Voortgang inhoud inspanningen/acties

Bijlagen

Voortgang inhoud inspanningen/acties

Bijlage 1: Budgettair neutrale mutaties

Bedragen x €1.000
BN Mutaties Raming 2022 budgetneutraal Raming 2023 budgetneutraal Raming 2024 budgetneutraal Raming 2025 budgetneutraal
Lasten
0.1A - Bestuur 0 0 0 0
0.1B - Bestuur 1 1 1 1
0.2 - Burgerzaken -211 -211 -211 -211
0.4A - Overhead (interne dienstverlening) 20 20 20 22
0.4G - Overhead (Juridische zaken) 3 0 0 0
0.4K - Overhead (I&A) -20 -20 -20 -22
0.4L - Overhead (P&O) 304 0 0 0
1.2 - Openbare orde en veiligheid 312 0 0 0
3.1C - Economische ontwikkeling 119 0 0 0
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 28 0 0 0
5.1A - Sportbeleid en activering 0 0 0 0
6.1F - Samenkracht en burgerparticipatie 23 -4 -35 -54
6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie 31 0 0 0
6.2A - Wijkteams 95 0 0 0
6.3B - Inkomensregelingen -1.102 0 0 0
6.71B - Maatwerkdienstverlening 18+ 99 4 35 54
6.72B - Maatwerkdienstverlening 18- 172 0 0 0
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 5.480 0 0 0
7.1A - Volksgezondheid 40 40 0 0
8.3B - Wonen en bouwen 480 0 0 0
9.901 - Algemeen Directie 243 0 0 0
9.907 - Algemeen JZ 0 0 0 0
9.915 - Algemeen Beleid (MO) 89 0 0 0
Totaal Lasten 6.205 -170 -210 -210
Baten
0.1B - Bestuur 1 1 1 1
0.2 - Burgerzaken -211 -211 -211 -211
0.4T - Overhead (MO) 26 0 0 0
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 1.032 0 0 0
1.2 - Openbare orde en veiligheid 312 0 0 0
3.1C - Economische ontwikkeling 119 0 0 0
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 28 0 0 0
6.3B - Inkomensregelingen -1.102 0 0 0
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 5.480 0 0 0
7.1A - Volksgezondheid 40 40 0 0
7.4D - Milieubeheer 0 0 0 0
8.3B - Wonen en bouwen 480 0 0 0
Totaal Baten 6.205 -170 -210 -210
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 0 0 0

Bijlage 2: Overzicht structurele mutaties

Bedragen x €1.000
Exploitatie Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten
1 Fysieke Leefomgeving 33 33 33
2 Economie, Werk en Ontwikkeling 166 166 166
3 Sociale Leefomgeving 280 273 273
4 Burger en Bestuur 11 11 11
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 0 0 0
6 Bedrijfsvoering 129 129 129
Totaal Lasten 618 612 611
Baten
1 Fysieke Leefomgeving 4 4 4
3 Sociale Leefomgeving 0 0 0
Totaal Baten 4 4 4
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -614 -607 -607