Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling

Financiële ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling

Bedragen x €1.000
Feiten en ontwikkelingen Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten
3.1A - Economische ontwikkeling -150 0 0 0
3.1C - Economische ontwikkeling -600 0 0 0
3.4B - Economische promotie -115 0 0 0
Totaal Lasten -865 0 0 0
Baten
3.4A - Economische promotie 0 0 0 0
Saldo van baten en lasten 865 0 0 0
Stortingen
0.10B - Mutaties reserves Economie, Werk en Ontwikkeling 865 0 0 0

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

3.1 - Economische ontwikkeling (lagere lasten Ondernemersdienstverlening € 150.000, lagere lasten programma Vitale Binnenstad € 300.000 en lagere lasten ICT Campus € 300.000):
Bij de derde bestuursrapportage 2020 zijn ten behoeve van de uitvoering van het plan van aanpak Ondernemersdienstverlening middelen overgeheveld naar 2021.  Hiervan is een aantal onderdelen uitgevoerd zoals het optimaliseren van interne processen en het uitvoeren van een analyse  van het gebruik van de gemeentelijke website.  Als gevolg van vertraging  door personeelswisselingen en complexe koppelingen in de aanpassing van de gemeentelijke website en hiermee het digitale ondernemingsloket is de uitrol van de vervolgacties ook vertraagd. Het gaat dan bijvoorbeeld om lancering van het nieuwe ondernemersloket, implementatie van het bedrijfsvolgsysteem, een pilot voor uitbreiding toepassing Chainels, het communicatietraject en benodigde formatieve ondersteuning. Voorgesteld wordt om € 150.000 over te hevelen naar 2022 en in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen voor de verdere uitvoering van het plan van aanpak Ondernemersdienstverlening.

Het programma Vitale Binnenstad bevindt zich in het 1e jaar. In dit 1e jaar is een heel aantal plannen en projecten opgestart maar nog niet meteen uitgevoerd. Dit betekent ook dat een deel van de beschikbare middelen niet dit jaar maar pas de volgende jaren wordt uitgegeven. Vanuit het budget voor de transformatiesubsidie zijn al wel subsidies verleend echter de middelen worden pas uitgekeerd zodra de verbouwingen afgerond zijn. Verder is het zo dat er vanwege corona in de 1e helft van dit jaar minder activiteiten zijn uitgevoerd. De verwachting is dat -nu de coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven- er eind van dit jaar en ook volgens jaar juist meer activiteiten zullen worden georganiseerd in de binnenstad. Voorgesteld wordt € 300.000 te storten in de reserve meerjarige middelen ten behoeve van aanwending hiervan op een later moment tijdens de looptijd van het programma Vitale Binnenstad.

Als gevolg van de Coronapandemie zijn de (opschalings)projecten van ICT Campus in een lager tempo uitgevoerd dan aanvankelijk was voorzien. Als gevolg hiervan is het gebruik van het programmabudget lager dan begroot. Daarnaast heeft, met het zicht op de volgende fase van ICT Campus, een herijking plaats gevonden van de strategie. De nadruk van de activiteiten zal komen te liggen op de Human Capital activiteiten (reguliere en zij-instroom ICT-bedrijfsleven, versterken digitale vaardigheden breed MKB). De activiteiten in relatie tot Innovatie en Ondernemerschap worden daarom afgebouwd. Een beperkte makelaarsrol zal in de toekomst in stand gehouden worden.

Beide provincies zijn in principe akkoord met ons voorstel het ICT Campus programma te verlengen tot eind 2022 met de focus zoals hierboven geschetst. De nog beschikbare middelen worden aangewend om een nieuwe impuls te geven, additionele activiteiten te ontwikkelen en de daarbij behorende fondsen te verwerven. In 2021 zijn de activiteiten binnen de regiodeal (fase 3) verder op gang gekomen. Helaas is hierbij de bijdrage van ICT Campus in beginsel buiten beschouwing gelaten. Na veel gesprekken vindt de integratie in de verschillende regiodeal-sporen sinds de zomer plaats. De eerste uitgaven zullen dit najaar concreet worden; echter de meeste activiteiten (en bestedingen) zullen in 2022 en 2023 plaatsvinden. Voor zowel de opschalingsprojecten als fase 3 wordt voorgesteld om de -naar verwachting- resterende middelen in 2021 van € 300.000 te storten in de reserve meerjarig middelen en in 2022 weer beschikbaar te stellen.

3.4 - Economische promotie (lagere lasten viering 75 jaar Vrijheid! € 20.000 en lagere lasten evenementen € 95.000): 
In 2020 hebben gemeenten een financiële bijdrage van de Provincie Utrecht ontvangen ten behoeve van de organisatie van activiteiten in het kader van de viering 75 jaar Vrijheid! In verband met Covid-19 konden de activiteiten in 2020 niet plaatsvinden en zijn deze budgetten meegenomen naar 2021. Inmiddels heeft de Provincie medegedeeld dat gemeenten deze bijdrage, ad € 20.000,  nu definitief mogen houden (ter vrije besteding) en zal deze ook meegenomen moeten worden naar 2022. Voorgesteld wordt dan ook om de resterende middelen, ad € 20.000, over te hevelen naar 2022 en in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. De bijdrage kan op een zelf gekozen moment in de toekomst worden aangewend voor activiteiten ter herdenking van het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog en het vieren dat we sindsdien in vrijheid leven. Een en ander zal in overleg met de Stichting Oranjedag Veenendaal nader ingevuld worden.

In verband met de coronacrisis hebben er in 2021 weinig evenementen plaats kunnen vinden en daardoor is er sprake van een relatief groot restant budget subsidies evenementen. Inmiddels lijkt het tij te keren en worden er gelukkig al wel plannen en aanvragen voor 2022 ingediend. Tegelijkertijd moet geconstateerd worden dat de kosten voor organisatoren zijn toegenomen en de beschikbare middelen beperkt, vanwege de beperkte of soms zelfs het ontbreken van inkomsten de afgelopen periode. Om de mogelijkheid voor evenementen in 2022 te vergroten zal er naar verwachting vaker een beroep op het evenementenbudget worden gedaan dan de afgelopen jaren. Voorgesteld wordt dan ook om de resterende middelen, ad € 95.000, over te hevelen naar 2022 en in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen aangezien evenementen belangrijk zijn voor het opstarten van de samenleving. 

Reservemutaties

Reserve meerjarige middelen: storting (€ 865.000)
Voorgesteld wordt om de resterende middelen ten behoeve van de diverse doelen, ad. in totaal € 865.000, via de reserve meerjarige middelen over te hevelen naar 2022.

Risico's / ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling

Economie
Hoewel de klap in sommige sectoren groot is geweest (retail, cultuur, evenementenbranche) is de werkgelegenheid in zijn geheel toegenomen.  De werkgelegenheidscijfers voor 2021 zijn pas in 2022 bekend.  Het aantal faillissementen van bedrijven/eenmanszaken/instellingen in de provincie Utrecht blijft nog steeds onder het niveau van voorgaande jaren. De landelijke verwachting is dat in 2022 het aantal faillissementen weer toeneemt.  Hoe dit voor onze gemeente gaat uitvallen is uiteraard ongewis, net als voor welke sectoren dit zal gelden. 

Als het gaat om de provinciale economische groei blijkt vanuit de provinciale Coronamonitor dat de regio’s Woerden en Veenendaal in het tweede kwartaal 2021 met +10%, iets sneller dan de stedelijke gebieden van Utrecht en Amersfoort (+9%), groeiden. Dit komt vooral omdat in Woerden en Veenendaal meer industrie en handelsbedrijven aanwezig zijn, die de groeisprint hebben aangetrokken. Ook blijkt hieruit dat in de meeste landelijke regio’s (40) de economie alweer even groot of zelfs groter is dan voor de coronacrisis. Dat geldt bijvoorbeeld voor de regio’s Amersfoort, Woerden en Veenendaal. 

Alle economische bureaus rekenen op een fors economisch herstel in 2021 en 2022. De prognoses voor 2021 zijn naar boven bijgesteld. Vanaf 2023 komt de economische groei naar verwachting op een voor Nederland gebruikelijk niveau.

Nu de generieke corona-steunmaatregelen voor het bedrijfsleven zijn gestopt, wordt rekening gehouden met een stijging van de werkloosheid. Verwacht wordt dat bedrijven die zich minder goed kunnen aanpassen of over te weinig financiële reserves beschikken, alsnog zullen omvallen. Het aantal vrijwillige bedrijfsbeëindigingen ligt al hoger dan in voorgaande jaren. Gevolg is dat hierdoor meer werkzoekenden beschikbaar komen voor werkgevers die dringend personeel nodig hebben.

Regionale werkgelegenheid
Ook in de regio Foodvalley blijft het werkloosheidscijfer lager dan het landelijk gemiddelde. Op provinciaal niveau is dit gedaald van 3,4% naar 3,2% in het tweede kwartaal. Daarnaast zien we een stijging van het aantal vacatures, waarbij het steeds lastiger wordt om een goede match tussen vraag en aanbod te krijgen. Al eerder zijn lokaal en regionaal initiatieven gestart om deze matching tussen vraag en aanbod succesvoller te laten zijn.
Er worden in de regio diverse projecten gestart en voortgezet om inwoners te begeleiden van werk naar werk. Ook vanuit het UWV wordt, in afstemming met de gemeente, extra inspanning gepleegd om inwoners met een korte WW-uitkeringsduur te begeleiden naar werk.

Vitale Binnenstad
Binnen het programma Vitale Binnenstad zijn en worden tal van initiatieven gestart, zowel in uitvoering als op strategisch niveau. Hiervoor is ook een sterke bestuurlijke infrastructuur noodzakelijk van de externe partners.  We zijn in gesprek met het bestuur van Stichting Winkelstad om te onderzoeken wat nodig is om deze bestuurskracht te versterken.  

Daarnaast vraagt de voorbereiding op de BIZ-herverkiezing in 2022 aandacht. Vooruitlopend hierop vinden we het belangrijk dat het instrument van de BIZ blijft gehandhaafd. Met de middelen die hiermee worden opgehaald kan de ambitie worden gefinancierd om een leefbare en dynamische binnenstad te realiseren en te behouden. Vanuit de beschikbare middelen 2021 zetten we extra in op een goede communicatie richting de BIZ-deelnemers om de toegevoegde waarde van het BIZ-instrument onder de aandacht te brengen.