Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht budgettair neutrale mutaties

Bedragen x €1.000
BN Mutaties Raming 2021 budgetneutraal Raming 2022 budgetneutraal Raming 2023 budgetneutraal Raming 2024 budgetneutraal
Lasten
0.2 - Burgerzaken -10 0 0 0
0.4Q - Overhead (Belastingen) 139 0 0 0
0.4T - Overhead (MO) 29 0 0 0
0.64C - Belastingen overig 0 0 0 0
1.2 - Openbare orde en veiligheid 17 7 7 7
3.1C - Economische ontwikkeling 33 0 0 0
3.4A - Economische promotie 28 0 0 0
3.4B - Economische promotie 0 0 0 0
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 365 925 455 0
5.1A - Sportbeleid en activering 40 0 0 0
5.2A - Sportaccommodaties 0 0 0 0
6.3A - Inkomensregelingen -145 -125 -125 -125
6.4 - Begeleide participatie -21 -21 -32 -44
6.5A - Arbeidsparticipatie -33 417 417 417
6.6A - Maatwerk-voorzieningen (WMO) -59 -52 -48 -46
6.71B - Maatwerkdienstverlening 18+ 0 -74 0 0
6.72B - Maatwerkdienstverlening 18- -6.397 -6.665 -6.633 -6.633
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 6.616 6.616 6.616 6.616
7.1A - Volksgezondheid 0 79 36 36
7.4A - Milieubeheer 6 0 0 0
7.4D - Milieubeheer 0 0 0 0
8.3A - Wonen en bouwen -130 130 0 0
8.3B - Wonen en bouwen 106 0 0 0
9.9 - Algemeen -29 0 0 0
9.901 - Algemeen Directie 29 0 0 0
9.914 - Algemeen Bijstand, Reintegratie en Participatie 44 0 0 0
Totaal Lasten 626 1.238 693 228
Baten
0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0
0.4Q - Overhead (Belastingen) 139 0 0 0
0.4T - Overhead (MO) 29 0 0 0
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 179 -110 -54 -64
0.8 - Overige baten en lasten 0 0 0 0
1.2 - Openbare orde en veiligheid 17 0 0 0
3.4A - Economische promotie 28 0 0 0
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 365 925 455 0
5.1A - Sportbeleid en activering 40 0 0 0
6.3B - Inkomensregelingen -145 -125 -125 -125
6.5A - Arbeidsparticipatie 0 417 417 417
8.3A - Wonen en bouwen -130 130 0 0
8.3B - Wonen en bouwen 106 0 0 0
Totaal Baten 626 1.238 693 228
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 0 0 0

Bijlage 2: Overzicht structurele mutaties

Bedragen x €1.000
Exploitatie Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten
1 Fysieke Leefomgeving 30 0 0
3 Sociale Leefomgeving 1.024 725 725
4 Burger en Bestuur 0 0 0
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 0 0 0
Totaal Lasten 1.054 725 725
Baten
1 Fysieke Leefomgeving 232 0 0
2 Economie, Werk en Ontwikkeling 0 0 0
3 Sociale Leefomgeving 713 713 713
4 Burger en Bestuur 0 0 0
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 106 0 -55
Totaal Baten 1.051 713 658
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3 -12 -67
Onttrekkingen
1 Fysieke Leefomgeving -232 0 0

Bijlage 3: Over te hevelen budgetten

Omschrijving Bedrag Toelichting Incidenteel of meerjarig budget
Parkeermaatregelen € 55.000 Voor parkeermaatregelen op bedrijventerrein heeft de raad voor 2021 €80.000 beschikbaar gesteld. Door de lange looptijd om deze maatregelen in te kunnen voeren verwachten wij dit in 2022 te kunnen afronden. Voorgesteld wordt dan ook om € 55.000 mee te nemen naar 2022. Incidenteel
Mobiliteitsonderzoek Veenendaal € 20.000 Aanvankelijk was voor een mobiliteitsonderzoek voor het Franse Gat € 20.000 geraamd. Dit onderzoek is niet uitgevoerd maar intern uitgewerkt. Dit leidt tot een voordeel van € 20.000 in 2021 waarvan wordt voorgesteld om dit budget mee te nemen naar 2022 voor een onderzoek naar station Veenendaal Centrum. Dit onderzoek is bedoeld om te onderzoeken wat het station nodig heeft om toekomstbestendig te worden. Denk hierbij aan het in kaart brengen van maatregelen om de stationsomgeving te verbeteren en te kijken of er nog verdichtingsmogelijkheden zijn. Hierbij willen we de knooppuntontwikkeling systematiek toepassen en aansluiten bij het beleid van de Rijksoverheid (TBOV 2040: Ketens en Knopen), provincie Utrecht en de omgevingsvisie Veenendaal 2030. Het onderzoek wordt voor 50% gefinancierd door gemeente Veenendaal, en voor 50% door provincie Utrecht middels een subsidie. De subsidie is inmiddels aangevraagd. De verwachting is dat in 2022 wordt begonnen met het uitvoeren van het onderzoek. Verwachte opleveringsdatum van het onderzoek is het 2e kwartaal van 2022. Voorgesteld wordt om het gereserveerde budget, ad € 20.000,  mee te nemen naar 2022. Incidenteel
Kerkenvisie € 50.000 De gemeente Veenendaal heeft via de meicirculaire 2021 een bedrag van € 50.000 ontvangen voor de kerkenvisie. Door input op te halen bij landelijke bijeenkomsten en overleg met andere gemeenten, wordt een plan van aanpak opgesteld hoe dit geld wordt besteed. Omdat deze werkzaamheden dit jaar niet kunnen worden afgerond, is het voorstel om dit bedrag over te hevelen naar 2022. Incidenteel
Baggerwerkzaamheden € 178.000 Voor het project “baggerwerkzaamheden 2016-2021” wordt in 2021 niet het gehele bedrag besteed. Er blijft naar verwachting een bedrag van € 178.000 in 2021 over. Het project heeft een meerjarig karakter wordt gefaseerd uitgevoerd en zal doorlopen na 2021. Conform eerdere besluitvorming wordt voorgesteld om deze € 178.000 via de reserve meerjarige middelen over te hevelen naar 2022. Meerjarig
Stikstofdossier € 65.000 Het gebiedsproces Binnenveld bestaat uit 6 fasen. Fase 1 is recent van start gegaan, maar dat is een stuk later dan gepland. In 2022 gaan fase 2, 3 en mogelijk 4 van start. Voorgesteld wordt om het restant budget van € 65.000 over te hevelen naar 2022. Meerjarig
Verduurzaming Gemeentelijk vastgoed € 500.000 Met name de nog niet benutte budgetten voor Verduurzaming Gemeentelijk vastgoed zorgen voor een restantbudget van € 500.000 aan het eind van 2021. Voorgesteld wordt om dit bedrag mee te nemen naar 2022. Meerjarig
Stedenbouwkundige structuurvisies € 20.000 Na aftrek van reeds betaalde facturen bedraagt het restant budget voor stedenbouwkundige structuurvisies € 29.000. Naar verwachting wordt een bedrag van € 20.000 dit jaar niet besteed, Dit budget wordt onder andere ingezet voor de gebiedsvisie Franse Gat. Aangezien dit een meerjarig project, stellen wij voor dit bedrag toe te voegen aan het budget 2022. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 20.000 mee te nemen naar 2022. Meerjarig
LEADER programma Utrecht-Oost € 15.000 Veenendaal participeert in het LEADER programma Utrecht-Oost. Vanwege het ontbreken van concrete projecten worden de beschikbare middelen dit jaar niet volledig benut. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 15.000 over te hevelen naar 2022. Incidenteel
Implementatiebudget Omgevingswet € 275.000 Het implementatiebudget voor de Omgevingswet wordt ingezet voor alle voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om conform de Omgevingswet te kunnen werken, zodra deze Wet van kracht wordt op 1 juli 2022. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Programma Implementatie Omgevingswet. Voorgesteld wordt om van het implementatiebudget € 275.000 beschikbaar te stellen in 2022 voor de werkzaamheden die in de periode 1-1-2022 tot 1-7-2022 nog moeten worden uitgevoerd. Meerjarig
Ondernemersdienstverlening € 150.000 Bij de derde bestuursrapportage 2020 zijn ten behoeve van de uitvoering van het plan van aanpak Ondernemersdienstverlening middelen overgeheveld naar 2021. Als gevolg van vertraging in de aanpassing van de gemeentelijke website en hiermee het digitale ondernemingsloket is de uitrol van de vervolgacties ook vertraagd. Het gaat dan bijvoorbeeld om lancering van het nieuwe ondernemersloket, implementatie van het bedrijfsvolgsysteem, een pilot voor uitbreiding toepassing Chainels, het communicatietraject en benodigde formatieve ondersteuning. Voorgesteld wordt om € 150.000 over te hevelen naar 2022 en in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen voor de verdere uitvoering van het plan van aanpak Ondernemersdienstverlening. Meerjarig
Programma Vitale Binnenstad € 300.000 Het programma Vitale Binnenstad bevindt zich in het 1e jaar. In dit 1e jaar zijn een heel aantal plannen en projecten opgestart maar nog niet meteen uitgevoerd. Dit betekent ook dat een deel van de beschikbare middelen niet dit jaar maar pas de volgende jaren wordt uitgegeven. Vanuit het budget voor de transformatiesubsidie zijn al wel subsidies verleend echter de middelen worden pas uitgekeerd zodra de verbouwingen afgerond zijn. Verder is het zo dat er vanwege corona in de 1e helft van dit jaar minder activiteiten zijn uitgevoerd. De verwachting is dat -nu de coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven- er eind van dit jaar en ook volgens jaar juist meer activiteiten zullen worden georganiseerd in de binnenstad. Voorgesteld wordt € 300.000 te storten in de reserve meerjarige middelen ten behoeve van aanwending hiervan op een later moment tijdens de looptijd van het programma Vitale Binnenstad. Meerjarig
ICT Campus € 300.000 Als gevolg van de Coronapandemie zijn de projecten in een lager tempo uitgevoerd dan aanvankelijk was voorzien. Als gevolg hiervan is het gebruik van het programmabudget lager dan begroot. Daarnaast heeft, met het zicht op de volgende fase van ICT Campus, een herijking plaats gevonden van de strategie. De nadruk van de activiteiten zal komen te liggen op de Human Capital activiteiten (reguliere en zij-instroom ICT-bedrijfsleven, versterken digitale vaardigheden breed MKB). De activiteiten in relatie tot Innovatie en Ondernemerschap worden daarom afgebouwd. Een beperkte makelaarsrol zal in de toekomst in stand gehouden worden. In overleg met beide provincies is besloten het ICT Campus programma te verlengen tot eind 2022 met de focus zoals hierboven geschetst. De nog beschikbare middelen worden aangewend om een nieuwe impuls te geven, additionele activiteiten te ontwikkelen en de daarbij behorende fondsen te verwerven. In 2021 zijn de activiteiten binnen de regiodeal verder op gang gekomen. Helaas is hierbij de bijdrage van ICT Campus in beginsel buiten beschouwing gelaten. Na veel gesprekken vindt de integratie in de verschillende regiodeal-sporen sinds de zomer 2021 plaats. De eerste uitgaven zullen dit najaar concreet worden; echter de meeste activiteiten (en bestedingen) zullen in 2022 en 2023 plaatsvinden. Voor zowel de opschalingsprojecten als fase 3 wordt voorgesteld om de -naar verwachting- resterende middelen in 2021 van € 300.000 te storten in de reserve meerjarig middelen. Meerjarig
Viering 75 jaar Vrijheid! € 20.000 In 2020 hebben gemeenten een financiële bijdrage van de Provincie Utrecht ontvangen ten behoeve van de organisatie van activiteiten in het kader van de viering 75 jaar Vrijheid! In verband met Covid-19 konden de activiteiten in 2020 niet plaatsvinden en zijn deze budgetten meegenomen naar 2021. Inmiddels heeft de Provincie medegedeeld dat gemeenten deze bijdrage, ad € 20.000,  nu definitief mogen houden (ter vrije besteding) en zal deze ook meegenomen moeten worden naar 2022. Voorgesteld wordt dan ook om de resterende middelen, ad € 20.000, over te hevelen naar 2022 en in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. Incidenteel
Evenementen € 95.000 In verband met de coronacrisis hebben er in 2021 weinig evenementen plaats kunnen vinden en daardoor is er sprake van een relatief groot restant budget subsidies evenementen. Inmiddels lijkt het tij te keren en worden er gelukkig al wel plannen en aanvragen voor 2022 ingediend. Tegelijkertijd moet geconstateerd worden dat de kosten voor organisatoren zijn toegenomen en de beschikbare middelen beperkt, vanwege de beperkte of soms zelfs het ontbreken van inkomsten de afgelopen periode. Om de mogelijkheid voor evenementen in 2022 te vergroten zal er naar verwachting vaker een beroep op het evenementenbudget worden gedaan dan de afgelopen jaren. Voorgesteld wordt dan ook om de resterende middelen, ad € 95.000, over te hevelen naar 2022 en in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. Incidenteel
Onderwijsbeleid € 8.000 Het restantbudget van 8.000 van de contributies en donaties over te hevelen voor de 5 jaarlijkse afrekening openbaar onderwijs in 2022. De resultaatbestemming voor de vijfjaarlijkse afrekening vindt plaats via reserve meerjarige middelen. Incidenteel
ICT-fonds € 54.000 Verder wordt voorgesteld om het restant van het ICT-fonds, ad € 54.000, mee te nemen naar 2022. Meerjarig
Peuterwerk € 72.000 Voor peuterwerk is van 2020  nog een bedrag van afgerond € 55.000 teruggevorderd. Conform het collegebesluit van 7 september 2021 wordt dit restantbudget en het restantbudget 2021 gebruikt om extra peuterplaatsten zonder VE te realiseren. Voorgesteld om € 72.000 over te hevelen naar 2022. Incidenteel
Cultuurbeleid Stichting Muziekschool € 29.000 In de Cultuurnota 2022-2025 staat bij de 1e verhaallijn o.a. uitbreiding van beleid cultuur met 0,3 fte. Deze urenuitbreiding komt niet ten laste van het extra cultuurbudget vanaf 2022. Dit betekent dat we in de kadernota 2023 een voorstel zullen indienen om deze extra fte op te nemen in de programmabegroting 2023. Om ook in 2022 al voldoende slagkracht te kunnen hebben, stellen wij voor om incidenteel een bedrag van € 29.000 af te ramen voor deze 0,3 fte cultuur. Voorgesteld wordt om € 29.000 over te hevelen naar 2022 en in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. Incidenteel
Implementatiebudget quasi inbesteding Welzijn € 130.000 Vanuit quasi inbesteding is het implementatiebudget beschikbaar gesteld. Vanwege corona was het in 2021 niet mogelijk om een aantal beleidsmatige onderdelen uit te voeren. De planning hiervoor is verschoven naar 2022. Het gaat om de thema's voordeur, hulplijn Veenendaal, GGZ wachtverzachters . Daarnaast wordt ook de monitoring in 2022 verder vormgegeven. Voorgesteld wordt om € 130.000 over te hevelen naar 2022 en in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen voor uitvoering van de genoemde taak. Meerjarig
Coronaherstelfonds € 300.000 Voor de 2e tranche van het coronaherstelfonds is € 300.000 beschikbaar. Het proces voor de 2e tranche is gewijzigd: er wordt eerst een inventarisatie gemaakt en een afgewogen pakket van maatregelen ontwikkelt voordat de besluitvorming plaatsvindt. De inzet van de € 300.000 zal derhalve in 2022 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2022. Incidenteel
Transformatiebudget € 66.000 In 2020 is € 138.000 overgeheveld naar 2021 i.v.m. het transformatiebudget. De kosten in 2021 die ten laste van het transformatiebudget worden gebracht bedragen € 72.000. Voorgesteld wordt om het restant van het transformatiebudget, ad. € 66.000, over te hevelen naar 2022 en in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. Meerjarig
Integrale projecten Sociaal Domein € 125.000 Het overgehevelde budget uit 2020 wordt ingezet voor een regeling integrale projecten Sociaal domein. Deze regeling wordt naar verwachting in 2022 vastgesteld. In 2021 worden hiervoor de nodige voorbereidende werkzaamheden verricht. Voorgesteld wordt de resterende middelen, ad. € 125.000,  over te hevelen naar 2022 en in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen voor uitvoering van genoemde regeling. Meerjarig
Wet Inburgering € 75.000 Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Het implementatieproces is in volle gang en zal nog doorlopen tot in 2022. Voorgesteld wordt om van de beschikbare invoeringsmiddelen € 75.000 over te hevelen naar 2022 en in 2022 beschikbaar te stellen voor afronding van het implementatieproces. Bij de jaarrekening wordt een voorstel opgenomen voor resultaatbestemming van de dan nog resterende middelen. Incidenteel
Schuldhulpverlening € 50.000 In de Programmabegroting 2022 is aangegeven dat een verwachte toename van het aantal inwoners dat ondersteuning nodig heeft bij financiële problematiek en schulden het beschikbare budget onder druk zet en is tevens aangekondigd dat in deze bestuursrapportage een voorstel voor overheveling wordt opgenomen. Voorgesteld wordt om € 50.000 (incidenteel) over te hevelen naar 2022 en in 2022 beschikbaar te stellen voor uitvoering van de taken. Bij de jaarrekening wordt een voorstel voor resultaatbestemming opgenomen voor de dan nog resterende middelen. Hiermee zijn voor 2022 naar verwachting voldoende middelen beschikbaar. Meerjarig
Maatwerkbudget € 200.000 Onder andere in de tweede bestuursrapportage is aangegeven dat de uitgaven op het maatwerkbudget achterblijven bij de verwachtingen en dat dit onder andere wordt veroorzaakt door de complexiteit van juridische borging. In 2022 wordt het budget naar verwachting breder ingezet om de doelstelling 'voorkomen dat mensen financieel door het ijs zakken' te kunnen realiseren. Het budget kan onder andere worden ingezet om specialistische (schuld)hulpverlening in te zetten voor bedrijven die in de problemen zijn geraakt door de coronacrisis of door het aflopen van de regelingen Tozo en TONK. De raad wordt hierover nog nader geïnformeerd. Gezien de verwachte vraag naar deze vorm van ondersteuning wordt voorgesteld om € 200.000 over te hevelen naar 2022 en in 2022 beschikbaar te stellen voor uitvoering van het maatwerkbudget. Meerjarig
Programma Sociaal Domein € 300.000 In de meerjarenplanning van de opgave Sociaal Domein is rekening gehouden met bestedingen in 2022. Er is echter geen structureel opgavebudget beschikbaar. De beschikbare middelen komen voort uit het voormalige programmabudget en eerder overgehevelde middelen. Om de reeds in 2021 ingezette activiteiten af te kunnen ronden en voor 2022 geplande activiteiten uit te kunnen voeren is het van belang om ook in 2022 middelen beschikbaar te hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verdere ontwikkeling van een integraal dashboard sociaal domein (in 2022 met name onderdeel jeugd), de ontwikkeling van simpel switchen (arbeidsmatige dagbesteding / beschut werk), de publiekscampagne en de verdere ontwikkeling van de sociale basis conform de visie en het Integraal beleidskader Sociaal Domein. Voorgesteld wordt om van de resterende middelen € 300.000 over te hevelen naar 2022 en in 2022 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van deze activiteiten. Ook voor 2023 e.v. is er geen opgavebudget beschikbaar. Bij het opstellen van de Kadernota 2023 wordt een voor 2023 benodigd jaarbudget betrokken, alsmede de benodigde structurele middelen ter borging van structurele capaciteit en uitvoeringsbudgetten. Meerjarig
Opvang en beschermd wonen € 305.000 Het innovatiebudget Beschermd Wonen is vanuit centrumgemeente Amersfoort in 2019 ontvangen om de lokale ambulantisering van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis vorm te geven. Om een goede inzet van deze middelen te bepalen is een narratief onderzoek geïnitieerd. In 2020/2021 (vertraagd door Corona) is het narratief onderzoek uitgevoerd en afgerond én is een woonzorgonderzoek uitgevoerd door Companen. Uit beide onderzoeken komen concrete aanknopingspunten en kansen naar voren waarop Veenendaal gericht kan inzetten om de ambulantiseringsbeweging te ondersteunen. Door prioriteiten i.v.m. de centrumregio wijziging is het niet gelukt om in 2021, in samenspraak met de lokale partijen, te komen tot concrete pilots. In het laatste kwartaal 2021 wordt een lokale meerjaren agenda ambulantsering opgesteld. Vanuit het innovatiebudget willen wij in 2022 pilots inzetten die bijdragen aan doelstellingen van de meerjaren aanpak Beschermd Wonen in Veenendaal. Voorgesteld wordt de resterende middelen, ad. € 305.000,  over te hevelen naar 2022 en in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen voor uitvoering van genoemde pilots. Meerjarig
GIDS gelden € 69.000 Voor de GIDS gelden betreft het een resultaatbestemming uit 2020, maar vanwege Corona konden de middelen nog niet worden ingezet. Besteding van de middelen wordt voorzien voor 2022, mede in samenhang met de doelen uit het preventieakkoord. Voorgesteld wordt de middelen, ad € 69.000,  over te hevelen en in 2022 beschikbaar te stellen voor uitvoering van de geplande activiteiten. Meerjarig
Gezondheidsbeleid € 15.000 Hartslag Nu Veenendaal heeft de subsidie 2021 niet uit kunnen geven. Tevens is er recent een motie aangenomen betreffende reanimatiecursussen op scholen. Momenteel is nog in onderzoek hoe uitvoering gegeven kan worden aan deze motie, maar voor uitvoering is financiering nodig vanaf 2022. Voorgesteld wordt de middelen, ad. € 15.000, over te hevelen naar 2022 en in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. Incidenteel
Werkbudget IVP/ondermijning € 17.000 In 2020 is een gezamenlijk werkbudget IVP/ondermijning gevormd met de andere gemeenten uit ons basisteam. Dit externe budget gaan we niet volledig besteden in 2021. Het voorstel is € 17.000 mee te nemen naar 2022. Dit budget wordt in 2021 gebruikt voor activiteiten in het kader van ons IVP en om acties uit het onderliggend UVP uit te voeren die nu nog niet zijn gestart of afgrond. Daarnaast wordt in 2022 gewerkt aan een nieuw IVP; kosten die daarbij komen kijken worden ook vanuit dit gezamenlijk budget gefinancierd. Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 17.000 over te hevelen naar 2022. Incidenteel
Wetsontwerp Breed offensief € 44.000 In de septembercirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld (€ 44.000) ten behoeve van de implementatie van wijzigingen voortvloeiend uit het wetsontwerp Breed offensief, wat controversieel is verklaard. Het gaat onder andere om het stroomlijnen van de administratieve werkprocessen rondom loonkostensubsidie. In 2021 inventariseren we de impact van de aansluiting bij het landelijk preferent administratief proces. Uitvoering van de taak wordt voorzien voor 2022. Voorgesteld wordt de middelen over te hevelen naar 2022 en in 2022 beschikbaar te stellen voor uitvoering van deze taak. Incidenteel
Opleidingsbudget € 250.000 Van het opleidingsbudget zal naar verwachting een bedrag van € 250.000 niet besteed worden, omdat een deel van de scholing niet heeft plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2022 en specifiek in te zetten voor scholing die is uitgesteld. Incidenteel
Art. 213a onderzoeken € 45.000 Op de post adviezen van derden van waaruit externe expertise kan worden ingehuurd voor onderzoeken door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, resteert in 2021 een bedrag van € 45.000. Om in 2022 dergelijke onderzoeken goed te kunnen uitvoeren en daarvoor (kwalitatief) voldoende expertise te kunnen inzetten, is het voorstel om het restantbedrag over te hevelen naar 2022. Dergelijke onderzoeken vragen de nodige voorbereiding en zijn duur. De huidige jaarlijkse middelen zijn hiervoor niet toereikend. Afgelopen jaren heeft daarom dergelijk onderzoek niet plaats gevonden. In 2021 worden de voorbereidingen gedaan om de onderzoeken in 2022 te kunnen uitvoeren. Door de middelen uit eerder jaren in aanvulling te brengen op het in 2022 beschikbare budget wordt het mogelijk om uitvoering te geven aan dergelijk onderzoek. Voorgesteld wordt de resterende middelen, ad € 45.000, over te hevelen naar 2022. Incidenteel
€ 4.197.000

Bijlage 4: Second opinion grondwaarde Veenendaal-oost

Inleiding
In 2003 zijn gemeente en de Quattro partijen (Patrimonium Woonservice, Van Elst Vastgoed en Latei projectontwikkeling) een samenwerkingsovereenkomst (SOK) aangegaan voor de ontwikkeling van Veenendaal-oost. Op basis hiervan is het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost (OVO) opgericht. In de SOK is geregeld hoe partijen omgaan met het risico van de verstrekte borgtocht door de gemeente aan  OVO.

Indien de gemeente (volgens een in de SOK afgesproken berekening) risico loopt, dan verstrekken de Quattro partijen daar tegenover een concerngarantie die 50% van dit risico dekt. Jaarlijks wordt volgens deze in de SOK afgesproken methode beoordeeld of deze concerngarantie nodig is. Deze methode gaat uit van het vreemd vermogen (gebaseerd op het eigen vermogen en de boekwaarden van kosten en opbrengsten van de grond) en de historische kostprijs van de gronden. Ook voor 2022 is van het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost (OVO) de prognose hiervan ontvangen.

Risicodragend vermogen 2022 volgens SOK
Het vreemd vermogen stijgt naar verwachting van € 27 miljoen (begin 2022) naar € 27,2 miljoen (eind 2022). Door de woningverkoop daalt de hoeveelheid grond die OVO in portefeuille heeft van naar verwachting € 29,9 miljoen (begin 2022) naar € 29,4 miljoen (eind 2022). Zie tabel 1 hieronder.

Het risicodragend vermogen wordt bepaald door de waarde van het vreemd vermogen te verminderen met de waarde van de grond (het onderpand). In de SOK is vastgelegd dat voor de bepaling van de concerngarantie uitgegaan wordt van het gemiddelde risicodragend vermogen van 1 januari en 31 december van betreffend jaar. Op basis van deze berekening is in 2022 het verwachte risicodragend vermogen € -2.548.160. Dit betekent dat er op grond van de afspraken in de SOK geen aanvullende concerngarantie nodig is.

Tabel 1: berekening risicodragend vermogen op basis van de SOK.

1-1-2022 31-12-2022 Gemiddelde
Vreemd vermogen € 27.051.818 € 27.219.679 € 27.135.749
Waarde grond € 29.922.845 € 29.444.971 € 29.683.908
Risicodragend vermogen -€ 2.871.027 -€ 2.225.292 -€ 2.548.160

Grondwaarde volgens second opinion
Als onderdeel van het gemeentelijk risicomanagement wordt vanaf 2012 jaarlijks een second opinion opgesteld. In deze berekening wordt de actuele marktwaarde van de bouwgrond bepaald. Dit wordt vergeleken met het bedrag dat OVO heeft geleend bij de bank en waarvoor de gemeente borg staat. In 2020 is bij het besluit tot meerjarige borgstelling toegezegd deze second opinion jaarlijks aan de raad te blijven verstrekken. Bij een negatieve uitkomst is het noodzakelijk om in ieder geval in het risicoprofiel van de gemeente hiermee rekening te houden. Dit staat los van de contractuele afspraken

De Lorijn (extern adviesbureau) heeft berekend dat de actuele marktwaarde van de grond € 45,7 miljoen bedraagt per 1 september 2021 (was € 35,6 miljoen per 1 september 2020). De garantstelling voor OVO bedraagt € 35 miljoen in 2022 (€ 42 miljoen in 2021). De marktwaarde van de grond is daarmee € 10,7 miljoen hoger (was € 6,4 miljoen lager) dan de garantstelling.

Conclusie
Uit de berekening op basis van de SOK blijkt dat er geen concerngarantie door de andere deelnemende Quattro partijen in OVO hoeft te worden verstrekt. De grondwaarde op basis van de historische kostprijs is namelijk hoger dan het berekend vreemd vermogen. Gelet op de gemaakte afspraken is contractueel gezien geen aanvullende concerngarantie noodzakelijk en mogelijk.

Uit de second opinion blijkt een voordelig verschil van € 10,7 miljoen tussen borgstelling en de marktwaarde van de grond. Het voordelig verschil ontstaat doordat ruwe grond bouwrijp is gemaakt. De waarde van de grond neemt hierdoor toe.

Van belang is wel om vast te stellen dat het hier om een moment- opname gaat per 1 september 2021. Als gevolg van mutaties door het verder bouwrijp maken en grondverkopen zal de waarde van de grond, net zoals de afgelopen tijd, blijven schommelen.

Er is zelfs een situatie denkbaar dat er dermate veel grond is verkocht dat de grondwaarde lager is dan de borgstelling. In een dergelijke situatie beschikt OVO over weinig grond maar door de verkoop van de grond over veel liquide middelen. Deze liquide middelen worden in bovenstaande berekening verder niet betrokken maar zijn wel van belang voor het afdekken van het gemeentelijk risico.

Bijlage 5: Lijst van afkortingen

Afkorting Uitleg
AED Automatische externe defibrillator
AR Algemene Reserve
AVG Algemene verordening gegevensbescherming
BAC Budget Advies Centrum
Berap Bestuursrapportage
BIZ Bedrijven Investeringszone
BNG Bank voor Nederlandsche Gemeenten
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DEVO Duurzame Energie Veenendaal-Oost
GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GIDS Gezond in de Stad
HNV HartslagNu Veenendaal
HVOV Historische Vereniging Oud Veenendaal
ICT Informatie- en Communicatietechnologie
IKC Integraal Kind Centrum
IVP Integraal Veiligheidsplan
LEADER Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale (Samenwerking voor plattelandsontwikkeling)
MKB Midden- en Klein Bedrijf
MO Maatschappelijke Ondersteuning
MOP Meerjarig Onderhouds Programma
OVO Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost
OZB Onroerendezaakbelastingen
P&C Planning en Control
PGB Persoonsgebonden budget
RIB Raadsinformatiebrief
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
SE Standaard Eenheid
SOK Samenwerkingsovereenkomst
TBOV Toekomstbeeld Openbaar Vervoer
TONK Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
TOZO Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers
UVP Uitvoeringsprogramma
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VE Voorschoolse Educatie
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VPB Vennootschapsbelasting
VU Vrije Universiteit Amsterdam
WABO Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WW Werkloosheidswet