Programma 4: Burger en Bestuur

Financiële ontwikkelingen Burger en bestuur

Bedragen x €1.000
Feiten en ontwikkelingen Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten
1.2 - Openbare orde en veiligheid 94 0 0 0
Baten
1.2 - Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0
Saldo van baten en lasten -94 0 0 0
Stortingen
0.10D - Mutaties reserves Burger en Bestuur 17 0 0 0

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

de Lasten

1.2 - Openbare orde en veiligheid (hogere lasten veiligheidsbeleid € 35.000,  lagere lasten IVP ondermijning (€ 17.000), hogere lasten Interventieteam € 35.000 en hogere lasten toezicht en handhaving € 40.000):
Het budget voor het veiligheidsbeleid wordt in 2021 met € 35.000 overschreden. Dit wordt veroorzaakt door de hogere bijdrage aan de ketenpartners voor regiovoorzieningen, extra kosten voor trainingen (Jeugd en Veiligheid, overvaltrainingen), kosten vanwege herziening en verlening van de afspraken met betrekking tot de mobiele alarmsystemen voor bewoners (Mobeyes), oplopende kosten in relatie tot digitale veiligheid en een veiligheidskrant. Het tekort over 2021 past in het beeld van de steeds verdere stijgende kosten voor het veiligheidsbeleid en in de Kadernota 2022 is derhalve ook een structurele verhoging opgenomen van € 30.000.

In 2020 is een gezamenlijk werkbudget IVP/ondermijning gevormd met de andere gemeenten uit ons basisteam. Dit externe budget gaan we niet volledig besteden in 2021. Het voorstel is om € 17.000 mee te nemen naar 2022. Dit budget wordt in 2021 gebruikt voor activiteiten in het kader van ons IVP en om acties uit het onderliggend UVP uit te voeren die nu nog niet zijn gestart of afgerond. Daarnaast wordt in 2022 gewerkt aan een nieuw IVP; kosten die daarbij komen kijken worden ook vanuit dit gezamenlijk budget gefinancierd. Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 17.000 over te hevelen naar 2022.

Als gevolg van het uitbreken van de coronacrisis en de verschillende lockdowns en regelgeving die daarmee gepaard is gegaan, werd een flinke extra werkdruk ervaren binnen het cluster Zorg & Veiligheid waar het Interventieteam deel van uitmaakt. De coronacrisis heeft in de loop van het eerste half jaar gezorgd voor een toename van complexe casuïstiek. Binnen het Interventieteam en daaruit voortkomend voor de Top X en de casuïstiek binnen de Wet -Verplichte GZZ. Hier liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag, bijvoorbeeld: het niet mogen ontruimen van woningen, opnamestop bij de verschillende maatschappelijke opvangen, toename van zorg- & veiligheidsissues binnen lopende en nieuwe casuïstiek door afname van face to face contact, schrijnende casuïstiek binnen kwetsbare gezinnen en huiselijk geweld en kindermishandeling (zie ook de Raadsinformatiebrieven Corona). Belangrijke, zichtbare consequenties hiervan zijn, onder andere dat lopende begeleidingstrajecten geïntensiveerd zijn of een langere doorlooptijd hebben dan wel nieuwe trajecten met spoed opgestart (moesten) worden om (verdere) escalaties te voorkomen. De overschrijding van het beschikbare budget voor 2021 van € 35.000 zoals in de eerdere bestuursrapportages gemeld, is op dit moment een feit. 

Om de extra druk en werkzaamheden aan te kunnen is naast alle eerder genoemde interventies ook extra personele ondersteuning ingezet om het cluster te ondersteunen bij de complexe casuïstiek. Dit leidt voor een bedrag van € 40.000 tot hogere lasten voor toezicht en handhaving vanwege de benodigde extra inzet van de boa’s door corona. Voor beide bedragen geldt dat dit via de centrale stelpost coronagelden wordt gecompenseerd.

Reservemutaties:

Reserve meerjarige middelen: storting (€ 17.000) 
Voorgesteld wordt om de resterende middelen ten behoeve van de diverse doelen, ad. in totaal € 17.000, via de reserve meerjarige middelen over te hevelen naar 2022.

Risico's / ontwikkelingen Burger en Bestuur

N.v.t.