgeving -202 -1.109 1.178 278 7
2 Economie, Werk en Ontwikkeling
0.10B - Mutaties reserves Economie, Werk en Ontwikkeling 0 0 865 0 -865
3.1A - Economische ontwikkeling 0 -150 0 0 150
3.1C - Economische ontwikkeling 0 -600 0 0 600
3.4A - Economische promotie 0 0 0 0 0
3.4B - Economische promotie 0 -115 0 0 115
Totaal 2 Economie, Werk en Ontwikkeling 0 -865 865 0 0
3 Sociale Leefomgeving
0.10C - Mutaties reserves Sociale Leefomgeving 0 0 1.798 0 -1.798
4.2A - Openbaar basisonderwijs 0 42 0 0 -42
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 0 -134 0 0 134
5.2A - Sportaccommodaties 0 307 0 0 -307
5.3A - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -184 -133 0 0 -51
5.3B - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 -29 0 0 29
5.4A - Musea 0 0 0 0 0
6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie 0 -430 0 0 430
6.2A - Wijkteams 0 -191 0 0 191
6.2B - Wijkteams -12 0 0 0 -12
6.3A - Inkomensregelingen 0 27 0 0 -27
6.3B - Inkomensregelingen -193 -43 0 0 -150
6.4 - Begeleide participatie 0 -90 0 0 90
6.5A - Arbeidsparticipatie 0 -445 0 0 445
6.71A - Maatwerkdienstverlening 18+ 0 -250 0 0 250
6.72A - Maatwerkdienstverlening 18- 0 -300 0 0 300
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 0 -415 0 0 415
7.1A - Volksgezondheid 0 -84 0 0 84
7.1B - Volksgezondheid 0 43 0 0 -43
Totaal 3 Sociale Leefomgeving -389 -2.125 1.798 0 -62
4 Burger en Bestuur
0.10D - Mutaties reserves Burger en Bestuur 0 0 17 0 -17
1.2 - Openbare orde en veiligheid 0 94 0 0 -94
Totaal 4 Burger en Bestuur 0 94 17 0 -110
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
0.10E - Mutaties reserves Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 0 0 913 0 -913
0.5 - Treasury 73 0 0 0 73
0.64A - Belastingen overig 913 0 0 0 913
0.64C - Belastingen overig 0 44 0 0 -44
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 1.108 0 0 0 1.108
0.8 - Overige baten en lasten 0 855 0 0 -855
Totaal 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 2.094 899 913 0 282
6 Bedrijfsvoering
0.10F - Mutaties reserves Bedrijfsvoering 0 0 339 0 -339
0.4L - Overhead (P&O) 0 -250 0 0 250
0.4N - Overhead (Vastgoed) 0 -65 0 0 65
0.4P - Overhead (Strategie) 0 26 0 0 -26
9.914 - Algemeen Bijstand, Reintegratie en Participatie 0 -44 0 0 44
9.917 - Algemeen Control 0 -45 0 0 45
Totaal 6 Bedrijfsvoering 0 -378 339 0 39

Prognose stand algemene reserve

Onderstaand vindt u de prognose van de stand van de algemene reserve. In deze prognose is nog geen rekening gehouden met het saldo van deze bestuursrapportage.

Stand algemene reserve (bedragen x € 1.000) 2021
Stand per 1/1 16.871
Toevoegingen regulier 20
Onttrekkingen regulier -16
Quasi inbesteden welzijn (1e berap 2020 en Kaderbrief 2021-2024) -350
Onttrekkingen/stortingen o.b.v. Programmabegroting 2021-2024 910
Amendementen Programmabegroting 2021-2024 -33
IKC Franse Gat (raad 01-01-2021) -460
Resultaat Jaarstukken 2020 2.390
Huisvestingskosten De Bongerd (1e berap 2021) -19
Lagere opbrengst Ellekoot (1e berap 2021) -13
Resultaat 1e berap 2021 -455
Amendement 1e berap (onderzoek theater Lampegiet) -100
Tussenstap Visie Stadspark (raad 16 september 2021) -60
Correctie resultaat berap 3 2020 tlv AR -125
Resultaat 2e berap 2021 1.369
Prognose stand algemene reserve per 09-11-2021 19.929