Voortgang inhoud inspanningen/acties

Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Thema I: Treasury

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema II: OZB en belasting overige

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Thema III: Uitkeringen gemeentefonds en algemeen

Voortgang doelen

Dit thema uit het begrotingsprogramma heeft geen doelstellingen uit de doelenboom.

Financiële ontwikkelingen Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Bedragen x €1.000
Feiten en ontwikkelingen Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten
0.5 - Treasury 0 0 0 0
0.8 - Overige baten en lasten 88 0 0 0
Totaal Lasten 88 0 0 0
Baten
0.5 - Treasury 41 0 0 0
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 3.076 0 0 0
Totaal Baten 3.117 0 0 0
Saldo van baten en lasten 3.029 0 0 0

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.8 - Overige baten en lasten (hogere lasten stelpost coronagelden € 88.000,-)
De extra bijdrage vanuit het coronasteunpakket (decembercirculaire 2021) wordt zoals gebruikelijk toegevoegd aan de stelpost coronagelden.  De stelpost zal worden ingezet ter dekking van nog niet voorziene budgettaire effecten van de coronacrisis. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf 'De Coronacrisis' bij de inleiding .

Baten

0.5 - Treasury (hogere baten dividend BNG € 41.000,-)
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft besloten het dividend over het boekjaar 2021 te verhogen. Het aandeel voor de gemeente Veenendaal bedraagt € 41.000,-.

0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds (hogere baten € 3.076.000,-)
In deze rapportage zijn de financiële effecten van zowel de september- als decembercirculaire 2021 voor het jaar 2022 verwerkt. Via de raadsinformatiebrieven bent u in een eerder stadium over de ontwikkelingen en budgettaire effecten vanuit deze circulaires geïnformeerd.

Bij de verwerking is, zoals gebruikelijk, onderscheid gemaakt tussen enerzijds algemene mutaties voor een bedrag van in totaal € 3.076.000,- (zie in de tabel hierboven) en anderzijds budgettair neutrale mutaties voor een bedrag van in totaal € 1.032.000,- (zie hiervoor bijlage 1).

Het positieve saldo van de algemene mutaties wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de accressen, het incidenteel schrappen van de oploop van de opschalingskorting en de incidentele compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. De algemene mutaties hebben daarmee een positief effect op het saldo van het financieel perspectief (jaarschijf 2022). 

De budgettair neutrale mutaties hebben voornamelijk betrekking op de taakmutaties uit de circulaires. Het gaat daarbij onder andere om extra middelen voor het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening en de ophoging van de salarislasten in het sociaal domein. Volgens de bestendige gedragslijn wordt voorgesteld om de middelen die we via de taakmutaties vanuit de circulaires ontvangen, beschikbaar te stellen voor het doel waarvoor ze zijn toegekend. Per saldo heeft dit daarmee geen effect op het saldo van het financieel perspectief. 

De mutaties voor de jaren 2023 tot en met 2026 worden verwerkt in de Programmabegroting 2023-2026.

Risico's / ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Kapitaallasten
De ontwikkelingen van de kapitaallasten wordt zoals gebruikelijk integraal meegenomen bij het opstellen van de 2e bestuursrapportage. Daarin zullen zowel de huidige ontwikkelingen als de doorwerking vanuit de Jaarstukken worden verwerkt.