Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Financiële ontwikkelingen Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Bedragen x €1.000
Feiten en ontwikkelingen Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten
0.64C - Belastingen overig 44 0 0 0
0.8 - Overige baten en lasten 855 0 0 0
Totaal Lasten 899 0 0 0
Baten
0.5 - Treasury 73 0 0 0
0.64A - Belastingen overig 913 0 0 0
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 1.108 106 0 -55
Totaal Baten 2.094 106 0 -55
Saldo van baten en lasten 1.195 106 0 -55
Stortingen
0.10E - Mutaties reserves Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 913 0 0 0

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.64 - Belastingen overig (hogere lasten € 44.000):
Als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad is door gemeente Veenendaal een rentevergoeding betaald van € 44.000. Deze rentevergoeding was opgelegd naar aanleiding van het besluit van de Hoge Raad dat de opgelegde aanslagen Precariobelasting over meerdere jaren onterecht waren. Deze uitgaaf was niet voorzien in de begroting.

0.8 - Overige baten en lasten (hogere lasten € 855.000):
Het saldo van alle budgettaire effecten van de coronacrisis vanuit deze rapportage, ad € 855.000, wordt conform bestendige gedragslijn toegevoegd aan de stelpost coronagelden.

Baten

0.5 - Treasury (hogere baten € 73.000):
De BNG heeft met instemming van de Europese Centrale Bank een nabetaling gedaan aan dividend over 2019 ad € 73.000. Deze ontvangst wordt incidenteel verwerkt in de 3e bestuursrapportage van 2021.

0.64 - Belastingen overig (hogere baten € 913.000):
De juridische mogelijkheden van Stedin tegen de aanslag precariobelasting 2015 zijn verjaard. Het bedrag van deze aanslag, afgerond € 913.000, kan uit de voorziening dubieuze debiteuren precariobelasting gehaald worden en op basis van een eerder raadsbesluit toegevoegd worden aan de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning.

0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds (hogere baten € 1.108.000):
De effecten van de algemene mutaties uit de septembercirculaire 2021 worden voor het jaar 2021 in deze rapportage verwerkt. Het gaat per saldo om extra inkomsten voor een bedrag van € 258.000.
Daarnaast zijn de extra bijdragen i.v.m. het coronasteunpakket van € 957.000 in 2021 en € 299.000 in 2022 in deze rapportage verwerkt.
De gevolgen van de algemene mutaties voor 2022 en volgende jaren worden verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2022 en Kadernota 2023-2025.
Via de taakmutaties is in 2022 € 5.817.000 (extra) beschikbaar gesteld voor de jeugdzorg. In de Programmabegroting 2022 is rekening gehouden met een aanvullende uitkering van € 6.010.000. Het verschil, ad € 193.000, is in deze rapportage ten laste van de algemene middelen verwerkt.
Voor de structurele verwerking van de overige taakmutaties wordt verwezen naar de bijlage 'budgettair neutrale mutaties'.
Ten slotte zijn de volgende ontwikkelingen in deze rapportage opgenomen:
1. Een verlaging van de uitkering in 2021 in verband met afrekeningen over voorgaande dienstjaren voor een bedrag van € 107.000;
2. Een correctie van de uitkering in 2024 en 2025 van resp. € 55.000 en € 108.000 in verband met een “dubbeling” in de verwerking van de woningbouwprognose in deze jaren.
Voor nadere informatie wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief over de septembercirculaire 2021.

Reservemutaties

Bestemmingsreserve Verkabeling hoogspanning: storting (€ 913.000)
Zie toelichting bij de baten op taakveld 0.64 - Belastingen overig.

Risico's / ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

N.v.t.